หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2558   13 พ.ย. 2558   16 พ.ย. 2558   17 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 1,2 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 3,4 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 5,6 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีสวนพฤกษศาสตร์ 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีสวนพฤกษศาสตร์ 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีสวนพฤกษศาสตร์ 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีบริเวณ กศน. 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีสวนพฤกษศาสตร์ 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีบริเวณ กศน. 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีบริเวณ กศน. 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีบริเวณ กศน. 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 17 พ.ย. 2558 09.00-14.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 10 17 พ.ย. 2558 13.00-16.00
2 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 1-2 17 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 6-7 17 พ.ย. 2558 13.00-16.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 8-9 17 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 10 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 3-5 17 พ.ย. 2558 13.00-16.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 1-3 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 4-6 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 7-8 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 9 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]