หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cco2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายชัยณรงค์ โตนวลโรงเรียนธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นายอนุรัตน์ จันทะเกิดโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
5. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ พรมสอนโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
3. นายกัมปนาท แน่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นางลักขณา ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอริสรา สมิทธ์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิชัย ก๊วยเจริญโรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ นาประทุมโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กกรรมการ
3. นายปฏิวัติ ภักดีกุลโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
4. นางสาวโชติกา มูสิการัตน์โรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
5. นางมยุรี ตัญญะโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมทรง เพ็ชรผุดผ่องโรงเรียนวัดน้ำฉ่าประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พูลสวัสดิ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโกวิท เหลืองรุ่งรัสโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
4. นายวินัย กาวนอกโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
5. นางณัทชุดา เจริญเตียโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอาทร พรมมิโรงเรียนวัดสามร่มประธานกรรมการ
2. นายพศิน ศรีปานโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ โสธาตุโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
4. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
5. นางสาวเพลินจิตร์ ตอรัมย์โรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางคุณัญญา ใสสุกสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายไพริน ขำยะบุญโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นางอนงค์ สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร กิมสือสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางคุณัญญา ใสสุกสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายไพริน ขำยะบุญโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นางอนงค์ สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร กิมสือสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอ้อมจิต ถานะวัตรโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวอรุณี นพโสภณโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้งกรรมการ
4. นางนิจพร เสนฉิมโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
5. นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์โรงเรียนวัดคลองเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ สุนทรชัยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นางสาวสุภางช์วดี สุขเทพโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
5. นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน สรรพคุณโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
3. นางสาวบุปผา เนตรเจริญโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนภาภรณ์ นิลสุวรรณโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
5. นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางรจนา ไชยกาลโรงเรียนบ้านชำขวางกรรมการ
3. นายดำรง ยิ่งสง่าโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ธนชัมพูนทกูลโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นางสาวรุจิรัตน์ บุญยารักษ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
5. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุภานัน เสน่หาโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยประธานกรรมการ
2. นางชนิตา วงศ์กำภูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางธนัชชา นาแพงโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายจุติรัตน์ จิโนรสโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสาคร เนียมบุญเจือโรงเรียนบ้านหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกานต์ จอกแก้วโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
3. นางสาวญาณิศา วาดรอดโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นายกฤษณะ ฉิมวงษ์โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัฐพล มาลัยโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นางสิรินทร เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
3. นางอนัญญา มณีพัฒนะโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
4. นางสุจินดา ล่ามกิจจาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
5. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิวัตร์ พงษ์สุภาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางอัญญาดา ตันไล้โรงเรียนวัดวังเย็นกรรมการ
4. นายวัฒนชัย ก้อนทองโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพรโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นางอนัญญา มณีพัฒนะโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
5. นายธนรัตน์ วิไลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
3. นายจุติรัตน์ จิโนรสโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางสาวเสาวภา วงศ์ถีระพงษ์โรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ กล้าณรงค์โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์กรรมการ
2. นางสาวรุจิรัตน์ บุญยารักษ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางพัชนี พงษ์สุภาโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
3. นางจำลอง จารุทโรภาสน์โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
3. นายวัฒนชัย ก้อนทองโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นายทรัพย์ มณีทูลโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคงโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หลายประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสว่าง สร้อยจิตโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นายอนันต์ ธนชัมพูนทกูลโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายดำรงค์ ยิ่งสง่าโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ฉิมวงษ์โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา วงศ์ถีระพงษ์โรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
3. นางสุจินดา ล่ามกิจจาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
5. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกกรรมการ
2. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
4. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ พงษ์สุภาข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายสันต์ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายสันต์ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสันต์ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนเขาหินซ้อนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจระเข้ตายกรรมการ
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงทิพยาคมกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงทิพยาคมกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงทิพยาคมกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลครูโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรา โชติรัตน์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรา โชติรัตน์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรา โชติรัตน์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรา โชติรัตน์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมควร ผสมทรัพย์โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ผสมทรัพย์โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอลุดวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นางสาวณัชรดาวรรณ์ อภิรัชตะธนกุลโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นางสาวณัชรดาวรรณ์ อภิรัชตะธนกุลโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ เสาวดาลโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นายชะเอม มะลิซ้อนข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
2. นายสุทธิเดช คุณโกทาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
4. นายสุทธิเดช คุณโกทาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
5. นายชะเอม มะลิซ้อนข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธ์ุโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นายสมชาติ บุญนาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธ์ุโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นายสมชาติ บุญนาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธ์ุโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นายสมชาติ บุญนาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
4. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช วงศ์กลมโรงเรียนบ้านท่าซุงประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นางดวงนภา จอมศิลป์โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้งกรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
4. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัช วงศ์กลมโรงเรียนบ้านท่าซุงประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นางดวงนภา จอมศิลป์โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้งกรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี รัฐประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่ดอนประธานกรรมการ
2. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นางธัญภรณ์ พันทนาโรงเรียนวัดชายเคืองวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายซันโย สังวรดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานประธานกรรมการ
2. นายวิพล จันทจิตร์โรงเรียนบ้านคลองสองกรรมการ
3. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพดี มาวินโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ สมัครช่วยโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
3. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
4. นายนันทชัย ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รัฐประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่ดอนประธานกรรมการ
2. นายบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นายธัญภรณ์ พันทนาโรงเรียนวัดชายเคืองวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานประธานกรรมการ
2. นายวิพล จันทจิตร์โรงเรียนบ้านคลองสองกรรมการ
3. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายซันโย สังวรดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
3. นายสะอาด แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางทิพดี มาวินโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ สมัครช่วยโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
3. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
4. นายนันทชัย ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภานัน เสน่หาโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นายสะอาด แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
3. นายสะอาด แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธ์ุโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุภานัน เสน่หาโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นายสะอาด แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธ์ุโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ประธานกรรมการ
2. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
4. นางยุวากร ปราศจากโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
6. นางสาวโสภิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ประธานกรรมการ
2. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
4. นางยุวากร ปราศจากโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
6. นางสาวโสภิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
7. นางพิมพ์พรรณ ปัญญาศรโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมใจ โปธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
2. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นางสาวกาญจนาพร เสียงกลมโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมใจ โปธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
2. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นางสาวกาญจนาพร เสียงกลมโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกประธานกรรมการ
2. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นางสมใจ โปธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐพิชชา สุนทรีโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
6. นางสาวกาญจนาพร เสียงกลมโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกประธานกรรมการ
2. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐพิชชา สุนทรีโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
6. นางสาวกาญจนาพร เสียงกลมโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด วงค์หิรัญโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
3. นางสาวชญาภา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐพิชชา สุนทรีโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
6. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
7. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด วงค์หิรัญโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
3. นางสาวโสภิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐพิชชา สุนทรีโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
5. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
6. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประเทือง เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา วงเวียนโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวศรีสุรางค์ บุญสวัสดิ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายประเทือง เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา วงเวียนโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวศรีสุรางค์ บุญสวัสดิ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ เสาวดาลโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นางสาวเสานีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
5. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
6. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
7. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
8. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
9. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ เสาวดาลโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
5. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
6. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
7. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
8. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
9. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นายการัณย์ ยอดทองโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
4. นางอัมพรรณ สุขเกษมโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
6. นายนฤพนธ์ ศรีมุณีโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ นักพรานบุญโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทวี สายแสงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ อินทรรักษ์โรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
3. นายอาคม ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นายจุมพล สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นายสรายุทธ์ วระชุนโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
6. นายมนัส แดงวิไลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ เข็มเพ็ชรโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำกรรมการ
8. นายพิณญา คงจันทร์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฉลวย สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นายพายัพ นิชเปี่ยมโรงเรียนบ้านวัดต้นตาลกรรมการ
3. นายจำลอง บานเย็นโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ ทองกล่ำโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ เตชะพุฒโรงเรียนบ้านม่วงโพรงกรรมการ
6. นายมาโนช คงเมืองโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางกฤตกานต์ ช่วยสงครามโรงเรียนวัดไผ่ขวางกรรมการ
3. นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรินทร์ นิลทรัพย์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ วงศ์กำภูโรงเรียนวัดสะแกงามกรรมการ
4. นางพัชรดา นันทสินธุ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปาณภัช ยันตะพลาโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา กิตติภักดีโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางพัฒน์รดี สมพรโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
4. นายสิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมาโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม จารุทโรภาสน์โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ต่างโอฐโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้งกรรมการ
4. นายสุริโย จุลมณฑลโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวอำภา น้อยสนิทโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬานันท์ ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสร้อยโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นางสาวเยาวพา พูลโภคาโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พิษา วิบูลศิลป์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายโกศล วรพุฒโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถานประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ผดุงกิจโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นายสุริยา สุขวิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษากรรมการ
5. นางสาวพชภัทร นานอกโรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางสาวยิ่งลักษณ์ ทิวาวงศ์โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กกรรมการ
4. นางพัฒน์รดี สมพรโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
5. นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พวงเพชรโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริธรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นายสิทธาทร สครรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
5. นายกิตติคุณ เจริญศรีโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พวงเพชรโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริธรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นายสิทธาทร สครรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
5. นายกิตติคุณ เจริญศรีโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดีโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางณัฐธยาน์ มัชฌิมาโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายรัฐภูมิ เข็มขัดโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นายถาวร โกศาสตร์โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
5. นางสุชาดา พยุงน้อยโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิภพ เกิดเจริญโรงเรียนวัดบางตลาดประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ขวัญศิริโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ โตนวมโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ ดาแก้วโรงเรียนบ้านท่าเลียบกรรมการ
5. นายผดุงศักดิ์ ครองสกุลโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสำราญ ไทยนิยมโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ขวัญศิริโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นายวรุต มะติมุโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
4. นายอดุลย์ มีชัยโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
5. นางสาวสุริชา เชื้อวงค์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์รดี สมพรโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ครองสกุลโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิรุตม์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
5. นางสาวพัทธนันท์ ดาแก้วโรงเรียนบ้านท่าเลียบกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวปาณภัช ยันตะพลาโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา กิตติภักดีโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางพัฒน์รดี สมพรโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
4. นายสิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมาโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
4. นายประวิทย์ ปราศจากโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นายอนันต์ นาเจริญโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
4. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร จันสามารถโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
2. นายกรกมล ผาวันดีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพิภพ เกิดเจริญโรงเรียนวัดบางตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดีโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นายสุริโย จุลมณฑลโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์กรรมการ
4. นายประวิทย์ ปราศจากโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นายชาตรี ศิริโพธิ์โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุขจิตต์ พิกุลทองโรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธานกรรมการ
2. นางภาพิยา ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชายเคืองวนารามกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ สมัครช่วยโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางพรรณพรรษ โชติทองโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
5. นางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุลโรงเรียนวัดคูมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ เมฆอรุณโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาวรินทร์ คงคาชนะโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ นิยมสุขโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
4. นางศุภจิตต์ หงษาโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
5. นางสาวศรีไพร นันทสูนย์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอุบล พัฒนาภรณ์โรงเรียนวัดบางโรงประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ ทองอะไพพงษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ แสงปากโรงเรียนบ้านท่ากระดานกรรมการ
4. นายสุวิท พระเมืองโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย เรเรืองโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายท็อป ยอดสิงห์โรงเรียนบ้านท่ากระดานกรรมการ
4. นางสาวสุวิญญาณ์ ทิพประเสริฐโรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
5. นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่นโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางระวี รัตนไพบูลย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นางนิศากร วงษ์ชะอุ่มโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ ภูห้องไสยโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
5. นางสาวศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ สวมไธสงโรงเรียนบ้านหนองเหียงประธานกรรมการ
2. นางปราณีต สำเริงโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางทิพวัน แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส สามเณรโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อมรโยธินโรงเรียนวัดสามร่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูลโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษาประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นายสัญญา ไทยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ตระกูลศุภชัยโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
5. นางบุษยพรรณ คนใจบุญโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธานกรรมการ
2. นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางสุธีรา พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสุคนธา ภุคุกะโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางวีรศักดิ์ ชูกระจ่างโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นายณัฐพล แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไวภพ สุขกระโทกโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ คำมะณีโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นายอนันต์ หละกะเต็มโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดประธานกรรมการ
2. นายธวัช หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางโสภา นพสมบูรณ์โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการ
4. นางอุทัย พวงพุกโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
5. นางสาวสุริชา เชื้อวงค์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางชนิษฎา ริยะกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวันชรี หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางทรรศนีย์ แตรประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
4. นางสาวถนอมจิตร์ จิตรไพศาลศรีโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นางสาววรรณิสา จันทร์ดอกรักโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
2. นางทรรศนีย์ แตรประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
3. นางเพลินพิศ ยินดีโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจา สุระขันธ์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
5. นางรัชนีพร แช่มประเสริฐโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางกัญญา อานทองโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางประณีต บุญพิทักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา41กรรมการ
4. นางสุภาพร นพแก้วโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ รัตนะอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางเกร็จวลี สิทธิโสภาสกุลโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพ ทนีนไธสงโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นางสุพิศ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
5. นางสุขจิตต์ พิกุลทองโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพรัตน์ วินิจฉัยโรงเรียนวัดสาวชะโงกประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พุทธเจริญโรงเรียนวัดสามร่มกรรมการ
3. นางอุ่นจิต พิทธไชยโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
4. นางขวัญจิตต์ จิรดำรงกุลโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
5. นางสาวอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธ์ุโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี หมื่นเดชโรงเรียนวัดสาวชะโงกประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา บุญประเสริฐโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิติกรณ์ แก้วมรกตโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นางธัญพัฒน์ ทองสุขโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร วงศ์พระรามโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ วงษ์แก้วโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
3. นางจันตรี หมายซ้อนกลางโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวดวงพร โอสถานนท์โรงเรียนบ้านม่วงโพรงกรรมการ
5. นางปนัดดา วรรณดิลกโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลัดดา ตันเฮงโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวสงบ ระวิโรจน์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
3. นางวาสนา ลาวิลาสโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้งกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ยุทธหาญโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นางสาวปราณี เวสกามีโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
6. นางวัชรีย์ รัตนวงศ์โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ ภูขะมาโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
8. นางสาวนิตยา กรองแก้วโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์กรรมการ
9. นางวิเวียน นาวินโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
10. นางณัฏฐา สังอ่อนดีโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุทธิรัตน์ เหมาทองสุขโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางมาลี ภูมินทร์โรงเรียนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นางแน่งน้อย ไวยสนิทโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ คงเสือโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
5. นางวาสนา พุ่มนิคมโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
6. นางสุรภี กฤษณาโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
7. นางสมจิตร สง่าเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
8. นางไพเราะ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
9. นางนงนุช โฆสิตมานโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์กรรมการ
10. นางสาวสำรวย วงค์กำภูโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชิดชนก สงสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปรารถนา ส่องแสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวฉันทนา วงศ์กำภูโรงเรียนวัดดงยางกรรมการ
4. นางสาวเลิศรักษ์ กันดีโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
5. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรักษ์ษินาฏ นิระมลโรงเรียนวัดดงยางประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ศรีสมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวพนิดา ธนานันท์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรักษ์ษินาฏ นิระมลโรงเรียนวัดดงยางประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ศรีสมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวพนิดา ธนานันท์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาววิริยา ชิดดีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาววิริยา ชิดดีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนกรรมการ
3. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญณรงค์ จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางเต็มศิริ โคมเดือนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายโต้ง พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญณรงค์ จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางเต็มศิริ โคมเดือนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายโต้ง พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางเต็มศิริ โคมเดือนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายโต้ง พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรักษ์ษินาฏ นิระมลโรงเรียนวัดดงยางประธานกรรมการ
2. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายหัสดี ผาสุกตรีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางเกตุกุญช์ จิตรน้อมโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]