หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 6 8 6
2 004 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 27 56 42
3 006 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 11 22 15
4 005 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 3 10 5
5 013 โรงเรียนบางพะเนียง 2 4 4
6 014 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 6 14 11
7 015 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 0 0 0
8 016 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 5 9 8
9 019 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 11 19 18
10 020 โรงเรียนบ้านคลองสอง 3 15 7
11 021 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 11 24 12
12 023 โรงเรียนบ้านชำขวาง 0 0 0
13 032 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 2 4 3
14 033 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 22 32 24
15 024 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 2 6 4
16 025 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 12 30 17
17 026 โรงเรียนบ้านท่าคาน 1 2 1
18 027 โรงเรียนบ้านท่าซุง 8 18 16
19 028 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 16 42 30
20 030 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 5 4
21 031 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 4 9 6
22 029 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 6 7 7
23 035 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1 2 1
24 037 โรงเรียนบ้านนา 9 20 15
25 036 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 3 2
26 039 โรงเรียนบ้านปรือวาย 2 2 2
27 040 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 4 17 6
28 046 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 22 53 39
29 045 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 2 7 4
30 047 โรงเรียนบ้านยางแดง 3 12 7
31 048 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 10 36 20
32 050 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 24 60 37
33 051 โรงเรียนบ้านวังคู 2 4 2
34 052 โรงเรียนบ้านวังหิน 9 20 14
35 053 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 12 24 18
36 054 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 12 21 17
37 055 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 5 17 9
38 056 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 5 10 9
39 057 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 7 24 13
40 058 โรงเรียนบ้านหนองคอก 14 42 24
41 059 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 1 1 1
42 060 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 8 20 16
43 061 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 16 32 24
44 062 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 5 14 9
45 063 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 6 4 2
46 064 โรงเรียนบ้านหนองยาง 17 38 29
47 065 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 5 5 2
48 066 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
49 069 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 11 9
50 070 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 0 0 0
51 067 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 6 4
52 071 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 9 13 10
53 077 โรงเรียนบ้านหินแร่ 21 55 34
54 072 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 0 0
55 073 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 2 3 3
56 074 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 6 10 8
57 076 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 0 0 0
58 075 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 5 6 6
59 079 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 3 8 3
60 081 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 11 20 15
61 080 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 8 22 14
62 082 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 2 9 5
63 017 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 0 0 0
64 018 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 20 75 37
65 034 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 12 39 22
66 038 โรงเรียนบ้านเนินไร่ 0 0 0
67 041 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 17 43 30
68 078 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 12 49 23
69 022 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 2 4 4
70 044 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 0 0 0
71 043 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 0 0 0
72 042 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 21 34 24
73 049 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 2 9 5
74 087 โรงเรียนราษฎรนุกูล 0 0 0
75 089 โรงเรียนวัดกกสับ 3 4 4
76 090 โรงเรียนวัดก้อนแก้ว 0 0 0
77 094 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 0 0 0
78 095 โรงเรียนวัดคูมอญ 1 2 1
79 097 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 12 48 24
80 098 โรงเรียนวัดชายเคือง 4 5 5
81 099 โรงเรียนวัดชำป่างาม 11 24 19
82 100 โรงเรียนวัดดงยาง 3 6 5
83 101 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 3 5 4
84 102 โรงเรียนวัดดอนทอง 11 21 16
85 103 โรงเรียนวัดดอนท่านา 3 10 6
86 104 โรงเรียนวัดต้นตาล 4 8 5
87 106 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 13 30 24
88 108 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 5 12 10
89 107 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 4 4 4
90 105 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 39 121 70
91 110 โรงเรียนวัดธารพูด 2 4 3
92 111 โรงเรียนวัดนาน้อย 4 5 4
93 112 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 5 12 9
94 113 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 0 0 0
95 115 โรงเรียนวัดบางกระดาน 0 0 0
96 114 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 11 28 12
97 116 โรงเรียนวัดบางคา 0 0 0
98 117 โรงเรียนวัดบางตลาด 5 24 10
99 118 โรงเรียนวัดบางโรง 13 41 24
100 121 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 1 3 2
101 119 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 4 8 6
102 120 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 1 1 1
103 122 โรงเรียนวัดปากน้ำ 11 16 11
104 126 โรงเรียนวัดพงษาราม 4 6 5
105 127 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1 1 1
106 128 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 7 16 10
107 129 โรงเรียนวัดวังกะจะ 1 5 3
108 130 โรงเรียนวัดวังเย็น 16 25 16
109 131 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 4 13 6
110 132 โรงเรียนวัดสนามช้าง 1 2 2
111 133 โรงเรียนวัดสระสองตอน 5 9 7
112 134 โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต 0 0 0
113 135 โรงเรียนวัดสะแกงาม 5 12 7
114 136 โรงเรียนวัดสามแยก 3 3 3
115 137 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 3 8 6
116 142 โรงเรียนวัดหนองบัว 1 2 1
117 143 โรงเรียนวัดหนองปรือ 0 0 0
118 144 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 3 8 1
119 141 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 9 16 15
120 146 โรงเรียนวัดหนองเสือ 13 33 21
121 147 โรงเรียนวัดหนองแหน 6 33 14
122 145 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 5 38 8
123 148 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 17 32 22
124 150 โรงเรียนวัดหัวสวน 2 2 2
125 151 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 20 65 29
126 149 โรงเรียนวัดหัวไทร 2 4 3
127 152 โรงเรียนวัดหินดาษ 13 66 26
128 092 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 0
129 091 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 13 32 22
130 109 โรงเรียนวัดเทพนาราม 2 4 3
131 139 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 6 25 8
132 138 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 6 9 6
133 123 โรงเรียนวัดแปลงยาว 1 2 1
134 140 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 5 8 7
135 153 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 0 0 0
136 154 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 1 3 2
137 093 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 6 16 6
138 096 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 3 11 6
139 155 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 3 7 3
140 125 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1 3 2
141 124 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 1 2 0
142 156 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 23 52 32
143 157 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 3 7 6
144 158 โรงเรียนสามร่ม 13 51 23
145 159 โรงเรียนสียัดพัฒนา 9 16 12
146 160 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 4 9 7
147 162 โรงเรียนสุวรรณคีรี 9 20 17
148 164 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0
149 165 โรงเรียนห้วยตะปอก 6 10 7
150 168 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 3 30 4
151 163 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 3 11 7
152 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 5 11 8
153 011 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 4 8 5
154 084 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 1 6 3
155 086 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 1 6 2
156 002 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 6 24 14
157 003 โรงเรียนดาราจรัส 6 10 3
158 012 โรงเรียนธีราวิทยา 6 10 9
159 083 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 7 26 15
160 085 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 8 17 10
161 088 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 0 0 0
162 161 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 8 9 6
163 166 โรงเรียนอนันต์วิทยา 0 0 0
164 167 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 7 10 6
165 068 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 25 15
166 007 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 8 18 9
167 008 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 14 22 19
168 009 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 0
รวม 1049 2611 1610
4221


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]