หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
2 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
3 นายบุญยิ่ง อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคาน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
4 นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
5 นายมานะ จรพิภพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
6 นายวะสรรณ สอนนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
7 นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ตาย คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
8 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันด้านทักษะคอมพิวเตอร์
9 นายจเร วุฒิศาสตร์โสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน คณะกรรมการแข่งขันด้านทักษะคอมพิวเตอร์
10 นายวะสรรณ สอนนุช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันด้านทักษะคอมพิวเตอร์
11 นายสิทธิภาคย์ ใหม่ภุมมา ครูโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ คณะกรรมการแข่งขันด้านทักษะคอมพิวเตอร์
12 นางออมใจ บุญเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
13 นางเสาวนีย์ สาธุ ครูโรงเรียนวัดศรีสุตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
14 นางบุปผา อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านหนองคอก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
15 นางปิยวรรณ ตันยะกุล ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
16 นางอุดร สุนทรธรรม ครูโรงเรียนวัดวังกะจะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
17 นางสมใจ โปธาตุ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
18 นายจักรพงษ์ แซ่คู รอง ผอ.สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
19 นางสาวปาริฉัตร กิมสือ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
20 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
21 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
22 นางสาวปัทมา กุลบุตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
23 นางสาวน้ำอ้อย จันทร์ไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
24 นางชิดชญา ฆังคะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
25 นางสาวกาญจนา รุณเกตุ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
26 นางลาวัณย์ เทพเสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
27 นางสาววรันธร ชูโชคเทียนกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
28 นางสมัญญา ชิตสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
29 นางวรัชญา รักยศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
30 นางสาวนีรนุช อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
31 นางสาวภรัณยา ฤทธิ์ธาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
32 นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
33 นางสาวอารยา นันทวิชิต เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
34 นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
35 นางลัดดา เผือกพูนผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
36 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
37 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
38 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
39 นางสาวมาเลียม จิตตมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
40 นางสุมาลี สุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
41 นางสาวกนกพร วรรณสูญ เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
42 นางณิชาภา วิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
43 นางวิสา ประดิษฐพัสตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
44 นางสมทรัพย์ สิงห์ขร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
45 นางนบชุลี เสาวนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
46 นายปรีชา หมัดเลาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
47 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
48 นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
49 นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
50 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
51 นางดรุณี ครองญาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
52 นางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
53 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ฉช. เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผลและบันทึกข้อมูล
54 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
55 นายวินัย น้อยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคีรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
56 นางบุปผา ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
57 นายสันติ โลมาอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
58 นายพิชัย บุญเพ็ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
59 นางอนงค์ สียา ครูโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60 นางสาวทิพดี มาวิน ครูโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ คณะกรรมการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
61 นางยุพิน สรรพคุณ ครูโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
62 นายสุมิตร คชรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
63 นายมานะ จรพิภพ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
64 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ
65 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ
66 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ
67 นางสาวนภา บุญสนอง ครูโรงเรียนวัดดอนทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ
68 นางประภาพร มั่นเจริญ ครูโรงเรียนวัดดอนทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ
69 นางกัญญา สละชั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ
70 นายมนตรี แก้ววิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ
71 นายมานะ จรพิภพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ
72 นางลักขณา ไชยฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
73 นางสาวสุริชา เชื้อวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
74 นางสาวนิภาพร สุขสี ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
75 นางสาวเสาวลักษณ์ เลิศงามดี ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
76 นายประเสริฐ สินสงวน ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
77 นายศุภวิชญ์ ทิพย์พรพจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
78 นางสาวนวลจันทร์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
79 นายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
80 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
81 นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
82 นางสุนันทา โกธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามร่ม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
83 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย
84 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ ตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย
85 นางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย
86 นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย
87 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษาเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
88 นายพิสูจน์ แสงศรี ครูโรงเรียนวัดวังเย็น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
89 นางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
90 นางสาวเสาวนีย์ อินทรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
91 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
92 นายพงศ์รพี ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
93 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
94 นายวะสรรณ สอนนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
95 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 นายฉลวย สียา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระไม้แดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 นายจักพงศ์ พุทธชาติ เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
101 นายวีระ เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]