รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปลี้มใจ
2. เด็กชายพัชระ  นันตา
 
1. นางจำลอง  จารุทโรภาสน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กชายนภัทร  ประสบสุข
2. เด็กชายวรวุธ  โพธิ์เจริญ
 
1. นายองอาจ  เมรสนัด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ใหม่ก๋งลาย
2. เด็กชายอุ่นอิ่ม  คล้ายวงษ์
 
1. นางสาววิรัลพัชร  อภิมาศยานนท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ผาวันดี
2. เด็กชายรัตพร  จันทโชติ
 
1. นางจุฑาทิพย์  ธรรมเจริญจินดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอดิศร  ศรีสุระ
2. เด็กชายอนุชา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวไพรรัตน์    สมีดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสียัดพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   หมื่นพรม
2. เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์รอด
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุดม
4. เด็กชายธนากร  สุวรรณมงคล
5. เด็กหญิงปภาวรินท์   บัวผัน
 
1. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
2. นางสาวสุกัญญา   ประชุมคุณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เชื่อมพงษ์
2. นางสาวชลธิชา   ชนะมาร
3. นายปัญญา  ปานสุข
4. นายมนัญชัย  นุชปาน
5. นายวรุฒ  ศรีเมือง
 
1. นางมาลีวรรณ   บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงปรียากรณ์  ชัยเงิน
2. เด็กชายสุภัค  ประกอบกิจ
 
1. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
2. นางสาวอรุณี  ทองนพคุณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายชัชวาลย์  ทองศิริกุล
2. เด็กหญิงวนิดา  สกุณา
 
1. นางอภิญญา  แสงศรี
2. นางสาวดรุณี  จันทร์ไพร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์แวว
2. เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิ์ชัย
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวสกุลทิพย์  จตุรทิพย์คันธา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แสนใจงาม
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันทศร
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลสรร
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงวิจิตรา  คันทะจิตร
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายก้องทรัพย์   ศรีมุณี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นามโยธา
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงวรรณวลี  ชาติมนตรี
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงระพีพร  อุประโคน
 
1. นายเด่นชัย  ศรีหาตา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิรชญา  ไทยสุริโย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นพโสภณ
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วโพธิงาม
2. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีจัน
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ผางสา
 
1. นางรำไพพรรณ  กตะศิลา
2. นายวีระศักดิ์  กตะศิลา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ชวดบุตร
2. เด็กหญิงวาสนา  มาดี
 
1. นายทิวา  มะลิลำ
2. นายพงษ์นเรศ  ตาลวิลาศ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงญานิศา  อุตตสี
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐชา    ร่าเริง
2. เด็กชายปัญญากรณ์   ภูมิศร
3. เด็กหญิงสีทา  นก
 
1. นางณภัค  เจริญจิตร
2. นางสาวยิ่งลักษณ์  ทิวาวงศ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายชวกร  โกมล
2. เด็กชายวันชนะ  เอี่ยมพิพัด
3. เด็กชายสันติ   สุริวงษ์
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
2. นางสาวสุภาพร  วงศ์พระราม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  ปากหวาน
2. เด็กชายพงษ์พัทธ์  คำจันทร์
3. เด็กชายอานนท์  พุฒิศิริ
 
1. นายจารึก  ปัญญาแปง
2. นายพงษ์ไทย  อัยวรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายธีรทัศน์  ทองฉาย
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงวีณา  กองสี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ทิพนันท์
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นาคสุข
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงรัชนีดา  ไชยรักษ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงภารุมาส   แผลวมัจฉะ
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สวัสดี
 
1. นางบุญเรือน  บุญคุ้มเกล้า
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงอังคณา   วงษ์ศา
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงชนาภา  นามเจริญ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะคำ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงภัสสร  อินทรังษี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กชายนนทชัย  ลำพุทธา
 
1. นายสมาน  ณีคง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคมศักดิ์    โรนุต
 
1. นายกรกฤต   ศรีส้มป่อย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อินทนิล
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นางสาวอารียา    สิงหา
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กองสินแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  สภาพเพ็ชร
3. เด็กหญิงชนาภา  นามเจริญ
4. เด็กหญิงชลลดา  พรมชัย
5. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะคำ
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงขาว
7. เด็กหญิงภัสสร  อินทรังษี
8. เด็กหญิงรัชนีดา  ไชยรักษ์
9. เด็กหญิงวีณา  กองสี
 
1. นายนพดล   คลำทั่ง
2. นางสาวนันทนา  เรียงมุลตรี
3. นายสิทธาทร  สครรัมย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กชายคมสัน  วงศ์กำภู
2. เด็กชายฉัตรชัย  อยู่นอน
3. เด็กหญิงฐิติมา   ศรีทะโชติ
4. เด็กหญิงนภัสสร  เซ่งเซียน
5. เด็กหญิงปรานี  วงค์กำภู
6. เด็กชายภานุพงษ์  ลี้สุวรรณ
7. เด็กชายภาสวีร์  ทิพวรรณ
8. เด็กชายภูชิต  ลี้สุวรรณ
9. เด็กหญิงวรินธร  แสงตะวัน
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
2. นางสาวดวงฤดี  บานเย็น
3. นางวันนิสา  ปั้นดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงกุลสตรี   สินวิสูตร
2. เด็กหญิงขนิษฐา   องอาจ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   ทองดี
4. เด็กชายณัชดล   คำวิจิตร์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อินทนิล
6. เด็กหญิงพรชิตา    มนตรีวงษ์
7. เด็กหญิงภารุมาส   แผลวมัจฉะ
8. เด็กหญิงมนัสชนก    ปรีชาสุนทรรัตน์
9. เด็กหญิงรินรดา    ทองดี
10. เด็กหญิงสุนัฐชา   ภูวงศ์
11. เด็กชายสุรวุฒิ   กำแพงใหญ่
12. เด็กหญิงอภิชญา  เหล็กเพชร
13. เด็กหญิงอรสา   ทรัพย์อนันต์
14. เด็กหญิงอังคณา    วงษ์ศา
15. เด็กหญิงเมษา   จีนเป็นวงค์
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
2. นายสายชล    เสาวกุล
3. นางรุจิราภรณ์   ลิ้มรักษ์
4. นางสาวถนอมจิตร์   จิตรไพศาลศรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยะหัตตะ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
3. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  โอสถานนท์
4. เด็กชายณัฐเมธ  นิลพรรโณภาส
5. เด็กชายธีรทัศน์  ทองฉาย
6. เด็กชายธีรศักดิ์  นาคสุข
7. เด็กชายภาคภูมิ  จันทเกตุ
8. เด็กชายยุทธิชัย  อินทรักษา
9. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
10. เด็กชายศุภฤกษ์  ทิพนันท์
11. เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธดิลกานันท์
12. เด็กหญิงเบญจา  เจริญนิธิโชติ
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
2. นางสาวมัลลิกา  กาฬภักดี
3. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
4. นางสาววรีพร  ภุมภีร์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายกฤตเมธ  จำปางาม
2. เด็กหญิงกันทิมา  ขยันการ
3. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสกุล
4. เด็กชายนันทภพ  ประทุมมา
5. เด็กชายภูสิทธิ  สุวรรณไตรย์
6. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
7. เด็กชายสมพงษ์  ปัทวงศ์
8. เด็กชายสิริกร  นิ่มเสนาะ
9. เด็กชายอนุชิต  นิ่มเสนาะ
10. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
11. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นายโชคชัย  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
3. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
4. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  ศิริอุดมสิน
2. เด็กหญิงกันตนา  สอนศิริ
3. เด็กชายกันติทัต  ฮะเอี๋ยน
4. เด็กชายขรรค์ชัย  คำแท่ง
5. เด็กชายจิณณวัตร  เสน่หา
6. เด็กชายจิรยุทธ์  สวัสดี
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดอกกะฐิน
8. เด็กชายธีรวัจน์  เดชพงษ์สรรค์
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  โพธิ
10. เด็กหญิงปริฉัตร  เสนีรัตน์
11. เด็กชายพีรวัส  เจียมอาตม์
12. เด็กหญิงพุทธวดี  ตันฮื้อ
13. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมมิ
14. เด็กชายภูรพล  สิริวิระกุล
15. เด็กชายรามณรงค์  มะลึคะ
16. เด็กหญิงสุชาวดี  เสนีย์ศรีสกุล
17. เด็กหญิงสุธาศินี  เผือกเจริญ
18. เด็กหญิงสุนันทา  เชื้อสายภิญโญ
19. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จันทรางกูล
20. เด็กหญิงสโรชา  ตุงคโสภา
 
1. จ.ส.อ.สมเดช  วงษ์เมธา
2. นายพิภพ  เกิดเจริญ
3. นางมลินี  เกิดเจริญ
4. นางสาวพรสุข  ตรียะประเสริฐ
5. นางยุพิน  คงสวัสดิ์
6. นางสาวยุวลักษณ์  แดงศิริ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดีสา
2. เด็กหญิงกัญชพร  สุดสีดา
3. เด็กหญิงกาญจนา  พันพูน
4. เด็กหญิงกานดา  จันทร์ทรง
5. เด็กชายจิรายุ  สมาธาร
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไพรินทร์
7. เด็กชายชนะชล  มิตรกระโทก
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินจันทร์
9. เด็กชายณัฐพงษ์  โฉมกลั่น
10. เด็กหญิงณัฐพร  ใยสุ่น
11. เด็กหญิงทรรศนีย์  สุขวงษ์
12. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญใหญ่
13. เด็กหญิงธนัชชา  สุรศัพท์
14. เด็กชายธวัชชัย  ทา
15. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทรประสาท
16. เด็กหญิงปริยกร  ยศศิริ
17. เด็กหญิงพรรณราย  พึ่งเกษม
18. เด็กหญิงพัชรี  พระอาจ
19. เด็กชายพัทธพล  พรมเนตร์
20. เด็กหญิงพันพัสสา  เข็มมุข
21. เด็กหญิงภัณฑิรา  แก่นทรัพย์
22. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุภาวะหา
23. เด็กหญิงภิสุภาภรณ์  ดุลยสิทธิ์
24. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอี่ยมวงค์
25. เด็กหญิงวรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
26. เด็กชายวรายุ  ระราคี
27. เด็กชายวรโชติ  ศิลารัตน์
28. เด็กชายวุฒิพงศ์  ทองฉาย
29. เด็กหญิงสุนิสา  นิติกาล
30. เด็กหญิงสุภัสสร  ประสงค์สุข
31. เด็กชายสุรวิชญ์  วิถียุทธ
32. เด็กหญิงอังคณา  จันเกศ
33. เด็กชายเดชณรงค์  แก้วอ่ำ
34. เด็กชายโสธรา  เอี่ยมสอาด
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
2. นายณัฐพงษ์  พรหมเหมา
3. นางธนัชชา  นาแพง
4. นางสมใจ  โปธาตุ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายชาญณวัฒน์  แก้วโรจน์
 
1. นายอนุชา  ไอยรา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงลัดดา  ไทยเจริญ
 
1. นายสมพร  ไทรศาศวัต
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายศุภโชค  มาลิกุล
 
1. นายปราศรัย  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ผลจันทร์
 
1. นางสาวนันทนา  กาญจนา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เชื่อมพงษ์
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายอธิภู  ประยูรวงศ์
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงนารากาญจน์  ตะวงค์ษา
 
1. นางสาวญาดา  ผลมะเฟือง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ค้างแสง
 
1. นางบุปผา  อยู่สุข
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวชิราวุฒิ   แก้วมิ่ง
 
1. นายกรกฤต   ศรีส้มป่อย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นางสาวอารียา   สิงหา
 
1. นางลัดดา    เสาวกุล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายปฏิพล  พุ่มแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์  บริสุทธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นางสาวชนัญญา   กำปั่นนาค
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงปลื้มปิติ  โชติกุโล
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตอาษา
2. เด็กหญิงกันทิมา  อาวรณ์
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรรณพิรุณ
4. เด็กหญิงขวัญสิริ  เอี่ยมนิรันดร์
5. เด็กหญิงจุฑาพร  สุดงาม
6. เด็กหญิงฐานิดา  กรัตพงษ์
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  นพเกตุ
8. เด็กชายณัทกร  ไทยนาภา
9. เด็กหญิงดวงกมล  วรรณนุรัตน์
10. เด็กชายธนวัตน์  วงค์กำภู
11. เด็กหญิงธนาภา  เพ็งบุบผา
12. เด็กชายธราเทพ  อิ่นคำ
13. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล
14. เด็กหญิงนภัสสร  รอดบุญชัง
15. เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเต็ม
16. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วขาว
17. เด็กหญิงปลื้มปิติ  โชติกุโล
18. เด็กหญิงปิยนุช  เจริญยิ่ง
19. เด็กหญิงปิยวรรณ  เสรีพาณิชย์การ
20. เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
21. เด็กหญิงพิชชาภา  เอียนรัมย์
22. เด็กหญิงพิริยากร  ชมพิกุล
23. เด็กชายภักดีภูมินทร์  ศรีมงคล
24. เด็กหญิงภัทรพรรณ  วงศ์กำภู
25. เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วคำ
26. เด็กหญิงภาวสุ  อุษาอำไพ
27. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
28. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอกไม้
29. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมพุทธา
30. เด็กชายวชิรายุ  ดีวัน
31. เด็กชายวรวัฒน์  วันโน
32. เด็กหญิงวิภารัตน์  เขื่อนแก้ว
33. เด็กชายศรวิษฐ์  ดวงจิต
34. เด็กชายศรัณยพงศ์  ทยานรัมย์
35. เด็กหญิงสาริสา  พันธุ์ธรรม
36. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วคำ
37. เด็กชายสุวรรณภูมิ  มั่นคง
38. เด็กชายอธิภู  ประยูรวงศ์
39. เด็กหญิงอรุชิดา  ผ่องแผ้ว
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
2. นางบุปผา  ประเสริฐ
3. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
4. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
5. นางสาวศิริพร  แก้วโพธิงาม
6. นายวิทย์  มงคลวิทย์
7. นางสาวสุนันทา  ถ้ำกลาง
8. นางสาวจีรภา  ทานะมัย
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงญาดา  ล้วนสุคนธ์
2. เด็กชายทวีโชค  พุฒจันทึก
3. เด็กชายธีรภัทร์  แหวนเงิน
4. เด็กหญิงบุญสิตา  ยืนยง
5. เด็กชายวีระพงษ์  บุญเทียน
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังมี
7. เด็กหญิงสุพิชญา  ประกอบกิจ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  วรรณโสภา
9. เด็กชายอินทร์บุตร  สืบสำราญ
10. เด็กชายเจษฎา  อุไรพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐพิชชา  สุนทรี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
3. นางสาวอรุณี  ทองนพคุณ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กหญิงคุณาพร   คำสุข
2. เด็กชายจิรกร  คล้ายสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  กำแพงใหญ่
4. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญกิจโชควัฒนา
5. เด็กชายปวริศร์   มาลิลี
6. เด็กชายพรสวรรค์   โฉมงาม
7. เด็กชายวุฒิวากรณ์   พยุงวงค์
8. เด็กหญิงศตกมลวรรณ   กุลากูล
9. เด็กชายอนุพงษ์    มณฑาทิพย์
10. เด็กหญิงเนวาดี   จิระประพัน
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นางสาวอรกมล  วาดรอด
3. นางงามนิจ  เกิดขาว
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กหญิงกมลวรวรรณ  โพธิ์สนิท
2. เด็กหญิงจันนภา  รักถาวร
3. เด็กหญิงธารทิพย์  เลิศศิริ
4. เด็กหญิงนภาลัย  จุนเจริญ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โกแก้ว
6. เด็กหญิงวราชา  ปุรำภา
 
1. นางสาวสุมณฑา  กิจเจริญไชย
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  โสภา
2. เด็กหญิงพัชริดา  คำอาษา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  งามละมัย
4. เด็กหญิงวริศรา  เพ็ชรทองนะ
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เกษมงคล
6. เด็กหญิงอารียา  คงมาก
 
1. นางสาวรณิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นางพรทิพย์  บุตรบริบูรณ์
3. นางสาวสุกัญญา  เล่าเปลี่ยน
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เขียวอ่อน
2. เด็กหญิงชยิสรา  กดนอก
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  บุญเจริญ
4. เด็กหญิงเกศกนก  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงโชติกา  ตลอดไธสง
 
1. นางสาวโสภิดา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  สร้างนอก
3. นางสาวเตือนใจ  บุตรนา
4. นายรัฐภูมิ  เข็มขัด
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะจะ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เพียโคตร
3. เด็กหญิงนันทกานต์  เทศนา
4. เด็กหญิงลักษิกา  อยู่ถาวร
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สุจริต
 
1. นางอุดร  สุนทรธรรม
2. นางกรรณิการ์  เอี่ยมสุโร
3. นางปทิตตา  กีรติบวรชัย
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สนิท
2. เด็กหญิงจุนนภา  รักถาวร
3. เด็กหญิงธารทิพย์  เลิศศิริ
4. เด็กหญิงนภาลัย  จุนเจริญ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โกแก้ว
6. เด็กหญิงประภาพร  นานคงแนบ
7. เด็กหญิงพรรณิภา  วงศ์แก้ว
8. เด็กหญิงวราภร  ปุรำภา
9. เด็กหญิงสุนทรี  ท้วมเจริญ
 
1. นางสาวสุมณฑา  กิจเจริญไชย
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงกมลชนก   พลุสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิศาลกาญจนกุล
3. เด็กหญิงจีรภา  พ่วงแพ
4. เด็กหญิงฉัฐจิรา  พรัตพรม
5. เด็กหญิงณัฐวดี  บุตรนนท์
6. เด็กหญิงดาราวรรณ  มีดี
7. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สนิทมั่ง
8. เด็กหญิงปุณรวีร์  เมยมงคล
9. เด็กหญิงภาสินี  มากคง
10. เด็กหญิงมัทนา  อินวกุล
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธุผา
12. เด็กหญิงสายธาร  เศษโคกสูง
13. เด็กหญิงสุประวีณ์  เสวกวงษ์
14. เด็กหญิงสุพัตรา  นุยจันทึก
15. เด็กหญิงอัยลดา  บุญเกิด
16. เด็กหญิงอัศราภัก  รัติยา
 
1. นางบุปผา  อยู่สุข
2. นางสาวนันภัส  เพ็ดตะกั่ว
3. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
4. นางสาวจารุวรรณ  ประสานสี
5. นางสาวมณีรัตน์  วิเวก
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วิมลพักตร์
2. เด็กชายณัฐพล   โตประมาณ
3. เด็กหญิงนุชนาฏ    เฮียงโฮม
4. เด็กหญิงพิมพกานต์   กองกลาง
5. เด็กชายอังคาร    สว่างแก้ว
 
1. นางอุษณีย์   ยศวิลัย
2. นางสาวสุธิดา   โมนะ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงดารุณี   กำแพงใหญ่
2. เด็กหญิงธนพร   ทองโชติ
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
2. นายสายชล   เสาวกุล
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 97.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 1. เด็กหญิงกรุณา  จิตอารี
2. เด็กหญิงกัญญากร  ผลประเสริฐ
3. เด็กชายจิรายุทธ  หวานยิ้ม
4. เด็กชายชาญเดช  แซ่อึ้ง
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสุข
6. เด็กชายณัฐพงษ์  วงเวียน
7. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดิสริยะกุล
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะใบ
9. เด็กชายปวริศ  ยินดีสุข
10. เด็กชายพิสิษฐ์  อรัญอรพินิจ
11. เด็กหญิงภัสสร  วงศ์ก่อเกียรติ
12. เด็กชายมานิต  นาคนวล
13. เด็กหญิงลดาวรรณ  แซ่จิว
14. เด็กชายวนัส  มูลสาคร
15. เด็กชายวรเวธ  ดิสริยะกุล
16. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์ศรี
17. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วผสม
18. เด็กชายสุพจน์  ศรีอุทัย
19. เด็กหญิงสุพรรณษา  แบแพร่ง
20. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยนารี
21. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงษ์นิล
22. เด็กหญิงเจนจิรา  วันยา
23. เด็กชายเจษฎา  มะตูม
24. เด็กชายเจษฎา  คงประเวช
25. เด็กชายเด็กชายสิโรดม  เป้าเจริญ
26. เด็กหญิงเนตรดาว  โพธิ์ศรี
27. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชะเดืองรัมย์
 
1. นายสันติ  ไทยพานา
2. นางอัมพรรณ  สุขเกษม
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. นางสาวกันตยา  โสภารัตน์
2. เด็กชายกิตติ  เอี่ยวเฮ็ง
3. เด็กชายจีระพงษ์  พิศสวาท
4. เด็กชายจูลจักร  โคศิริ
5. เด็กชายชนะวรรณ  คำเจริญ
6. เด็กชายธนวัฒน์  ยะอารี
7. เด็กชายธนวินท์  ศุภกูล
8. เด็กชายธีรพัฒน์  สุขเจริญ
9. เด็กหญิงบุญญรัช  กุสันเทียะ
10. นายบูรพา  บุญธรรม
11. เด็กหญิงพรรวษา  บัวทอง
12. เด็กชายภัทรนันท์  สุวรรณ์ศรี
13. เด็กชายรัฐติพงษ์  สิทธิ
14. เด็กหญิงวันวิสา  โออาน
15. เด็กชายวิรุณ  ไตยราช
16. เด็กชายศักดิ์ชัย  โกมด
17. เด็กชายสรวิชญ์  ตันทะนันท์
18. เด็กชายสราวุฒิ  วงศ์สวัสดิ์
19. เด็กหญิงสิริกร  สุดสิ้น
20. เด็กหญิงสิริญา  พรหมณา
21. เด็กหญิงสุนทรียา  อดิษะ
22. นางสาวสุนันทา  สารีผล
23. เด็กชายอภิสาร  สรวมศิริ
24. เด็กชายอัครเดช  เพชรศรี
25. เด็กชายเพชรน้ำเงิน  สุณาวงค์
 
1. นายเดชา  สุขทวี
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายกิตติภน  หนักแน่น
2. เด็กชายณัฐวัตร  มูลสงวน
3. เด็กชายพงศธร  เพ็ดตะกั่ว
4. เด็กชายภานุเดช  เลิศนา
5. เด็กชายวรานนท์  ศรีลาคำ
6. เด็กชายอัษฎายุธ  ทิมแก้ว
 
1. นายชิษณุพงษ์  ศรีเมือง
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
3. นางพรรณพรรษ  โชติทอง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  นิยม
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  เชียงเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณา  สร้อยทอง
4. เด็กหญิงมุฑิตา  มัติโก
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  สาลี
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองตุ่ม
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   วิรัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เมือง
3. เด็กชายธนวัฒน์  กูดจันทึก
4. นายวรพล  บุญคง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสมศักดิ์
6. เด็กชายอรรถชัย  รูไธสง
7. เด็กชายเจษฏา  แทวกระโทก
8. เด็กชายเสกข์  เสาชัย
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
3. นายวะสินต์  ดอกยี่สุ่น
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แอกสวัสดิ์
2. เด็กหญิงระพีภร  ยุทรัมย์
3. เด็กหญิงสุรัญญา  สุรารักษ์
 
1. นางอรุณี  สิทธิ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงพรวิมล  แต่งแดน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วันดี
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  วงศ์มณี
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายภูวนาถ  ขวัญบัว
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อินตา
 
1. นางสาวมณศกอน  วระชุน
2. นางสาวกาญจนา  เที่ยงธรรม
 
88 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงปิยสิริ  เจียมสุบุตร
2. เด็กหญิงหทัยชนก  สรรพายุ
 
1. นางสาวกรธิมา  นงค์จิตร์
2. นางสาววรรณา  เชื้อเชิง
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงธนภร  บุญใหญ่
2. เด็กชายธนากร  เอี่ยมจรูญ
3. นายธวัชชัย  ทา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. เด็กชายบูรพา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงพรรณิษา  สรวมศิริ
 
1. นางพัฒน์รดี  สมพร
 
91 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายดิลก  บุ่งนาม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สองพล
 
1. นางพรรณพรรษ  โชติทอง
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวแย้ม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวนิชกุล  สาขา
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายกฤษฏา  ยิ้มเยื้อน
2. นายศราวุธ  บุญสวน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  อุษาอำไพ
2. เด็กชายรติพงศ์  ศิลปกิจโกศล
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวเทพารักษ์  วงวาท
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายอัฐวัฒน์  เรียบไทสงค์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  คงศักดิ์
 
1. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
 
96 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กหญิงกรรณิกา    สุภาพร
2. เด็กหญิงบุษรากร   สวัสดี
 
1. นางสาวจุฬานันท์    ภูน้ำใส
2. นางสาวมณีวรรณ   มานะทน
 
97 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายอนุภัทร  หอยสังข์
 
1. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
2. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
98 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงสวิชญา  เสาวนา
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวชะเอม  มีเชาว์
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมสายหน่อย
2. เด็กชายสุรชัช  สุดาเทพ
3. เด็กชายอิทธิพล  นิจสินธุ์
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กชายศราวุธ   คึมโพธิ์
2. เด็กชายสมพล  บุญมาก
3. เด็กชายโชคชัย   มีทอง
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นายญานินทร์   แก้วมณี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เกษี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  สังข์ถ่วง
3. เด็กชายมนตรี  สุพะตะ
 
1. นางดวงเดือน  บุญล้อม
2. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กหญิงคำมี   นะวง
2. เด็กชายพลากร  วงค์กะโซ่
3. เด็กชายสารัฏฐ์  แก้วหาญ
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นางพรรณราย   บุญแผง
3. นางพรรณราย   บุญแผง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 1. เด็กหญิงพรรณี  อะโรคา
2. เด็กหญิงวรรณิสา  นาบำรุง
3. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งกิ่ง
 
1. นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์
2. นางสุขจิตต์   พิกุลทอง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร่ม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สินศิริ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เสือเอี่ยม
3. เด็กหญิงชาลิสา  ฟุ้งสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรัฐนันท์  สุขไทย
5. เด็กหญิงสุณัฐชา  ฟุ้งสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอลิสา  หงส์วะชิน
 
1. นางฉวีวรรณ  อมรโยธิน
2. นางสาวทัศนีย์  จั่นทอง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  อินทนัย
2. เด็กหญิงทรายทอง  เสาใหญ่
3. เด็กหญิงพรสุดา  แพรสมทรง
4. เด็กหญิงศศิชา  ศรีถาการ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ภู่ฉัตร
6. เด็กหญิงอารียา  สาวโสด
 
1. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
2. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
3. นางสาวฐณัชญ์พร  ขาวเกตุ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกุลนัธท์  ใจดี
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ทิพย์วรรณ์
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  แช่มเจริญ
 
1. นางจุรี  สุขโยยศ
2. นางสาวเขมิกา  เตียงกูล
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงชุติมา  นนทลักษณ์
2. เด็กหญิงปณิภา  บุญคง
3. เด็กชายภานุกร  อันสุวรรณชัย
 
1. นายสมศักดิ์  เศวตสุพร
2. นางทรรศนีย์  แตรประสิทธิ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงฉันทิศา  ศรีชื่น
2. เด็กหญิงศุณีรัตน์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงสิรินาถ  สมสวย
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
2. นางสาวชนานันท์  ปิ่นกุล
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงชนิตา  เพราะยิ่ง
2. เด็กชายพรชัย  โพภิมูล
3. เด็กหญิงวิภาวดี  แดงด้วง
 
1. นายอาทิตย์  สายวังเกี้ยง
2. นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายนวรัชต์  นันทะสิงห์
2. นางสาวสุพัตรา  อนุลีจันทร์
3. เด็กหญิงไพลิน  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวทัศนีย์  ตระกูลศุภชัย
2. นางสาวดวงพร  เพชรรักษ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงวีรยา  วรศึก
2. เด็กหญิงเมธินี  นันทวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงเอรียา  ฤทธิ์อำพันธ์
 
1. นางณัฐชานันท์  สุวรรณราช
2. นางสาวกิติมา  เบ้าทอง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงฐิตาภา  โอกาส
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  รินรัตน์
3. เด็กหญิงมุกรินทร์  นันทสูร
 
1. นางสมพร  รุ่งเป้า
2. นางสาววีรนุช  วิชาเงิน
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วนิลทร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ยางนอก
3. เด็กหญิงอทิตยา  มีพร
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
2. นางสาวชนานันท์  ปิ่นกุล
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงรุ่งทิชา  ศิริคง
2. เด็กหญิงลักขณา  โพธิ์ชัยศรี
3. เด็กหญิงเนตรดาว  โฉมเฉิด
 
1. นางวรลักษณ์  ใจบุญ
2. นางสาวณัฐกานต์  ภูห้องไสย
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์คลี่
2. เด็กหญิงมาริษา  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  แซ่อึ้ง
 
1. นายปัญญา  เต็มจิตร
2. นางบรรจง  ไทรศาศวัต
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิลาภักดิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สิงหไทย
3. เด็กหญิงสโรชา  ดอกยี่สุ่น
 
1. นางอุษา  ฤทธิ์ปล้อง
2. นางนิสาชล  จันทร์ดาเพ็ง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายทัตเทพ  เวียงลอ
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  ฉาบกุล
3. เด็กหญิงสายทอง  ทวีการ
 
1. นางอนงค์  สียา
 
118 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงกวินตา  นีระกุล
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ซินเม
3. เด็กหญิงพิมพ์ดารา  คำไชยวัง
 
1. นางสาวปุณิกา  วรรณรังษี
2. นางยมลภัทร  พละสาร
 
119 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงณัชชา  รามภักดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  พรมพิทักษ์
3. เด็กหญิงบุญทิพา  พรมพิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนอักษร  ดวงศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใหญ่เจริญศรี
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์นาง
2. เด็กชายภัทรพล  ดิษถาวร
3. เด็กชายยุทธกานต์  รักษาพล
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ผลบุภพ
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายจิรพนธ์  บาลไธสง
2. เด็กชายพุฒิชัย  ทองทา
3. เด็กชายภาคภูมิ  บัวศรี
 
1. นางสุดารัตน์  เชิดชู
2. นางสาวปรียานันท์  ดีดวงพันธ์
 
122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงณัฐรินี  ตุ้มประเสริฐ
2. เด็กชายธัญษา  จันทร์ดาษ
 
1. นางชลนิชา  ทั่งจันทร์แดง
2. นางสาวปรียาภัทร์  ผลผกา
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ฉลอมพงษ์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  มณีโชติ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ปุ่น
 
1. นางสาวอรพรรณ  พินนอก
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กชายอธิพงษ์  คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  ผลผกา
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกัลยากร  ใจเมือง
2. เด็กหญิงปรียากร  ใจเมือง
3. เด็กหญิงพรนภัส  บาลไธสง
4. เด็กชายวัชรพิพัฒน์  ภูมี
5. เด็กชายวีรพัฒน์  แก้วประโคน
6. เด็กชายศีรภัทร  ชูช่วย
 
1. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
2. นางสาวกาญจนาพร  เสียงกลม
3. นางกนกพร   โภควัฒน์สกุล
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายกิติพร  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  บุญเจริญ
 
1. นางสาวณิชชาณัฏฐ์  พานิชพัฒน์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงธิดาชนก  ยะหัตตะ
 
1. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อุตะมะ
2. เด็กชายรุ่งเพชร   แสนเจริญสุข
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  โสภาคำ
 
1. นายท๊อป  ยอดสิงห์
2. นางมาลี  ภูมินทร์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงคำภู
2. เด็กชายนรินทร์  พินธุกร
3. เด็กชายสุทธิชัย  ถนอมสุข
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
2. นางอภิญญา  ทิพย์โภชน์
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กชายธีรเดช  สุขมา
2. เด็กชายศุภศักดิ์  วงค์หิรัญ
3. เด็กชายอิทธิพล  วงศ์ษานุสิทธิ์
 
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงชนิสรา  นาวิชัย
2. เด็กชายชัยรัตน์  ผิวงาม
 
1. นายกิตติคุณ  เจริญศรี
2. นายวรวิทย์  รัตนรินทร์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายณัฐนันทน์  สงวนชม
2. เด็กหญิงธนัชพร  นิลพัฒ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ตันเต็ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองคำ
2. นางปภาพัศ  ใหม่หะลา
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายพีรยุทธ  กรมสัน
2. เด็กชายภานุพงศ์   ชัยสา
3. เด็กชายอนุพงษ์  เกษกุล
 
1. นายพิทักษ์  สาริยา
2. นายกังวานนิวัฒน์  พิทักษ์โสธรสกุล