หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
3. นายธีระยุทธ์ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์กรรมการ
4. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
6. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ์ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์รองประธานกรรมการ
3. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ผาลาดโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวกัลญาภรณ์ จำปานาคโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
6. นางปริศนา อิ่มพรหมโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
7. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ์ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์รองประธานกรรมการ
3. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวกัลญาภรณ์ จำปานาคโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
5. นางปริศนา อิ่มพรหมโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ผาลาดโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญ้เลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ผิวขาวโรงเรียนอักษรประสิทธิืกรรมการ
4. นายสงกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
5. นายสมชาติ พันธ์เขียนโรงเรียนบ้านหางน้ำสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นายบุญ้เลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ผิวขาวโรงเรียนอักษรประสิทธิืกรรมการ
5. นายสมชาติ พันธ์เขียนโรงเรียนบ้านหางน้ำสาครกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางลักษณืประไพ หนุพรหมรอง.ผอ.สพป.ชนประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายไพบูลย์ บูรณะอนุสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
4. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายวิชัย เลาหะสุวีระกระจ่างโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
6. นางสาวนพนันท์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
7. นางเย็นตา มีสมสืบโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางลักษณืประไพ หนุพรหมรอง.ผอ.สพป.ชนประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายไพบูลย์ บูรณะอนุสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
4. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายวิชัย เลาหะสุวีระกระจ่างโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
6. นางสาวนพนันท์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
7. นางเย็นตา มีสมสืบโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายจรรยงค์ พุ่มมูลโรงเรียนองค์บริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ ดากลืนวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสมหมาย ยิ้มห้อยโรงเรียนวัดอู้่ตะเภากรรมการ
4. นางอารีย์ โชติภิวัฒน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเครือรัตน์ จันทร์เพ็งสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร เทพพักทันวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสายัณ ฉิมกรดโรงเรียนวัดดอนตะไล้กรรมการ
4. นางภาษิณี อ่ำบัญโรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประวงษ์ กานนท์รังสีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ เกตุฤํฏวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางกาญจนา คำแสงโรงเรียนคงรักษ์ฯกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย อินทรอำนวยสพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นายสุทีป หมอกมากโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นายสุทีป ล้อมลายโรงเรียนโพธิ์งามกรรมการ
6. นายคมสันต์ แม้นญาติโรงเรียนพระยาตากกรรมการ
7. นายบุญยืน ฉิมพลีโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
8. นางวิไลพร มาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
9. นางสาวอภิสรา อินมณีโรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาครกรรมการ
10. นางกนกพร โตจีนโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
11. นางสาวประภาพร กราวมณีโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
12. นายพันธ์ทวี กาแสงพงษ์โรงเรียนวัฒนะโชติกรรมการ
13. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาฯกรรมการ
14. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
15. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศเขาท่าพระกรรมการ
16. นางปาริชาติ แผ่นสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
17. นายบุญส่ง แผ่กสมุทรโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวสิริพร เถื่อนเหลือโรงเรียนวัดโคกหมุกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวบังอร พวงแผนโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายนคร สอนสุขสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายภคล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
6. นายกรกิจพัฒน์ สุขดีโรงเรียนเทศบา้นกล้วยกรรมการ
7. นายกลอนสรรค์ บุญชอบโรงเรียนเทศบา้นกล้วยกรรมการ
8. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
9. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
10. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบา้นกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติณัฎฐ์ รัตนมีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรมสพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นางวัีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายอนุชา วิหกโตโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายอรรถพร จันกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวผานิต คงธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพันธ์ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภัทร กิจพงศ์ขยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาวภัญญาภัสร์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
11. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มทองโรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวกาญจนา บุญเพ็งสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอนก แก้วสว่างผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ค.ศ สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ เหลือสำเภาโรงเรียนวัดชุมชนศรีมณีวรรณฯรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา เกิดน้อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายดำเกิง เจติยะกุลโรงเรียนวัดหนองเต่าดำกรรมการ
5. นายสมชาย คงพชรกรโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางมาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
7. นายไพรัตน์ สติตย์พงษ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
8. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนวัดอู่ตะเภาฯกรรมการ
9. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
10. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
11. นายสันติ โพธิ์สุพรรณสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเอนก แก้วสว่างผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ค.ศ สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนวัดอู่ตะเภาฯรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา เกิดน้อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนวังเดือนห้ากรรมการ
5. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
6. นายดำเกิง เจติยะกุลโรงเรียนวัดหนองเต่าดำกรรมการ
7. นายสมชาย คงพชรกรโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายมานะ เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
9. นางมาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
10. นายเสถียร แจ่มจิตรโรงเรียนวัดคงคารามฯกรรมการ
11. นายจิรศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
12. นางกัลยา เทียนกล่ำสพป.ชัยนาทกรรมการ
13. นายไพรัตน์ สติตย์พงษ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
14. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
16. นายสันติ โพธิ์สุพรรณสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก แก้วสว่างผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ค.ศ สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายจักกฤช ตรีวิชาโรงเรียนอักษรประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนวังเดือนห้ากรรมการ
4. นายมานะ เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
5. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
6. นายเสถียร แจ่มจิตรโรงเรียนวัดคงคารามฯกรรมการ
7. นายจิรศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
8. นางกัลยา เทียนกล่ำสพป.ชัยนาทกรรมการ
9. นายไพรัตน์ สติตย์พงษ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
10. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
11. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
12. นายสันติ โพธิ์สุพรรณสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายองอาจ พินทองสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยชมพู จันทร์ฉนวนโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
3. นางบุญเชิญ หมู่มากโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางจิรพรรณ แดงงามโรงเรียนวัดประชุมธรรมฯกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก บางจั่นโรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี)กรรมการ
6. นางสัมฤทธิ์ ก๊กศรีโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา บุญเพ็งสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายองอาจ พินทองสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย อ่องชุ่มโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสุภางค์ นาดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ฯกรรมการ
4. นางสาววนรัตน์ วิริยธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ระเวกโสมโรงเรียนอนุบาลกิติกรกรรมการ
6. นางมาลีวรรณ บุญใสโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
7. นางกาญจนา บุญเพ็งสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนประชุมธรรมฯกรรมการ
4. นายพงษ์พิสุทธิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
6. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนิยม สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤภัทร โพธิ์มูลโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
3. นางสาววรรณวิมล กรองสะอาดโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ขำเดชโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
5. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
6. นางสาวทิพยฉัตร พละพลโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนประชุมธรรมกรรมการ
4. นายพงษ์พิสุทธิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
6. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัช ปลิวมาสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายโรจนฤทธิ์ จันทร์นุ่มโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางญานิศา สุ่มงามโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญปลูกโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พุทธโกสัยโรงเรียนวัดธรรมามูลประธานกรรมการ
2. นายอนันตศักดิ์ มาทัพโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
3. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ไทยเขียวโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สมโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนประชุมธรรมกรรมการ
4. นายพงษ์พิสุทธิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
6. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนประชุมธรรมกรรมการ
4. นายพงษ์พิสุทธิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
6. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมชาย พุทธโกสัยโรงเรียนวัดธรรมามูลประธานกรรมการ
2. นายอนันตศักดิ์ มาทัพโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
3. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ไทยเขียวโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สมโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พุทธโกสัยโรงเรียนวัดธรรมามูลประธานกรรมการ
2. นายอนันตศักดิ์ มาทัพโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
3. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ไทยเขียวโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สมโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัยรัช ปลิวมาสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายโรจนฤทธิ์ จันทร์นุ่มโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางญานิศา สุ่มงามโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญปลูกโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนประชุมธรรมฯกรรมการ
4. นายพงษ์พิสุทธิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
6. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนประชุมธรรมกรรมการ
4. นายพงษ์พิสุทธิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
6. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย ดำคำผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136กรรมการ
3. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
5. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ดำคำผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136กรรมการ
3. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
5. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย ดำคำผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136กรรมการ
3. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
5. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ดำคำผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136กรรมการ
3. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
5. นายอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางณฐพร ฉิมพาลีโรงเรียนอนุบาลหนองมะโมงประธานกรรมการ
2. นางถนอมทิพย์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สิงคาโรงเรียนบ้านทุ่งกว้างกรรมการ
4. นายตรีพินณ์ บุญรุ่งโรงเรียนรัฐเขื่อนฯกรรมการ
5. นางวัชรา คล้ายประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทองกรรมการ
6. นางอุไร เยประยูรโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวจำเนียร นุ้นปลีโรงเรียนสำราษราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอดุลเดช พิเมฆโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ทองสันติสุขโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
4. นางสาวสวาท แสงเขียวโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
5. นางสุวัชรภรณ์ แย้มนุ่นโรงเรียนโรงวัวกรรมการ
6. นางประไพ คงสมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปรางกมล ล้อจงเฮงโรงเรียนรัฐเขื่อนฯประธานกรรมการ
2. นางสุทิน ชมพูนุกูลรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ประทุมมาลีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางจินตนา พุทธโกสัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางประกาย ช้างคงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
6. นางสาวทัศนียา เลื่อนลอยโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกษมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ โพธิ์ขำสพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางจรรยา สีสดโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
4. นางสาวสำรวย กำจาายโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
5. นางสาวชลลดา กัวหาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
6. นางสาวสุขุมมาภรณ์ พุ่มจำปาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเมธี วัฒนสิงหืโรงเรียนวัดหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายศานิต มีพ่วงโรงเรียนพนมรอกพิทยาคมกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
4. นายศิลา อริยพฤกษ์โรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
5. นายวิสูตร สุ่มงามโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการ
6. นายอัศศิริ ศรีมะพริกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาลสพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางบัณพร อู๋ทรัพย์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นายสมศักศิ์ พิศรูปโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
5. นางสมบัติ รอดแก้วโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ คงแจ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวแสงดาว ดำนิลโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุมนนต์ เรืองฤกษ์อนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวเฉลียว แสงทองโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ นามอยู่โรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
5. นางลัคนา สังขพันธ์โรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางพรรณี บุญถึงสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินโรงเรียนวัดโพธารามประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ คมขำโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. Mr.บังอร ฉากไธสงโรงเรียนวัดหัวเด่นกรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ เงินช้างโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วัล สุขสุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์โรงเรียนวัดดอนตูมกมลวาสประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ พุ่มมีโรงเรียนวัดดอนแตงกรรมการ
3. นางสาวอุษา ร่มเย็นโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นางงามจิตร โพธิ์หลำโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางศรัณญา สว่างพร้อมโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอัจฉิมา อ่อนน้อยโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล โพธิ์ดัโรงเรียนอนุบาลหันคาฯกรรมการ
3. นางสาวฉลวย เนียมทองโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
5. นางจำเนียน เก่งการเรือโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
6. นางสมบูรณ์ ฟักขาวโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมร เทศเขียวโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ ดิษฐสวรรค์โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
3. นางวรรณี คำสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์กรรมการ
4. นางนันทสุดา คำหอมโรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
5. นางวาสนา มีเคลือบโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางพรเทพ สุพลจิตต์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางรัชนี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เพ็งหนูโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางรัชนี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เพ็งหนูโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูลโรงเรียนวัดบางไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา สิงห์สมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูลโรงเรียนวัดบางไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา สิงห์สมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูลโรงเรียนวัดบางไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา สิงห์สมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณโรงเรียนบ้านสะพานหินฯกรรมการ
3. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณโรงเรียนบ้านสะพานหินฯกรรมการ
3. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสารี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณโรงเรียนบ้านสะพานหินฯกรรมการ
3. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณโรงเรียนบ้านสะพานหินฯกรรมการ
3. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงศ์ชนะกุลโรงเรียนกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล ชิ้นประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่ฯกรรมการ
3. นางปรานอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนิกร คำมูลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล ชิ้นประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่ฯกรรมการ
3. นางปรานอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ พิพัฒน์จิตตระกูลสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสาวสมมาศ รื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านเนินไผ่ฯกรรมการ
4. นางสาวอรนุช บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ พิพัฒน์จิตตระกูลสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสาวสมมาศ รื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านเนินไผ่ฯกรรมการ
4. นางสาวอรนุช บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอฯประธานกรรมการ
2. นางวีณา พึ่งเจียมโรงเรียนวัดท่าแก้วกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ บุญแพโรงเรียนวัดนมโฑฯกรรมการ
4. นางวิภา จิอู๋โรงเรียนบ้านสะพานหินฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอประธานกรรมการ
2. นางวีณา พึ่งเจียมโรงเรียนวัดท่าแก้วกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ บุญแพโรงเรียนวัดนมโฑฯกรรมการ
4. นางวิภา จิอู๋โรงเรียนบ้านสะพานหินฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอประธานกรรมการ
2. นางวีณา พึ่งเจียมโรงเรียนวัดท่าแก้วกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ บุญแพโรงเรียนวัดนมโฑฯกรรมการ
4. นางวิภา จิอู๋โรงเรียนบ้านสะพานหินฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอฯประธานกรรมการ
2. นางวีณา พึ่งเจียมโรงเรียนวัดท่าแก้วกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ บุญแพโรงเรียนวัดนมโฑฯกรรมการ
4. นางวิภา จิอู๋โรงเรียนบ้านสะพานหินฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ พิพัฒน์จิตตระกูลสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสาวสมมาศ รื่นฤทธิ์โรงเรียนโพธิ์งามกรรมการ
4. นางสาวอรนุช บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ พิพัฒน์จิตตระกูลสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสาวสมมาศ รื่นฤทธิ์โรงเรียนโพธิ์งามกรรมการ
4. นางสาวอรนุช บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ ปุณยชัยจินดาโรงเรียนหนองพังนาคประธานกรรมการ
2. นางศิวกานต์ บัวมากผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สุจิครูโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
4. นางจุลีนา วงศ์เหลืองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสมบัติ รอดแก้วโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ ปุณยชัยจินดาโรงเรียนหนองพังนาคประธานกรรมการ
2. นางศิวกานต์ บัวมากผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สุจิครูโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
4. นางจุลีนา วงศ์เหลืองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสมบัติ รอดแก้วโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ ปุณยชัยจินดาโรงเรียนหนองพังนาคประธานกรรมการ
2. นางศิวกานต์ บัวมากผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สุจิครูโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
4. นางจุลีนา วงศ์เหลืองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสมบัติ รอดแก้วโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ รุณมณีรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร บุญตาโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
3. นางธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางเกษร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ รุณมณีรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
2. นายพงศกร บุญตาโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
3. นายธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางเกษร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามฯกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]