หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท ประธานกรรมการ
2 นายกัมปนาท อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท รองประธานกรรมการ
3 นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กรรมการ
4 นายสมควร ทองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กรรมการ
5 นายอโณทัย ศุภภะ รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กรรมการ
6 นายวินัย ตะปะสา รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กรรมการ
7 นายเรวัตร เอี่ยมรอด รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กรรมการ
8 นายพิเชฐร์ วันทอง รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กรรมการ
9 นายกนก เลียบเงิน รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กรรมการ
10 นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กรรมการ
11 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กรรมการ
12 นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
13 นางสาวศิโรรัตน์ มณีรอด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ กรรมการ
14 นายเทียน เขียวภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการ
15 นางสาวประภาศรี ท้วมจู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
16 นางสุนารี ฟักศรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
17 นางเรณู คำภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
18 นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
19 นางกัลยา เทียนกล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
20 นายสันติ โพธิ์สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือจังหวัดชัยนาท กรรมการ
21 นางสาวพรประภา กุลน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ่อแร่ กรรมการ
22 นางสาวรุ่งนภา บุญชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโคกสุก กรรมการ
23 นางสาวปิยาภรณ์ เพ็งหนู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวังหมัน กรรมการ
24 นางดวงแก้ว บุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นฯ กรรมการ
25 นางณัฐชนก เรือนนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ กรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]