รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายชวกร  ศรีเดช
2. เด็กชายวิทยา  คงไทย
 
1. นางวันเพ็ญ  กระแสร์สินธุ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนานพ  นาควัน
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญมาก
 
1. นายสมพงษ์  มีมุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายณัฐวีร์  อู่วิเชียร
2. เด็กชายธนพล  เบ็ญจวร
 
1. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายจีรกฤต  โตแก้ว
2. เด็กชายธีรโชติ  มาชื่น
 
1. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 1. นายปราโมทย์  สินเน่า
2. นายองอาจ  เบ้าแก้ว
 
1. นายอนุชิต  เชื้ออภัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ประชุณหะ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริเสิศ
3. เด็กหญิงนาตยา  จิตแก้ว
4. เด็กหญิงศิรินุช  นาคทรัพย์
5. เด็กหญิงสมฤดี  พัดมี
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสุนันทา  พวงชาติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1. นายดำรงศักดิ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลอดเมฆ
3. นายภัทรกร  แผ้วเกตุ
4. นางสาวรตนชนก  มีรักษ์
5. นายสหัสวรรษ  เดชมา
 
1. นายครรชิต  มานะเปรม
2. นางปาวณีย์  อยู่ปรางค์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยนรินทร์
2. เด็กชายพิริยะพล  เรืองทอง
 
1. นางกาญจนา  คำแสง
2. นางนัฐติกาญจน์  นงบาง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธมนต์รัตน์  แสงทวีวรรณ
2. เด็กชายนฤพล  ชุ่มเย็น
 
1. นางกาญจนา  คำแสง
2. นางณัฐกานต์  ห้ากี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญธรรม
2. เด็กชายวันมงคล  คำดำ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
2. นางละมาย  ฟักขาว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ด้วงไทย
 
1. นายจักรพงษ์   พวกคง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญรัตน์   ยาโส
 
1. นางสาวรุ่งรวี    บุญเงิน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. นางสาววนันทกานต์  บุตรนนท์
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระไม้แดง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เงินปุ้น
 
1. นางสาวอรอุมา  เผือกสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขสำราญ
 
1. นางพรทิพย์  บุญคุ้มครอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายชยพล  หนูประเสริฐ
 
1. นางธงไทย  สุจินดาสิริ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กชายวุธินันท์  จำปาเงิน
 
1. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กชายศุภณัฐ  หมวกทอง
 
1. นายวีระ  มุมานะวงศ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เกิดกรุง
2. เด็กหญิงณัฐพร   จันมาก
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
2. นางสาวสุครรพิญา  พัชราชีวิน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เดชพงษ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  สายคำ
 
1. นางเกสรา  เขียวภักดี
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กชายวัศพล  เผือกเพ็ง
2. เด็กหญิงอนงค์  สุ่มนิ่ม
 
1. นางสาวเกศนภา  นาควิสุทธิ์
2. นางสาวรมิตา  ก้อนทอง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายภูธเนศ  แจ่มใส
 
1. นายอัครวินท์  อรุณเมือง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายก้องภพ  พักตร์แก้ว
2. เด็กชายพีรัชชัย   ครุธพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    อินทร์เสวก
 
1. นางสาวพัชรียา  ประจง
2. นายสมชาย  ดีสี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายจักรกฤษ    ยะไข่
2. เด็กชายทัศน์พล    อินทร์ฉาย
3. เด็กชายพงศธร    กันเกสร
 
1. นางสาวพัชรียา  ประจง
2. ว่าที่ร้อยตรีบรรจงฤทธิ์  สุทธสม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายกมล  อักษรณรงค์
2. เด็กชายณรงค์  อ่อนศรี
3. เด็กชายพิริยะพงษ์  เย็นศิริ
 
1. นายมานะ  เขียวเหลือง
2. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  พรมเยี่ยม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายกิตติพร  ปรุงสุข
 
1. นายกลอนสรรค์  บุญสรรค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เวียงเงิน
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายปพัทธ์ศรัณย์  แตงไทย
 
1. นายกลอนสรรค์  บุญสรรค์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิมงคล 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วรรณพันธ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายวชิระ  สาตรา
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  แสงพระทิตย์
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายนิฒิพงศ์  ชมประเสริฐ
 
1. นายกลอนสรรค์  บุญสรรค์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1. เด็กชายวรวุฒิ  พงษ์เกตุ
 
1. นายสิทธิโชค  โพธิสุวรรณ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญประเสริฐ
 
1. นายณัฐพล  สุขสงวน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1. เด็กชายขวัญชัย   สมบุญธรรม
 
1. นายประสิทธิ์  นาคสุข
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายวชิระ  สาตรา
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กหญิงแก้วนภา  สิงหา
 
1. นางศรีลักษณ์  จันทสุนทร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายธนากร  เสนชู
2. เด็กหญิงธนาภา  แสงอรุณ
3. เด็กชายธนาวุธ  สาหร่ายทอง
4. เด็กชายนที  สินสวน
5. เด็กหญิงนันทิดา  เทวงศา
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขวัญศรี
7. เด็กชายศักดิธัช  สว่างรุ่งโรจน์
8. เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงอภิญญา  คล้ายจือ
10. เด็กหญิงอภิสรา  บุญอร่าม
11. เด็กหญิงแพร  ไม้จันทร์ดี
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
2. นายปฏิภาณ  กลัดล้อม
3. นางอุษา  เขียวอินทร์
4. นางสาวประไพ  เดชมา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กชายกิตติธัช  จงธนวดี
2. เด็กชายณภัทร  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐกมล  กานดา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ฉิมสกุล
5. เด็กชายธนภัทร  เณรแขก
6. เด็กหญิงนฤมล  ทองงาม
7. เด็กหญิงปานดาว  คนดี
8. เด็กหญิงพรหมพร  กานดา
9. เด็กชายพัสกร  เอี่ยมครอง
10. เด็กหญิงภัทรนันท์  งั่งสำฤทธิ์
11. เด็กหญิงวนัสนันท์  พูลนิล
12. เด็กหญิงวริศรา  รอดเที่ยง
13. เด็กชายวีรภัทร  พุฒหอม
14. เด็กชายศิรวิทย์  เกื้อสัง
15. เด็กชายสิทธิชัย  ลอยประดิษฐ์
16. เด็กชายหิรัญ  พิรอด
17. เด็กชายอดิศร  รอดสาหร่าย
18. เด็กหญิงอธิศา  นุ่มถึก
19. เด็กหญิงอนัญญา  แป้นบูชา
20. เด็กหญิงอริสา  ห่วงศรี
 
1. นายวิเชียร  เงินฉลาด
2. นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล
3. นายสยาม  สุ่มงาม
4. นางสาวศิริพร  คำนันท์
5. นางละออจิต  สุขเชย
6. นางขวัญเรือน  เอี่ยมละออ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายกิตติภพ   แพ่งกลิ่น
2. เด็กชายณัฐชนน  โคทา
3. เด็กชายวรวิช  สิบมุด
4. เด็กชายวรุตม์   กองมี
5. เด็กชายสุรวุฒิ  พิมพะ
6. เด็กชายอภิรักษ์   อ่อนคงทิม
 
1. นายสันทัศน์   พินยา
2. นายธงชัย   จอนพงษ์
3. นายจักรพงษ์  พวกคง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. นายวรวัฒน์  วงศ์กระโซ่
 
1. นายสงกรานต์  ยอดกลิ่น
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเนตรนภา  อาจสัก
 
1. นายอดิศักดิ์  โพธิ์หลำ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 1. เด็กหญิงธนันชนก  ทองสายออ
 
1. นางสาวสุนีพร  บุญงาม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กชายสุริโย  ธูปใหญ่
 
1. นางสาวดวงนภา  วงศ์ใจ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายยศพร  ห้วยคต
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กหญิงวรางคณา  ทับรอด
 
1. นางสาวดวงนภา  วงศ์ใจ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กหญิงพิชญาวี  เวียงจันทร์
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. นายเจตพล  อุบลสุข
 
1. นายกิตติณัฎฐ์  รัตนมีแสงนิล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงวรรณลิสา  นรารัตน์
 
1. นายสมเกียรติ  สุขุประการ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กชายสำเริง  เพตรา
 
1. นายจิรัฏฐ์  ฐิติมงคลธรรม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายชยุตม์พงศ์  เพ็งสวย
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงวิจิตรา  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสำลี  เดชมา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงถานิกา  ใจแสน
 
1. นางศรัณย์รัชต์  แสงศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายจานุทัศน์  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุวรรธนี  กมลมาลย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงวรรษา  ไหลรุ่งเรือง
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีเถื่อน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  จันทร์พงษ์
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงกันยาพร  เกิดเพ็ชร
4. เด็กหญิงชญานี  กำจาย
5. เด็กชายชนาธิป  พรมโชโต
6. เด็กชายชัยวัฒน์  ดอกไม้เพ็ญ
7. เด็กชายณภัทร  คำใจ
8. เด็กชายณัฐดนัย  นุ้ยปรี
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  เพ็งสอน
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  รอดตาด
11. เด็กชายดรัณภพ  วรรณมานะ
12. เด็กชายตะวันฉาย  ภู่เทศ
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรงสุข
14. เด็กหญิงธัญญพร  สิทธิพูล
15. เด็กหญิงธิดาวรรณ์  สุระพาล
16. เด็กหญิงนฤมล  น่วมโต
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำใจ
18. เด็กหญิงปาริชาต  หนูขาว
19. เด็กหญิงภคนันท์  ธัญญเจริญ
20. เด็กหญิงภคพร  ธัญญเจริญ
21. เด็กหญิงภาวิตา  ขวัญชัย
22. เด็กหญิงลลิตา  หนูขาว
23. เด็กหญิงวนิดา  เพ็งสอน
24. เด็กชายวุฒิชัย  เต่ามี
25. เด็กหญิงศิริพร  มาแก้ว
26. เด็กชายสิริภพ  โกษา
27. เด็กหญิงสุธาสินี  นามสว่าง
28. เด็กหญิงอภิชญา  แตงฉ่ำ
29. เด็กชายอภิวัฒน์  วงษ์อนันต์
30. เด็กชายอัครชัย  ยอดอ่อน
31. เด็กชายอัศวยุช  แกล้ววิกย์กิจ
32. เด็กหญิงเบญจมาศ  จูเฮง
 
1. นางสุกัญญา  มูลผิว
2. นางคุณัญญา  โสภาสุข
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกล้าณรงค์  จิ๋วนุช
2. เด็กชายณัฐฐนันท์  ปิ่นนาค
3. เด็กหญิงถานิกา  ใจแสน
4. เด็กชายนพรัตน์  เขียวขาว
5. เด็กหญิงนฤมล  เขียวน้อย
6. เด็กหญิงมีนา  ทะสอน
7. เด็กชายสุรเดช  ณรงค์มี
8. เด็กหญิงอรนุช  พรหมสิทธิ์
 
1. นางสาวศุภลดา  ชอบคุย
2. นางศรัณย์รัชต์  แสงศรี
3. นางดารณี  สีเขียว
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงชลินทรา  จีนเมือง
2. เด็กหญิงชาลิสา  สินสมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  นาคศิลา
4. เด็กชายธนโชติ  ศรีอาจ
5. เด็กชายธัญญวิชญ์  เนื่องโคตะ
6. เด็กชายบูรพา  ทัศเกิด
7. เด็กชายปุญญพัฒน์  เทิ้งกิ่ม
8. เด็กชายภานุพงศ์  วิเลปะนะ
9. เด็กหญิงศุจิกา  โพธิสุวรรณ
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจแสน
 
1. นางสาวเบญจภา  นราทิพปทุม
2. นางสาวจริยา  เส็งจีน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อ่วมภักดี
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงบงกช   คำมาปัน
2. เด็กหญิงบัณณสิรี    เหมือนเผ่าพงษ์
3. เด็กหญิงวรวรรณ   อ่วมมณี
4. เด็กหญิงศศิรประภา   สุ่มงาม
5. เด็กหญิงอุดมณัช   สว่างศรี
6. เด็กหญิงไอยรินทร์   เอี่ยมวิไลย์
 
1. นางจันตรา    ธรรมแพทย์
2. นางญาณิศา   สุ่มงาม
3. นางภิญญาพัชญ์   อิ่มแสงจันทร์
4. นางรุ่งนภา   นิติสิริ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเพ็ชร์รัตน์
2. เด็กหญิงธิดา  วงศ์ษาบุตร
3. เด็กหญิงบุษยา  เย็นกระจ่าง
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  พ่วงเจียม
5. เด็กหญิงวรัญญา  สอนชูผล
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจแสน
 
1. นางจันทร์ศิลา  นกพานิช
2. นางสาวพูลศรี   อำนวยสาร
3. นางสาวลาวัลย์  ทิมเล็ก
4. นางนุชรินทร์  ช่วงโพธิ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ขันทอง
2. เด็กหญิงญาดา  อินทรีย์
3. เด็กหญิงธีรนาฎ   พัดศรี
4. เด็กหญิงนวรินทร์  เทพพิทักษ์
5. เด็กหญิงพัชราพร  กาญวรนสันติ
6. เด็กหญิงมุฑิตา  บุญชื่น
7. เด็กหญิงวิภาดา  เถื่อนไพร
 
1. นายธวัชชัย   ผิวทอง
2. นางขวัญเรือน  จันทร์กระจ่าง
3. นางกำไร  พุมมะระ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงจินตนา  เจียมจริต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลั่นเอี่ยม
3. เด็กชายปรีชา  เดชมา
4. เด็กหญิงมนทกานต์  รองงาม
5. เด็กหญิงสริดา  หอมยามเย็น
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เจียมจริต
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เทพแก้ว
8. เด็กหญิงสุชาดา  โตยะบุตร
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองมาหล้า
10. เด็กหญิงสุวันนี  หมื่นใจมั่น
11. เด็กหญิงเจนจิรา  เลี้ยงล้ำ
 
1. นายคงศักดิ์  โพธิ์ศรี
2. นายจิรัฏฐ์  ฐิติมงคลธรรม
3. นางสาวอาภรณ์  วัดน้อย
4. นางอุดมรักษ์  เมืองช้าง
5. นางสาวบุญลือ  รื่นฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงกนกอร  พันธุ์โอสถ
2. เด็กหญิงกรองทอง  บุญรัตน์
3. เด็กชายจักกฤษณ์  ดวงเกิด
4. เด็กหญิงฐิติกรานต์  เพิ่มภักดี
5. เด็กหญิงณัฐกมล  อุ่นจังหาร
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาเมา
7. เด็กหญิงณัฐพร  บุญรัตน์
8. เด็กชายทักษพร   กลั่นเอี่ยม
9. เด็กชายนันทวัฒน์  ยาสอาด
10. เด็กหญิงภัณฑิลา  งามประเสริฐ
11. เด็กหญิงวณิชยา  กลิดนิล
12. เด็กชายวัชรินทร์  บัวจูม
13. เด็กชายวีกิจ  เดชมา
14. เด็กหญิงสุกัญญา  แตงศรี
15. เด็กหญิงอภัสรา  แสงสว่าง
16. เด็กหญิงเบญจทิพย์  สุขพันธ์
 
1. นายคงศักดิ์  โพธิ์ศรี
2. นายอดุลย์  ละลอกแก้ว
3. นายวัฒนชน  เมืองช้าง
4. นางสาวบุญลือ  รื่นฤทธิ์
5. นางเพ็ญศรี  รอบรู้
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พันธุรอด
2. เด็กหญิงชลธิชา  จินตกสิกิจ
3. เด็กชายภัทรพงษ์  แตงฉ่ำ
4. เด็กชายสราวุธ  จูเปีย
5. เด็กหญิงสริตา  อิ่มกมล
 
1. นายจำนงค์  คลังสิน
2. นายวสันต์  อ่อนธานี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหมู 1. เด็กชายทัศน์พล  พุ่มพวง
2. เด็กชายวิทยา  เทียนชัย
 
1. นายเพทาย  มาโต
2. นายวิสูตร  สุ่มงาม
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงกนกพร  หอมส่งกลิ่น
2. เด็กชายกมลเทพ  เอี่ยมละออ
3. เด็กชายกฤษนัย  รอดฟัก
4. เด็กหญิงกันต์รวี  สังข์แก้ว
5. เด็กชายคุณากร  โต๊ะสัมฤทธิ์
6. เด็กชายชยางกูล  สีนิล
7. เด็กชายฐานันดร์  ดอกแก้ว
8. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยยอด
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  กัวหา
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกลม
11. เด็กหญิงดวงกมล  เหล่าพร
12. เด็กชายนพเก้า  ประสิทธิกร
13. เด็กหญิงนริศรา  จันทิรา
14. เด็กชายนวพล  สังข์วัฒน์
15. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สอนเถื่อน
16. เด็กหญิงพรรณศร  บุญศัพท์
17. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณา
18. เด็กชายพัสกร  บินชัย
19. เด็กหญิงภัทริกา  กลิ่นจุ้ย
20. เด็กชายยุทธภูมิ  รอดนวล
21. เด็กหญิงยุพารัตน์  มีเหม
22. เด็กชายรพีภัทร  ชัยยอด
23. เด็กชายวรพล  อ่อนฤทธิ์
24. เด็กหญิงวรรณกมล  อ้นโหมด
25. เด็กชายวันชัย  รอดนวล
26. เด็กหญิงสิริกัญญา  เมืองนิล
27. เด็กหญิงอุษมา  เนียมทอง
 
1. นายกิติศักดิ์  คล้ายทอง
2. นางสำอาง  ธนบริบูรณ์พงศ์
3. นางจินตนา  ศรีน้อย
4. นางจันทรา  พาพันธ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เณรแตง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฉยนก
3. เด็กชายปทุมวัน  โต๊ะหมัน
4. เด็กชายภูริพัฒน์  สกุลแท้
5. เด็กหญิงศศิประภา  มีกลิ่น
6. เด็กชายเจษฎา  เพ็ชรน้อย
 
1. นายชัยมงคล  เกิดแก้ว
2. นางชบา  เกษตรศรี
3. นางสาวศิริกาญจน์  ประหยัดทรัพย์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าแก้ว 1. เด็กชายธนกฤต  พูลวิจารณ์
2. เด็กชายธนพล  บุญสุยา
3. เด็กชายธีรดล  เอี่ยวชู
4. เด็กชายนวคุณ  พูลวิจารณ์
5. เด็กชายมนัสชัย  ลีจ้อย
6. เด็กชายรัชนนท์  อยู่เจริญ
 
1. นายมารุตติ์  สองเมืองสุข
2. นางสาวอรนุช  ยวงนาค
3. นางวีณา  พึ่งเจียม
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพาลี
2. เด็กหญิงพิชยดา  โพธิ์ตุ่น
3. เด็กหญิงวศวดี  ภู่สอน
 
1. นางกัลยาณ์  เนียรภาค
2. นางบรรจง  มณฑา
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. นางสาวจิตตมาศ  ศรีคำผ่อง
2. นางสาวชลธิชา  แสงบุญ
3. เด็กชายพงศธร  ลายสุวรรณ์
 
1. นายปฏิภาณ  กลัดล้อม
2. นางละออ  กองรส
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปัญญดา  แก้วอิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวกัณฐมณี  ไกรเพ็ชร
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงบงกชกร  เกิดคล้าย
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ศรีบุตร
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขำเดช
2. นางเพชรัตน์  เขียวกำจัด
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงจันทิมา  รอดย้อย
2. เด็กหญิงภัทรพร  ดวงตา
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เป้าทอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อำไพชื่น
2. นางสาวสุพี  โสมโสภา
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กชายวัชรพล  เอมสิงห์
2. เด็กชายเมธา  วัฒธรรม
 
1. นางสาวสาวินี  อินคล้าย
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงศศิกร  คุ้มสะอาด
2. เด็กหญิงศิรินภา  อินาวัง
 
1. นางสาวนปภา  จีนสมัย
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายภากร  ศรีเดช
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  โพโต
 
1. นายรัชชานนท์  บุญดี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองแก้ว
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โสภากุล
2. เด็กหญิงพันธิสา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวนปภา  จีนสมัย
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 1. เด็กหญิงลลิตา  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายสรวิชญ์  สีน้ำผึ้ง
 
1. นายภาณุวัฒน์  เรืองศรี
2. นางสุคนธ์  จบศรี
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สาลีผล
2. นางสาวโสรญา  ขวดจันทร์
 
1. นายสกลศักดิ์  โพธิ์เพ็ชร์
2. นายสรวิชญ์  โกทัน
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 1. เด็กชายตะวัน  ศรีเมืองเดช
2. เด็กหญิงพัชรพร  แสนตุ้ย
 
1. นางสุคนธ์  จบศรี
2. นางสาวสุธิชา  จบศรี
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉิมพาลี
2. เด็กชายโอบกิจ  โอรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
2. นางอรนุช  บุญมี
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เปลวเพลิง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
2. นายสิกขรินทร์  ชอบทำดี
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกำแพง 1. เด็กชายนรภัทร  รองสิน
2. เด็กชายพีรณัฐ  เทียนนงาม
3. เด็กหญิงอรวรรยา  สะทองปา
 
1. นายนิติ   กองคูณ
2. นางสาวณัฐพร  กองคูณ
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 1. เด็กหญิงกรพิน  สุขหนู
2. เด็กหญิงพันธิดา  โลเลิศ
3. เด็กหญิงอนัญญา  แตงเพชร
 
1. นายสุพจน์  ฉ่ำเพ็ชร
2. นายสุวรรณ์  เนตร์ท้วม
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภารไสว
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  อยู่สม
3. เด็กชายภาณุวัฒน์   ผ่านสำแดง
 
1. นางอุปถัมภ์  พูลพ่วง
2. นายสมชาย  คงบุญ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประสมพงษ์
2. เด็กชายถนัดชัย  เอมสัน
3. เด็กชายพีระพงษ์  ประสิทธิการ
 
1. นางละออ  คฤหปาน
2. นายอาทิตย์  เทียนยวง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พวงทอง
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ไทยน้อย
3. เด็กชายพชรพล  เพ็ชรแพ
 
1. นางพยุง  มีมุข
2. นายสมพงษ์  มีมุข
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองศิริ
2. เด็กชายองอาจ  แก้วเกิด
3. เด็กชายโยธิน  ขุนไกร
 
1. นางอรพินท์  น้อยจันทร์
2. นางสาวภัทรภร  จีนเขตกรณ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  แสงช้าง
3. เด็กชายพศิน  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงลัดดา  แซ่ว้าน
6. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ม้า
 
1. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
3. นางเสาวลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ว่องเกษกิจ
2. เด็กหญิงฐิติชญา  เชิดเมืองปักษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำยิ้ม
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินขำ
5. เด็กหญิงวนิดา  จ้อยจาด
6. เด็กหญิงสุนิสา  จันดี
 
1. นางสาวอุษา  ร่มเย็น
2. นางอรพินท์  น้อยจันทร์
3. นางสาวภัทรภร  จีนเขตกรณ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กหญิงจิตจวรรณ  หอมรองบน
2. เด็กชายธุวพัส  จิวรพันธ์
3. เด็กหญิงสมัชชา  ชูมก
 
1. นางสาวอินทิรา  จำนงค์คำ
2. นางมาลีวรรณ  บุญใส
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กหญิงธิดา  พรมศรี
2. เด็กหญิงภคพร  งิ้วเรือง
3. เด็กหญิงวรัญญา  จูมวันทา
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นางมนิสรา  อดิสรณกุล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงจิดาภา  พลนาค
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พุ่มพงษ์
 
1. นายอาทิตย์  เทียนยวง
2. นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมลทิรา  นาถสำโรง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิทธิอินทร์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  อินสว่าง
 
1. นางสาวโมรีวา  ดามาพงษ์
2. นางจินดา  เกตุมา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หาญชัย
2. เด็กชายสมบัติ  สมานทสิกรณ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูมิแก้ว
 
1. นางละออ  คฤหปาน
2. นางสาวสุจิตา  โพธิ์เกตุ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กหญิงปิยนุช  จีนเมือง
2. เด็กหญิงพัชรพร   ใจแสน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขโต
 
1. นางสมใจ  สวัสดี
2. นางสาวจิรนันท์  เงินช้าง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงนิลมณี  คงสุข
2. เด็กหญิงปัทมา  พุทโธ
3. เด็กหญิงวรรณรดา   ผาสุขธรรม
 
1. นางประคอง  แสงรัศมี
2. นางสาววรรณิสา  วงษ์ไร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 1. นางสาวกาญจนา  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวดวงรัตน์  จูสิงห์
3. เด็กหญิงปานวาส  อาจมนตรี
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  เกตุแก้ว
2. นางสาวสุมาลี  อุตอามาตร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 1. เด็กหญิงนพรัตน์  พินยชิต
2. เด็กหญิงภคพร  อสิพงษ์
3. เด็กหญิงศรีรัตน์  พูลเหลือ
 
1. นางเครือมาส  อนันเทพา
2. นางสาวประภาพร  เทียนชัย
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงธิญาดา  คุ้มประดิษฐ์
2. เด็กหญิงบุษกร  สุขชื่น
3. เด็กหญิงภัทรมน  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวกมลวัทน์  สีแตง
2. นางสาววรรณิสา  วงษ์ไร
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พรมสนธิ์
2. เด็กหญิงศิวิไล  กังวาน
3. เด็กชายสราวุธ  จูเปีย
 
1. นางรัตนา  วงศ์กลม
2. นางบุญชู  ทองมา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายทรรศนันท์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  การภักดี
3. เด็กหญิงพัชชา  ภิลม
 
1. นางกชพรรณ  คมขำ
2. นายสมศักดิ์  ฉ่ำคุ่ย
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วงษ์เทษ
2. เด็กชายพิชญ  มีเอี่ยม
3. เด็กชายเจริญพร  บุตรศรี
 
1. นางภัสลัลญ์  สายสวรรค์
2. นางสาวปาริชาติ  ท้วมเอื้อ
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงกมลชนก  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงอักษรินทร์  ปานนิล
3. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  แก้วชะโน
 
1. นางสาวลักษณา  มีทาทอง
2. นางสาวเอกชญทิพย์  ทวีกาญจน์เดช
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงชลดา  ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พัดสอน
 
1. นางอารีย์  โชติภิวัฒน์
2. นายเฉลียว  อยู่เกิด
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายชานนท์  บุปผารักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ขาว
3. เด็กชายภูดิศ  ขุนใหญ่
 
1. นายนรินทร์  กันทะวัง
2. นางกันยารัตน์  ศรีเพ็ชร์
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายสัญชัย  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงอรัญญา  อยู่เป็นสุข
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
2. นายสุภชัย  ผสมสา
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วพรมตา
2. เด็กหญิงวรดา  มหิงษะ
 
1. นางกอบทิพย์  สิงค์ดำรงค์
2. นางสาววิไลพร  คะใจ
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระไม้แดง 1. เด็กชายตรีเนตร  คนกล้า
 
1. นายสุนทร  ยองจา
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เทียนงาม
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กชายธิติ  คงกะพัน
 
1. นางอรนุช  บุญคงมา
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงสุรัสสา  จั่นช้อย
 
1. นางประเสริฐ  คงเจริญ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เรืองมี
 
1. นางสุภา  เกิดศรี
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินถ่าน 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เกิดคำ
2. เด็กชายภูมินทร์  เอี่ยมชู
3. เด็กหญิงสิริกร  แหยมสนาม
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ดำรงค์เกียรติศักดิ์
5. เด็กชายเจนณรงค์  ชัยเสนา
 
1. นายพรชัย  รักษาจันทร์
2. นางสาวศรีทอง  มีทาทอง
3. นางสาวฉวี  ทองมานิตย์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายกฤตยศ  กันยา
 
1. นางสาวเทียนพร  เอ้งฉ้วน
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  รุ่งเรือง
 
1. นายวิศรุต  มุมานะวงศ์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายเสกสรร  รักถนอม
 
1. นางสาวนพนันท์  สอนแจ้ง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายจิรพงศ์  วัดเขียว
 
1. นางสาวสำเนา  หลาวทอง
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงจิตทิพย์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกำแพง 1. เด็กชายธนเทพ  เปี่ยมท่า
 
1. นางเทพินทร์  พุ่มน้อย
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  มีดี
 
1. นางสุจิตรา  โพธิ์หลำ
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายปฐมพงศ์  แจ้งจิตร
 
1. นางสาวทัศวรรณ  พันธวาวงษ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  พุ่มพวง
 
1. นางสาววรินทิพย์  ใจแสน
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 1. เด็กหญิงวีณา  พึ่งพันธิ์
 
1. นางสาวดวงนภา  วงศ์ใจ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 1. เด็กชายนิรุธ  จูเปีย
2. เด็กชายพีรกร  กัณถา
3. เด็กชายสมทบ  ครุธพันธ์
 
1. นางนิพัทธา  จันทร์เอี่ยม
2. นางสาวณัฏฐาณิตา  จันดิษ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎา    อินเจียด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปุยอ๊อด
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขุนพิลึก
 
1. นางอุษณีย์   พิณประภัศร์
2. นางมยุรี   บ้านสระ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนทัต  ปานแก้ว
2. เด็กชายธีรชาติ    จิ๋วนุช
3. เด็กชายสุวัจน์    พิมขาว
 
1. นางมยุรี   บ้านสระ
2. นางสาวพัชรียา  ประจง
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายนพดล  ชูมก
2. เด็กชายวรัญชิต  นามสอน
3. เด็กชายเอกชัย  ยันไธสง
 
1. นางสะอาด  แจ่มอุทัย
2. นางอุษา  เขียวอินทร์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายทินกร  มีสาย
2. เด็กชายรัชภูมิ  นงนุ่ม
3. เด็กหญิงวัชรา  คงปลิก
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอ่อน
2. เด็กชายธรรมรัตน์  อิ่มมี
3. เด็กชายธเนศ  นาโควงศ์
 
1. นางสาวสายฝน  เอี่ยมรักษา
2. นางณัฐวรรณ  พุ่มเข็ม
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเด่น 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โพธิ์สำราญ
2. เด็กชายสกรรจ์  สุภาพเนตร
 
1. นางสาววรรณะ  วงษ์ถาวรเรือง
2. นางสุรินทร์  โพธิ์สำราญ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางลือ 1. นายจิราวัต  เฉียบแหลม
2. นายวรากร  ช่ออ่อน
 
1. นางธัญญาภัสร์  อบอุ่น
2. นางพรรณสรณ์  สนิท
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กชายธีรภพ  ทองนิโรจน์
2. เด็กชายวีรภาพ  บุญเพ็ชร
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีสอาด
 
1. นายศิลา  อริยพฤกษ์
2. นายวิมล  ดีประดิษฐ์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายณัฐพล  เสาวรส
2. เด็กชายธีรภัทร  มณีรัตน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ชุมตาล
 
1. นางมาลัย  เนียมปาน
2. นางชลอ  คงไพ่