รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายธีรภาพ  ท้าวสนิท
2. เด็กชายระพีพันธ์  ภู่เจริญ
 
1. นางสุวดี  คุ้มตระกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายชลธาร  ผุยชา
2. เด็กชายวรนาถ  อ่อนมา
 
1. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโป่งวัว 1. เด็กชายชนาธิป  หงส์เจริญ
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายศิริเฉลิม  กุลวชิรพรพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ประสมทรัพย์
2. เด็กชายนราธร  ขัดนอก
 
1. นางสาวอนงค์  หอมขจร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายวชิรวิทย์  หิรัญเจริญ
2. เด็กชายวีรภัทร  สอิ้ง
 
1. นายสมนึก  ฉากเขียน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำวงษ์ยอด
2. เด็กหญิงณัทศรัณย์  บรรเทา
3. เด็กชายวิศิษฐ์  ธรรมเกษร
4. เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์นารี
5. เด็กชายไกรภพ  โพธิ์วงษ์
 
1. นางสาวจีรภา  เจริญภักดิ์
2. นายธวัชชัย  ธรรมคงทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายจิรัชญา  โทนหงษา
2. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์พิทักษ์
3. เด็กชายพีระพงษ์  บัวงาม
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี   ไกรยา
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เนินทราย
 
1. นายพรณรงค์  ทรัพย์คง
2. นางสาวกนิษฐา  บัวเผื่อน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนภัทศร  หิรัญสถิต
2. เด็กหญิงปัญจรีย์  เทพวรสุข
 
1. นางสาวธีญพร  ตันหยง
2. นายจิรพงศ์  ใจบุญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกฤษดิ์  เหล่าอาระวัฒน์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  นามเสนาะ
 
1. นางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์
2. นางสุพร  ปรางพรม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กชายธเนศพล  ยงไธสง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  สุขเจริญ
 
1. นางศุภวรรณ  ประทุม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายนิธิภูมิ  รัตพูน
 
1. นายสายันต์  อุตทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงอวภาส์  กองแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  ปัตตาลาโพธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงศิรประภา  โตสกุล
 
1. นายสาโรจน์  ศิริพักตร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงมุกอันดา  งามศรี
 
1. นางสาวธิดา  เสาวภายนตร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กหญิงบัว  ดิลกทวาร์ติ
 
1. นางสาวถาวรีย์  ศิริธนศาสตร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นายกัลปพฤกษ์  แจ่มจำรัส
 
1. นายสาโรจน์  ศิริพักตร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญเพิ่ม
 
1. นายสาโรจน์  ศิริพักตร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธาราทิพย์  ชัยเสนา
2. เด็กหญิงปุณรภัส  หุ่นทอง
 
1. นายสายันต์  อุตทอง
2. นางสาวอรวรรณ  พรมอ่อน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดนายายอาม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีอยู่
2. เด็กหญิงนิภาพร  มั่นเขต
 
1. นางสาวนวลฉวี  ยังอยู่สุข
2. นายวัชระ  นาสวน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงนุชธิตา  สีหาบุตร
2. เด็กชายอชิรญา  จิตต์ไพบูลย์
 
1. นางสุนิสา  หิรัญรักษ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญมี
 
1. นายสาโรจน์  ศิริพักตร์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กชายชาญวิทย์  กูลมงคลรัตน์
2. เด็กหญิงณภัทร  สงคราม
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พาวังหิน
 
1. นางสาวญาณี  ขำสุวรรณ
2. นางสาวสุธิศา  ไข่แก้ว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์น้อย
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ทำเนียบ
3. เด็กหญิงศศิประภา  เศษโถ
 
1. นางเสาวนิช  อุดมประสิทธิ์กุล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กชายกมล  จันทสิทธิ์
2. เด็กชายวรรธนัย  เพิ่มพวก
3. เด็กชายเจษฎากร  แสนวงศ์
 
1. นายกิตติ  เนตรประโคน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพลกฤต  แก้วเก้า
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองครก 1. เด็กชายชนกั้นต์  รักษาวงษ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  สมทรัพย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายภัทร  ชยาวานิชกุล
 
1. นายวิรัช  สนิทราษฎร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงเนตรทิพย์  เจริญพืช
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  เครือทองศรี
 
1. นางวราพร  พรรณศิริ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชาพร  ครูเจริญกิจ
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองครก 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   พวงมาลัย
 
1. นางสาวศรีสุดา  สมพันธ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุขิโต
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองแหวน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปานสุขขุม
 
1. นางพิชามญชุ์  ปากมัจฉา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชาพร  ครูเจริญกิจ
2. เด็กหญิงทานตะวัน  พลอยศิริ
3. เด็กชายธนกร  การบุญ
4. เด็กชายบุญศักดิ์  ท่าม่วง
5. เด็กหญิงพิชญานิน  อภิรักษาวงศ์
6. เด็กหญิงภัณฑิลา  บุญโกย
7. เด็กชายศุภกร  คุ้มทรัพย์
8. เด็กชายศุภโชค  เพิ่มพูน
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว
2. เด็กชายทรัพย์ทวี  ปิ่นเกษ
3. เด็กชายปภาวิน  อนามพงษ์
4. เด็กหญิงพรรณพนัช  จันทร์เหลือง
5. เด็กชายพลกฤต  แก้วเกล้า
6. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
7. เด็กชายวรภัทร  อ่วมคล้าย
8. เด็กชายวรวิชญ์  ชนม์ธรรม
9. เด็กหญิงสิรีธร  แซ่คู้
10. เด็กหญิงเนตรทิพย์  เจริญพืช
11. เด็กชายไพชยนต์  สุขเอื้อ
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
2. นายประกิจ  บุตรโคตร
3. นายรณชัย  คงนิมิต
4. นางกัญญาภัทร  เพิ่มพูน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายจีระพัฒน์  ปุริสพันธ์
2. เด็กชายธาวิน  ทองมี
3. นายรัฐพล  สงอรุน
4. เด็กชายวิชาญ  คร้อกระโทก
5. เด็กชายอนวัช  พินิจ
6. เด็กชายอัมรินทร์  ลออพักตร์
 
1. นายศรายุทธ  ยินดี
2. นางสาวมนทิรา  ปริมณ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายธีรนันท์  เพ็งแก้ว
 
1. นางแธทรีญา  เปิดปีญญา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1. เด็กหญิงปพัชญา  กล้ากระโทก
 
1. นางพัฒนา  สิมทอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายรณชัย  คงนิมิต
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดช้างข้าม 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ชิดดิษฐ
 
1. นายสงบ  พงษากิจ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปัณณธร  ต้นบุญยืน
 
1. นายศุภณัฏฐ์   ปรานต์ชนิษ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กหญิงสายฝนทิพย์  ทองปาน
 
1. นางวรการ  คงช่วย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายภัทรกร  ชัยสุวรรณ
 
1. นางสาวน้ำฝึ้ง  หฤทัย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงวีรยา  พระภูมิ
 
1. นางสุรีรัตน์  สิงห์คาร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายจักรพงศ์  ขำคม
 
1. นางวรการ  คงช่วย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงศิวาวรรณ  บำรุงราษฏ์
 
1. นายศุภณัฏฐ์   ปรานต์ชนิษ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  แผลงฤทธิ์
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ฤทธิ์งาม
2. เด็กชายนันทิพัฒน์   ต้นธนกุลวิบูรณ์
3. เด็กชายพรชัย   บุตรเสมียน
4. เด็กหญิงวรรณษา   ขุนทา
5. เด็กชายสันติสุข   ศรีอินทร์
6. เด็กชายอธิชา   ปานโรจน์
7. เด็กหญิงอรวี   จันทร์พงษ์
8. เด็กหญิงอรอมล   ภูยาทิพย์
 
1. นางรัตนา  งานสุข
2. นางสาวปนิดา  เจริญวงษ์
3. นายศุภชัย  ดวงเพชร
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ตรุษกรานต์
2. เด็กหญิงชลธร  เหลี้ยวหยง
3. เด็กหญิงนารีนาฏ  สุพรรณวงศ์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  นิัสสัยซื่อ
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนโสม
6. เด็กหญิงภารดา  ชูทรัพย์
7. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ชุดใหม่
8. เด็กหญิงอัจจิมา  กันภัย
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นางสาวสุนิสา  ณรงค์เพชร
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 1. เด็กหญิงนภาพร   พันธ์โน
2. เด็กหญิงนันทัชพร   จันทอง
3. เด็กหญิงปนัดดา   แซ่จิ๋ว
4. เด็กหญิงพันญาลักษณ์   แจ้งสว่าง
5. เด็กหญิงมุฑิตา   หอมขจร
 
1. นางสาวพนารัตน์  อุ่นเอืียม
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านต้นกระบก 1. นางสาวกิตติยา  หวานเสนาะ
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีเพ็ชร์
3. นางสาวศิริขวัญ  ศรีสว่าง
4. เด็กชายศุธิวัฒน์  พลพ้าย
5. นางสาวสายธาร  พนารักษ์
 
1. นางเครือจันทร์  กิตติธรรมโม
2. นางเครือจันทร์  กิตติธรรมโม
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายยศวิน  สินสมุทร
2. เด็กชายสมพร  เพ็งเกตุการ
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
2. นางสาวดวงใจ  สุดใจ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   บุญบรรจง
2. เด็กชายขจรศักดิ์   ไกยบุตร
3. เด็กชายจิระพัฒน์   ตุมชาติ
4. เด็กชายชญานนท์   มีลาภ
5. เด็กชายชัยชนะ   วิเชียร
6. เด็กชายธราเทพ   เอี่ยมสูงเนิน
7. เด็กหญิงธัญชนก   บัวสด
8. เด็กหญิงธิดารัตน์   หอมขจร
9. เด็กชายปรมินทร์   แก้วสวัสดิ์
10. เด็กชายพยุงศักดิ์   จันอินทร์
11. เด็กชายพิมพ์ลภัส   แซ่ตั๋น
12. เด็กหญิงภัณฑิรา   สำเร็จ
13. เด็กชายภัทราวุธ   วิเชียร
14. เด็กชายวสันต์   อรัญเขตต์
15. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ดีนาน
16. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ก้องเสนาะ
17. เด็กชายศรุต   วงศ์อยู่
18. เด็กชายศิวกร   สุดง
19. เด็กชายอนุชา   ฉัยยา
20. เด็กชายอภิรักษ์   ใจหาญ
21. เด็กชายอัมรินทร์   ใจอารี
22. เด็กชายเขมนันท์   เกษี
23. เด็กชายโยธาชัย   หาดแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร   หม่อนตะคุ
2. นางสาวพนารัตน์   หุ่นเอี่ยม
3. นายปฐมพงศ์    ก่งเสียบ
4. นางสาวสุวรรณี   คชเดช
5. นางสาวกัลธิรัตน์  เทียนชัย
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงณัฐขยาภรณ์  บุญประคม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ทาดี
3. เด็กชายธนกฤต   ศรีคงรักษ์
4. เด็กชายธันวา   อ่อนช้อย
5. เด็กชายวิศรุต  ทองสุข
6. เด็กชายวีรภัทร  ขุนธรรม
 
1. นางปราณี  ตุ้มฉิม
2. นายสุภัทร  แซ่เจียม
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แสงวงค์คำ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญวาส
3. เด็กชายวันครู  ประมูลจักโก
4. เด็กหญิงอนามิกา  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญทะแสง
6. เด็กหญิงโสภิดา  มุกดาสนิท
 
1. นางนงค์เยาว์   สังคีรี
2. นายวีระ  สังคีรี
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  ขำเจริญ
2. เด็กชายจุลพงค์  วงศ์ศิริก
3. เด็กชายชุติเดช  เอี่ยมวงษ์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ราชศรีเมือง
5. เด็กชายปัญญา  อยู่คง
6. เด็กชายพีรพล  โรจน์แก้ว
7. เด็กชายสราวุฒิ  เลยดี
8. เด็กชายอนุพันธ์  บุญชู
 
1. นางเกื้อกูล  ทองวิเวก
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายตันติกร  คงคาวารี
2. เด็กหญิงนอร  วงษ์สกุล
3. เด็กหญิงพัชราภา  แรงสู้
 
1. นางสุนันท์  กุลชัย
2. นางจารุวรรณ  บำรุงชีพ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกนกนภา  ศรีรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ประจงกิจ
3. เด็กหญิงนลินี  วงศ์สุรินทร์
 
1. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี
2. นางสาวสุพัตรา  สะหาย
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  ธัญญรัตนากร
2. เด็กหญิงวรัญญู  ม้าวิไล
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคอง
 
62 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธนดล  จิตหาญ
2. เด็กชายพชรพล  เพ็ชรเมืองทอง
 
1. นางสาวธัญพร  ตันหยง
2. นายจิรพงศ์  ใจบุญ
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงณัฐธนิสชา  คุ้มญาติ
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เจริญสนิทยั่งยืน
3. เด็กหญิงอุมาพร  สุนทรประเสริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
2. นางรุ่งนภา  สังเกตุกิจ
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภูธเนศ  สำเภา
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลปิยะ
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคอง
2. นางสาวสุภิลักษณ์  ชูศิริ
 
65 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เอี่ยวรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงภารตี  พละสมบูรณ์
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคอง
2. นางสาวสุภิลักษณ์  ชูศิริ
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายคฑาวุธ   เย็นสนาน
2. เด็กหญิงวรวรรณ   คนฑา
 
1. นางสาวกัณฐิกา  สุระโคตร
2. นางสาวเกศริน  พันธุมวรรณ
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฎทรมย์  สิงหบริรักษ์
2. เด็กชายตยาคี  ศรีสุข
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคอง
2. นางสาวสุภิลักษณ์  ชูศิริ
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณปาล
2. เด็กชายธนวุฒิ  สุวรรณปาล
 
1. นางสาวธัญพร  ตันหยง
2. นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายชุติพงศ์  อเนกา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สอางค์
 
1. นางสาวจีรภา  เจริญภักดิ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองแหวน 1. เด็กชายณรงค์ชัย  กันหาไชย
2. เด็กหญิงนารีรักษ์  ช่วยออก
 
1. นางสาวทรายแก้ว  เจริญธัญญา
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภานุมาศ
2. เด็กหญิงเมธาวี  สิทธยาสัย
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคอง
2. นางสาวสุภิลักษณ์  ชูศิริ
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพงศธร  ไพสนธ์
2. เด็กหญิงสิริมณี  มณีเวศย์วโรดม
 
1. นางอธิกา  ทรัพย์คง
2. นายจิรพงศ์  ใจบุญ
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐกร  พวงทอง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สีแก
3. เด็กชายยุทธนา  เจริญนาม
 
1. นางเพชรรัตน์  โพธิคุณ
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายดำรงค์พล  วรมล
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เหมืองทอง
3. เด็กชายสันติชัย  บุญปลอด
 
1. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
2. นายกิตติศักดิ์  สุขทั้งโลก
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายธีรภัทร  รื่นจิตร
2. เด็กชายปารณ  บังการี
3. เด็กชายพงศพัค  ผลาเกษ
 
1. นายยงยุทธ  วงค์กุลพิลาศ
2. นางดาวรุ่ง  งามจริต
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เลิศมงคล
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ราตรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  วงศ์สมบัติ
 
1. นางวีระพรรณ  ศรีสรวล
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายธนพล   อัศวภูมิ
2. เด็กชายปาณรวุฒิ    ทองทองหลาง
3. เด็กชายยุทธนา   ป่าเขียว
 
1. นางสมจิตร   ไชยชนะ
2. นางคณิตตา  ทองทรัพย์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กชายธนวันต์  ศรีประศาสน์
2. เด็กหญิงมานิตา  สว่างอารมย์
3. เด็กชายวรายุทธ  กิจชล
 
1. นายวิชัย  สร้อยกูล
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงชนิสรา   คล้ายจินดา
2. เด็กหญิงธนญา  จิตติยินดี
3. เด็กหญิงพรมณี  พุกพูล
4. เด็กหญิงพรรัตน์  ผาสุก
5. เด็กหญิงพรวลัย  ผาสุก
6. เด็กหญิงวลีรัตน์   พกุลานนท์
 
1. นางอังคณา  ภาคพิเศษ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงชุติมา  จะเมรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ฤกษ์เวียง
3. เด็กหญิงวิยะดา  บุตราศรี
4. เด็กหญิงสรวงสุดา  หน่ายหนีชั่ว
5. เด็กหญิงสิริลดา  มีแสงจันทร์
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เจริญผา
 
1. นางระพีพร  คำนวนแสง
2. นางสาวมนทรา  ปริมาณ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ   ชำนาญยนต์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงอริญญา   จำนงค์รักษ์
 
1. นางสมจิตร   ไชยชนะ
2. นางสุลาวัลย์  อินทร์กอ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนาพันธ์
2. เด็กชายวรพจน์  ประมวลรัตน์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สาชล
 
1. นางสาวมนัชยา  ธรรมลิขิต
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  มีเพียรกิจ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทีสุกะ
3. เด็กหญิงสมฤดี  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงจิดาพร  จิตรไพบูลย์
3. เด็กหญิงณัฐพร  จิตรไพบูลย์
 
1. นายยงยุทธ  วงค์กุล
2. นางสาวอารยา  วงค์กุลพิลาศ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงฐิดาพร  อยู่ศรีสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทรงศิลป์
3. เด็กหญิงศิรินภา  ศิริลักษณ์
 
1. นางพิศมร  วิชญธรกุล
2. นางสาวนันทวดี  วรรณสุข
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองลาว 1. เด็กหญิงฐิติมา  เหลาทอง
2. เด็กหญิงสิรภัทร  เสมสฤษดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ประสิทธิผล
 
1. นางพิศวาส  รานอก
2. นางสาวมณีรัตน์  คุ้มวงศ์ดี
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงกนกกร  เตชะวันโต
2. เด็กหญิงชฎาภา  สมหมาย
3. เด็กหญิงแพรวรรณ  ศรีคงรักษ์
 
1. นางไพเราะ  ปั๋งลิขิต
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  กงทอง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ขันทอง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เจริญจิตต์
 
1. นางไพเราะ  ปั๋งลิขิต
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองลาว 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  พิมวันวงศ์
2. เด็กชายวัชระพล  สุขแสน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำรัสศรี
 
1. นางพิศวาส  รานอก
2. นางสาวมณีรัตน์  คุ้มวงศ์ดี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. นางสาวรสสุคนธ์  เกิดปัญญา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงเปมิกา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวขวัญนภา  กาวันนา
2. นางสกุณา  อัศจรรย์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านมาบโอน 1. เด็กหญิงพรผลา  ภูมิผล
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงวีนัส  โพธิบาย
 
1. นางนิศาชล  สวัสดิสาร
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงธนพร  ทำนา
3. เด็กหญิงพาวินี  สงมี
 
1. นางสกุณา  อัศจรรย์
2. นางสาวขวัญนภา  กาวันนา
 
93 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย - - - โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หมั่นอุตสา
2. เด็กหญิงลัดาวรรณ  สมบูรณ์
3. เด็กชายอนุพงศ์  เหง้าสุวรรณ
 
1. นางสาวอลินดา  กลมเกลี้ยง
2. นางสาวณัฏฐกานต์  ญาติ
 
94 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีเหรา
2. เด็กหญิงนิรดา  กั๊วกำจัด
3. เด็กชายลักษิกา  วงศ์วรรณ์
 
1. นางสาวสกุลยา  ผลบุญ
 
95 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คำภาไพ
2. เด็กหญิงดาราวดี  แสนคำ
3. เด็กหญิงเปรมจิตร  ศรีประเสริฐ
 
1. นางลาวัลย์  อรุณโณ
2. นางพิสมัย  ต่อพล
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงจันจิรา  เทือกดอนหัน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ลุกเซ็น
3. เด็กชายเฉลิมชัย  มาบน
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
2. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
 
97 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายจักรพันธ์  นกชเวช
2. เด็กหญิงณัชชา  สุขเกษม
 
1. นางเรณู  บุญธรรม
2. นางคณิดา  พานิชรัตน์
 
98 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงจารุนันท์  มีโก๋
2. เด็กชายวิชชากร  ช้างขนุน
 
1. นางสาววริศรา  แก้วเคน
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กชายสนธยา  ช้างสาร
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นายวรชัย  โคตะมา
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายอัครพล  โพธิ์ทอง
 
1. นางวรการ  คงช่วย
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กชายธีรเดช  จิตสมาน
 
1. นางละเอียด  ธนะทรัพย์ทอง
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายกิตติภณ  พรหมสิงห์
2. เด็กหญิงจินต์ศุจี  คุ้มพาล
3. เด็กชายฐาปกร  คุ้มพาล
4. เด็กชายปิติพร  บุญนาม
5. เด็กชายภาคิน  มีแจ้
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุทธิประภา
 
1. นางดวงพร  ต่อไพบูลย์
2. นายเอกวัฒน์  บุญศรี
3. นางสาวนันทวดี  วรรณสุข
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. นายอลงกรณ์  เชียงใหม่
 
1. นายวรชัย  โคตะมา
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางมารศรี  พิลา
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. นายภูวมินทร์  ริตเต
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงวราศิณา  ใจจิตแจ่ม
 
1. นายสมชาย  สกุลนอก
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายศุภวิทย์  นามดัง
 
1. นายพิพัฒน์  เพ็งทองแก้ว
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  วงษ์นามเถาว์
 
1. นางรัศมี  ศรีสวัสดิ์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายกิตติ  เต็มภักดี
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาพรต
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พันธุ์มณี
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายชาคริต  จันทมิตร
2. เด็กชายปวรุฒม์  วิสุทธิ
3. เด็กชายอนุศักดิ์  แสงสุรีย์พรชัย
 
1. นางธนพร  งามระยับ
2. นางสาวพัณณ์ณิน  ผาสุข
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กหญิงการะเกด  ธรรมประ
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  นึกเจริญ
3. เด็กหญิงสุดาภัทร  เกตุจันทร์
 
1. นางจิดาภา  พูลสวัสดิ์
2. นางชมภู  รอยศิริ
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองขจร
3. เด็กหญิงมุกดามาศ  คล่องแคล่ว
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
2. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายนฤนารถ  บัวกระโทก
2. เด็กหญิงสมหญิง  หนองขุ่นสาร
3. เด็กหญิงเกศริน  แซ่เติ้น
 
1. นางนงลักษณ์  บุญมี
2. นางสาวเพ็ญโพยม  สมัครพันธ์
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์คาร
2. เด็กชายนฤพนธ์  สมัคร์สมาน
3. เด็กชายสรยุทร  รอดเจริญ
 
1. นางดาวรุ่ง  งามจริต
2. นางดวงพร  ต่อไพบูลย์
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อุดนอก
2. เด็กชายถาวร  เต็มดวง
3. เด็กชายภควัตร  นาคกลาง
 
1. นางธนพร  งามระยับ
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธาวิน  มิ่งมีไชย
3. เด็กชายปรีดี  พรมมี
 
1. นางดาวรุ่ง  งามจริต
2. นางดวงพร  ต่อไพบูลย์
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายปฏิพล  สาทิพจันทร์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วรุ่งแสง
3. เด็กหญิงพลอยสีทอง  ทองปาน
 
1. นางชมภู  รอยศิริ
2. นางจิดาภา  พูลสวัสดิ์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผันศิริ
2. เด็กชายคงศักดิ์  ชนะพันธ์
 
1. นางเขมิสรา  กระจ่างศรี
2. นางองุ่น  สกุลนอก
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายมานิต  กิมศรี
2. เด็กชายศุภสิทธ์  ดานุรักษ์
 
1. นางเขมิสรา  กระจ่างศรี
2. นางองุ่น  สกุลนอก
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มพาล
3. เด็กหญิงเมธาพร  เที่ยงแท้
 
1. นางอนุรีย์  สาริก
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โกมลฐิติกานต์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  วัฒนา
3. เด็กชายวงศ์กร  สุพรรณพงษ์
 
1. นางสาวกัลยา  อุปนัน