หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายกมล จันทเลิศโรงเรียนวัดขนุนประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือง เอกฉัตรโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นายสำราญ ภูหลวงโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร มิ่งมีไชยโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ช้างใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการ
3. นางสาวสนธิยา ไกรษรโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ ศรีสุขโรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นายสุรีย์ อาชีวะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวรินทร์ลภัส ศิริอมรนิธิกุลโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประวีร์ บรรจงการโรงเรียนวัดกะทิงประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โกศิลาโรงเรียนบ้านคลองตาคงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย สุนากรโรงเรียนวัดท่าเขากรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ มาลาสายโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชิต เพชรจั่นโรงเรียนบ้านอีมุยประธานกรรมการ
2. นางชีวานันท์ จันทร์กลมโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอำพล สุมิตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ ปัดกองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววนิดา ทวีพงษ์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ปังข้อโรงเรียนบ้านทุ่งม่วงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ เพ็งประโดนโรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัยกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ บุญถนอมโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนิปัมท์ สนิทเธอโรงเรียนมิตรภาพ20ประธานกรรมการ
2. นางจินดาพัชร ไข่คำโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางสาวนิฐิรัตน์ ละม้ายโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวกมลวรรณ ชูพันธุ์โรงเรียนบ้านตามูลประธานกรรมการ
2. นางอรุณ เดชชีวะโรงเรียนวัดเกวียนหักกรรมการ
3. นางกาญจนา อิ่มผ่องโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี ไชยนุวัติโรงเรียนวัดคลองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางโสภา บุญลาโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางสุนันท์ อมรรัตนายุทธ์โรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประเชิญ พันสางโรงเรียนวัดคลองพลูประธานกรรมการ
2. นายนิเทศ เขียวพรมโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
3. นางดลกร จันทร์กลางโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร ทุมรักษ์โรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสราภรณ์ พรามคงโรงเรียนวัดพังงอนกรรมการ
3. นางบุญตา กิจศิริรัตน์โรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา จำหน่ายผลโรงเรียนวัดพังงอนประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ รุ่งระวีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางปวีณา พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดงจิกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพลอยนันท์ ผลประพฤติโรงเรียนวัดสะตอน้อยประธานกรรมการ
2. นางนารี เกื้อกูลโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นางมุกดา หนันเรืองโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิทยา เอี่ยมสำอางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ วัฒฐานะโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
3. นางบงกช วุฒิเกษตรสกุลโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ดีเลิศโรงเรียนวัดบางกะไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา บรรณศาสน์พรโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
3. นางทิวา โศภิษฐ์สิทธิกุลโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชาญเกียรติ พิมพ์ณรงค์เดชโรงเรียนวัดวังจะอ้ายประธานกรรมการ
2. นายบังเอิญ ใจสุทธิโรงเรียนวัดหนองชิ่มกรรมการ
3. นางสาวรังสินี โพธิสุขโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพร พงศืวิฑูรย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสนาดก์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่อนโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นายสมควร ลิ้มเจริญโรงเรียนสังวาลวิทย์ 6กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวไพเราะ ครุปิติโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างประธานกรรมการ
2. นายบุญเหลือ หมื่นเตียงโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสนทนา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางภัคธินี มะลิตันผู้อำนาวยการโรงเรียนบ้านกระทิงทองประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย มะลิต้นโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นายบรรยาย สุดสงวนโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชรา บัวสวัสดิ์โรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี เจริญนานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ตองอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายรุ่ง มนต์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ กระจงโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางพรรณี เจริญประมงโรงเรียนวัดวันยาวล่างกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสมฤดี วงษ์อยู่โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญโรงเรียนวัดเกาะจิกกรรมการ
3. นางสาวปนิดา ประมงกิจโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ พิศวงโรงเรียนวัดบางกะไชยประธานกรรมการ
2. นางนริศรา เค้ามูลโรงเรียนบ้านดงจิกกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุทธิประภาโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายอิสระ ศรีสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสมัย มัธยมศรัทธาโรงเรียนวัดวันยาวล่างกรรมการ
3. นางลัดดา ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอิสระ ศรีสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสมัย มัธยมศรัทธาโรงเรียนวัดวันยาวล่างกรรมการ
3. นางลัดดา ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตประธานกรรมการ
2. นายสัญญา บุญแก้วโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ จันทมิตรโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางปราณี คำรื่นผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางไพรัช บุญรุ่งโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นายนนท์วศิน รัญชน์เลิศสินโรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางปราณี คำรื่นผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางไพรัช บุญรุ่งโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นายนนท์วศิน รัญชน์เลิศสินโรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชิต ปูนศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวางประธานกรรมการ
2. นายแดนชัย คุ้มวงศ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวนันทกะ เครือมาศโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไกรพล คำนาคโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ฉัตรทองโรงเรียนบ้านสวนส้มกรรมการ
3. นางเกศรา กันทะจรโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไกรพล คำนาคโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ฉัตรทองโรงเรียนบ้านสวนส้มกรรมการ
3. นางเกศรา กันทะจรโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ วัฒนธรรมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลวิทย์ 6ประธานกรรมการ
2. นายวรธันย์ สินทองโรงเรียนวัดมะทายกรรมการ
3. นายไชยา บัววัฒนะโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชิต ปูนศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวางประธานกรรมการ
2. นายแดนชัย คุ้มวงศ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวนันทกะ เครือมาศโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ วัฒนธรรมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลวิทย์ 6ประธานกรรมการ
2. นายวรธันย์ สินทองโรงเรียนวัดมะทายกรรมการ
3. นายไชยา บัววัฒนะโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสมศรี สามัคคีโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา พีรพลโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสมศรี สามัคคีโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา พีรพลโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังงอนประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ เสาร์ทองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางบุษบา เหมะวิศัลย์โรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์ภัทร จิตถวิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมสิงห์)ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ เกลียดความชั่วโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางวรนัด สุขสิงห์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังงอนประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ เสาร์ทองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางบุษบา เหมะวิศัลย์โรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์ภัทร จิตถวิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมสิงห์)ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ เกลียดความชั่วโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางวรนัด สุขสิงห์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิภา เนาวรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปองรจิต จิตนาวาโรงเรียนบ้านอีมุยกรรมการ
3. นางฌานิยา จำเริญโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายณัฐดนัย วัฒนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมุยประธานกรรมการ
2. นางดวงตา มณีโชติโรงเรียนวัดคลองตะเคียนกรรมการ
3. นางชะบา จำเริญลาภกุลโรงเรียนวัดหนองชิ่มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางนิภา เนาวรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปองรจิต จิตนาวาโรงเรียนบ้านอีมุยกรรมการ
3. นางฌานิยา จำเริญโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ เจริญนานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นายจำรัส แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางสาวพวงผกา หากุหลาบโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวระริน ทองใบผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร มณีรัตน์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางประทุมวัน ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางนิชานารถ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ภูครองนาโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรีญา หงส์ศิริผู้อำนวยการโรงเรียนพลิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร โพธิมณีโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา พุทธศรีโรงเรียนวัดพังงอนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ หมื่นเตียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล กิจจานนท์โรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
3. นางสาวปรารถนา มุขโตโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรา ริมคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอิมั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี มั่งมูลโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางจุฑามาศ นักเสียงโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอิสรีย์ ช้อนทองโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ สุธาโรโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางสุจิตรา รอดศิริโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ผลพฤกษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพร บรรเทาวงษ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางกุหลาบ นพพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนวลจันทร์ นาวารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสรรพรสประธานกรรมการ
2. นางพรปวีรณ์ จิตติไชยรัตน์โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นางเพ็ญวดี เจริญงามโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธนกฤต นิยมวงษ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางนฤมล พุฒิฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
3. นางปารัฉัตร เนียมศรีโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ท่าม่วงโรงเรียนวัดทุ่งเพลประธานกรรมการ
2. นางสาวกีณิยา ระถะยานโรงเรียนบ้านกระทิงทองกรรมการ
3. นายจิตศักดิ์ บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ระถะยานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูนประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ชุมนิรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ โตจอโรงเรียนบ้านทุ่งม่วงกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางราณี กุยรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆวินทะประธานกรรมการ
2. นายนภาศิลปื บัวผลิโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ เกิดมณีโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประพนธ์ กระแสร์พันธุ์โรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา คูโคกสูงโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นายปัญญา คณะเมธโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
4. นายนพเก้า แซ่อุยโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์ อยู่คงโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกฤศชมธร มีไชยโรงเรียนวัดบางกะไชยประธานกรรมการ
2. นายชัยดำรง สิงห์เจริญวัฒน์โรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นายดุรงค์ฤทธิ์ วาจาสัตย์โรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ไกรวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ภู่วิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายศักดา นิโรจน์โรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธรรมศักดิ์ สุขสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลงใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี บุญปานโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สอนเจริญโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวัชรี วัฒนชัยโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางสาวบังอร ศรีสดโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางบัวเครือ ออมชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคดีประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ วิทยานันท์โรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
3. นายมานพ เงือมผาโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวธิดารัตน์ ภูมิสรีจันทร์โรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ทองอากาศโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการ
3. นางธนัญฎา ประจงใจโรงเรียนบ้านป่าวิไลกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ลานทองโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ มาแปโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
3. นางหทัยชนก บรรจงโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์โรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายโท จินากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าวิไลประธานกรรมการ
2. นายมนัส อุณหศิริกุลโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางสาววิภาวดี โกมลโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกรีฑา บำรุงมิตร์โรงเรียนวัดเขาตาหน่วยประธานกรรมการ
2. นางนิลาวัลย์ สันตะศรีโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายกรวีร์ บุตรมะลาโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ ศิริธรรมโรงเรียนวัดมะทายประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ โปร่งมณีโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา กานกล้าโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ กาญจนธรรมโรงเรียนวัดคลองพลูกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ คำประสิทธิ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ศรีสุขโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ พลมีเดชโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนวัธ ยุทธเสรีโรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สำราญสุขโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวพชรพร ธรรมวิญญูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสังเวียน มาลาทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช พรหมฉินโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สมรโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายลัคพงษ์ โกษาแสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวพิณทอง ผลดีโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางฤทัย สุขเลิศโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางอรชุมา ศรีสิงหเดชโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาวอรุณี เมฆโสภณโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ อวรัญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังจะอ้ายประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ยวดยิ่งโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นายธาราดล กัณหาโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายดนัย ชาติศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวุชรัณ หนูเย็นโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ ศิริธรรมโรงเรียนวัดมะทายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สุเมธานุสรณ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นางสุภาตรี ชัยศรีโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
3. นางสาวบุญอนันต์ ทองภักดีโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายประภาส นาคประวัติโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายนรากรณ์ ใยเพ็งโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวฤดี เหลืองประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสฤษฎ์ ฉิมพาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นายประยุทธิ์ หนึ่งน้ำใจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางดกสุม จิตรสำเริงโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิรัติ ทำเนียบโรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา ฉัตรเงอนโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางจิราภา พจนานนท์โรงเรียนวัดซึ้งบนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ทองศีโรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร เนียมศรีโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
3. นายฉลอง สุขใสโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นายสามารถ วัฒฐานะโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการ
3. นางอารี มาลาทองโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพจิตร ดิษธรรมโรงเรียนบ้านช้างข้ามประธานกรรมการ
2. นางณกานต์ เนาวรัตน์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางกานดา เต็มเต๊ะโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ถนอมวัฒน์โรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา เลาห์กิติกูลโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางวลัยพร พิมพ์ณรงค์เดชโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกันต์วดี พันธ์สุโภโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรมประธานกรรมการ
2. นางธัญยธรณ์ กระจ่างสันเที๊ยะโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางฉัตรดาว เหลืองประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ภูทองขาวโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์ศรีชั้นโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาวสุภานี รอดเจริญโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางปราณี พุทธจันทร์โรงเรียนพลิ้วประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ วิชัยศึกโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
3. นายธีรยุทธ พลอยศิริโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพิชญา เบี้ยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะทายประธานกรรมการ
2. นางพาณี เขียวผ่องโรงเรียนวัดเกวียนหักกรรมการ
3. นางอุรชา ทองน้อยโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างข้ามประธานกรรมการ
2. นายสุทธิวิทย์ จรดลโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวสมศรี เขียนประแดงโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจันทนา พรหมสิลป์โรงเรียนบ้านตามูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา กตัญทีโรงเรียนบ้านป่าวิไลกรรมการ
3. นายประสงค์ เจริญกิจโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาลี่ ร่ารื่นโรงเรียนวัดตะปอนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนพพร ปลายเนินโรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82กรรมการ
3. นางจงกล เรืองไพศาลโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสายทอง เจริญนานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสา แจ่มใสโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางวิภา เนินสถานโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ บุญอภัยโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ทุมทองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรัศมี ชูเพียรโรงเรียนวัดวันยาวล่างกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอำไพพรรรณ บุญรอดโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพร มีผิวโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ สุทธะลักษณ์โรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางยุวณีย์ สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านตาเรืองประธานกรรมการ
2. นางจันทนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านดงจิกกรรมการ
3. นางนพพร คูณธนาโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอรุณพร ครองชนม์โรงเรียนบ้านซับตารีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ศรีมงคลโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ กมลเชตุโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางน้ำค้าง จงบูรณ์โรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา อภัยรัตน์โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมินกรรมการ
3. นางศรีไพร หนึ่งน้ำใจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกิตติมา แก้วขาวโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ผลิพืชโรงเรียนวัดบางสระเก้ากรรมการ
3. นางศิริยา สรวมศิริโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสมศรี งามกมลรัตน์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อประธานกรรมการ
2. นางวรรณา บุญรักษาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางขวัญดาว พลอยแหวนโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
4. นางมยุรี ปะทักขินังโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวอรชร จั่นมณีโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเปริดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริยา บัวสายโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางรพีพรรณ สุขสำราญโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชัน แจ่มคุณาโรงเรียนวัดวังจะอ้ายประธานกรรมการ
2. นางอุทัย วรรณป้านโรงเรียนวัดเขาตาหน่วยกรรมการ
3. นางพอขวัญ บุญถนอมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชรินทร์รัตน์ ชมกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ช่วยเชษฐ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมพิศ โมฬีโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชรินทร์รัตน์ ชมกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ช่วยเชษฐ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมพิศ โมฬีโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชรินทร์รัตน์ ชมกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ช่วยเชษฐ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมพิศ โมฬีโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ อินทร์อ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรักประธานกรรมการ
2. นางบุณณดา จั่นสังข์โรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ อินทร์อ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรักประธานกรรมการ
2. นางบุณณดา จั่นสังข์โรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ อินทร์อ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรักประธานกรรมการ
2. นางบุณณดา จั่นสังข์โรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ อินทร์อ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรักประธานกรรมการ
2. นางบุณณดา จั่นสังข์โรงเรียนวัดคลองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสกุณา นิโรจน์โรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี มั่งมูลโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลีโรงเรียนวัดคลองพลูกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ชมชื่นโรงเรียนวัดพังงอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เรืองขจิตโรงเรียนวัดน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จบสัญจรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ นามวงษ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เรืองขจิตโรงเรียนวัดน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จบสัญจรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ นามวงษ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เรืองขจิตโรงเรียนวัดน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จบสัญจรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ นามวงษ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เรืองขจิตโรงเรียนวัดน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จบสัญจรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ นามวงษ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เรืองขจิตโรงเรียนวัดน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จบสัญจรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ นามวงษ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เจริญกัลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันยาวล่างประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เทียนศิริโรงเรียนบ้านทัพนครกรรมการ
3. นายประวัติ เจริญวัยโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางอำนวยพร โชคดีโรงเรียนบ้านเกาะเปริดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เจริญกัลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซึ้งล่างประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เทียนศิริโรงเรียนบ้านทัพนครกรรมการ
3. นายประวัติ เจริญวัยโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางอำนวยพร โชคดีโรงเรียนบ้านเกาะเปริดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เจริญกัลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันยาวล่างประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เทียนศิริโรงเรียนบ้านทัพนครกรรมการ
3. นายประวัติ เจริญวัยโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางอำนวยพร โชคดีโรงเรียนบ้านเกาะเปริดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เจริญกัลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันยาวล่างรองประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เทียนศิริโรงเรียนบ้านทัพนครกรรมการ
3. นายประวัติ เจริญวัยโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางอำนวยพร โชคดีโรงเรียนบ้านเกาะเปริดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เจริญกัลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันยาวล่างประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เทียนศิริโรงเรียนบ้านทัพนครกรรมการ
3. นายประวัติ เจริญวัยโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางอำนวยพร โชคดีโรงเรียนบ้านเกาะเปริดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสัญญา เจริญทวีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายถนัด ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา พลขางโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางดารณี บุญเหลือโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัญญา เจริญทวีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายถนัด ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา พลขางโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางดารณี บุญเหลือโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา เจริญทวีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายถนัด ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา พลขางโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางดารณี บุญเหลือโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา เจริญทวีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายถนัด ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา พลขางโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางดารณี บุญเหลือโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสัญญา เจริญทวีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายถนัด ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา พลขางโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางดารณี บุญเหลือโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐภัสสร ชาวนาโรงเรียนบ้านเกาะเปริดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา พิทักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางเกศแก้ว จันทร์อินทร์โรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐภัสสร ชาวนาโรงเรียนบ้านเกาะเปริดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา พิทักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางเกศแก้ว จันทร์อินทร์โรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา คงศรีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางวิมาลา วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมสิงห์)กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลัดดา คงศรีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางวิมาลา วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมสิงห์)กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีนวล บัวตูมโรงเรียนพลิ้วประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วาจาสัตย์โรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
3. นางสาวธัญพรรณ โกศลานันท์โรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีนวล บัวตูมโรงเรียนพลิ้วประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วาจาสัตย์โรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
3. นางสาวธัญพรรณ โกศลานันท์โรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม ธรรมเกษรโรงเรียนวัดขนุนประธานกรรมการ
2. นายสุรพล วงษ์ปรีชาโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ กลำภักดิ์โรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม ธรรมเกษรโรงเรียนวัดขนุนประธานกรรมการ
2. นายสุรพล วงษ์ปรีชาโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ กลำภักดิ์โรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ บุญโยประการโรงเรียนบ้านเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร เอกฉัตรโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางสาวดุษณี สีสดโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ บุญโยประการโรงเรียนบ้านเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร เอกฉัตรโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางสาวดุษณี สีสดโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรพิทักษ์ คำม่วนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซึ้งล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรถยาพร เบญจธนาเศรษฐ์โรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา บับใหม่โรงเรียนวัดทุ่งกบิลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรพิทักษ์ คำม่วนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซึ้งล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรถยาพร เบญจธนาเศรษฐ์โรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา บับใหม่โรงเรียนวัดทุ่งกบิลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรพิทักษ์ คำม่วนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซึ้งล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรถยาพร เบญจธนาเศรษฐ์โรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา บับใหม่โรงเรียนวัดทุ่งกบิลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธานิตย์ ชุมนิรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางอามรรัตรน์ เสาะดันโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางนารี คุ้มจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งกบิลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประทิน ไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกวียนหักประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญพรโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรไกร พูนสังข์โรงเรียนวัดพังงอนกรรมการ

ดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 2 praphasin@gmail.com Tel : 081-9106922
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]