รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.จันทบุรี เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์
2. เด็กชายประดิพัทธ์  ศรีดาพันธ์
 
1. นายไพศาล  ผลนิยม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายสุภา  พละกูล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประทุมหวล
 
1. นายอนุวัฒน์  บุญสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายพีระภัทร  เนียมแก้ว
2. เด็กชายอดิรุจ  พันชนัง
 
1. นางสาววีระญา  พรมดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นนวล
2. นายปิยะ  เทียนเงิน
 
1. นายกรวิก  อัครวงศ์พาณิชย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายกรกต  ป่าตาล
2. เด็กชายเกรียงไกร  สุขสันเทียะ
 
1. นายกรวิก  อัครวงศ์พาณิชย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกมลา  วิรัตถารมย์
2. เด็กหญิงพนิดา  เห็ดตุม
3. เด็กหญิงมะลิพันธ์  เห็ดตุม
4. เด็กหญิงสุชาดา  ล้วนดี
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจหาญ
 
1. นายปัทพงษ์  วิสุทธิแพทย์
2. นางสาวสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงฉัตรพร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงดวงฤดี  ชิดเชื้อ
3. เด็กชายธัชพล  เหลายอดมงคล
4. เด็กหญิงมิเนีย  ชาญ
5. เด็กชายสันติ  พันชนัง
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
2. นางสาววนิดา  ทวีพงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กชายธัญพิศิษฐ์  กระจ่าง
2. เด็กหญิงสิรภัทร  เวชศาสตร์
 
1. นางวีชญา  หอมถวิล
2. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายธนวัฒน์  เบ็ญจวรรณ์
2. เด็กหญิงภัครภรณ์  ผ้าขาว
 
1. นางโสภา  บุญลา
2. นางทิพย์วรรณ  เปล่งปลั่ง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายกิตติ  ช่างแกะ
2. เด็กหญิงวันทนีย์  ลุนลา
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  ทรงเวียง
 
1. นางดลกร  จันทร์กลาง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  บรรลังค์
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงสุปรียา  เดชะรักษา
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ่วมรักษา
 
1. นางสาวธิญาดา  สืบแย้ม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พิมมาศ
 
1. นางสาวชิดชนก  ขุนพิมล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธีรภัค  ทองทา
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวีระโชติ  โตประเสริฐ
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นายเอกสิทธิ์  นันท์ดี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงคำณี  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สนิทเชื้้อ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ภุมรินทร์
2. นางสาววรรษนา  แก้วเจริญ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กชายวรุตม์  บุญเริ่ม
2. เด็กชายเจษฎา  ดียิ่ง
 
1. นางมณฑา  รัตนชัย
2. นางสาวณัฐกฤตา  พุ่มไม้
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมรอด
2. นางสาวสุนิษา  ยะเจริญ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
2. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นางสาววารีรัตน์  ม่วงพันธ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีสารากร
2. เด็กชายธยานนท์  คำปล้อง
3. เด็กชายสิรวุฒิ  ศรีถาวร
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรชาย
2. นางสาวดุษณี  สุขสิงห์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งแก้ว
2. เด็กชายรพีพัฒน์  จันทร์แจ่ม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีรักษา
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรชาย
2. นางสาวณัฐนิตย์  แสนหาญ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายกิตติภณ  ริ้วพรม
2. เด็กชายธนโชติ  โพธิ์ภักดิ์
3. เด็กชายอานนท์  คำสัตย์
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
2. นางวัลย์นุช  ประสาร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายภูรินทร์  ประทุมชัย
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายธีรภัทร   จันท์แดง
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 1. เด็กชายคีรีศักดิ์  กัญญะพิลา
 
1. นางนันทิดา  วิริยะศรีสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์   แก้วเจริญ
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 1. เด็กหญิงชนาพร  นาควานิช
 
1. นางสาวสุพรรณี  นุกูลภักดิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเบญญภา  สายรัมย์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 1. เด็กหญิงพัชริภา  ธูปเทียน
 
1. นางบุษบา  อภัยรัตน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงอรกมล  แก้วสุข
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  กิ่งไพบูลย์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงณิชากร  ปกรณ์ประเสริฐ
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายจักรทิพม์   แสนทวีสุข
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษนล  จอมกลิ่น
 
1. นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกัลปังหา  อนันต์ตระกูลศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สระทองอินทร์
3. เด็กชายธราเทพ  ผันผาย
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สีสมบัติ
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  คุณทวี
6. เด็กหญิงศรันรัชต์  ภูมิประพันธ์
7. เด็กชายศักดิ์พล  สุขสวาท
8. เด็กชายสรศักดิ์  นาคสาย
9. เด็กหญิงอรกมล  แก้วสุข
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
2. นางสมร  ไชยพงษ์
3. นายเทอดนรินทร์  อุปลี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกมลภพ  วีระทรัพย์อนันต์
2. เด็กหญิงจันทรัตน์  แก้วขาว
3. เด็กหญิงจิดาภา  สุขแสง
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดาเกลี้ยง
5. เด็กชายฐัศชกรณ์  นนท์สมบูรณ์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มทรัพย์
7. เด็กชายธนภัทร  เสมสฤษดิ์
8. เด็กชายธนวัฒน์  เสมสฤษดิ์
9. เด็กชายปิยะนันท์  คงสกุลวงศ์
10. เด็กหญิงภัทรีญา  พรตเจริญ
11. เด็กหญิงภาวินี  สุคนธรส
12. เด็กหญิงสุทธิดา  สุธรรมมา
13. เด็กหญิงสุพัตตา  ไชยวิศาล
14. เด็กหญิงสุวิชาญ  ชินโช
15. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ
2. นางสาวมาวิณี  กิจจะนะ
3. นายพรนิมิตร  ใหญ่ชุก
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกัลปังหา  อนันต์ตระกูลศรี
2. เด็กหญิงกิตติมา  คงคาเขียว
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทศหริ่ง
4. เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สายสิน
5. เด็กหญิงฐานุตรา  ภูมิประพันธ์
6. เด็กชายธราเทพ  ผันผาย
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  คงคาเขียว
8. เด็กหญิงบุษกร  บุญโทธิ์
9. เด็กชายประสพชัย  คุณเจตน์
10. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผ่องแผ้ว
11. เด็กหญิงปาริชาติ  สีสมบัติ
12. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  สำเภา
13. เด็กหญิงภูษณิษา  วรรณภักดี
14. เด็กหญิงศรสวรรค์  คุณทวี
15. เด็กหญิงศรันรัชต์  ภูมประพันธ์
16. เด็กชายศักดิ์พล  สุขสวาท
17. เด็กชายสรศักดิ์  นาคสาย
18. เด็กหญิงสุมลทา  นามสง่า
19. เด็กหญิงอรกมล  แก้วสุข
20. เด็กชายไชยภัทร  สดเอี่ยม
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
2. นางสมร  ไชยพงษ์
3. นายสุรพล  ไชยพงษ์
4. นายเทอดนรินทร์  อุปลี
5. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
6. นางสาวอรพรรณ  สมบุญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงกรกฏา  กึน
2. เด็กชายจีวร  กึน
3. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิน
4. เด็กหญิงบุษบา  เสาวพันธ์
5. เด็กหญิงปภาวดี  แก่นแก้ว
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก่นแก้ว
7. เด็กหญิงพรรณณี  เกษแก้วสถาพร
8. เด็กหญิงภูสุดา  สิทธิเดชรัตน์
9. เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญสวัสดิ์
10. เด็กหญิงรจมณฑ์  สุกแสง
11. เด็กหญิงวรรณนภา  อิ่มเอิบ
12. เด็กหญิงวรรณพร  สุกแสง
13. เด็กหญิงวรรณวิภา  ร่ารื่น
14. เด็กชายวัชรินทร์  กลมเกลี่ยว
15. เด็กหญิงวิภาวี  คุณเจริญ
16. เด็กชายศราวุฒิ  คำมุล
17. เด็กหญิงศิรดา  โศภิษฐ์สิทธิกุล
18. เด็กหญิงสวรรยา  สำราญวงศ์
19. เด็กหญิงสโรชา  โยธี
20. เด็กหญิงอรพินธ์  เป็นสุข
21. เด็กชายอรรตพล  สัตตุสะ
 
1. นางปาริฉัตร  เนียมศรี
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ฐาปนะดิลก
3. นางพัชรา  บัวสวัสดิ์
4. นางสาวกรกมล  เชื้อวงษ์
5. นางสาวธนาภรณ์  มานุสนธิ์
6. นายยิ่งศักดิ์  เพ็งชิต
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายจ๊อกกี้  ขุนบุรมย์
2. เด็กชายนรินทร์  ทองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงยอแสง  เมฆมล
4. เด็กชายสมบัติ  กุลาวงษ์
5. เด็กชายสุริยา  ขันเมือง
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาวร
 
1. นายสุนทร  เสียงเสนาะ
2. นางสาวชิษณุชา  สุขชีวี
3. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สุขชูศรี
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่วมฉิม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กชายทรงพล  ขันติยะ
 
1. นางจงจิต  สงวนสิน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ใหญ่ชุก
 
1. นางรจนา  เมธวัน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายธนพล  ไพเราะ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  อุตมา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายปรมี  สร้อยเงิน
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  ศิริอมรนิธิกุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 1. เด็กหญิงพิมมาดา  บุญเนียน
 
1. นางสาวอรอนงค์  ใหญ่ชุก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงมลฤดี  การเพียร
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จุกกระโทก
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. นางสาวนาตยา  สุมาลย์
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายพีรพล  หมันเทศมัน
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1. เด็กชายนภัสกร  มะณีวัน
 
1. นายสอาด  สร้อยคำ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ครองบ้าน
 
1. นางสาวชาลินี  จงอริยตระกูล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. นางสาวนาตยา  สุมาลย์
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายจันเพ็ง  ไชยะสาน
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ใหญ่ชุก
 
1. นางรจนา  เมธวัน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายกรชวัล  ตังแก
2. เด็กชายคณิศร  น้ำใจดี
3. เด็กหญิงคุนัญญา  ปรีพันชู
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นนทการ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  ปตินัง
6. เด็กชายณัฏฐ์นัน  ขำเล็ก
7. เด็กชายธนยศ  สมวัน
8. เด็กหญิงนรมน  ประเสริฐ
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินจันทร์
10. เด็กหญิงบุษกร  สมวัน
11. เด็กหญิงบุษกร  สมวัน
12. เด็กชายปิติพงษ์  แสงสูงเนิน
13. เด็กชายลัทธพล  ล้วนดี
14. เด็กหญิงวันรักษา  ธรรมทศ
15. เด็กหญิงวันวิสา  บุญธรรม
16. เด็กหญิงวิลาสินี  เหมะธุลิน
17. เด็กหญิงวิลาสินี  วิมุติพันธุ์
18. เด็กหญิงศิรดา  จันทร์ปัญญา
19. เด็กหญิงสมปรารถนา  คล้ายฉ่ำ
20. เด็กหญิงสิตางศุ์  พุ่มไม้ทอง
21. เด็กหญิงสุพนิตา  สระทองลอย
22. เด็กหญิงสุภาวี  เซียน
23. เด็กหญิงอนันตญา  พลสงคราม
24. เด็กหญิงอภิษฎา  ผดุงเวียง
 
1. นางเภตรา  เกษมศรี
2. นางเพลินจิตร  นาบุญ
3. นางสุภาพร  เพิ่มพูล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์แก้วเกตุ
2. เด็กชายจิรายุทธ  ก่อเฮง
3. เด็กหญิงชลธิชา  แย้มมะลิ
4. เด็กชายปฏิมากรณ์  บัวหลวง
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ม่วงคุ้ม
6. เด็กชายภูผา  ลี้พงษ์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  สง่าศรี
8. เด็กหญิงเก็จมณี  รัตน์ทอง
 
1. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
2. นางอัญชนา   สีหนาท
3. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงชลินทิพย์  เดสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐวัชร  กล่อมแส
4. เด็กชายพีรดล  ศรีวงญาต
5. เด็กชายวรายุทธ  พรธรรม
6. เด็กชายศรวัส  เดสูงเนิน
7. เด็กหญิงสมิตา  หาญชัย
8. เด็กชายสุธน  ศรีวงญาต
9. เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญเอี่ยม
10. เด็กหญิงเจนจิรา  มอญดี
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
2. นางอิสรีย์  ช้อนทอง
3. นางจันทิมา  คชาบาล
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยกาศ
2. เด็กชายภูริภัทร   ชมพู
3. เด็กชายวัลลพ  ชมพู
4. เด็กชายศรัณภัค  สมศรีทรัพย์
5. เด็กชายศิรดา   แสนพวง
6. เด็กชายสหชาติ  สุขเลิศ
 
1. นายอนุชา   หลงสวาสดิ์
2. นายศิริศักดิ์  โพธิมณี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตคาม
2. เด็กหญิงกิ่งกานต์  วังแก้ว
3. เด็กหญิงฉัตรมาดา  วรรณสิงห์
4. เด็กหญิงทิพรดา  ทุมทอง
5. เด็กหญิงพรนภา  วรรณสิงห์
6. เด็กหญิงสุชานรี  หลงวงษ์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  วังเเก้ว
8. เด็กหญิงโสภิตา  อินทรีย์
 
1. นางสาวดวงแข  ทิมพราหมณ์
2. นางชวนพิศ  หมื่นเตียง
3. นางสาวมนัสนันท์  มูลวรรณ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   รัตคาม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงอยู่
3. เด็กหญิงชลธิชา  ใจหลวง
4. เด็กหญิงปิยพร  อุสาพรหม
5. เด็กหญิงสุชานรี  หลงวงษ์
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  หมื่นเตียง
7. เด็กหญิงสุวันดี  สุขประเสริฐ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  วังแก้ว
 
1. นางสาวดวงแข  ทิมพราหมณ์
2. นางชวนพิศ  หมื่นเตียง
3. นางจงกล  คะเชญชาติ
4. นางสาวสุวรรณี  เจริญนาน
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  โชติขัยงามสกุล
3. เด็กหญิงนันทิตา  เมื่อจัตุรัส
4. เด็กหญิงนันทินี  เมื่อจัตุรัส
5. เด็กหญิงปิยธิดา  กงตะใน
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  แผลงฤทธิ์
7. เด็กหญิงสมัชญา  สมัครวงค์
8. เด็กหญิงสุริวิภา  พุทธพิมพ์
 
1. นางสาวอัญชลี  มั่งมูล
2. นายปรีชา  แก้วสิทธิ์
3. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกวิสรา  นิลอรรถ
2. เด็กหญิงชนิสรา  สินนอก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุ์มี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำปุก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมสิน
6. เด็กหญิงนงนภัส  เซ่งฮวด
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุลวงษ์
8. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่ซิ้ม
9. เด็กหญิงสุกฤตา  ใหญ่ชุก
10. เด็กหญิงสุจิณณา  พ่วงใจ
11. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์กระจ่าง
12. เด็กหญิงสุภาวดี  เฉลิมลาภ
13. เด็กหญิงสุวรรณา  ชูช่วย
14. เด็กหญิงหทัยภัทร  ผันแปร
15. เด็กหญิงอนิมา  ศิริประทุม
16. เด็กหญิงอภิชญา  น้อยถนอม
 
1. นางรจนา  เมธวัน
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกนกพร  เหียงแก้ว
2. เด็กหญิงกฤษณี  คงเจริญ
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบัติหอม
4. เด็กหญิงลลิตา  เงินถม
5. เด็กหญิงวิไลพร  แพทย์ไชยวงค์
 
1. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
2. นางสาววรมน  ยาดี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงบุษยา  ภศุนิกร
2. เด็กหญิงบูรพา  แสงดารา
 
1. นางสาวสมลักษณ์  พิมพ์เสน
2. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลักษณา
2. เด็กหญิงกันระยา  บุญมี
3. เด็กหญิงจิตตินันท์  ตันเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐกมล  ชูโชติ
5. เด็กหญิงต่าย  สุพี
6. เด็กชายทยากร  บุญรอด
7. เด็กชายธีรพล  ธัญญารักษ์
8. เด็กชายธีรเดช  คัลลัย
9. เด็กชายปฏิภาณ  เผ่าประจันต์
10. เด็กชายพยุงศักดิ์  จันทร์เรืองฤทธิ์
11. เด็กชายมณีกรณ์  สินธุประเสริฐ
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทิพวงศ์
13. เด็กชายรัฐสิทธิ์  ดาทุมมา
14. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พันธ์เครือ
15. เด็กหญิงศิรประภา  สมจิตร
16. เด็กชายสรวิศ  วงษ์เดือน
17. เด็กชายสรัล  แจ่มสว่าง
18. เด็กชายสิปปวิชญ์  วิเศษฤทธิ์
19. เด็กหญิงสิริทิพา  แก้วประไพ
20. เด็กชายสุรทิน  คนงาม
21. เด็กหญิงอธิติยา  จำปาบุรี
22. เด็กชายอนุวัฒน์  บัวศรี
23. เด็กชายอัมรินทร์  จุลพันธ์
24. เด็กหญิงเกวลิน  เจริญทรัพย์
25. เด็กหญิงเซีย  พะนาสิน
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
2. นางสาวโสรญา  สิงห์มหาศักดิ์
3. นางสาวสุภัคสิริ  แก้วเขียว
4. นางสาววันทนา  ปัญญาวรพงศ์
5. นางสาวทับทิม  มาสุก
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญนารอด
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญนารอด
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สืบวงษ์รุ่ง
4. เด็กหญิงจารวี  สุขธรรม
5. เด็กหญิงจีราภา  สัตย์ซื่อ
6. เด็กชายฉัตรมงคล  เค้าดี
7. เด็กชายชลสิทธิ์  อิ่มเอิบ
8. เด็กหญิงณหัสดี  นุ่นรักษา
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลาวนาม
10. เด็กหญิงดวงกมล  สัจจวาที
11. เด็กชายทรัพย์สินชัย  ประมวล
12. เด็กชายธนพล  อรรถจริต
13. เด็กชายธีรเดช  แสงมณี
14. เด็กหญิงบัญฑิตา  นิสัยซื่อ
15. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  นนทจิตต์
16. เด็กหญิงพุธทธิดา  รักวงษ์
17. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สินสุพรรณ
18. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แพทย์พันธ์
19. เด็กหญิงลิปิการ์  สุรินทราช
20. เด็กหญิงวิภาฎา  องอาจ
21. เด็กหญิงสุทธิดา  กิ่งนิโครธ
22. เด็กหญิงสุธิลักษณ์  อารุณ
23. เด็กหญิงสุพรรษา  กองสุข
24. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญเปรี่ยม
25. เด็กหญิงอรษา  สัตตุสะ
26. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิสป
27. เด็กชายอิสรา  จันทร์ศรี
 
1. นางจงกล  เรืองไพศาล
2. นางนารี  เจริญประโยชน์
3. นายประยุทธ์  หนึ่งน้ำใจ
4. นางสาวสุภาณี  รัศมีงาม
5. นางสาวมัชฌิมา  คำสุวรรณ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายกฤตภัค  ควรสถาน
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ประทุมนาค
3. เด็กชายธนกร  เข็มทอง
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  เตสา
5. เด็กชายฤทธิชัย  ศรีริวัฒน์
6. เด็กชายฮง  จันท่า
 
1. นายเรวัตร  ภูแย้ม
2. นายกรกต  โทนศิริ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เครื่องเทศ
2. เด็กหญิงกุลนิดา  ยามสุข
3. เด็กหญิงชนัญญา  ศรีชำนาญ
4. เด็กหญิงนลินรัตน์  จันทรส
5. เด็กชายรพีพัฒน์  เหมล้วน
6. เด็กชายอชิตพล  ใสตะภาพ
 
1. นางวีณา  ชยางคานนท์
2. นายคมกริข  พิมพ์รัตน์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ทรัพย์มี
2. เด็กชายจิรายุ  วงษ์มา
3. เด็กชายณัฐกานต์  พรมนา
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  โฉมนิล
5. เด็กชายสมชาย  วรรณภักดี
6. เด็กชายสรรเพชญ  ราชภักดี
7. เด็กชายอดิเทพ  วณอังสุธร
8. เด็กชายอนันต์  พิเศษ
 
1. นายปัญญา  คณะเมธ
2. นายประพนธ์  กระแสร์พันธุ์
3. นางจุฑามาศ  สูญยี่ขัน
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  พันธุ์ชิน
2. เด็กชายธวัชชัย  เชิงนอก
3. เด็กหญิงปิตมณี  ประเทือง
 
1. นางสาวทัศนา  วรรณประภา
2. นางสาวกมลพร  กลมเกลี้ยง
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชาลินี  นวลศรี
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุหรี่ทอง
3. เด็กหญิงพริตา  โสกสันต์
 
1. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
2. นางสาวปุณณภา  บุญจันทร์
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายสหชาติ  ผุดผ่อง
2. เด็กชายสารวุฒิ  นภาโชติ
 
1. นายอัครพงษ์   ศรีภักดี
2. นายภาณุพันธุ์   สาลีผล
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจันทร์ทึก
2. เด็กหญิงทรรศยา  อังคณา
 
1. นายวิรัช  สนอ่อน
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เต๋นเต้
2. เด็กหญิงวรวิมล  เซียงเจน
3. เด็กหญิงเทียร่า  พัน
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนกร  จันทสิทธิ์
2. เด็กชายหิรัญ  ดอนผา
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นางสาวภาวิณี  สมบูรณ์ศักดิ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายดนุสรณ์  สอนวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  พุทธา
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นางสาวมัลลิกา  คูโคกสูง
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกฤษณา  วิทยาดิลก
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  วิเศษพร
 
1. นายมานพ  เงื้อมผา
2. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  งิ้วดี
2. เด็กชายวรเทพ  วณอังสุทร
 
1. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
2. นายมานพ  เงื้อมผา
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจรูญ
2. เด็กชายพิเชษฐ์พัฒน์  ชาวเมือง
 
1. นายสมทบ  สยามไชย
2. นายรัชพล  วริศเมธากุล
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนพณัฐ  ทองคำเปลว
2. เด็กชายนันทกร  เสนาะล้ำ
 
1. นายสมทบ  สยามไชย
2. นายรัชพล  วริศเมธากุล
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายจองชัย  พุ่มคนสิน
2. เด็กชายสรวิชญ์  สำเร็จงาน
 
1. นายอัครพงษ์   ศรีภักดี
2. นายภากร  ศรีสว่าง
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  พันชนัง
2. เด็กชายสรชัย  โคบาล
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กุณฑล
2. เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  เพียกขุนทด
 
1. นายอัครพงษ์   ศรีภักดี
2. นายภากร  ศรีสว่าง
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายภูมิภัทร  เนียมแก้ว
2. เด็กชายมงคล  ศรีรงค์
3. เด็กชายวีรชัน  ชร
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
2. นายอุเทน  ผาภุมมา
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ปรีดา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นเมือง
3. เด็กชายสนธยา  พาพรมมี
 
1. นายเอกสิทธิ์  จงใจจิตร
2. นายอนวัช  ยุทธเสรี
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อาจภักดี
2. เด็กหญิงธัญพิญชา  ปลีพันชู
3. เด็กหญิงวรรณพร  แพรงาม
 
1. นายสุรไกร  พูนสังข์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นาดี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทาดวงตา
2. เด็กหญิงนฤมล  สมดี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สุขกุล
 
1. นางอำพร  นาคประสิทธิ์
2. นางสาวละมุล  ทบวงศรี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายจิรายุ  สมมุติ
2. เด็กหญิงชุติมา  กิ่งแก้ว
3. เด็กชายนพพันธ์  อุดแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  พลขาง
2. นางสาวพิณทอง  ผลดี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงชญานิน  แก้วพิมพา
2. เด็กชายชนาธิป  ตาลพันธุ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ทองขำ
 
1. นางพิมพา  อิ่มเอิบ
2. นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงกรวี  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันราวี
3. เด็กหญิงเทียรี่  พัน
 
1. นางสาวจีรวรรณ  อิ่มทอง
2. นางสาวรัตนาวดี  ธรรมมุทิศ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงชนาภา  ตรีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โถแก้ว
3. เด็กหญิงดรุณี  ผินแปร
4. เด็กหญิงวรรณธิดา  บุญป้อง
5. เด็กหญิงสุพรรณี  จินตะนา
6. เด็กหญิงเมธาวี  เจริญลอย
 
1. นางสาววรัทยา  ธนูธรรมาคุณ
2. นางสาวณัฐฐิญา  ใจสุทธิ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชินวุฒิ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  มุทาวัน
3. เด็กหญิงปารมี  คุญสุข
4. เด็กหญิงศศิธร  ชูป้าน
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เต่าทอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา  เจียมภูเขียว
 
1. นางหทัยชนก  บรรจง
2. นางสาววิภาดา  หล้ายม
3. นางเขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาวี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงฌณิดา  กิชะรัมย์
2. เด็กหญิงนลิตา  เมืองเขต
3. เด็กหญิงศศิธร  สุขประเสริฐ
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างข้าม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  บุญคู่
2. เด็กหญิงศุภนิดา  เฉื่อยกลาง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ไกรบาป
 
1. นางชุดาอร  เจนจัดการ
2. นางนันทิมา   ชำนาญศิลป์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงชลดา  สองเมือง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุนิตา  ฉายแสง
 
1. นางวันเพ็ญ  วัฒฐานะ
2. นางสาวศศิวิมล  พ่วงพี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ทองยิ้ม
2. เด็กชายชนัฐ  คงเรือง
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  พุฒิสาร
 
1. นายวิเชียร  มิ่งมีชัย
2. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงชลดา  รวมกลาง
2. เด็กหญิงรุจิรา  ปาระมี
3. เด็กชายวทัญญู  เจริญสุข
 
1. นางฤทัย  สุขเลิศ
2. นางปานจิตร์  บัวรินทร์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญพูล
2. เด็กหญิงประภาขวัญ  วงศ์เสาร์
3. เด็กหญิงพณิดา  ผิวนวน
 
1. นางธัญญรัตน์  อินอ่วม
2. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงชุติกรานต์  วงษ์ผดุง
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ป้อมโคกสูง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทุดม
 
1. นางสาวนิตยา  คำโท
2. นางยุภารัตน์  พุ่มไม้ทอง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจีราภา  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงพุธทธิดา  รักวงษ์
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  อารุณ
 
1. นางจงกล  เรืองไพศาล
2. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กหญิงรัสรินทร์  วัฒนศักดิ์ธนากุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  เดชมี
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ด้วงตะกั่ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทุมทอง
2. นางฉัตรดาง  เหลืองประเสริฐ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สืบวงษ์รุ่ง
2. นางสาวจารวี  สุขธรรม
3. เด็กหญิงณหัสดี  นุ่นรักษา
 
1. นางจงกล  เรืองไพศาล
2. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงฐานิตา  เห็ดตุม
2. เด็กหญิงศรีสุดา  งามละมัย
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  นพสาย
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วัฒโน
2. เด็กหญิงวาสินี  ชูชิด
3. เด็กหญิงเทพรัตน์  ร่าเริง
 
1. นายอัครพล  พลชัย
2. นายบรรจง  เวชภิรมย์
 
110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จีนสุขแสง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สีชมภู
3. เด็กหญิงสุดที่รัก  วิลัยเลิศ
 
1. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
2. นางสาวปวีณา  บุศยรัตน์
 
111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงณัฐฐาวีรานุช  ธรรมมุทิศ
2. เด็กหญิงณิชชา  ทองบ้านทุ่ม
3. เด็กหญิงปาณิสรา  เวชสรรเสริญ
 
1. นางสาวรวมพร  คงที่
2. นางดวงตา  มณีโชติ
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายชาคริต  ทิพย์วงษ์ทอง
2. เด็กชายนนท์วัฒน์  ขาวฟอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พุฒตาล
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
2. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายกรชวัล  เอมโอน
2. เด็กหญิงกาญจนา  แสนโคตร
3. เด็กหญิงศรีทอง  สุขเลิศ
 
1. นางรพีพรรณ  สุขสำราญ
2. นางสาวธิมาพร  บุญประดิษฐ์
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายนรพล  วิเศษสมบัติ
2. เด็กหญิงวทันยา  พรมชื่น
 
1. นางสาวจันทร์ประภา  ผลประพฤติ
2. นางสาวขนิษฐา  สุขเกษม
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  อัครจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวอรอริน  จิตชม
2. นางสาวอรสา  คุณเจตน์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงเกวลิน  คำขะ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายจักรภพ  ภูมิรักษ์
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายชนกันต์  สุขท่า
 
1. นางกัลยา  สุ่มสา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายสาคร  นรเนตร
 
1. นางรังสินี  โพธิสุข
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงชมพู่  แสนพูไทย
2. เด็กหญิงทิพย์พิมล  ถีระเจริญ
3. เด็กหญิงวาสนา  แสงใส
4. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณภักดี
5. เด็กหญิงสรันพร  ครองวงษ์
6. เด็กหญิงสุภัทศร  บุตรสัน
7. เด็กหญิงเจนิสตา  ประสานแสง
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
2. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
3. นายเทอดนรินทร์  อุปลี
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายชาญยุทธ  สุขยิ่ง
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นายทศพล  ด่านกงสี
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ทองจุ่น
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนหลง
 
1. นางจินตนา  เจริญกัลป์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1. เด็กชายคฑาวุธ  เหมศิริ
 
1. นางสาวสุรีย์  โตจอ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายภูริวัฒน์  อุดรพูล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กลำภักดิ์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กหญิงนรีทิพย์  ล้วนดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทุมหนู
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรนรินทร์
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วมณี
 
1. นางอุดมพร  แป้นแก้ว
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สว่างภัย
2. เด็กหญิงสมพร  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงหยกมณี  มหาไพบูลย์
 
1. นางนาฏยา  ยังคำ
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายประทานพร  ระหาร
2. เด็กชายวิวัฒน์  ไกรสร
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สาจันทร์
 
1. นางกนกวรรณ  ช่วยเชษฐ์
2. นางลูกอินทร์  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายชลิต  ชัยมนตรี
2. เด็กหญิงพิมประภา  ทาเครือ
3. เด็กหญิงศิริพร  สังวราภรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  พลขาง
2. นางสาวพิณทอง  ผลดี
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จันทร์เหม
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  โกยสำราญ
3. เด็กหญิงนรินรัตน์  จันทสิทธิ์
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยสิริ
2. นางสาวสุภัคสิริ  แก้วเขียว
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายธราเทพ  เอมโอน
2. เด็กชายพิทักษ์  สุขเลิศ
3. เด็กชายสมศักดิ์  ประสงค์สุข
 
1. นายเอกพจน์  นพบุตร
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจันทู  เอี๊ยะ
2. เด็กหญิงชลิตา  เห็ดตุม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทรส
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นายน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายสาโรจน์  เงินถม
2. เด็กชายโตรักษา  ศรนิล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายคุนานนท์  จันทร
2. เด็กชายปิยะ  วงษ์เดือน
3. เด็กหญิงเกศินี  ศรีพูล
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
2. นางสาวทับทิม  มาสุก
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กชายพงศธร  ฝ่ายกลาง
2. เด็กชายสรวิชญ์  ทองเต็ม
3. เด็กหญิงสุปราณี  คงบุญ
 
1. นางนิสา  ผ่องภิญโญ