หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

[ ทั้งหมด   26 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง COM ห้อง LAB 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2558 10.30-13.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหม่ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.1 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.2 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ลานโล่ง ป.3/1-2 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม/ดรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร PEER ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร PEER ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
12 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
13 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
14 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเดี่ยว 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
17 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
18 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
21 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
22 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 29 ต.ค. 2558 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ห้อง โดมอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 10.00-11.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ห้อง โดมอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 11.00-12.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ห้อง โดมอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 13.00-14.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ห้อง โดมอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 14.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ห้อง สนามหลังอาคาร 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ห้อง สนามหลังอาคาร 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ห้อง สนามหลังอาคาร 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 29 ต.ค. 2558 09.00-11.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 29 ต.ค. 2558 09.00-14.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี อาคารหอประชุม ห้อง ห้องประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี อาคารหอประชุม ห้อง ห้องประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี อาคารหอประชุม ห้อง ห้องประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี อาคารหอประชุม ห้อง ห้องประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน A 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน B 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน C 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน D 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน E 29 ต.ค. 2558 09.30-11.30
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน F 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคาร 2 ชั้น 1 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ห้อง ศูนย์เด็กเล็ก 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

นายขาลี สำรองทรัพย์ โทร 0878079241 chalee.sum@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]