หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

[ ทั้งหมด   26 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคารโรงยิม 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคารโรงยิม 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคารโรงยิม 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคารโรงยิม 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคารโรงยิม 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.2 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.1 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ลานโล่ง ป.3/1-2 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร PEER ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 2 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 3 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 4 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 5 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 6 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 7 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 8 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 9 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 10 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
11 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 11 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
12 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 12 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
13 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 13 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
14 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สก.สค. ชั้น 14 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
15 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-19.00
16 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-19.00
17 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-19.00
18 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-19.00
19 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-19.00
20 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-19.00
21 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
22 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-19.00
23 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-19.00
24 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
25 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-17.00
26 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1/สก.สค. อาคาร สพป.กจ.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 1 30 ต.ค. 2558 09.00-19.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคารโดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-10.00
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคารโดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 10.00-11.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคารโดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 11.00-12.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคารโดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 13.00-14.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคารโดมเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 14.00-15.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคารโดมเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2558 14.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 30 ต.ค. 2558 14.00-17.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 30 ต.ค. 2558 09.00-14.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 30 ต.ค. 2558 09.00-14.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 30 ต.ค. 2558 13.00-16.00
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 30 ต.ค. 2558 14.00-17.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน A 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน B 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน C 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน F 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน D 30 ต.ค. 2558 09.30-11.30
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน E 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคาร 2 ชั้น 1 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

นายขาลี สำรองทรัพย์ โทร 0878079241 chalee.sum@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]