หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอมร มูลแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตลุงประธานกรรมการ
2. นายณัฐกาญจน์ เนตรน้อยโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวกรรมการ
3. นายวรนนท์ เจนวิชชุโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นายพงษ์วินิส สุขเผือกโรงเรียนวัดอินทารามและโรงเรียนวัดห้วยตลุงกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ปริปุณณะโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอมร มูลแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตลุงประธานกรรมการ
2. นายณัฐกาญจน์ เนตรน้อยโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวกรรมการ
3. นายวรนนท์ เจนวิชชุโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ปริปุณณะโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
5. นายพงษ์วินิส สุขเผือกโรงเรียนวัดอินทารามและโรงเรียนวัดห้วยตลุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางธารนภา ฉายเกียรติขจรโรงเรียนวัดท่ามะขามประธานกรรมการ
2. นางวรรณรวี สุขสำราญโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางปัทมา รุ่งสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางกตัญญู ธรรมเกื้อกูลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนิลุบล จุลกรัตน์โรงเรียนวัดวังศาลาประธานกรรมการ
2. นางเกวรินทร์ เทศธรรมโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาคโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพร เปียสนิทโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางทิวษา วิทยาโรงเรียนบ้านปากนาสวนประธานกรรมการ
2. นางลำพอง สมุทรสาครโรงเรียนวัดอินทารามฯกรรมการ
3. นางมุกดา มงคลโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
4. นางสาวศุทธินี ระภาเพศโรงเรียนบ้านช่องกระทิงกรรมการ
5. นางสาววรานุช กิจเจริญโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมคิด บริสุทธิ์โรงเรียนวัดท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายบุญทรง ศูนย์พลอยโรงเรียนบ้านดอนครามกรรมการ
3. นางภัสรา ชูลาภโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
4. นางสาวสปัญญา สุขเจริญโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมคิด บริสุทธิ์โรงเรียนวัดท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา จิตต์อารีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นางกัณฑา วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมคิด บริสุทธิ์โรงเรียนวัดท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสปัญญา สุขเจริญโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายบุญทรง ศูนย์พลอยโรงเรียนบ้านดอนครามกรรมการ
4. นางกัณฑา วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ
5. นางอรภัณฑ์ ตันเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองสามพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประมวล ขุนณรงค์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
2. นางระยอง บุญยวงโรงเรียนตลาดสำรองกรรมการ
3. นางสำเริง ลำทะเยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีระเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางปภังกร ทองเงินโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
3. นางชารี มณีอินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
4. นายสันติ ตะพังโรงเรียนอนุบาลท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีระเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล ขุนณรงค์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
3. นายสันติ ตะพังโรงเรียนอนุบาลท่าม่วงกรรมการ
4. นางระยอง บุญยวงโรงเรียนตลาดสำรองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ มีจั่นเพ็ชรโรงเรียนวัดอินทารามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อินมาลาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอาติม เค้าฉิมโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดวังศาลาประธานกรรมการ
2. นางสุภิญ คุณสุวรรณ์โรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการ
3. นางภรณี ทัดโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุนิสา จารุจารีตโรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการ
2. นางวรรณวิไล อนุกูลโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่กรรมการ
3. นางญาดา มณีนิลโรงเรียนบ้านช่องสะเดาฯกรรมการ
4. นางรัตนา พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรัตนา พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา หลวงเทพโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ พวงทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางทองพูน สร้อยดอกจิกสพป.กาญจนบุรีเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรัตนา พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิไล อนุกูลโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่กรรมการ
3. นางสาววรรณา หลวงเทพโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
4. นายพีรพงษ์ พวงทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสุนิสา จารุจารีตโรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประคินทร์ คุณสุวรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางทองพูน สร้อยดอกจิกสพป.กาญจนบุรีเขต 1กรรมการ
3. นางชารี มณีอินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววิวรรณ ศรีกุศลานุกูลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ มากทรัพย์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางเบญจา สนธนายาวินโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววิวรรณ ศรีกุศลานุกูลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประคินทร์ คุณสุวรรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางจันจิรา คุณฑีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอาติม เค้าฉิมโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาววิวรรณ ศรีกุศลานุกูลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเบญจา สนธนายาวินโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
3. นางจันจิรา คุณฑีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางนพมณี อินมาลาข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพีรฉัตร น้อยเคียงโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางประวร ทองสีสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวพิชามญช์ อ่ำทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวกานต์สินี สังวาลเพชรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวพรศิริ อารีย์วงศ์ โรงเรียนบ้านหนองกลางพงกรรมการ
7. นายหลวง อินชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายวรเนตร เจริญโห้โรงเรียนบ้านท่าสนุนกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเอนก อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย เลิศวรายุทธ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี โชคสมงามโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายพัฒนพันธ์ ตั้นซ้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางทิพย์สุดา อำนวย นักวิชาการศึกษากรรมการ
8. นายพีรฉัตร น้อยเคียงโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนพันธ์ ตั้นซ้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ทองนุ่ม โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งกรรมการ
5. ดาบตำรวจวิโรจน์ สามทองบุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวกิติณันท์ เจษฎา เจ้าหน้าที่ลูกเสือสพป.กจ.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ ผิวทองงามโรงเรียนบ้านหนองแกรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีจันทรืโรงเรียนบ้านเจ้าเณรกรรมการ
4. นางแก้วอำไพ เนตรสว่างโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางสุรีย์พร น้ำทับทิมทองโรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐมนน สาดบางเคียนโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดา บู่สามสายโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
4. นางกิตติพร โพธิ์ทองโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
5. นางสุรีย์พร ทับทิมโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯกรรมการ
2. นายรณศักดิ์ เนียมกันโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวณิฐญภรณ์ แก้วเกตโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นางสาวขวัญหทัย ปรางทับทิมโรงเรียนบ้านจันอุยกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวภิรดา ทิพยดีโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
2. นายยงยุทธ บัวขมโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
3. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นางสาวสุจณา บานเย็นโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
3. นายคเณศ เข็มปัญญาโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์กรรมการ
4. นางอนงค์รัตน์ มากมีทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดวิเศษ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวกรรมการ
2. นางสุวจี หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายสมบัติ เหลืองแดงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางไปรยา เย็นสรงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
2. นางสาวดุจดาว คชรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ทรงพันธ์ุคชสารโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุษา พลดีโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวนัทธมน โสมโสดาโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ม้าละออเพชรโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
2. นางวิรงรอง อินทร์แก้วโรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
3. นางสาวธีริศรา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านวังสารภีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ม้าละออเพชรโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
2. นางวิรงรอง อินทร์แก้วโรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
3. นายสุเมธี นาคะพันธ์โรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
4. นายวรวุฒิ เผือกผลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายคเณศ เข็มปัญญาโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์กรรมการ
2. นายประกอบ พัดชื่นโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
3. นางสาวสุจณา บานเย็นโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์ชัย สุวพานิชโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางเพชรรุ่ง บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านรางสาลี่กรรมการ
3. นายเอกราช ไก่แก้วโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
4. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบรรฑูรย์ ถ้วยทองโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
2. นางสาวภิรดา ทิพยดีโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
3. นายรณศักดิ์ เนียมกันโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพร ใจสงบโรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสมาพร รักอาชาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวิเศษ ชูศรีโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นายรักษ์พล ฝอยทับทิมโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพร ใจสงบโรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสมาพร รักอาชาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวิเศษ ชูศรีโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นายรักษ์พล ฝอยทับทิมโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสามพรานประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ แต้มเรืองอิฐโรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
3. นางธีมาพร สังข์เงินโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ พันธ์ุภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ปานผาสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสามพรานประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ แต้มเรืองอิฐโรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
3. นางธีมาพร สังข์เงินโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ พันธ์ุภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ปานผาสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ ศรีละมุลโรงเรียนบ้านท่าหวีประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ดาบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
3. นางนพรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าสนุนกรรมการ
4. นางนิรมล มลิผลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางณัฏฐิมา แคนสังข์โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ศรีละมุลโรงเรียนบ้านท่าหวีประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ดาบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
3. นางนิรมล มลิผลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางนพรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าสนุนกรรมการ
5. นางณัฏฐิมา แคนสังข์โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสำเนาว์ นาคพิรุณโรงเรียนบ้านไทรทองประธานกรรมการ
2. นางอรุณี สามัคคีธรรมโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชรกรรมการ
3. นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ใจปาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
5. นายประวิทย์ เถกิงกิจโรงเรียนบ้านบ้านองหลุกรรมการ
6. นางอารีย์ พวงทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา สุขเกษโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผิอกกรรมการ
3. นายสมพร แรมวงษ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางปณีตา ตะพังพินิจการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีกรรมการ
5. นางสาลี่ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
6. นางสาววรรธนะ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำเนาว์ นาคพิรุณโรงเรียนบ้านไทรทองประธานกรรมการ
2. นางอรุณี สามัคคีธรรมโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชรกรรมการ
3. นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ใจปาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
5. นายประวิทย์ เถกิงกิจโรงเรียนบ้านองหลุกรรมการ
6. นางอารีย์ พวงทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สุขเกษโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผิอกกรรมการ
3. นายสมพร แรมวงษ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางปณีตา ตะพังพินิจการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีกรรมการ
5. นางสาลี่ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
6. นางสาววรรธนะ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนหนองปากดงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนิวัตร มงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนันธิยา มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ วิบูลกิจโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
4. นางมาลี อุดมวงศ์ศิริโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางราตรี นิ่มเนตรโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวกรกมล ธนะฤกษ์โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายนิวัตร มงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนันธิยา มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ วิบูลกิจโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
4. นางมาลี อุดมวงศ์ศิริโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางราตรี นิ่มเนตรโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวกรกมล ธนะฤกษ์โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางบุษกร ห้าสกุลโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เจียมอยู่โรงเรียนวัดจรเข้เผิอกกรรมการ
3. นางเฉลียว หมีเฟื่องโรงเรียนว้ดยางเกาะกรรมการ
4. นางประเทืองศรี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
5. นางขนิษฐา เกตุแดงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุษกร ห้าสกุลโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เจียมอยู่โรงเรียนวัดจรเข้เผิอกกรรมการ
3. นางเฉลียว หมีเฟื่องโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นางประเทืองศรี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
5. นางขนิษฐา เกตุแดงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมลิวัลย์ ลักษณาวงษ์โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า"อุดมราษฏร์วิทยา"กรรมการ
3. นางมาลี กาญจนคเชนทร์โรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
4. นางสุพัตรา เหล่าหมั้นโรงเรียนบ้านรางจิกกรรมการ
5. นางนุสรา บิตุเรศโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
6. นางวรรณเพ็ญ เหมือนคล้ายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ ลักษณาวงษ์โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ็ญ เหมือนคล้ายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า"อุดมราษฏร์วิทยา"กรรมการ
4. นางมาลี กาญจนคเชนทร์โรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
5. นางสุพัตรา เหล่าหมั้นโรงเรียนบ้านรางจิกกรรมการ
6. นางนุสรา บิตุเรศโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ชูทองโรงเรียนบ้านพุประดู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีทิพย์วรา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
3. นางเพชรินทร์ เหล็กมาโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
4. นางดาราวรรณ เอกพรโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
5. นางบุณยานุช สุภราชครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ชูทองโรงเรียนบ้านพุประดู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีทิพย์วรา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
3. นางบุษบง สุภราชโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
4. นางเพชรินทร์ เหล็กมาโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
5. นางดาราวรรณ เอกพรโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิน นนทศิลาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
3. นางพจนา ลิ้มสินโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
4. นางวารุณี สุขสราญโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
5. นางสาวสุจริตรา ราชิวงศ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวิดา ไม้เจริญโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางนุสรา บุญมาโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
3. นางภัสรา ชูลาภโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางสาววรรณน์ลีย์ พวงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร มั่นการโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวิดา ไม้เจริญโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางนุสรา บุญมาโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
3. นางภัสรา ชูลาภโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางสาววรรณน์ลีย์ พวงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร มั่นการโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางกัณฑา วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ
3. นางปริญาภรณ์ แสงคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
4. นายชาญชัย สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านกลอนโดกรรมการ
5. นางสาวเสาวณีย์ มูลสระดู่โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางกัณฑา วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ
3. นางปริญาภรณ์ แสงคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
4. นายชาญชัย สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านกลอนโดกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ มูลสระดู่โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางกัณฑา วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ
3. นางปริญาภรณ์ แสงคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
4. นายชาญชัย สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านกลอนโดกรรมการ
5. นางสาวเสาวณีย์ มูลสระดู่โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ปัททุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวช่อผกา มั่งสุพรรณ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพลฤกษณ์ บัวประเสริฐโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
7. นางอรศิมา ศรีสำราญนักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางกัณฑา วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ
3. นางปริญาภรณ์ แสงคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
4. นายชาญชัย สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านกลอนโดกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ มูลสระดู่โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางวรรณารัตน์ พันธ์ุภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ปัททุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวช่อผกา มั่งสุพรรณ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพลฤกษณ์ บัวประเสริฐโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
7. นางอรศิมา ศรีสำราญนักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
3. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ปัททุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวช่อผกา มั่งสุพรรณ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพลกฤษณ์ บัวประเสริฐโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
7. นางอรศิมา ศรีสำราญนักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
3. นางวรรณารัตน์ พันธ์ุภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ปัททุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวช่อผกา มั่งสุพรรณ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพลกฤษณ์ บัวประเสริฐโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
7. นางอรศิมา ศรีสำราญนักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
3. นางวรรณารัตน์ พันธ์ุภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ปัททุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวช่อผกา มั่งสุพรรณ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายพลกฤษณ์ บัวประเสริฐโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
7. นางอรศิมา ศรีสำราญนักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา รุ่งสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
3. นางวรรณรวี สุขสำราญโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
4. นางสาวบุญเตือน ไก่นิลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางสุมณฑา ถ้ำทองโรงเรียนวัดอินทารามฯกรรมการ
6. นางเกษร ใหม่ดีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วทองโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางสาวจีเรียง บุญสมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ สีสำลีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯกรรมการ
4. นางกนกพร ศรีสร้อยแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ศรีธินันท์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจา สนธนายาวินโรงเรียนบ้านวังลานประธานกรรมการ
2. นางน้องนุช มากบุญมีโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาววรินทธ์ทร วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ คล้ายแก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจา สนธนายาวินโรงเรียนบ้านวังลานประธานกรรมการ
2. นางน้องนุช มากบุญมีโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาววรินทธ์ทร วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ คล้ายแก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วทองโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
2. นางสาวจีเรียง บุญสมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ สีสำลีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าฯกรรมการ
4. นางกนกพร ศรีสร้อยแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ศรีธินันท์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปริปุณณะโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
4. นายยุทธนา ลุนสำโรงโรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
5. นางฐิติพร เมธเมธีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปริปุณณะโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
4. นายยุทธนา ลุนสำโรงโรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
5. นางฐิติพร เมธเมธีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปริปุณณะโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
4. นายยุทธนา ลุนสำโรงโรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
5. นางฐิติพร เมธเมธีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันธิย มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผิอกกรรมการ
3. นางนิตยา แสงผ่องอำไพโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
4. นางกาญจนา นามอาษาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา แก้วพูนโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันธิยา มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผิอกกรรมการ
3. นางนิตยา แสงผ่องอำไพโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
4. นางกาญจนา นามอาษาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา แก้วพูนโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ

นายขาลี สำรองทรัพย์ โทร 0878079241 chalee.sum@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]