หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 1 2 1
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 8 32 11
3 006 โรงเรียนดิศกุล 12 27 16
4 007 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 2 6 4
5 008 โรงเรียนตลาดสำรอง 10 17 10
6 010 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0
7 016 โรงเรียนบ้านกลอนโด 2 2 2
8 022 โรงเรียนบ้านจันอุย 1 6 1
9 024 โรงเรียนบ้านช่องกระทิง 0 0 0
10 025 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 19 42 24
11 026 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 6 3
12 027 โรงเรียนบ้านดงเสลา 11 22 13
13 028 โรงเรียนบ้านดอนคราม 0 0 0
14 030 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 3 2
15 029 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 4 0 0
16 031 โรงเรียนบ้านถ้ำ 3 7 6
17 032 โรงเรียนบ้านทับศิลา 0 0 0
18 045 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 14 33 18
19 043 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 0 0 0
20 044 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 4 11 6
21 046 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 15 27 21
22 047 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 2 1
23 048 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 4 8 5
24 033 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 20 30 27
25 035 โรงเรียนบ้านท่าพุ 3 8 4
26 036 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 0 0 0
27 037 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 2 3 2
28 038 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 2 8 3
29 040 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 2 6 2
30 042 โรงเรียนบ้านท่าหวี 4 10 6
31 041 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 4 8 4
32 039 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 3 8 5
33 034 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 3 6 5
34 159 โรงเรียนบ้านท่าโป๊ะ 0 0 0
35 050 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 11 16 15
36 051 โรงเรียนบ้านนาสวน 23 52 39
37 052 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 10 15 10
38 053 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 10 12 10
39 055 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 22 41 33
40 056 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 17 43 27
41 059 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 6 10 7
42 060 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 3 14 7
43 061 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 31 53 40
44 062 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 2 11 3
45 063 โรงเรียนบ้านรางจิก 2 21 4
46 064 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 3 11 7
47 065 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 6 8 7
48 066 โรงเรียนบ้านวังด้ง 11 22 11
49 067 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 4 8 7
50 068 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 0 0 0
51 070 โรงเรียนบ้านวังลาน 26 53 40
52 071 โรงเรียนบ้านวังสารภี 3 6 4
53 069 โรงเรียนบ้านวังเย็น 1 2 2
54 072 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 4 11 6
55 073 โรงเรียนบ้านสามหลัง 8 15 12
56 074 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 2 4 3
57 075 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 5 5 5
58 077 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 5 16 5
59 078 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1 2 1
60 079 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 17 13
61 080 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 9 16 11
62 081 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 4 5 4
63 083 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 3 4 4
64 085 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 0 0 0
65 086 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 6 9 9
66 087 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 17 38 26
67 088 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 3 5 4
68 089 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 5 8 6
69 091 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15 35 24
70 092 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
71 093 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
72 094 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 1 1 1
73 082 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 11 18 17
74 076 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 4 9 5
75 090 โรงเรียนบ้านหนองโสน 2 6 4
76 084 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 6 6
77 095 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 2 6 4
78 101 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
79 102 โรงเรียนบ้านหัวหิน 5 21 11
80 103 โรงเรียนบ้านหินแด้น 5 15 10
81 096 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 12 15 12
82 097 โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช 0 0 0
83 098 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 39 85 53
84 099 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 1 2 2
85 100 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 4 2
86 106 โรงเรียนบ้านองสิต 0 0 0
87 107 โรงเรียนบ้านองหลุ 4 12 4
88 017 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 1 3 2
89 020 โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 1 1 1
90 021 โรงเรียนบ้านเขาปูน 6 9 7
91 023 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 5 12 5
92 054 โรงเรียนบ้านเนินไพร 0 0 0
93 018 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 7 13 10
94 104 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 6 9 8
95 019 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 3 8 3
96 058 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 0 0 0
97 057 โรงเรียนบ้านโป่งโก 2 3 2
98 105 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 4 22 9
99 049 โรงเรียนบ้านไทรทอง 18 44 33
100 108 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 2 3 3
101 110 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 7 15 8
102 111 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 29 46 33
103 112 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 6 10 10
104 113 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 3 4 4
105 115 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 16 29 20
106 116 โรงเรียนวัดชุกพี้ 8 12 10
107 117 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 0 0 0
108 118 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 0 0 0
109 119 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 0 0 0
110 124 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 23 46 34
111 120 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 1 2 1
112 121 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 12 19 15
113 122 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 4 12 7
114 123 โรงเรียนวัดท่าล้อ 6 17 8
115 127 โรงเรียนวัดบ้านยาง 0 0 0
116 126 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 5 13 10
117 128 โรงเรียนวัดพุน้อย 4 4 4
118 130 โรงเรียนวัดม่วงชุม 10 19 16
119 131 โรงเรียนวัดยางเกาะ 10 27 19
120 132 โรงเรียนวัดลำสำรอง 4 8 7
121 133 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 3 5 3
122 134 โรงเรียนวัดวังศาลา 7 9 7
123 136 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 6 16 9
124 137 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 13 38 25
125 135 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 12 39 21
126 138 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 7 20 7
127 140 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 3 1
128 139 โรงเรียนวัดหนองตะโก 5 11 8
129 141 โรงเรียนวัดหนองบัว 5 9 6
130 142 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 14 26 21
131 143 โรงเรียนวัดหนองเสือ 8 16 9
132 144 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 15 37 25
133 114 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 2 1
134 129 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 7 21 13
135 125 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 1 1 1
136 146 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 3 8 4
137 147 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 3 4 4
138 149 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 11 22 20
139 151 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 15 33 17
140 153 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 4 6 4
141 155 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 35 69 49
142 156 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 28 68 42
143 001 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 12 27 14
144 003 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 6 15 8
145 005 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 5 46 12
146 009 โรงเรียนถาวรวิทยา 8 15 10
147 109 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 21 61 42
148 145 โรงเรียนวีรศิลป์ 4 25 10
149 148 โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 0 0 0
150 150 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ 0 0 0
151 152 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 0 0 0
152 157 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์ 0 0 0
153 154 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 3 5 4
154 158 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 9 32 16
155 011 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 17 44 19
156 012 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 4 13 6
157 013 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 7 33 12
158 014 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 0 0 0
159 015 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 28 52 39
รวม 1066 2369 1517
3886

นายขาลี สำรองทรัพย์ โทร 0878079241 chalee.sum@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]