หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเฉลิมพล จิณแพทย์ รองผอ.โรงเรียนวิสุทธรังษี (รักษาราชการแทน ผอ.) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
2 นายคติ หงษ์วิไล รองผอ.โรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
3 นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์ รองผอ.โรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
4 นายธีระพล เนฆะวัฒนะ รองผอ.โรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
5 นายสุทัศน์ ไคลมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
6 นางสาวแสงดาว สืบด้วง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
7 นางสาวสุรีรัตน์ กองนิมิตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
8 นางสาวสายฝน ตะบานขวา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
9 นางวรรณวิมล คีรีวงศ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
10 นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
11 นางสาวอรรธิกา มงคลสมัย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
12 นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
13 นายศุวิชญ์ เพชรรัตน์ นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
14 นายดนุสรณ์ อุ่นจิตสกุล นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
15 นายวศิน ไคลมี นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
16 นายธนวิทย์ จันทรสิงห์ นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
17 นายจีรภัทร ศรีสันต์ นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
18 นางสาวเมษยา สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
19 นางสาวรังษิยา อยู่สถิต นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
20 นายธนภัทร ชำนาญกูล นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
21 นางสาวอมรรัตน์ กระหวาย นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
22 นายเจษฎากร บัวเกตุ นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
23 เด็กชายณัฐพล สร้อยสน นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
24 นายภัคพงศ์ ศิริกาญจนสุข นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
25 นายวิชุพันธุ์ บุญเลิศ นักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
26 นายมณฑล น้อยพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
27 นายจรูญ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
28 นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
29 นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
30 นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
31 นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
32 นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
33 นายคณิต ชูลาภ ประธานศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
34 นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
35 นายกิตตินันท์ จันทร์สมบูรณ์ รองผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
36 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
37 นางชวนชม จันทร์สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
38 นายชัยยุทธ ทิศาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
39 นางจันทร์ศิริ ชูวา เลขานุการศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
40 นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
41 นายอิทธิฤทธิ์ เกิดประดับ นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
42 นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
43 นายกิตตินันท์ จันทร์สมบูรณ์ รองผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
44 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
45 นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
46 นางสาวประภาพร แสงใสย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
47 นายสุริยะ บินซอและฮ์ ครูพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
48 นางจิราพร บัวลอย เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
49 นายภิรมย์ น้อยผล พนักงานราชการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
50 นายอนวัฒน์ เสนารักษ์ นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
51 นางสาวเมธิตา แก้วศรีเมือง นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
52 นางสาวสุชาดา วงศ์คเชนทร์ นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
53 นายภาคภูมิ วิเศษสิงห์ นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
54 นางสาวมุกดามาศ พิลา นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
55 นางสาวสุทธาทิพย์ บุญเล็ก นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
56 นางสาววิลัยพร ใจรื่น นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
57 นางสาวมินตรา เปรมปรีดิ์ นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
58 นายสิทธิชัย ศรีสราภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
59 นางจันทร์ศิริ ชูวา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
60 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
61 นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
62 นายคณิต ชูลาภ ประธานศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
63 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
64 นายสุริยะ บินซอและฮ์ ครูพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
65 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ดีจรัส ครูพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
66 นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
67 นายสิทธิชัย ศรีสราภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
68 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
69 นางจันทร์ศิริ ชูวา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
70 นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
71 นางสุพัตรา คชสาร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางอรัญญา จิตรจำเริญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางชนิดา ชลออยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายอนุรักษ์ บุณยายน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายชาญศักดิ์ ศรีสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายชาญศักดิ์ ศรีสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและอำนวยความสะดวกทั่วไป
78 นางสาวบุษราพรรณ สิงห์โสดา ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและอำนวยความสะดวกทั่วไป
79 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและอำนวยความสะดวกทั่วไป
80 นายวัฒนา บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
81 นายคมศร สวัสดิ์นทีทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
82 นางสุพัตรา คชสาร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
83 นางสาวนิโลบล บ้านใหม่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
84 นางสาวยุวดี ปั้นงา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
85 นางจันทิรา กระต่าย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
86 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
87 นางสาวสุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
88 นายอดิเรก เนตรพรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
89 นายปรีดา สุกรี นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
90 นายนฤเบศน์ จันทร์ดี นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
91 นายชูศักดิ์ มิลนิกร นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
92 นางสาวณัฏฐา วงศ์ประวัติ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
93 นายอนุรักษ์ บุณยายน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง
94 นางมาลี โพธิ์ทองนาค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
95 นางแก้วกาญจน์ ขำโอกาส ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
96 นางประไพ กลั่นบุศย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
97 นางเบญจวรรณ รอดหลง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
98 นางวิไลพร ขำจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
99 นางวรรณงาม พงษ์พัว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
100 นางชนิดา ชลออยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
101 นางสมปอง บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
102 นางอารีวัลย์ ทองพูน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
103 นางวรันธร กัลปะ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
104 นางสุดใจ เจริญรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
105 นางชารี มณีอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
106 นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
107 นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
108 นางสาวนิโลบล บ้านใหม่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่
109 นายบัณฑิต ธรรมวิชิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน
110 นายบุญส่ง ศรีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน
111 นายพิทักษ์ แสงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน
112 นายอดิเรก เนตรพรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน
113 นายบุญส่ง ศรีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
114 นางศยามล จันทร์ศร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
115 นางสาวธนกร พวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
116 นางฐิติรัตน์ ธูปทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
117 นางสมพร สมจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
118 นางสาวบุษยมาศ รัตนากร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
119 นางพจนา ลิ้มสินโสภณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
120 นางวารุณี สุขสราญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
121 นางสุวรรณา พวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
122 นางวนิตรา ภุมมา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
123 นางนันธยา มงคล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
124 นางเฉลิมวรรณ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
125 นางสงกรานต์ เลิศวรายุทธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
126 นางอรัญญา จิตรจำเริญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
127 นางศิริพร จันทร์ผ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
128 นางรัชนี เสถียรธนานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
129 นางปัทมา รุ่งสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
130 นายอาคม จีระศักดิ์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
131 นางเขมาพร เหล่าพิเดช ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
132 นายอนุรักษ์ บุณยายน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นางมยุรี ศรีสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
134 นางจินตนา แสงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
135 นางสาวยุวดี ปั้นงา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
136 นางสาวสุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
137 นายวัฒนา บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
138 นายพิทักษ์ แสงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
139 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
140 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กจ.1 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
141 นายเสรี จันทร์เจือจุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
142 นายวิวรรธ์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
143 นายประชา เอี่ยมเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
144 นางสาวธารินี ศักดิ์สงคราม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
145 นางศยามล มีช้าง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
146 นางสาวผุสดี นาคจำแลง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
147 นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.1 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
148 นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
149 นายธงชัย บุญน่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง สพม.เขต 8 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
150 นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
151 นางสาวสุจิตรา แสงทอง ครูธุรการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น และโรงเรียนวัดท่ามะขาม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
152 นางสาววิภาวี จงสวัสดิ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังสารภี และโรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
153 นางวาสนา อิ่มประไพ ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังลาน และโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
154 นางสาวสมใจ บุญเต็ม ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ และโรงเรียนบ้านรางสะเดา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
155 นายสมยศ สำเนียงงาม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองประธานคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
156 นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เลขานุการและคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
157 นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
158 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
159 นายเฉลิมพล จิณแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี(รักษาราชการแทน ผอ.) คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
160 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
161 นายธีระพล เนฆะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
162 นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
163 นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
164 นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
165 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
166 นายเฉลิมพล จิณแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี(รักษาราชการแทน ผอ.) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
167 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
168 นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
169 นายธีระพล เนฆะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
170 นายสุทัศน์ ไคลมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
171 นางสาวแสงดาว สืบด้วง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
172 นางสาวสุรีรัตน์ กองนิมิตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
173 นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
174 นางวรรณวิมล คีรีวงศ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
175 นางสาวสายฝน ตะบานขาว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
176 นางสาวอรรธิกา มงคลสมัย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
177 นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
178 นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
179 นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
180 นายชนินทร์ แสงแก้ว รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
181 นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
182 นางฉวี ศรีสันต์ ข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์) คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
183 นายสุรเดช รุ่งศรีกนก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
184 นางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
185 นางพิชญาภัค อารีรอบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
186 นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
187 นางสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
188 นางฉวี ศรีสันต์ ข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์) คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
189 นางพิชญาภัค อารีรอบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
190 นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
191 นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
192 นายปรีดา ขำจิตต์ ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
193 นางสาวอารีรัตน์ เหลืองเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
194 นางวนิดา ก้อนอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
195 นางจิตรลดา ประชานิยม ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
196 นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
197 นางสาวชัชดา สุนทรธรรม ครู โรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
198 นางสาวพลอยกาญจน์ เพ็งเลา ครู โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
199 นายเก่งกาจ คิ้วเจริญ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
200 นางสาวฐิติมา มีเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
201 นางเพชรรัตน์ นามมั่น ครู โรงเรียนตลาดสำรอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
202 นายปรีดา ขำจิตต์ ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
203 นางสาวอารีรัตน์ เหลืองเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
204 นางสาวพลอยกาญจน์ เพ็งเลา ครู โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
205 นางสาวพิมพ์พร มาศศิริ ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
206 นางภรณ์นภัส ภู่ทอง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
207 นางพรรษา มูลประวัติ ครู โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
208 นางสาวพิมพ์พร มาศศิริ ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
209 นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
210 นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมี ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
211 นางฉวี ศรีสันต์ ข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
212 นายอาคม ใจหาญ ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
213 นายองค์การ ศิริชุมแสง ครู โรงเรียนบ้านวังเย็น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
214 นายอาวุธ วงศ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
215 นายนที สงวนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
216 นายอาวุธ วงศ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
217 นายอาคม ใจหาญ ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
218 นายทวี สืบศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
219 นายนที สงวนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
220 นายสุดชัย สุดตันติปิฎก ครู โรงเรียนบ้านหนองพังตรุ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
221 นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
222 นางจิตรลดา ประชานิยม ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
223 นางสาวพิมพ์พร มาศศิริ ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
224 นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมี ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
225 นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
226 นางสาวฐิติมา มีเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
227 นางเพชรรัตน์ นามมั่น ครู โรงเรียนตลาดสำรอง คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
228 นางฉวี ศรีสันต์ ข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
229 นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
230 นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมี ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
231 นายสุดชัย สุดตันติปิฎก ครู โรงเรียนบ้านหนองพังตรุ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
232 นางสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
233 นางภรณ์นภัส ภู่ทอง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
234 นายปรีดา ขำจิตต์ ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
235 นางสาวอารีรัตน์ เหลืองเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
236 นางวนิดา ก้อนอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
237 นางจิตรลดา ประชานิยม ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
238 นางสาวชัชดา สุนทรธรรม ครู โรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร" คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
239 นางสาวพลอยกาญจน์ เพ็งเลา ครู โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
240 นายเก่งกาจ คิ้วเจริญ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
241 นางสาวพิมพ์พร มาศศิริ ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
242 นางภรณ์นภัส ภู่ทอง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
243 นางพรรษา มูลประวัติ ครู โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
244 นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมี ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
245 นางธันยวีร์ นุ่มนิ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
246 นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
247 นางเพชรรัตน์ นามมั่น ครู โรงเรียนตลาดสำรอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
248 นางสาวฐิติมา มีเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
249 นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
250 นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
251 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
252 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กจ.1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
253 นางสุพัตรา คชสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
254 ว่าที่ รต.หญิง ชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
255 นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
256 นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
257 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
258 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
259 นางอังคนา คุณฑี นักทรัพยากรบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
260 นางอรวรรณ สายจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
261 นางปทุมวัน มณีสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
262 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
263 นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
264 นางสาวลลิตา สมนึก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
265 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
266 นายยงยุทธ พรานขุน รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
267 นายประจักษ์ รักษาทรัพย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
268 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
269 นายอมร มูลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยตลุง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3(ประเภททีม)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
270 ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3(ประเภททีม)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
271 นายณัฐกาญจน์ เนตรน้อย ครู โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3(ประเภททีม)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
272 นายวรนนท์ เจนวิชชุ ครู โรงเรียนวีรศิลป์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3(ประเภททีม)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
273 นางสาวอารีรัตน์ ปริปุณณะ ครู โรงเรียนบ้านหนองกวาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3(ประเภททีม)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
274 นายพงษ์วินิช สุขเผือก ครู ธุรการโรงเรียนวัดอินทาราม และโรงเรียนบ้านห้วยตลุง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3(ประเภททีม)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
275 นางธารนภา ฉายเกียรติขจร ครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
276 นางวรรณรวี สุขสำราญ ครู โรงเรียนบ้านวังด้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
277 นางปัทมา รุ่งสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
278 นางกตัญญู ธรรมเกื้อกูล ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
279 นางนิลุบล จุลกรัตน์ ครู โรงเรียนวัดวังศาลา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
280 นางเกวรินทร์ เทศธรรม ครู โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
281 นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาค ครู โรงเรียนบ้านเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
282 นายสมพร เปียสนิท ครู โรงเรียนบ้านท่ามะนาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
283 นางทิวษา วิทยา ครู โรงเรียนบ้านปากนาสวน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
284 นางลำพอง สมุทรสาคร ครู โรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
285 นางมุกดา มงคล ครู โรงเรียนบ้านท่าน้ำตื้น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
286 นางสาวศุทธินี ระภาเพศ ครู โรงเรียนบ้านช่องกระทิง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
287 นางสาววรานุช กิจเจริญ ครู โรงเรียนวีรศิลป์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภททีม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
288 นางสุพัตรา คชสาร รองผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
289 นางอรัญญา จิตรจำเริญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
290 นางชนิดา ชลออยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
291 นายอนุรักษ์ บุณยายน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
292 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
293 นายชาญศักดิ์ ศรีสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
294 นายชาญศักดิ์ ศรีสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการประสานงานและอำนวยความสะดวกทั่วไปการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
295 นางสาวบุษราพรรณ สิงห์โสดา ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการประสานงานและอำนวยความสะดวกทั่วไปการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
296 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการประสานงานและอำนวยความสะดวกทั่วไปการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
297 นายวัฒนา บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
298 นายคมศร สวัสดิ์นทีทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
299 นางสุพัตรา คชสาร รองผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
300 นางสาวนิโลบล บ้านใหม่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
301 นางสาวยุวดี ปั้นงา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
302 นางจันทิรา กระต่าย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
303 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
304 นางสาวสุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
305 นายอดิเรก เนตรพรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
306 นายปรีดา สุกรี นักการฯ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
307 นายนฤเบศน์ จันทร์ดี นักการฯ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
308 นายชูศักดิ์ มิลนิกร นักการฯ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
309 นางสาวณัฎฐา วงศ์ประวัติ นักการฯ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
310 นายอนุรักษ์ บุณยายน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลางการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
311 นางมาลี โพธิ์ทองนาค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
312 นางแก้วกาญจน์ ขำโอภาส ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
313 นางประไพ กลั่นบุศย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
314 นางเบญจวรรณ รอดหลง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
315 นางวิไลพร ขำจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
316 นางวรรณงาม พงษ์พัว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
317 นางชนิดา ชลออยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
318 นางสมปอง บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
319 นางอารีวัลย์ ทองพูน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
320 นางวรันธร กัลปะ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
321 นางสุดใจ เจริญรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
322 นางชารี มณีอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
323 นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
324 นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
325 นางสาวนิโลบล บ้านใหม่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
326 นายบัณฑิต ธรรมวิชิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
327 นายบุญส่ง ศรีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
328 นายพิทักษ์ แสงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
329 นายอดิเรก เนตรพรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
330 นายบุญส่ง ศรีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
331 นางศยามล จันทร์ศร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
332 นางสาวธนกร พวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
333 นางฐิติรัตน์ ธูปทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
334 นางสมพร สมจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
335 นางสาวบุษมาศ รัตนากร อัตราจ้าง โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงครม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
336 นางพจนา ลิ้มสินโสภณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
337 นางวารุณี สุขสราญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
338 นางสุวรรณา พวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
339 นางวนิตรา ภุมมา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
340 นางนันธยา มงคล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
341 นางเฉลิมวรรณ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
342 นางสงกรานต์ เลิศวรายุทธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
343 นางอรัญญา จิตรจำเริญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
344 นางศิริพร จันทร์ผ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
345 นางรัชนี เสถียรธนานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
346 นางปัทมา รุ่งสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
347 นายอาคม จีระศักดิ์ นักการฯ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
348 นางเขมาพร เหล่าพิเดช ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
349 นายอนุรักษ์ บุณยายน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
350 นางมยุรี ศรีสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
351 นางจินตนา แสนคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
352 นางสาวยุวดี ปั้นงา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
353 นางสาวสุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
354 นายวัฒนา บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
355 นายพิทักษ์ แสงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
356 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
357 นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศน์ศิลป์
358 นายสมยศ สำเนียงงาม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กจ.1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศน์ศิลป์
359 นายสิงห์ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังศาลา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศน์ศิลป์
360 นางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศน์ศิลป์
361 นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศน์ศิลป์

นายขาลี สำรองทรัพย์ โทร 0878079241 chalee.sum@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]