สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 6 4 1 11 15 4 1 0 20
2 บ้านพุเลียบ 5 5 2 12 20 2 2 3 24
3 บ้านห้วยน้ำขาว 5 3 6 14 29 0 4 6 33
4 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 5 2 0 7 11 1 1 1 13
5 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 4 3 4 11 16 3 3 1 22
6 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 4 1 3 8 19 0 1 3 20
7 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 3 6 1 10 17 2 1 1 20
8 บ้านนาสวน 3 3 4 10 18 3 1 1 22
9 บ้านท่าทุ่ม 3 3 1 7 14 4 1 0 19
10 บ้านไทรทอง 3 3 1 7 13 2 1 0 16
11 บ้านวังลาน 3 1 4 8 16 4 1 5 21
12 วัดหนองพังตรุ 3 1 1 5 11 1 1 0 13
13 อนุบาลกาญจนบุรี 3 0 4 7 7 4 0 0 11
14 วัดศรีอุปลาราม 3 0 0 3 7 2 0 0 9
15 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 3 0 0 3 3 2 0 0 5
16 บ้านหนองสองห้อง 2 4 4 10 13 3 0 1 16
17 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 2 3 1 6 16 4 1 0 21
18 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 2 3 1 6 11 2 0 1 13
19 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 2 2 2 6 10 2 1 1 13
20 บ้านทุ่งนา 2 1 3 6 6 3 1 2 10
21 วัดจรเข้เผือก 2 1 2 5 13 2 0 1 15
22 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 2 1 0 3 6 0 0 1 6
23 บ้านดงเสลา 2 1 0 3 5 1 1 3 7
24 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 0 3 2 1 2 6 5
25 วัดท่าล้อ 2 0 2 4 6 0 0 0 6
26 บ้านวังด้ง 2 0 1 3 9 1 0 0 10
27 วัดชุกพี้ 2 0 0 2 6 0 1 0 7
28 วัดหนองเสือ 2 0 0 2 3 1 1 2 5
29 บ้านท่าแย้ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
30 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1 3 0 4 7 0 1 2 8
31 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 1 2 0 3 12 4 0 2 16
32 ดิศกุล 1 2 0 3 6 3 2 1 11
33 ดรุณากาญจนบุรี 1 2 0 3 3 0 0 1 3
34 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 1 2 4 5 3 2 1 10
35 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 1 1 2 4 3 1 0 0 4
36 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1 1 0 2 8 2 3 1 13
37 บ้านองหลุ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
38 บ้านเจ้าเณร 1 1 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านท่าสนุ่น 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านรางจิก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านปากนาสวน 1 0 2 3 11 5 0 1 16
42 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1 0 1 2 7 1 0 1 8
43 บ้านน้ำพุ 1 0 1 2 6 2 0 1 8
44 บ้านแก่งหลวง 1 0 1 2 5 2 0 0 7
45 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1 0 1 2 4 2 0 0 6
46 อนุบาลเมฆบัณฑิต 1 0 1 2 3 0 0 0 3
47 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 1 0 0 1 6 2 0 0 8
48 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 2 1 1 0 4
49 บ้านพุประดู่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
50 บ้านหนองผู้เฒ่า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 วัดวังขนายทายิการาม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
52 ถาวรวิทยา 0 3 1 4 7 1 0 0 8
53 บ้านบนเขาแก่งเรียง 0 2 1 3 13 6 1 1 20
54 บ้านหนองเป็ด 0 2 1 3 7 2 0 0 9
55 บ้านนากาญจน์ 0 2 0 2 8 3 0 0 11
56 บ้านท่าเสด็จ 0 2 0 2 2 1 0 1 3
57 บ้านห้วยตลุง 0 1 1 2 9 0 0 1 9
58 เขาดินวิทยาคาร 0 1 1 2 4 0 2 0 6
59 บ้านหนองบัว 0 1 1 2 3 3 0 1 6
60 วีรศิลป์ 0 1 1 2 3 0 0 1 3
61 วัดท่าน้ำตื้น 0 1 0 1 8 0 0 2 8
62 วัดยางเกาะ 0 1 0 1 7 2 1 0 10
63 บ้านหนองปล้อง 0 1 0 1 4 3 0 1 7
64 วัดศรีสุวรรณาราม 0 1 0 1 3 1 1 1 5
65 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 0 1 0 1 3 1 0 1 4
66 บ้านท่าพุ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
67 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
68 บ้านโกรกตารอด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
69 บ้านวังสารภี 0 1 0 1 2 0 0 1 2
70 บ้านหม่องกระแทะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านจันอุย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านสามหลัง 0 0 3 3 6 0 2 0 8
73 ชัยจิตต์วิทยา 0 0 3 3 4 1 0 1 5
74 บ้านหัวหิน 0 0 2 2 4 0 0 1 4
75 วัดวังศาลา 0 0 1 1 5 1 0 0 6
76 วัดหนองตะโก 0 0 1 1 5 0 0 0 5
77 บ้านหนองสามพราน 0 0 1 1 3 1 0 1 4
78 วัดท่ามะขาม 0 0 1 1 3 0 0 1 3
79 วัดบ้านเก่า 0 0 1 1 1 2 2 0 5
80 บ้านทุ่งศาลา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
81 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
82 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
83 บ้านรางสะเดา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
84 บ้านสระเศรษฐี 0 0 1 1 1 0 1 2 2
85 วัดไทยวิวัฒนาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 ลุ่มโป่งเสี้ยว 0 0 0 0 5 0 1 0 6
87 ตลาดสำรอง 0 0 0 0 4 5 0 1 9
88 บ้านเขาปูน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
89 วัดม่วงชุม 0 0 0 0 3 4 1 1 8
90 บ้านรางสาลี่ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
91 บ้านแหลมทอง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
92 บ้านหนองปากดง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
93 วัดลำสำรอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
94 วัดหนองบัว 0 0 0 0 3 0 0 2 3
95 บ้านน้ำมุด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
96 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 0 0 0 2 2 0 2 4
97 บ้านหนองสองตอน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
98 อนุบาลท่าม่วง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
99 บ้านหนองกวาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 บ้านหินแด้น 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 หนองบ้านเก่าสามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 วัดขุนไทยธาราราม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
104 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
105 บ้านหนองตาบ่ง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
106 บ้านท่าโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
107 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านท่ามะเฟือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
109 บ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
110 บ้านโป่งโก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
111 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
115 บ้านท่าหวี 0 0 0 0 0 2 0 2 2
116 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
117 ตชด.บ้านประตูด่าน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
118 บ้านกลอนโด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 พัฒน์พงศ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 บ้านหนองกลางพง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านห้วยน้ำโจน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดหนองตะครอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 วัดพุน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
126 วัดท่าตะคร้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
127 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
128 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
129 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 วัดเขาน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านต้นมะพร้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 บ้านวังเย็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 106 94 85 285 615 164 58 96 837