รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กชายธนาธิป  พันธ์แจ่ม
2. เด็กชายพรชัย   -
 
1. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายพิชัย  -
2. เด็กชายวรเชษฐ์  จิระอรุณ
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กชายธนากร  ไทยผึ้ง
2. เด็กชายสิทธิชัย  นิลวิเศษ
 
1. นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายตะวัน  สมบูรณ์
2. เด็กชายปรมัช  ลิ้มติ้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายจิรพงษ์  สระทองแพ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ปุ้ยเสือ
 
1. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สมวงศ์
2. เด็กชายชนะชัย  เปี่ยมท่าน
3. เด็กหญิงพัชรพร  เฉิดฉาย
4. เด็กหญิงลัดดา  บุตดา
5. เด็กชายอัมรินทร์  บัวโรย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เงินเหรียญ
2. นางสาวขวัญจิตต์  อยู่สุขสบาย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. นายกฤษฎา  สุนทรวิภาต
2. นายกฤษดา  ภูมิหิรัญ
3. นายสุขสันต์  คารมย์
4. นายอรรถวุฒิ  เครือสุวรรณ
5. นายไตรภพ  สัตรัมย์
 
1. นายจิณณฤต  ทองรวย
2. นายรัฐพล  ไวทยะชัยวัฒน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ธนาเกียรติธนัช
2. เด็กชายจิรพัชร  ห้าวหาญ
 
1. นางบุบผา  ไตรวิเชียร
2. นางสาวกิตติยา  นงลักษณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงกระพันธ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  มัธยม
 
1. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
2. นางหอมกรุ่น  สงเคราะห์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายรักษ์พงศ์  ขุนทรัพย์
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางแพงศรี  คำนึง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กชายศิริชัย  เภาด้วง
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ทรัพย์  ศรีเมืองธน
 
1. นางพัฒนา  คำประเสริฐ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. นางสาวจันทร์ธิมา  สังข์ภาพ
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เทียมเมฆา
 
1. นางดรุณี  ทองเถื่อน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพลธเนศ  น้อยโนนทอง
 
1. นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กหญิงโสรยา  พูลเกษม
 
1. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กหญิงทัชชา  จงธีระธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งใจดี
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านองหลุ 1. เด็กหญิงจักจั่น  -
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  สังข์ศิลป์ชัย
 
1. นางสาวแก้วรัตน์ภา  ประชากุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงพลอยริน  สุจริตวิเศษสกุล
2. เด็กหญิงสาริศา  สุขชู
 
1. นางสาวลาวัณย์  แก่นจันทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กชายวรพล  ปลื้มโต๊ะสะอาด
2. เด็กหญิงอิศริยา  คืนประคอง
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  หาปัญณะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงรัตติยา  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายวีรภัทร  คำสี
2. เด็กชายวีรภัทร  เลิศศาสตร์
3. เด็กชายโกวิทย์  -
 
1. นางละมัย  ปานกลาง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1. เด็กชายกานต์  อุดมกุลวรุฒ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   มาสี
3. เด็กชายปฏิวัติ  ดวงแพง
 
1. นางญาริดา  สิทธิโชค
2. นายวินัย  นิยาย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายปัณณาธง  วงศ์ยอด
2. นายวัชระชัย  แร่มี
3. เด็กชายอาคม  สวยล้ำ
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
2. นางพัชรี  ม้าละออเพชร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าล้อ 1. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
 
1. นายสมคิด  บริสุทธิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพงศ์พล  บ่อผล
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยงยี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์อัยรา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดิศกุล 1. เด็กหญิงมลฐกานต์  ธูปเทียน
 
1. นางสาวอนุสรา  เกตุแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุกพี้ 1. เด็กหญิงพิรานันท์  สุรพันธ์
 
1. นายภัควัฒน์  กุลวัตธีรภาคย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กชายไชยา  กำมา่
 
1. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุกพี้ 1. เด็กหญิงชญานนท์  ติระวานนท์
 
1. นายภัควัฒน์  กุลวัตธีรภาคย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนัธทวัฒน์  แซ่ภู่
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  นามประดิษฐ์
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญจันทร์
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงมะลิ  ศรีพุเลียบ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประทุม
 
1. นายสิทธิโรจน์  ใจเย็น
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 1. เด็กหญิงหฤทัย  โกวิทาธร
 
1. นางสาวเกศินี  ยาทิพย์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงวรรณี  มณีโชติ
 
1. นายรรรรอง  อินมี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1. เด็กชายฐิติธร  พุทธชู
 
1. นายสุทธิพร  ดาวเรือง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ตันมั่นคง
2. เด็กชายชยธร  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญจันทร์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริคำรณ
6. เด็กหญิงณัฐชา  ศิริคำรณ
7. เด็กหญิงทัสมาภรณ์  จอมมาลา
8. เด็กหญิงธนัสถา  นาคเฉลิม
9. เด็กชายนัธทวัฒน์  แซ่ภู่
10. เด็กชายวิทวัส  ใจอดทน
11. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์พันธ์
12. เด็กหญิงศิริพร  เนียมปาน
13. เด็กชายสรวิศ  พุกนิลฉาย
14. เด็กหญิงสิริกร  ปิ่นสุภา
15. เด็กหญิงสิริมล  กานนชวลิต
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าล้อ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอาดวงษ์
2. เด็กชายธนัท  สอาดวงษ์
3. เด็กหญิงปภัสรา  สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงปรารถนา  พินสุวรรณ
5. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญแตง
6. เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง
7. เด็กชายภัทรกร  พินสุวรรณ
8. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
9. เด็กชายภูมิน  ปิ่นตุรงค์
10. เด็กหญิงวารินทร์  ผิวเกลี้ยง
11. เด็กหญิงเกศินี  พวงแก้ว
12. เด็กหญิงโศภชา  พุ่มใบศรี
 
1. นายสมคิด  บริสุทธิ์
2. นางประเทืองศรี  ศรีสวัสดิ์
3. นางสุภาพร  แก้วเกตุ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชุติมา  แก้วเม้า
2. เด็กหญิงญาดา  ลาดนอก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อาษาภักดี
4. เด็กชายณัฐพล  ภูมิสุวรรณ์
5. เด็กหญิงตวงรัตน์  มัจฉา
6. นายตั้ม  แซ่ตัน
7. เด็กชายธนบัตร  ขจรบรรเจิด
8. เด็กหญิงธนินี  พนมสอน
9. เด็กหญิงปรัศยาภรณ์  พิกุลชุณหชัช
10. เด็กชายพรชัย  แซ่จึง
11. เด็กหญิงสุรีพร  โคกแก้ว
12. เด็กหญิงอรสา  นิลสุวรรณ์
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
2. นายพิทักษ์  แสงคำ
3. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
4. นางวรันธร  กัลปะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กหญิงกรกฎ   ขวัญเมือง
2. เด็กชายกรรณฑวรรฒ  ท้าวเครือ
3. เด็กชายคนาธิป  ศรีเลิศชัย
4. เด็กชายณัฐดนัย  สิทธิสม
5. เด็กชายณัฐภัทร์  ทุมสุริวงศ์
6. เด็กชายธชาทัช  พุ่มพยอม
7. เด็กชายธนวัฒน์  พุทธวงค์
8. เด็กหญิงธนิตา  ขวัญเมือง
9. เด็กชายธัญญากร   ข่าต้น
10. เด็กชายนัฐวุฒิ  คงอ้น
11. เด็กหญิงปริยาภัทร  วรรณทอง
12. เด็กชายวายุ   ไวยิ่งยุทธ
13. เด็กชายศรัณย์พงศ์  พุ่มพยอม
14. เด็กหญิงศุกร์ศิริ  หอทอง
15. เด็กชายสมหวัง  ไวยิ่งยุทธ
16. เด็กหญิงสายนที  ม้าแก้ว
17. เด็กชายสิงหา   บุญรัตนช่วง
18. เด็กชายสุรเดช  เชียงคา
19. เด็กหญิงหยาดนภา  พันธ์แก้ว
20. เด็กชายอันดา  -
 
1. นายนิคม  กลีบทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 1. เด็กชายชลันธร  ทองแจ้ง
2. เด็กชายตะวัน  เพ่งไร่ขิง
3. นายนนทกร  อินทโชติ
4. นายนันทวัฒน์  ช้างป่าดี
5. นายอดิเรก  เป็ดทอง
6. นางสาวเบญจมาศ  เฉลียว
 
1. นายณฐภล  กุหลาบทิพย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. นายธวัช  เทียมพร
 
1. นางสุขสมบูรณ์  บุญน่วม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงนฤมล  สุขจิตร
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงนิล
 
1. นายวรชาติ  บ่อเกิด
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจิราพร  แสงดอกไม้
 
1. นางนวพรรณ  มาชวญานนท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. นายชาคริต  บุญแก้ว
 
1. นางพัชยา  รักดี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กหญิงกฤติกา  ตุงคะบูรณะ
 
1. นางปิณฑิรา  เกียรติสาร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายณัชชา  ชิ้วบุตร
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายเอกราช   รูปโคม
 
1. นางจำลอง   จั่นจินดา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงมัทนา  ลิ้มเจริญ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายเอกราช   รูปโคม
 
1. นางจำลอง   จั่นจินดา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 1. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาร
 
1. นางสาวอรทัย  พงษ์สุชาติ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงมัทนา  ลิ้มเจริญ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายภัทรธร  สุภัทรากร
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  ทองสุพิมพ์
 
1. นายธำรงค์  ชูวารี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกิตติพัฒน์  สินทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลาหเรียรประธาน
3. เด็กหญิงชัญญา  วรามิตร
4. เด็กชายชินกฤต  พึ่งทอง
5. เด็กหญิงณัฐชา  รำพรรณ์
6. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีวงษ์ไชย
7. เด็กหญิงณิชาภา  หนองกุ่ม
8. เด็กหญิงดริณดา  ฉายะยันตร์
9. เด็กหญิงธชญาภา  ตะพัง
10. เด็กหญิงธชญาภา  ตะพัง
11. เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญงาม
12. เด็กหญิงธนาพร  เสนจันทร์ฒิไชย
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุณหสุวรรต
14. เด็กหญิงธิตาภา  ทองสุก
15. เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย
16. เด็กหญิงนัติธรรม  เผือกสม
17. เด็กหญิงปราณีย์  รากบัว
18. เด็กหญิงปริณดา  มาละออเพชร
19. เด็กหญิงปรีดิยาภา  เปรมพันธุ์
20. เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิรินันท์
21. เด็กหญิงพรชนิตร์  จันทร์เพ็ญ
22. เด็กหญิงพรนิภา  สมคำเพ็ช
23. เด็กหญิงพลอยสวย  สยัดพานิช
24. เด็กหญิงพัชรา  ชำนาญป่า
25. เด็กหญิงพิชญาภา  ตะพัง
26. เด็กหญิงพิชยา  บุญคุ้ม
27. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มานะรังสรรค์
28. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ปิ่นแก้ว
29. เด็กหญิงภัทรภร  จงศิริธารทอง
30. เด็กชายภูเบศวร์  ชูเชิดรัตนา
31. เด็กหญิงริญญารัตน์  ภูริอริยฐานนท์
32. เด็กหญิงรุ่งการณ์  ศิระเมธา
33. เด็กหญิงวิรัลยุพา  ชัยอนนต์
34. เด็กชายวิศรุต  เครื่่องสนุก
35. เด็กหญิงศิวรา  สุกุุลธนาศร
36. เด็กชายสิรวิชญ์  หิรัญกนกพันธ์
37. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  รัตนชัย
38. เด็กหญิงอุษณีย์  อินทร์ใจเอื้อ
39. เด็กหญิงแคทรีนา  จอห์น
40. เด็กชายไรวินทร์  วิริยางกูร
 
1. นายบุญนำ  ทรัพย์บุญมี
2. นายไชยยศ  เหมาะพิชัย
3. นางสาวอรณี  เกษมโสต
4. นางสาวยุคลธร  แสนเกษม
5. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงจิตรานนท์   ใฮวัง
2. เด็กชายณัฐนันท์  พูลทรัพย์
3. เด็กชายทีปกร   คำกัน
4. เด็กชายนพเกล้า   แพงแซง
5. เด็กหญิงวริศรา   กลีบเมฆ
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ   กากะนิก
7. เด็กชายวีรภัทร   ไชยตาแสง
8. เด็กหญิงสโรชา   คงคาคูณ
 
1. นางปิยวรรณ  ธีรธรรมนุวัฒน์
2. นางสาวน้ำทิพย์  วิจิตรบรรจง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กาญจนสมศักดิ์
2. เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร  กังบูรานนท์
3. เด็กหญิงลภัสรินทร์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงวิภาวดี  ตั้งการุณจิต
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษสิงห์
6. เด็กหญิงสุธาสินี  ซิมทรัพย์
 
1. นางสาวพีรยา  อุ่นใจ
2. นางสาวศศิยานันท์  จันทร์แปลง
3. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
4. นางสาวรัชนีกร  ชานุ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงกัญญภา  คิ้วเจริญพร
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ล้อสกุล
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  ยอดดำเนิน
4. เด็กหญิงฟ้าใส  สัตตาคม
5. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์พินิจรัตน์
6. เด็กหญิงลักษิกา  เลาหะกาญจนศิริ
 
1. นางสาวพีรยา  อุ่นใจ
2. นางสาวศศิยานันท์  จันทร์แปลง
3. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
4. นางสาวรัชนีกร  ชานุ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงจิตรานนท์   ใฮวัง
2. เด็กหญิงชวัลนุช  ปานสง่า
3. เด็กหญิงฐิตาพร   รุ่งเช้า
4. เด็กชายทีปกร  คำกัน
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์   จิตต์จีน
6. เด็กหญิงธิติมา   เทียมเมฆา
7. เด็กชายนพเกล้า  แพงแซง
8. เด็กหญิงนวรัตน์   ลายเสมา
9. เด็กหญิงฟ้าธันวา  เรียงสันเทียะ
10. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ภู่ทอง
11. เด็กหญิงมินตรา  แพร่หลาย
12. เด็กหญิงวริศรา   กลีบเมฆ
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ   กากะนิก
14. เด็กชายวีรภัทร  ไชยตาแสง
15. เด็กหญิงสิราวรรณ  แพงแซง
16. เด็กหญิงสโรชา   คงคาคูณ
 
1. นางปิยวรรณ  ธีรธรรมนุวัฒน์
2. นางสาวน้ำทิพย์  วิจิตรบรรจง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เอียงอ่อน
2. เด็กชายณัฐนันท์  วงษ์จันทร์
3. เด็กชายศุภณัฐ  พลอยสุกใส
4. เด็กชายอรรถพล  ซิบเข
5. เด็กชายอัฐพล  แก้วทอง
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ไกลวิจิตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ไกลวิจิตร
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิลผึ้ง
2. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายกฤษณะ  กาญจนา
2. เด็กชายธนาธิป  พุกภูษา
3. เด็กหญิงธิติมา  ศรีเดช
4. เด็กชายปัทยา  รักดื
5. เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งเรือง
6. เด็กชายอติวิชญ์  สนทอง
 
1. นางรัตนาพร  สาลี
2. นางขนิษฐา  เกตุแดง
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติ์ธเนศ  พงษ์ประพันธ์
2. เด็กชายธีรเดช  ไชยแค
3. เด็กชายปวริศ  เจริญทรร
4. เด็กชายพงศ์พิพัทธ์  กระต่ายทอง
5. เด็กชายวชิรวิชญ์  เอกบุตร
6. เด็กชายอัคคเดช  อยู่ดี
 
1. นายธนชัย  สิงห์เสวก
2. นายแผน  ธรรมโกศล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายธีรพงศ์   สมรูป
2. เด็กชายบุญมี   งิ้วเซอร์
3. เด็กชายภาณุพงษ์    น้อยนิด
4. เด็กชายสมคิด   งิ้วเซอร์
5. เด็กชายสมรักษ์    โตเอี่ยม
6. เด็กชายหนึ่งนที   ปานท้าว
7. เด็กชายเกริกไกรวัลย์   งิ้วเซอร์
8. เด็กชายเจษฎากร   สร้อยทอง
 
1. นายอานนท์   เกียรติสาร
2. นายกิตติพงษ์   เกิดสมนึก
3. นางสาวขนิษฐา   สอาดเอี่ยม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กงสำโรง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ปาลี
3. เด็กหญิงสุรัตนา  คล่องดี
 
1. นางสุภาพ  เชาวสกู
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงบริบูรณ์  บัวสี
2. เด็กชายสุภโชค  จะนันท์
3. เด็กหญิงอาริตา  สวัสดิ์ดรงค์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงกุลฑลี   สุขสถาพรชัย
2. เด็กหญิงนรีพร  ชาวนาฝ้าย
 
1. นายบุญเสริม  วิทยา
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กชายณัฐพล  ปานธรรม
2. สามเณรปริญญา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์
2. นายธารา  เอี่ยมสำอางค์
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายณัฐชนน  วะวิทักษ์
2. เด็กหญิงมณฑา  สมใจ
 
1. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
 
77 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พิทักษา
2. เด็กชายเนติพล  ฝักบัว
 
1. นางจินตนา  ธนะฤกษ์
2. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กหญิงจีราภัทร  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงวีรญา  ฉุยเนย
 
1. นายชยพล  มากบุญมา
2. นางสาวพิมพ์กัญญา  ฉิมอ่อง
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สะลีมา
2. เด็กชายปริญญา   ภู่ยิ้ม
 
1. นายกฤษฎา  รุ่งคูหา
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กชายพรอนันท์  จรัสทรัพย์สันติ
2. เด็กชายอริยวัฒน์  อำพันทอง
 
1. นายกฤษกรณ์   วงศ์สิทธิพิศาล
2. นางสุนันทนา   พลอามาตย์
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายกิตติชัย  เสน่ห์หา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทาแฮ
 
1. นายเสนาะ  แก้วเรือง
2. นายธีระศักดิ์  พลอยเพ็ชร์
 
82 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โนนชัย
2. เด็กหญิงวรรณษา  อุ่นกงลาด
 
1. นางอนงค์รัตน์  มากมีทรัพย์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายกฤษดา  -
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สะกัญญา
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายชยุต  โฆษิตวณิชย์
2. เด็กชายพรหมมินทร์  กาญจนภวนาถ
 
1. นายณัฐกาญจน์  เนตรน้อย
2. นางสาววราภรณ์  สัตโฉม
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงชนัสนันท์  นวลเจริญ
2. เด็กชายนรินทร์  โนรี
3. เด็กชายอาทิตย์  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสาวบุญอิ่ม  สุขนิ่ม
2. นายฤทธิชัย  สุวพานิช
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงกนกเพชร  จงสวัสดิ์
2. เด็กชายชัยเจริญ  ฉายอรุณ
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ภาคภูมิ
 
1. นายธีระ  แสงศิริ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักขะระ
2. เด็กชายนภดล  แน่งน้อย
3. เด็กชายรัฐพล  ชำนาญกุล
 
1. นายวรรณยุทธิ์  ดาบแก้ว
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายธงทิว  หิรัญกุล
2. เด็กชายนิรุท  ทศคำไชย
3. เด็กชายอนุสรณ์  ยางเดิม
 
1. นางสาวนรรฆ์ทวรรณ  คำอาจ
2. นายชาตรี  งามขำ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงบี  -
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   -
3. เด็กชายวี  -
 
1. นางมลฤดี   บริเอก
2. นางสาวโศจิรัตน์  ไตรยา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ชำนาญปืน
2. เด็กชายพรเทพ  ล้อดี
3. เด็กชายวรากร  ชาวบ้านใหม่
 
1. นางณิชาภัทร  เส็งเครือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงบุณยานุช  วิมานทอง
3. เด็กหญิงประวรรณา  โพธิ์ชัย
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอี่ยมศิลป์
5. เด็กหญิงเกวลิน  ไม้ดี
6. เด็กหญิงแพรว  พุทธา
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายจักรพันธ์  ยอดปัญญา
2. เด็กชายจีรศักดิ์   -
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มังกะโรทัย
4. เด็กชายอภิชัย  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงอรยา  ทองเมือง
6. เด็กหญิงอรวรรณ  เสวย
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรรคพล
2. เด็กหญิงมนต์นภา   พันจันทึก
3. เด็กชายสิทธิชัย  คงแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  ป้อมสกุล
2. นายธเนศ  เมฆนาคา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุประดู่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วเมฆ
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์  เกตไธสง
3. เด็กหญิงอมรลดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพนิดา  สำเร็จ
2. นางอุษณีย์  ศรีนวล
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กชายพงศธร  ศรีรุ่งเรือง
2. เด็กชายภาคภูมิ  คุณมาศ
3. เด็กชายเอกภพ  หนุ่มสำเนา
 
1. นายประยุทธ  นาคสกุล
2. นางสาวรัตมณี  ดีท้วม
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงชลลดา  หาไชย
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ทรงจันทร์
3. เด็กชายศุภพล  ดำเนิน
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นางพัชรี  ม้าละออเพชร
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 1. เด็กหญิงจิรัญญา  โสดาวาปี
2. เด็กหญิงนฤภร  พุ่มภักดี
3. เด็กหญิงอารียา  สดใส
 
1. นางนัยนา  เจียมอยู่
2. นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กหญิงจรัลรัตน์  ธาตุประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุนิสา  หาญคำภา
3. เด็กหญิงอ้อมเดือน  ล้ำเลิศ
 
1. นายสิทธิพงษ์  มนุษย์จันทร์
2. นางสาวชฎาภรณ์  ป้อมสกุล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปานปน
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พ่วงเสม
3. เด็กหญิงเรณุกา  ม้าละออเพชร
 
1. นางบัวพัน  เจียมประสูตร
2. นางสาวพวงเพชร  สังข์ช่วย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทสร
2. เด็กหญิงลัลนา  คงขำ
3. เด็กชายสหรัฐ  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง
2. นางสาวสุมณฑา  อินตรา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงประภัสสร  เสือส่าน
2. เด็กหญิงวรนุช  ศรีภูเงิน
3. เด็กหญิงสุนิษา  นารีรักษ์
 
1. นางพัชรี  ดอกบัว
2. นางจันทิรา  ศรีสรากรณ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัชพงศ์  ทุมมาศ
2. เด็กชายชาคริต  สอดทำนา
3. เด็กชายภูวดล  เมืองเก่า
 
1. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชินณะวงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  มะลิพุ่ม
3. เด็กหญิงบุษกร  แตงเอี่ยมใหญ่
 
1. นางสาววีรินทร์  ไคบุตร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเอียด
2. เด็กหญิงนิรชา  บ้านกล้วย
3. เด็กหญิงพิลาวรรณ  สาลีอ่อน
 
1. นางเพชรรินทร์  เหล็กมา
2. นางทิวษา  วิทยา
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กชายณภัทร  ดอนแดนไพร
2. เด็กชายพิรุณ  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงเนตรนลิน   ยางสูง
 
1. นางศิริเพ็ญ   สีสำลี
2. นางลำพึง   มามี
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพลียทอง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศาลางาม
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ทิตย์วงษ์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  พวงไพบูลย์
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิชยา  ทะรารัมย์
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คล้ายคลัง
3. เด็กหญิงเชอร์รี่  อุปถัมย์
 
1. นายกฤษฎา  เพ็ชทอง
2. นางจิตนา  บุญชิต
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายจอร์ท  -
2. เด็กชายวุฒิชัย  ยิ้มใหญ่หลวง
3. เด็กชายไมค์  -
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ศรีลาคำ
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงลภัทลดา  ฉันทะตระกูลชัย
2. เด็กชายศุภณัฐ  จอมหงส์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  พรมจันทร์
2. นายจีรวัฒน์  คล้ายแก้ว
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนิกร  คันฉ่อง
2. เด็กหญิงอังสุมาลี  คงมา
 
1. นางละเอียด  สุวรรณมณี
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพิจักษ์  เชิงชล
 
1. นางสาวสุจิตรา  ราชิวงศ์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายดิฐษกร  เอี่ยมศรี
 
1. นางอัมพร  ศิลป์ประกอบ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงขวัญไพริน  ศรีตุ้มทอง
 
1. นางสุกัญญา  บรรจงรักษา
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนันทกานต์  การะเกษ
2. เด็กชายภควัต  นางแย้ม
3. เด็กชายศุภฤกษ์  ลักษมีวาณิชย์
4. เด็กหญิงอาธิติยา  ราชโยธี
5. เด็กชายเตชสิทธิ์  เหลืองสมบูรณ์
 
1. นางสาววารี  เมี่ยงแก
2. นางสาวกรณ์ภัสสรณ์  จิตรัตน์
3. นางสาวกมลรัตน์  เสริฐสวาท
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายนราวิชญ์  บัวจีน
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายจักรพล  เรือนงาม
 
1. นางนงเยาว์  เหนียมหลาง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางกมลทิพย์  ลิ้มพันทอง
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กชายอนุชา  โคตรเวียง
 
1. นางเสาวณีย์  มูลสระดู่
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์จันทร์
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  จันรั้น
2. เด็กชายวัชรพล  สมัครการนา
3. เด็กชายสุรยุทธ  เทศงามถ้วน
 
1. นางสาวสุรัตนา  อุบลรัตน์
2. นางสาวณัฐรดา  เรืองเจริญ
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กชายทินภัทร  ศิริมั่ว
2. เด็กชายนวพล  แดงฉ่ำ
3. เด็กชายนิทัศ  มักศิลา
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
2. นางสาวยุวธิดา  ทองดอนเอ
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายฐิติวราดา  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายมนตะพร  รอดไพรี
3. เด็กชายศักดิ์ดา  โสอุดร
 
1. นายกุศล  คุณากรดุษิต
2. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  โยยิ่ง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ราชวงค์
3. เด็กชายปิยะภัทร  สวัสดิ์วงศ์
 
1. นางสาวณัฐรดา  เรืองเจริญ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายปารเมศ  ชัยศักดา
2. เด็กชายอรรถพล  ผูกจิตร
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นายจีรวัฒน์  คล้ายแก้ว
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้วจันทร์
2. นางสาวสุภาวิณี  ศรีทอง
 
1. นางสาววารี  เมี่ยงแก
2. นางกรณ์ภัสสรณ์  จิตรัตน์
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายวิธวินท์  พลอยเหลี่ยม
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  ดีมั่น
 
1. นางศุภวรรณ  ทักษิณ
2. นางสาวิตรี  ไพศาล
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายจุฑามาศ  วงษ์อินทร์
2. เด็กชายศุภกฤษ  อาจปักษา
3. เด็กชายสุพัฒน์  วิ่งประเสริฐ
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นายชานนท์  แสงแก้ว
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายปรีญาพล  เหมือนภูมิ
2. เด็กชายภิญโญ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  ริดพริ้ง
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นายติณณภพ  ยังดี