หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเสนอ ลักษณุกิจโรงเรียนบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายนพดล เมนะคงคาโรงเรียนวัดบ้านน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายสุบิน วรินทักษะโรงเรียนวัดดอนขมิ้นกรรมการ
4. นายบุญเกื้อ นฤเบศไกรสีห์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนกรรมการ
5. นางสาวธันญาภัค นงลักษณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
6. นายเฉลิมพล จันทร์คล้ายโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวสุนันทา ปิยะวงษ์โรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
8. นายปรีชา หัตถาครองหทัยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
9. นายพินิจ แสนวังโรงเรียนอนุบาลวันลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เสนีย์รัตน์โรงเรียนวัดหนองพลับประธานกรรมการ
2. นายนิธิพัส พงศ์พรพสุโรงเรียนบ้านหนองกรดรองประธานกรรมการ
3. นายชาติชาย ฉัตรทองโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นางบุญเกื้อ นฤเบศไกรสีห์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดดอนเจดีย์กรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์โรงเรียนวัดสำนักคร้อกรรมการ
7. นายภัทราวุธ มีทรัพย์มั่นโรงเรียนวัดหนองลานกรรมการ
8. นางสาวพรรณพัชร ธรรมเนียมดีโรงเรียนวัดหนองพลับกรรมการ
9. นางสาวสุจิตรา ธัญธาดาโรงเรียนบ้านแจงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญทรง สัปปุริสสกุลผอ.โรงเรียนวัดห้วยสะพานประธานกรรมการ
2. นายวรรษฑีระ ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ พ่วงรัศมีโรงเรียนบ้านซ่องกรรมการ
4. นายวิษณุ คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวกัญชพร สมบูรณ์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี ทองดอนน้อยโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นกรรมการ
7. นางสาวศิรินภา สืบเผ่าโรงเรียนบ้านตลุงใต้กรรมการ
8. นางสาวยุพิน ทัศนวิจิตพันธ์โรงเรียนบ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"กรรมการ
9. นายเฉลิมชัย วงศ์ประกายศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไพวิทย์ ใจกล้าผอ.โรงเรียนบ้านดอนมะขามประธานกรรมการ
2. นายวรรษฑีระ ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน์โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
4. นางสาวสุรางค์ สุขุมพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งสมอกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ทัดสวนโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ น้ำประสานไทยผอ.โรงเรียนบ้านหนองตาคงประธานกรรมการ
2. นายนิธิพัส พงศ์พรพสุโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย เมฆพยับโรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
4. นางสาววราพร พระแท่นโรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
5. นางนุชนาฏ โคตรคำโรงเรียนประชาวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจรรยารักษ์ รุจินันท์สกุลโรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประมุข ปัญสิริรอง ผอ. โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุณสิริวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย รัตนฤทธิอาภรณ์โรงเรียนวัดดอนแสลบรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เหล่ากอแก้วโรงเรียนบ้าบ่อระแหงกรรมการ
4. นางนวกานต์ มณีศรีโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งกรรมการ
5. นายประทีป คลองน้อยโรงเรียนบ้านทัพพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประมุข ปุณสิริรอง ผอ.โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุณสิริวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย รัตนฤทธิอาภรณ์โรงเรียนวัดดอนแสลบรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เหล่าก่อแก้วโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
4. นางนวกานต์ มณีศรีโรงเรียนวัดเขาสะพ้ายแร้งกรรมการ
5. นายประทีป คลองน้อยโรงเรียนบ้านทัพพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ คุ้มญาติโรงเรียนวัดแสนตอประธานกรรมการ
2. นางบำรุง เรือนอินทร์โรงเรียนวัดพังตรุรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีระวรรณ พรศิริโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
4. นางจรินทร์ ตันเจริญโรงเรียนวัดหวายเหนี่ยว "ปุณสิริวิทยา"กรรมการ
5. นางสุรีย์ แก้วบุญส่งโรงเรียนบ้านพนมนางกรรมการ
6. นางสุพัตรา เสลาลักษณ์โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
7. นางสุณี บุญรอดโรงเรียนอนุบาลพนมทวนกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ กระต่ายโรงเรียนบ้านสระลุมพุกกรรมการ
9. นางชีวรัตน์ พลบำรุงโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142กรรมการ
10. นางสาวพิมพร พานแก้วโรงเรียนบ้านโป่งกูปกรรมการ
11. นางรุ่งนรินท์ สุกใสโรงเรียนบ้านวังรักกรรมการ
12. นางวรรณศจี แซ่เล้าโรงเรียนวัดทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย ลิขิตธนานนท์ผอ.โรงเรียนวัดหนองลานประธานกรรมการ
2. นางปิยนันท์ จันทะจิตต์โรงเรียนบ้านหนองกรดรองประธานกรรมการ
3. นางปัจจยา อินทรักษ์โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐกรรมการ
4. นางน้อย มาติวงค์โรงเรียนบ้านดอนรักกรรมการ
5. นางอารี คุ้มญาติโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบกรรมการ
6. นางสาววิมล ประสมทรัพย์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
7. นางบุญยรัตน์ สุทธิวนิชโรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี นิยมกาลโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
9. นางธัญฉัตต์ ผาติพัศธนันท์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
10. นางสุชาดา ชื่นชอบการวัดโรงเรียนบ้านห้วยด้วนกรรมการ
11. นางอารีย์ภรณ์ จอมสวรรค์โรงเรียนอนุบาลพนมทวนกรรมการ
12. นางสาวภัทิยาวดี วิทยสินธนาโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา สอนใจผอ.โรงเรียนวัดเขารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางศุภิสรา สืบบุกโรงเรียนวัดบ้านทวนรองประธานกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เกตุพันธ์โรงเรียนวัดสำนักคร้อกรรมการ
4. นางวิไล เนียมหอมโรงเรียนบ้านสระลุมพุกกรรมการ
5. นางผาสุข วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดพังตรุกรรมการ
6. นางมณี ลิ้มชื่นโรงเรียนบ้านพนมนางกรรมการ
7. นางสาวพิมพ์แพร สืบบุกโรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจินดา ภูวมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นายนรา อาดปักษาโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
4. นางสาวฑิตยา สืบบุกโรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการ
5. นางวาริน หอมจันทร์โรงเรียนบ้านสระลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธนิต โพธิ์เจริญผอ.โรงเรียนวัดสระลงเรือประธานกรรมการ
2. นางปราณี เมตตาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ กระต่ายโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา นาคนารีโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการ
5. นางสุดเฉลียว จารุพงษ์โรงเรียนอนุบาลพนมทวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวินัย สีบานเย็นผอ.โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำพร รัตนเดชกำจายโรงเรียนบ้านหนองลานรองประธานกรรมการ
3. นางหลินฟ้า เจริญพิบูลย์โรงเรียนวัดดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบุญช่วย เสลาลักษณ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกรดประธานกรรมการ
2. นายปัญญา พกพบสุขโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งรองประธานกรรมการ
3. นางณิชาภา สระศรีสมโรงเรียนวัดพังตรุกรรมการ
4. นางสมศรี คลองน้อยโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นางปราณีต รูปสมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสรี นาคนารีผอ.โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ แป้นเรืองโรงเรียนบ้านห้วยลึกรองประธานกรรมการ
3. นางสายชล พรหมพิพัฒน์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
4. นางทองสุข ใจกล้าโรงเรียนอนุบาลพนมทวนกรรมการ
5. นางยุพา พวงมาลัยโรงเรียนบ้านดอนสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลผอ.โรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนพสรวง ประเสริฐลาภโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นางวงเดือน จีนอนงค์โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางนิตยา นันทพรหมมาโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมพร หอมทวนลมผอ.โรงเรียนบ้านวังไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จารุพงษ์โรงเรียนวัดสำนักคร้อรองประธานกรรมการ
3. นางเกณิกา ชัยวัฒน์รอง ผอ. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
4. นางจินดา ภูวนาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร หอมทวนลมผอ.โรงเรียนบ้านวังไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จารุพงษ์โรงเรียนวัดสำนักคร้อรองประธานกรรมการ
3. นางเกณิกา ชัยวัฒน์รอง ผอ. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
4. นางจินดา ภูวมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวินัย ทองดีผอ.โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยนประธานกรรมการ
2. นายสายชล สุกใสโรงเรียนบ้านไผ่สีรองประธานกรรมการ
3. นางลินจง บัวซ้อนโรงเรียนวัดทุ่งสมอกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ จิณแพทย์โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอนัญญา หาญณรงค์โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบรรพต ท่าน้ำตื้นผอ.โรงเรียนบ้านโคราชประธานกรรมการ
2. นางสุดเฉลียว จารุพงษ์โรงเรียนอนุบาลพนมทวนรองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง พิมพ์เจริญโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
4. นางสาวสุดานันต์ แพทย์วงศ์โรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการ
5. นายเลี้ยง เกรียงไกรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
6. นางระเบียบ ปฏิทัศน์โรงเรียนวัดพังตรุกรรมการ
7. นางนิตยา นันทพรหมมาโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ พวงแก้วผอ.โรงเรียนวัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร"ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จารุพงษ์โรงเรียนวัดสำนักคร้อรองประธานกรรมการ
3. นางณิชาภา สระศรีสมโรงเรียนวัดพังตรุกรรมการ
4. นางบุปผา เยียวยาโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
5. นางมยุรี เชาว์ไวโรงเรียนวัดบ้านทวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ดำรงฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่สีประธานกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ กลอยสวาทโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนรองประธานกรรมการ
3. นายสุมน จารุพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางโสภี บุญศิลป์โรงเรียนบ้านสระลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านซ่องประธานกรรมการ
2. นายปัญญา พกพบสุขโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา หาญณรงค์โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางวิชิตา เชื้อวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการ
5. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ศรีนวลผอ.โรงเรียนวัดสำนักคร้อประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองลานรองประธานกรรมการ
3. นางนุชรดี ไชยมงคลโรงเรียนบ้านซ่องกรรมการ
4. นางนงทิพย์ ชินนะโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
5. นางณิชาภา สระศรีสมโรงเรียนวัดพังตรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายนิพร เห็นประเสริฐผอ.โรงเรียนวัดสาลวนารามประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ กายแก้วโรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นางละออง ภูศรีโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพนมรักษ์ อาจปักษาผอ.โรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ทองบุญเหลือโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางลำยอง ดอกยอโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพนมรักษ์ อาจปักษาผอโรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ทองบุญเหลือครูโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นิลธานีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางลำยอง ดอกยอครูโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพนมรักษ์ อาจปักษาผอ.โรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ทองบุญเหลือโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางลำยอง ดอกยอโรงเรียนวัดเบยพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพนมรักษ์ อาจปักษาผอ.โรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ทองบุญเหลือโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางลำยอง ดอกยอโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพนมรักษ์ อาจปักษาผอ.โรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ทองบุญเหลือโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นายลำยอง ดอกยอโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพนมรักษ์ อาจปักษาผอ.โรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ทองบุญเหลือโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางลำยอง ดอกยอโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพนมรักษ์ อาจปักษาผอ.โรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ทองบุญเหลือโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางลำยอง ดอกยอโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพนมรักษ์ อาจปักษาผอ.โรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ทองบุญเหลือโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางลำยอง ดอกยอโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพีระพล ปฏิทัศน์ผอ.โรงเรียนบ้านดอนสระประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขาววงศ์โรงเรียนบ้านบ่อระแหงรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา รัตนพนังสกุลผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
5. นายเอก บัวตูมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
6. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
7. นายคีตภัทร์ ปาลวัฒน์โรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
8. นางประดับ ช้างเขียวนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
9. นางวนิดา มาไพศาลสินโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายพีระพล ปฏิทัศน์ผอ.โรงเรียนบ้านดอนสระประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขาววงศ์โรงเรียนบ้านบ่อระแหงรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา รัตนพนังสกุลผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
5. นายเอก บัวตูมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
6. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
7. นายคีตภัทร์ ปาลวัฒน์โรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
8. นางประดับ ช้างเขียวนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
9. นางนิดา มาไพศาลสินโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพีระพล ปฏิทัศน์ผอ.โรงเรียนบ้านดอนสระประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขาววงศ์โรงเรียนบ้านบ่อระแหงรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา รัตนพนังสกุลผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
5. นายเอก บัวตูมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
6. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
7. นายคีตภัทร์ ปาลวัฒน์โรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
8. นางประดับ ช้างเขียวนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
9. นางวนิดา มาไพศาลสินโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพีระพล ปฏิทัศน์ผอ.โรงเรียนบ้านดอนสระประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขาววงศ์โรงเรียนบ้านบ่อระแหงรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา รัตนพนังสกุลผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
5. นายเอก บัวตูมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
6. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
7. นายคีตภัทร์ ปาลวัฒน์โรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
8. นางประดับ ช้างเขียวนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
9. นางวนิดา มาไพศาลสินโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสระรองประธานกรรมการ
3. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายเทวัญ ศิริจารุวรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายปรีชา วรรณเลิศโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
8. นายวีรศรุต พลนิรันดร์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพนมรักษ์ อาจปักษาผอ.โรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ทองบุญเหลือโรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางลำยอง ดอกยอโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ หอมทวนลมผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
4. นางจุฑาทิพ อินต๊ะโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก เพชรดำดีโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นางสาวสุธนยชนก ทรัพย์ย้อยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นางสุนีย์ พันแสงทองโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ หอมทวนลมผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นายอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ฤกดิ์ดีโรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
4. นางจุฑาทิพ อินต๊ะโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก เพชรดำดีโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นางสาวสุธนยชนก ทรัพย์ย้อยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นางสุนีย์ พันแสงทองโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ หอมทวนลมผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
4. นางจุฑาทิพ อินต๊ะโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก เพชรดำดีโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นางสาวสุธนยชนก ทรัพย์ย้อยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นางสุนีย์ พันแสงทองโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ หอมทวนลมผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
4. นางจุฑาทิพ อินต๊ะโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก เพชรดำดีโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นางสาวสุธนยชนก ทรัพย์ย้อยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นางสุนีย์ พันแสงทองโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ หอมทวนลมผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
4. นางจุฑาทิพ อินต๊ะโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก เพชรดำดีโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นางสาวสุธนยชนก ทรัพย์ย้อยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นางสุนีย์ พันแสงทองโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ หอมทวนลมผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
4. นางจุฑาทิพ อินต๊ะโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก เพชรดำดีโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นางสาวสุธนยชนก ทรัพย์ย้อยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นางสุนีย์ พันแสงทองโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ หอมทวนลมผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
4. นางจุฑาทิพ อินต๊ะโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก เพชรดำดีโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นางสาวสุธนยชนก ทรัพย์ย้อยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นางสุนีย์ พันแสงทองโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ หอมทวนลมผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางอุบล อำนวยผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
4. นางจุฑาทิพ อินต๊ะโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก เพชรดำดีโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นางสุนีย์ พันแสงทองโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐผอ.โรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร อารีรอบผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส ทองมีสิทธิ์โรงเรียนวัดเขาใหญ่กรรมการ
4. นายชาญยุทธ อินทรักษาโรงเรียนวัดพังตรุกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ อ่ำแจ้งโรงเรียนวัดทุ่งสมอกรรมการ
6. นางสาวจิราภา อ่ำแจ้งโรงเรียนวัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายสมชาย ขาววงศ์โรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสนาม ทับทิมใสผอ.โรงเรียนบ้านนาใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช สว่างอรุณโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
4. นายนัฐวุฒิ เอมทองโรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"กรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัพพนักงานราชการ ร.ร.บ้านตลาดเขตฯกรรมการ
7. นางสุกานดา จารุรักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกเมธี ทองรอดผอ.โรงเรียนบ้านห้วยลึกรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา วรรณอุณกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวบังอร จันทร์แย้มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายธนชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายเอกนคร อัคธรรมโมโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
7. นายวิโรจน์ ทองนุ่มโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งกรรมการ
8. นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นายนฤพงษ์ จันทร์แย้มโรงเรียนบ้านไพรงามกรรมการ
10. นายวิชิต เพ็ชรปานกันโรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอเนก อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายถาวร กราบขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี พวงสุขโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
4. นายปรัญา ใจซื่อพนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายกฤษณะ แก้วโสภณโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
6. นายประพัฒ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพังตรุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปภาริน เลิศอาวาสผอ.โรงเรียนบ้านท่าพะเนียงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ลักษณุกิจโรงเรียนวัดสาลวนารามรองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิ่มอนงค์โรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ จงวิริยะสันติโรงเรียนเมตตาจิตตกรรมการ
5. นางศิลา พวงสดชื่นโรงเรียนวัดพังตรุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรีดา วิเศษสิงห์ผอ.โรงเรียนวัดดอนแสลบประธานกรรมการ
2. นางบัวขาบ พนมชัยสว่างโรงเรียนบ้านบ่อหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางปวีณา วิหคโรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา นาคนารีโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการ
5. นางสาวจีระนันท์ จับใจโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล จงอริยะกุลผอ.โรงเรียนบ้านเขาช่องประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา มีพันธุ์ศรีโรงเรียนบ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"รองประธานกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ศรีนวลนัดโรงเรียนบ้านไพรงามกรรมการ
4. นายโพธิกุล ไชยมงคลโรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการ
5. นางพรรณรัตน์ ธิติมาธัญญากุลโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิรัช กุ้ยอ่อนผอ.โรงเรียนบ้านพนมนางประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิชัย หมดทุกข์โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินภา ศิริปรุโรงเรียนวัดสำนักคร้อกรรมการ
4. นางปีย์รดา สุกใสโรงเรียนวัดสนามแย้กรรมการ
5. นางสาวกัณฐริกา ทิพวรรณโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นายเกรียงไกร ตั้งกิติตกุลโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
7. นางสาวชิดชนก วันดีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประมุข ปุญสิริรอง ผอ.โรงเรียนวัดหวายเหนียว(ปุญสิริวิทยา)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรานุรักษ์ เหลืองสดโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนรองประธานกรรมการ
3. นายนิพัทธ์ จันทร์ประทัดเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพังตรุกรรมการ
4. นางสาวชิดชนก วันดีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประมุข ปุญสิริรอง ผอ.โรงเรียนวัดหวายเหนียว(ปุญสิริวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนรุ่ง ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านดอนเขว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี ทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายณัฐศักดิ์ สามชูสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
5. นายธนิส ชินะตังกุรโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประมุข ปุญสิริรอง ผอ.โรงเรียนวัดหวายเหนียว(ปุญสิริวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนรุ่ง ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านดอนเขว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี ทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายณัฐศักดิ์ สามชูสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
5. นายธนิส ชินะตังกูรโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประมุข ปุญสิริรอง ผอ.โรงเรียนวัดหวายเหนียว(ปุญสิริวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนรุ่ง ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านดอนเขว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี ทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายณัฐศักดิ์ สามชูสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
5. นายสายชล โสชาติโรงเรียนบ้านแจงงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประมุข ปุญสิริรอง ผอ.โรงเรียนวัดหวายเหนียว(ปุญสิริวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนรุ่ง ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านดอนเขว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี ทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายณัฐศักดิ์ สามชูสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
5. นายสายชล โสชาติโรงเรียนบ้านแจงงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอัฉรา รอดภัยผอ.โรงเรียนบ้านโป่งกูปประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ชินพัณณ์โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิชัย หมดทุกข์โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
4. นายบรรจง ชูเชิดมงคลกุลโรงเรียนบ้านเขาศาลากรรมการ
5. นางสาวจันทนี วาจาอ่อนโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวกุลริศา ศรีโมราโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการ
7. นางสาวสรัญญา แสดงฤทธิ์โรงเรียนบ้านซ่องกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอัฉรา รอดภัยผอ.โรงเรียนบ้านโป่งกูปประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ชินพัณณ์โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิชัย หมดทุกข์โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
4. นายบรรจง ชูเชิดมงคลกุลโรงเรียนบ้านเขาศาลากรรมการ
5. นางสาวจันทนี วาจาอ่อนโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวกุลริศา ศรีโมราโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการ
7. นางสาวสรัญญา แสดงฤทธิ์โรงเรียนบ้านช่องกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายภาคภูมิ ศรีทองผอ.โรงเรียนบ้านตลุงใต้ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มัชวงศ์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญา สืบบุกโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการ
4. นางสาวโสภา ประกอบธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนกรรมการ
5. นางสาวนชาภา วอนเพียรโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา สุกก่ำโรงเรียนบ้านสระลุมพุกกรรมการ
7. นางสุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญโรงเรียนวัดสำนักคร้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล จงอริยะกุลผอ.โรงเรียนบ้านเขาช่องประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา มีพันธุ์ศรีโรงเรียนรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ศรีนวลนัดโรงเรียนบ้านไพรงามกรรมการ
4. นายโพธิกุล ไชยมงคลโรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการ
5. นางพรรณรัตน์ ธิติมาธัญญากุลโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายรัฐพล จงอริยะกุลผอ.โรงเรียนบ้านเขาช่องประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา มีพันธุ์ศรีโรงเรียนบ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"รองประธานกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ศรีนวลนัดโรงเรียนบ้านไพรงามกรรมการ
4. นายโพธิกุล ไชยมงคลโรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการ
5. นางพรรณรัตน์ ธิติมาธัญญากุลโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายนคร มากมีทรัพย์ผอ.โรงเรียนวัดกระต่ายเต้นประธานกรรมการ
2. นายโสภิต โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบ้านทวนรองประธานกรรมการ
3. นายจารึก วิหครองผอ.โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ชินเจริญทรัพย์โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายนคร มากมีทรัพย์ผอ.โรงเรียนวัดกระต่ายเต้นประธานกรรมการ
2. นายโสภิต โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบ้านทวนรองประธานกรรมการ
3. นายจารึก วิหครองผอ.โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ชินเจริญทรัพย์โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสันทัด พลเสนผอ.โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิญญา ผดุงศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา รอดภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายสมหมาย ใจตรงโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
5. นางภัคญา ใจกล้าโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี ตะโกภู่ผอ.โรงเรียนบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินต๊ะปัญญา โรงเรียนวัดกระต่ายเต้นรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี ศิลปชัยโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นางปุณยนุช ทองสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางสมหมาย จันทร์บาง โรงเรียนวัดสำนักคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชลิตร์ ตันเรืองศรีผอ.โรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ดวงมรกตโรงเรียนบ้านหลุมหินรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ มากระจันทร์โรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นางอำนวย ช่วงโชติโรงเรียนวัดห้วยตะเคียนกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระจันทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชลิตร์ ตันเรืองศรีผอ.โรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ดวงมรกตโรงเรียนบ้านหลุมหินรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ มากระจันทร์โรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นางอำนวย ช่วงโชติโรงเรียนวัดห้วยตะเคียนกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระจันทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษาผอ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี มีประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา สุขเรื่อยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
4. นางสุณีย์ สุทธิสินทองโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการ
5. นางคำหวน พงษ์สกุลโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
6. นางจรัสสม ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษาผอ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี มีประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดหนองปลิงรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา สุขเรื่อยโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
4. นางสุณีย์ สุทธิสินทองโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการ
5. นางคำหวน พงษ์สกุลโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
6. นางจรัสสม ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวรเทพ รักษาพงศ์ผอ.โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เอี่ยมสุองค์โรงเรียนบ้านดอนมะขามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา นกแก้วโรงเรียนเมตตาจิตตกรรมการ
4. นางศิริภรณ์ พ่วงทองโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
5. นางวลีพร สอนมะณี โรงเรียนวัดดอนขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางภรภัทร อรุณแขผอ.โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลประธานกรรมการ
2. นายประหยัด กลั่นจุ้ยโรงเรียนบ้านทัพพระยารองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ชมชื่นโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคารกรรมการ
4. นางบุญธรรม สารีวงษ์โรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
5. นางทองสม เชื้อพงษ์โรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
6. นางวิไล เนียมหอมโรงเรียนบ้านสระลุมพุกกรรมการ
7. นางวาริน สังข์เงินโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ รักษาพงศ์ผอ.โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เอี่ยมสุองค์โรงเรียนบ้านดอนมะขามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา นกแก้วโรงเรียนเมตตาจิตตกรรมการ
4. นางศิริภรณ์ พ่วงทองโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
5. นางวลีพร สอนมะณี โรงเรียนวัดดอนขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อระแหงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ คานภู่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นายกฤศีวระพัชร์ ศุภโชคปิยังกูรพนักงานราชการ ร.ร.บ้านเขากรวดกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ กลีบทองโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
5. นางกุลทรัพย์ เวชตรียานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร บำรุงชลผอ.โรงเรียนบ้านวังรักประธานกรรมการ
2. นางบุญเตือน ชินวงษ์เกตุโรงเรียนบ้านดอนมะขามรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา ถังทองโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ เนาวบุตรโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางอำพร เทพจินดาโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการ
6. นางมัทรี ประกอบธรรมโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุรีพร บำรุงชลผอ.โรงเรียนบ้านวังรักประธานกรรมการ
2. นางบุญเตือน ชินวงษ์เกตุโรงเรียนบ้านดอนมะขามรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา ถังทองโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ เนาวบุตรโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางอำพร เทพจินดาโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการ
6. นางมัทรี ประกอบธรรมโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางดวงฤดี สมจิตผอ.โรงเรียนวัดนาพระยาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอิฐยา พุฒิเอกโรงเรียนบ้านตลุงใต้กรรมการ
4. นางเรณู ศรีธรรมรงค์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบกรรมการ
5. นางวิไล สว่างอรุณโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา มีจำรัสผอ.โรงเรียนวัดคร้อพนันประธานกรรมการ
2. นางสายทอง ฟักโตโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางอารีภรณ์ จอมสวรรค์โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ใจจริงโรงเรียนวัดดอนขมิ้นกรรมการ
5. นางบุษบา แม้นทิมโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพรัตน์ จันทนาผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีสุทธิชูชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางบุษรา สนสุทธิโรงเรียนบ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางบุญช่วย ดีคล้ายโรงเรียนวัดบ้านทวนกรรมการ
5. นางสุพรรณี ศิลปชัยโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
6. นางบังอร โลห์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งกรรมการ
7. นางสุรีย์รัตน์ มีชูศักดิ์โรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพรัตน์ จันทนาผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางบุษรา สนสุทธิโรงเรียนบ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางบุญช่วย ดีคล้ายโรงเรียนวัดบ้านทวนกรรมการ
5. นางสุพรรณี ศิลปชัยโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
6. นางบังอร โลห์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งกรรมการ
7. นางสุรีย์รัตน์ มีชูศักดิ์โรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ผอ.โรงเรียนบ้านรางกระต่ายประธานกรรมการ
2. นางประภา สัปปุริสสกุลโรงเรียนวัดทุ่งสมอรองประธานกรรมการ
3. นางวันทนันท์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ชนะดวงใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางบุญนำ เอกจิตต์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ผอ.โรงเรียนวัดเขาตะพั้นประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ชื่นสงวนโรงเรียนอนุบายพนมทวน( วัดรางหวาย)รองประธานกรรมการ
3. นางณัชชา พวงแก้วโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
4. นางนิลุบล ดำรงค์ธวัชชัยโรงเรียนวัดหวายเหนี่ยว "ปุณสิริวิทยา"กรรมการ
5. นางสุฌาณี ดำรงฤทธิ์โรงเรียนบ้านไผ่สีกรรมการ
6. นางระพีวรรณ คล้ายแดงโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ผอ.โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ จงอริยะกุลโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบรองประธานกรรมการ
3. นางมัทรี ประกอบธรรมโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นางสาวนาที แย้มขยายโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา สืบบุกโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
6. นางอังคณา วอนเพียรโรงเรียนตะคร้ำเอนกรรมการ
7. นางสุพรรณี ทรัพย์พนาพรชัยโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีดา วิเศษสิงห์ ผอโรงเรียนวัดดอนแสลบประธานกรรมการ
2. นางบัวขาบ พนมชัยสว่างครูโรงเรียนบ้านบ่อหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางปวีณา วิหคครูโรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา นาคนารีครูโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการ
5. นางสาวจีระนันท์ จับใจครูโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายปรีดา วิเศษสิงห์ ผอโรงเรียนวัดดอนแสลบประธานกรรมการ
2. นางบัวขาบ พนมชัยสว่างครูโรงเรียนบ้านบ่อหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางปวีณา วิหคครูโรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา นาคนารีครูโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการ
5. นางสาวจีระนันท์ จับใจครูโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำพร เลิศอาวาสผอ.โรงเรียนวัดท่ากระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลี นิยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวรส ปรางจโรจน์โรงเรียนบ้านโป่งกูปกรรมการ
4. นางวัลภา อาดปักษาโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ สิมมาโคตรโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอำพร เลิศอาวาสผอ.โรงเรียนวัดท่ากระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลี นิยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวรส ปรางจโรจน์โรงเรียนบ้านโป่งกูปกรรมการ
4. นางวัลภา อาดปักษาโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ สิมมาโคตรโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอำพร เลิศอาวาสผอ.โรงเรียนวัดท่ากระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลี นิยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวรส ปรางจโรจน์โรงเรียนบ้านโป่งกูปกรรมการ
4. นางวัลภา อาดปักษาโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ สิมมาโคตรโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลผอโรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยครูโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนพสรวง ประเสริฐลาภครูโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นางวงเดือน จีนอนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางนิตยา นันทพรหมมาครูโรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลผอโรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยครูโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนพสรวง ประเสริฐลาภครูโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นางวงเดือน จีนอนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางนิตยา นันทพรหมมาครูโรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลผอโรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยครูโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนพสรวง ประเสริฐลาภครูโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นางวงเดือน จีนอนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางนิตยา นันทพรหมมาครูโรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลผอโรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยครูโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนพสรวง ประเสริฐลาภครูโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นางวงเดือน จีนอนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางนิตยา นันทพรหมมาครูโรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลผอโรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยครูโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนพสรวง ประเสริฐลาภครูโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นางวงเดือน จีนอนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางนิตยา นันทพรหมมาครูโรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐผอโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร อารีรอบผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส ทองมีสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดเขาใหญ่กรรมการ
4. นายชาญยุทธ อินทรักษาครูโรงเรียนวัดพังตรุกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ อ่ำแจ้งครูโรงเรียนวัดทุ่งสมอกรรมการ
6. นางสาวจิราภา อ่ำแจ้งครูโรงเรียนวัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายสมชาย ขาววงศ์ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลผอโรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยครูโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนพสรวง ประเสริฐลาภครูโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นางวงเดือน จีนอนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางนิตยา นันทพรหมมาครูโรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลผอโรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยครูโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนพสรวง ประเสริฐลาภครูโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นางวงเดือน จีนอนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางนิตยา นันทพรหมมาครูโรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลผอโรงเรียนบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ เอี่ยมน้อยครูโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนพสรวง ประเสริฐลาภครูโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นางวงเดือน จีนอนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นางนิตยา นันทพรหมมาครูโรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถ้มภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพีระพล ปฏิทัศน์ผอโรงเรียนบ้านดอนสระประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขาววงศ์ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหงรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา รัตนพนังสกุลผอกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
5. นายเอก บัวตูมครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
6. นายธัชกร ปู่เถาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
7. นายคีตภัทร์ ปาลวัฒน์ครูโรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
8. นางประดับ ช้างเขียวนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกรรมการ
9. นางวนิดา มาไพศาลสินครูโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพล ปฏิทัศน์ผอโรงเรียนบ้านดอนสระประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขาววงศ์ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหงรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา รัตนพนังสกุลผอกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
5. นายเอก บัวตูมครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
6. นายธัชกร ปู่เถาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
7. นายคีตภัทร์ ปาลวัฒน์ครูโรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
8. นางประดับ ช้างเขียวนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกรรมการ
9. นางวนิดา มาไพศาลสินครูโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพรัตน์ จันทนาผอโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นางบุษรา สนสุทธิครูโรงเรียนบ้านรางกระต่าย(พิริยะประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางบุญช่วย ดีคล้ายครูโรงเรียนวัดบ้านทวนกรรมการ
5. นางสุพรรณี ศิลปชัยครูโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
6. นางบังอร โลห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งกรรมการ
7. นางสุรีย์รัตน์ มีชูศักดิ์ครูโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณี ตะโกภู่ผอโรงเรียนบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินต๊ะปัญญาครูโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี ศิลปชัยครูโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นางปุณยนุช ทองสุขครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางสมหมาย จันทร์บางครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษาผอโรงเรียนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี มีประเสริฐศักดิ์ครูโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางจินตนา สุขเรื่อยครูโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
4. นางสุณ๊ย์ สุทธิสินทองครูโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการ
5. นางคำหวน พงษ์สกุลครูโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
6. นางจรัสสม ปานบุตรครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิรัช กุ้ยอ่อนผอโรงเรียนบ้านพนมนางประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินภา ศิริปรุครูโรงเรียนวัดสำนักคร้อกรรมการ
4. นางปีย์รดา สุกใสครูโรงเรียนวัดสนามแย้กรรมการ
5. นางสาวกัณฐริกา ทิพวรรณครุโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นายเกรียงไกร ตั้งกิตติกุลครูโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
7. นางสาวชิดชนก วันดีครูโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิรัช กุ้ยอ่อนผอโรงเรียนบ้านพนมนางประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินภา ศิริปรุครูโรงเรียนวัดสำนักคร้อกรรมการ
4. นางปีย์รดา สุกใสครูโรงเรียนวัดสนามแย้กรรมการ
5. นางสาวกัณฐริกา ทิพวรรณครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นายเกรียงไกร ตั้งกิตติกุลครูโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
7. นางสาวชิดชนก วันดีครูโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิรัช กุ้ยอ่อนผอโรงเรียนบ้านพนมนางประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินภา ศิริปรุครูโรงเรียนวัดสำนักคร้อกรรมการ
4. นางปีย์รดา สุกใสครูโรงเรียนวัดสนามแย้กรรมการ
5. นางสาวกัณฐริกา ทิพวรรณครูโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
6. นายเกรียงไกร ตั้งกิตติกุลครูโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
7. นางสาวชิดชนก วันดีครูโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ผอโรงเรียนบ้านบ่อระแหงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ คานภู่ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายกฤศีวระพัชร์ ศุภโชคปิยังกูลครูโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ กลีบทองครูโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
5. นางกุลทรัพย์ เวชตรียานนท์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ผอโรงเรียนบ้านบ่อระแหงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ คานภู่ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นายกฤศีวระพัชร์ ศุภโชคปิยังกูลครูโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ กลีบทองครูโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
5. นางกุลทรัพย์ เวชตรียานนท์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนกรรมการและเลขานุการ

ผู้ดูแลระบบ นายวรรษฑีระ ปานบุตร โทร. 081-8556453 e-mail : watteera@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]