รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.กจ2)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิพย์พิทยา 1. เด็กชายธนกร  ฤทธิ์ไวย
2. เด็กหญิงพรชิตา  ประสานไทย
3. เด็กชายอำพล  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวศันสนีย์  มักเชียว
2. นางสาวแววดาว  จิยะพานิชกุล
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทิพย์พิทยา 1. เด็กชายสุชาติ  วงษ์ชื่น
 
1. นางดาวรุ่ง  เหงี่ยมจุล
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนทิพย์พิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อึ้งจิ๋ว
 
1. นางดาวรุ่ง  เหงี่ยมจุล
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กชายนนท์ชัย  มั่งมี
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ทวีศรี
3. เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์หอม
 
1. นายสุพรรณ  ใจตรง
2. นางสาวณัฏฐวีร์  รุ่งเรืองศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กหญิงวรทิพย์  บุญมานุช
2. เด็กชายเจษฎากร  จำปาลี
 
1. นางกมลรัตน์  กลีบทอง
2. นางนพสรวง  ประเสริฐลาภ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายสุพรรณ์  อุปราช
 
1. นางสุนีย์   พันเเสงทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายอรรถวัฒน์  ทองถมยา
 
1. นายธีรพล  มณฑาทัศน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงปิยะกมล  มุมธุรี
2. เด็กหญิงปุณชริกา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เเสงสุริวงษ์
 
1. นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวศรีเเพร  ออมสิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. นางสาวบุศย์ยามล  ลี้หอยทอง
2. นายภาณุเดช  หอมทวนลม
3. นายเกรียงไกร  โพธิ์ทอง
 
1. นายชัยณรงค์  มณีนุ่ม
2. นายวิทยา  นวลรัตน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เชื้อคำวปพันธ์
2. เด็กชายจิรายุ  ทวีศรี
3. เด็กชายณรงค์ชัย  เลือดกระโทก
 
1. นายอุดม  ทองดีเลิศ
2. นางวิไลวรรณ  ทองดีเลิศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
1. นายประทีป  คลองน้อย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กหญิงพัชราพร  สืบดา
 
1. นายประทีป  คลองน้อย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงกฤติมา  จันทระ
2. เด็กหญิงอภัสรา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรดา  ทวีบูรณ์
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางศรีบังอร  จันดา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงประภาสิริ  แดงพันโพธิ์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  วงษ์อัยรา
3. เด็กชายวทัญญู  วรรณภูมิ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองเปลว
5. เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน
 
1. นางสาวกัญญาพัฒน์  มามาตร
2. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกรวิภา    บรรจงเหลี่ยม
 
1. นางสาวลักขณา  วังปลาทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพา
 
1. นางทัณฑิมา  ศิรวัชรินทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปียช่วง
 
1. นางสาวนาถนรี  รามัญ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน
 
1. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายฐานัตถ์  ตินานพ
2. เด็กชายสิทธิชัย  สอกุล
 
1. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายรณกฤต  พิมเฟื่อง
2. เด็กหญิงวรีประภา  ศรีราจันทร์
 
1. นางสาวลักขณา  วังปลาทอง
2. นางสาวศรุดา  วีระสมัย
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แสงนวล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หงษ์น้อย
3. เด็กชายสิริวัฒน์  จำปานิล
 
1. นางวาริน  สังข์เงิน
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายพิทยุตม์  สระหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยแสนสุข
 
1. นางจิตรา  สุรเกียรติชัย
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  นิลอ่อน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญคุ้ม
3. เด็กหญิงนิราวรรณ  ฮับใบ
4. เด็กชายวัชรพล  นวลเพชร
5. เด็กชายเชาวโรจน์  ตันเจริญ
 
1. นายดำรงค์  มะโนเสริฐ
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จะดอม
 
1. นางสาวนาถนรี  รามัญ
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.46 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงวรรฤดี  สมรูป
2. เด็กหญิงอมินตา  เซี่ยงจง
3. เด็กหญิงอรพิมล  สีหาบุตร
 
1. นางนาฏยา  เล้าเจริญ
2. นางเรณู  เปรมสมบัติ
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายฐนะวัฒน์  เหล่าจันทร์
2. เด็กชายปิยพนธ์  ยางทัด
3. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริบุตร
 
1. นางวิราวรรณ  แกมไทย
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยแสนสุข
2. เด็กหญิงศิศิรา  แผ่นทอง
 
1. นางสาวศรุดา  วีระสมัย
2. นางสาวลักขณา  วังปลาทอง
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายพีระพัทร์  ภมรฉ่ำ
2. เด็กชายสุทธิพล  จันทร์คล้าย
3. เด็กชายเหมราช  สมัครสมาน
 
1. นางวิราวรรณ  แกมไทย
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายชนะชัย  เซี่ยงหวอง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  รุ่งทิพย์เจริญ
3. เด็กชายธนกาญจน์  เซี่ยงหวอง
 
1. นางวิราวรรณ  แกมไทย
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  หอมตา
2. เด็กชายเมษตรัย  นารถชัย
 
1. นางสาวสกุนา  อรชร
2. นายสาธิต  จิตต์ประเสริฐ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองอร่าม
2. เด็กหญิงอรุณทิพย์  นุชอิ้ง
 
1. นางสาวสกุนา  อรชร
2. นางสาวสุพรรณี  รุ่งกระจ่าง
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  โพธิ์บางยาง
2. เด็กหญิงวนิดา  ประสงค์ไทย
3. เด็กชายอดิเทพ  พวงมาลัย
 
1. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
2. นางจรัสสม  ปานบุตร
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  วังสุข
3. เด็กหญิงพัชราภา  ตะก้อง
 
1. นางสาวสุพรรณี  รุ่งกระจ่าง
2. นางสาวสกุนา  อรชร
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1. เด็กหญิงชวัลนุช  เหมฬา
2. เด็กหญิงนิภา  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุตรภักดี
 
1. นางปุณยนุช  นราแก้ว
2. นางวรรณชาติ  อยู่เอี่ยม
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพชรพล  จิตร์ประเสริฐ
2. เด็กชายวรชิต  สิงบุดดี
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสันติสุข  วงค์ภักดี
2. เด็กชายอาทิตย์  ปั้นชื่น
3. เด็กชายเชาวฤทธิ์  เรืองฤทธิ์
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายขวัญมา  อินทรโสภา
2. เด็กชายนที  ปัญญาชัยรักษา
3. เด็กชายอัสนี  ศรีเหรา
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันก้าน
2. เด็กหญิงนรีกาญจน์  คำมาก
3. เด็กหญิงศิริพร  เบญพาด
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางสาวพรศิริ  เจริญสัจ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกรด 1. เด็กชายนภัทร  เซี่ยงฉิน
2. เด็กชายปัญญา  น้ำใจสุข
 
1. นายนิธิพัส  พงศ์พรพสุ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชิดสุทธิชัย
2. เด็กหญิงพรระพา  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กชายพัชรพล  มีทรัพย์มั่น
4. เด็กหญิงสุนิตา  เอมทอง
5. เด็กหญิงอลิษา  แต้มทอง
6. เด็กชายโทน  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
2. นายปรัชญา  ใจซื่อ
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชัยพร  อ่อนน้อย
2. เด็กชายทินกร  ขอมปรางค์
3. เด็กชายเอกรัตน์  โมกไทสงค์
 
1. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
2. นายปรัชญา  ใจซื่อ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองดอนพุ่ม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หมื่นอาจ
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  หมดทุกข์
4. เด็กชายบุญยกร  แสงนิ่ม
5. เด็กหญิงภัทรภา  วังกุ่ม
6. เด็กชายสุรเดช  แป้นเขียว
 
1. นายวิชาญ  นิยมกาล
2. นางรัตติดา  วังกุ่ม
3. นายวิโรจน์  ทองนุ่ม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำรุย
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญสวัสดิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทอง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 1. เด็กชายวรากร  บุญศิริ
 
1. นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กชายธราเทพ  เอี่ยมจ้อย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วัลเลิศ
 
1. นายสุพจน์  พงษ์ไพบูลย์
2. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธิบุตร
2. เด็กหญิงจารวี  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ้นทอง
4. เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่เอี๋ยว
5. เด็กหญิงรัตนา  สนทอง
6. เด็กหญิงอรดา   ซุ่นใช้
7. เด็กหญิงอรอมล  โพธิ์งาม
8. เด็กหญิงไอลดา  ดอนเนตรงาม
 
1. นางธนัญชยา  ปานแย้ม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายอัสดา  วรกิจ
 
1. นางคณิภา  สาระศาลิน
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงจิรดา  เสือสด
2. เด็กหญิงฐิตินันต์  ตะพัง
3. เด็กหญิงวัชรี  ตะพัง
 
1. นางมัลลิกา  กาญจนอภิรักษ์
2. นางมาลี  จันทร์อนันต์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายธารเทพ  ธนจิโรภาส
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นายอภิชาติ  ลำไยเสาวรส
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายกฤษดา  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงจุฑลักษ์  ธ๊รภูผา
3. เด็กชายจุลจักร  กุ้งกลางดอน
4. เด็กชายชญานนท์  รักอู่
5. เด็กหญิงชนากานต์  ดีชัยรัมย์
6. เด็กหญิงชัชวรรณ  งาวิจิตร
7. เด็กชายณัฐกานต์  กระต่าย
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญย่านซื่อ
9. เด็กชายณัฐวัตร  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงทรรศนันท์  เกิดแก้ว
11. เด็กชายทองไทย  ทไทยเจริญ
12. เด็กหญิงธันยธรณ์  จันดี
13. เด็กชายบัณฑิต  ใครหอม
14. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเลี้ยง
15. เด็กหญิงปิ่นบังอร  ต้นอิสาน
16. เด็กชายพนธกร  ปิ่นทอง
17. เด็กหญิงภัทธิชา  ชูก้าน
18. เด็กชายฤทธิชัย  ไล้โจ
19. เด็กชายวรวุฒิ  จำนงค์
20. เด็กชายวัชรพล  ศิลธิศร
21. เด็กชายศศิกานต์  บุญทวี
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้ำพุ
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลูสวัสดิ์
24. เด็กชายศุภชัย  หรรษภิญโญ
25. เด็กหญิงสาธิมา  วันทะไชย
26. เด็กชายสิทธิศักดฺ์  ศรีรักษ์
27. เด็กหญิงสิริยากร  ต้นอิสาน
28. เด็กหญิงสุนาพร  ล่ำสันต์
29. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ไทรสังขธิติสุรีย์
30. เด็กหญิงอะภิตยา  ใจเสือกุล
31. เด็กหญิงอัญชลี  รักอู่
32. เด็กชายอำนาจ  บุตรพุ่ม
33. เด็กชายอิทธิกร  แสงยาเจริณกุล
34. เด็กหญิงอุมากร  สืบดา
35. เด็กหญิงเบญจพร  พรประเสริฐ
36. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรประเสร็ฐ
37. เด็กหญิงแพรพลอย  เดชารัตนเจริญกิจ
38. เด็กหญิงแพรวา  เดชารัตนเจริญกิจ
 
1. นางดรุณี  กาญจนกงฤค
2. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
3. นางวันทนี  สุขกลม
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงสาธิมา  วินทะไชย
3. เด็กหญิงสุพรรนิกา  ลำใยสุจิ
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
2. นายศรายุทธ  ยิ้มใหญ่หลวง
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายธนวัฒน์  เมืองมูล
 
1. นายจินดา  ภูวมาส
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 1. เด็กหญิงคุณัญญา  นุสีวอ
 
1. นางดวงแข  ศรีน้อย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กหญิงกัญญภัค  หอมทวนลม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรียลักษณ์
3. เด็กหญิงธัญญเรศ  แก้ววงษ์ล้อม
4. เด็กหญิงปทิตตา  เอกปัชชา
5. เด็กชายภานุพงศ์  เพ็ญจู
 
1. นางสุพรรณี  ศิลปชัย
2. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กชายธนกร  ใยวัน
2. เด็กชายเจษฎา  สืบปาน
 
1. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายณเดช  แสงทอง
2. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
 
1. นางสาวฑนาวัน  คงทน
2. นางกาญจนา  คงสิน
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกฤติกา  เสมามอญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ดาปาน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีนวล
4. เด็กหญิงนิษา  ภู่ห้อย
5. เด็กหญิงภคญานิษฐ์  รุผักชี
6. เด็กหญิงรัตติกาล  เรืองฤทธิ์
7. เด็กหญิงวีนัสนันท์  สว่างสุข
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาวเกวียน
9. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ภู่
10. เด็กหญิงอารยา  ทองดอนแป้น
 
1. นายชุมพร  เสนีรัตน์
2. นางชาลี  ใจดี
3. นางสาวนิติกานต์  ศรีโมรา
4. นายเทพพร  บุตรดาน้อย
 
59 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เจตะพุก
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เจริญผล
3. เด็กหญิงสุวพัฒน์  โทงแก้ว
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. นางสาวธารารัตน์  คามรักษ์
 
1. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. นางสาวประวีณา  วิชาทร
 
1. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายกาญจน์กวิน  หร่ายมณี
2. เด็กชายฐิรธร  สินสิวะมงคล
3. เด็กชายธวัชชัย  คงทวีทรัพย์
4. เด็กชายภานุภัทร  ดีหร่าย
5. เด็กชายวรากร  แก้ววงษา
6. เด็กชายศุุภากรณ์  ญาติคำ
7. เด็กชายสุขสรรค์  บุญวงษ์
8. เด็กชายเพชร  แพง
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายธนา  สอนมิ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรานุรักษ์  เหลืองสด
2. นายพินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ
 
64 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายศุภโชค  บุญมา
2. เด็กชายสุริยา  ฉิมเม่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรานุรักษ์  เหลืองสด
2. นายพินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. นางสาวกาญจนา  บรรเทาทุกข์
2. เด็กหญิงจิราพร  โฉมฉิน
3. เด็กหญิงทัศนีย์  อินทรักษ์
4. เด็กหญิงลักขณา  สืบใหม่
5. เด็กหญิงเม  เพ็ชรนิล
6. เด็กหญิงเมธาวี  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวปิยะพร  อินเจริญ
2. นางประภา  สัปปุริสสกุล
3. นางสาวสุรางค์  สุขุมพันธ์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กชายต่อศักดิ์  เพ็ชรนิล
2. เด็กหญิงนิรมล  แซ่เห็น
3. เด็กชายปริญญา  ปานเปีย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวปิยะพร  อินเจริญ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ห้าวเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วังเมือง
3. นายศิวกร  วิเศษสิงห์
 
1. นางประภา  สัปปุริสสกุล
2. นางอำพร  บ้งชมโพธิ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  กุมภา
2. เด็กหญิงพลอยแพรวา  ปูนพันธุ์ฉาย
 
1. นางสาวนิชาภา  วอนเพียร
2. นายศิรายุ  ทิพย์ประสิทธิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายปิยะพล  รุ่งสว่าง
 
1. นายเทวัญ  ศิริจารุวร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงชลดา  อินประจง
 
1. นายเทวัญ  ศิริจารุวร
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายชวนากร  หนุนภักดี
2. เด็กหญิงปาตารี  มารีพิทักษ์
3. เด็กชายปุรเชษฐ์  รักอักษร
 
1. นางนฤมล  แจ่มจำรัส
2. นางอาภรณ์  บัวหอม
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กชายบูรพา  อ่อนตีบ
2. นายศักดินนท์  ตะพัง
 
1. นายนิพัทธิ์  จันทร์ประทัศน์
2. นางนุกูล  กลีบทอง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามแย้ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุ้ยปะโค
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ใจซื่อ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  วันทอง
4. เด็กหญิงธนพร  หมอเพชร์
5. เด็กชายนาวิน  สุวัณท้าว
6. เด็กหญิงอัญชลี  อินทร์ณรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฐพล  ทับพิจายะ
2. นางสาวสันทนา  เทาลิ้ม
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามแย้ 1. เด็กหญิงกัลทิมา  บุญมา
2. เด็กหญิงนันทพร  ใจตรง
3. เด็กหญิงวรัณญา  เจริญวงษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  วิเศษสิงห์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กชายณัฐพล  หอยสังข์
2. เด็กหญิงเอ  จันนุรักษ์
 
1. นางสาวชมนภัส  สโมสร
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวบาน
2. เด็กหญิงกมลชนก  หาวิชา
3. เด็กหญิงลอ  วงษ์สา
 
1. นางสมหมาย  จันทร์บาง
2. นางแวววรา  จงจินากูล
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กหญิงกตัญญู  พานแก้ว
2. เด็กชายมนต์ชัย  นกทอง
 
1. นายสัจจเทพ  เสนีรัตน์
2. นายจักรพงษ์  สมพงษ์
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนุช
 
1. นางพิมพาภัทร์  มาท้วม
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  แสงเครือ
 
1. นางพิมพาภัทร์  มาท้วม
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขดี
2. เด็กชายชินวัตร  รักดี
3. เด็กชายณัฐพร  ศิริมั่ว
4. เด็กชายธนันชัย  นันธยาย
5. เด็กชายบูรพา  สุขเจริญ
6. เด็กหญิงประวิชญาณ์  รักการ
7. เด็กหญิงวิชญาพร  วันเพ็ญ
8. เด็กหญิงวิลาสินี  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุนิสา  สร้อยสุวรรณ
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ปลอดยอดยิ่ง
11. เด็กหญิงสุพิชญา  ฟักแก้ว
12. เด็กชายอดิศร  ขุนโนน
13. เด็กหญิงอุบลวรรณ์   สอสอาด
 
1. นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ
2. นางบังอร  กำเหนิดเพชร
3. นายเสนาะ  คำพิมพ์
4. นางสาวจตุพร  เชยสาคร
 
81 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายดนุพร  มาลา
2. เด็กชายวีรพล  เนื้อแตงเย็น
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองลาน 1. เด็กหญิงศรีแพร  ปานโพธิทอง
 
1. นางบุปผา  ศิริจารุวร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองลาน 1. เด็กชายณัฐชนน  ซุ้นใช้
 
1. นางบุปผา  ศิริจารุวร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองลาน 1. เด็กชายสรายุทธ  กระต่ายทอง
 
1. นางบุปผา  ศิริจารุวร
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงภัทริกา  เพียรไธสง
3. เด็กชายศิลป์ชัย  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวธนิสร  เมฆปั่น
2. นางสาวปุญญิศา  ท้าวสาลี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. นายธีระยุทธ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางณัฐธิดา  ผลดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงนฤมล  ต่างพันธ์
 
1. นางสาวอัมรา  ทิพย์จันทร์
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร
2. เด็กชายรัชพล  สร้อยสุมารีย์
 
1. นางสาวนันธิญา  พรมพิมาร
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. นางสาวทานตะวัน  วิเศษสิงห์
2. นางสาวลักคณา  ศรีหะดม
 
1. นางสาวบุบผา  พัฒนมาศ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กชายชลนิล  ทิมมา
 
1. นางสาวปราณี  ฟักเขียว
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. นางสาวจินตนา  ใจชุ่ม
2. นางสาวพิราวรรณ  สอนใจ
3. เด็กหญิงภาวนา  จิตนิยม
 
1. นางสุรีย์รัตน์  มีชูศักดิ์
2. นายเกรียงไกร  ตั้งกิติกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงบุษรา  เหมือนอุย
 
1. นางสาวอนิศรา  ปาลวัฒน์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  ตรีสิริวัตนกุล
2. เด็กชายชาคริต  เที่ยงธรรม
3. เด็กชายธนกฤต  เที่ยงธรรม
4. เด็กชายวีรภาพ  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงวีรยา  เชื้อรุ่ง
 
1. นางสาวอนิศรา  ปาลวัฒน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 77.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ทองอิ่ม
 
1. นางสมทรัพย์  แก่นน้อย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงธีริศรา  ไข่ม่วง
 
1. นางสมทรัพย์  แก่นน้อย
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงกรกนก  สระทองอ๊อด
 
1. นางนิตยา  เกรียงไกร
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อิการาชิ
 
1. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
2. นางนิตยา  เกรียงไกร
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงชลดา  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงภัคญดา  วัฒนคฑาธิป
3. เด็กหญิงภัทรศยา  รักบุญ
 
1. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
2. นางนิตยา  เกรียงไกร
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายพงษ์พัศน์  ทิมอรรถ
 
1. นางสาวภาวิกา  นพคุณ
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  เหลืองตระกูล
 
1. นางรินดา  อึ๊งพานิช
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายกันติทัต  สร้อยคำ
2. เด็กชายจีรพัฒน์  คชสาร
3. เด็กหญิงปวริศา  บุญมา
4. เด็กหญิงพัตชราภา  กล่อมฉิม
5. เด็กหญิงมุฑิตา  ชื่นจิตรชม
6. เด็กชายอนันตชัย  ทองคำ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญวัย
8. เด็กชายเฉลิมพร  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นใจ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงนาคประเสริฐ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงกาญจนา  สงวนศักดิ์
 
1. นางทองสุข  ใจกล้า
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายสุทธิราช   เเดงด้วง
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายเฉลิมชัย  โตจิต
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
105 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธนัตถ์  โหมดเครือ
2. เด็กชายสรรเพชร  สร้อยคำ
 
1. นายนริศพงษ์  นวลพลับ
2. นายธนวิชญ์  มีล้อม
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  มะลา
 
1. นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กหญิงอนัญญา  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายไกรลาศ  แสงทองดี
 
1. นายประสิทธิชัย  หมดทุกข์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายอมรัตน์  เชื้อรุ่ง
 
1. นายศรัณย์  ปลอดภัย