หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบัญฑูล โชติพิเชฐโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย มากบุญมาโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นางสาวธนวรรณ แน่นหนาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
6. นายกิติคุณ ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
7. นายอนุชา บุญสุขโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
10. นางสาวภัคจิรา บัวผัดโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
11. นายชูชาติ สั่งสอนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
12. นายเอกนรินทร์ ฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
13. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
14. นายประครอง พังแสงสุโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
15. นางสาวนาฏยา โกษาแสงโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
16. นายอัมรินทร์ ชื่นตาโรงเรียนบ้านอู่ล่องกรรมการ
17. นายพอเจต จำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
18. นางสาวธันย์นิชา เมธีพัชรวัฒน์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบัญฑูล โชติพิเชฐโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย มากบุญมาโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นางสาวธนวรรณ แน่นหนาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
6. นายกิติคุณ ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
7. นายอนุชา บุญสุขโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
9. นางสาวภัคจิรา บัวผัด โรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
10. นายชูชาติ สั่งสอนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
11. นายเอกนรินทร์ ฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
12. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
13. นายประครอง พังแสงสุโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
14. นายอัมรินทร์ ชื่นตาโรงเรียนบ้านอู่ล่องกรรมการ
15. นายพอเจต จำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
16. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
17. นายนาฏยา โกษาแสงโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
18. นายธันย์นิชา เมธีพัชรวัฒน์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบัญฑูล โชติพิเชฐโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย มากบุญมาโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นางสาวธนวรรณ แน่นหนาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
6. นายกิติคุณ ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
7. นายอนุชา บุญสุขโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
10. นายภัคจิรา บัวผัด โรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
11. นายชูชาติ สั่งสอนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
12. นายเอกนรินทร์ ฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
13. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
14. นายประครอง พังแสงสุโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
15. นางสาวนาฏยา โกษาแสงโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
16. นายอัมรินทร์ ชื่นตาโรงเรียนบ้านอู่ล่องกรรมการ
17. นายพอเจต จำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
18. นางสาวธันย์นิชา เมธีพัชรวัฒน์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบัญฑูล โชติพิเชฐโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย มากบุญมาโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นางสาวธนวรรณ แน่นหนาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
6. นายกิติคุณ ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
7. นายอนุชา บุญสุขโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
10. นางสาวภัคจิรา บัวผัด โรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
11. นายชูชาติ สั่งสอนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
12. นายเอกนรินทร์ ฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
13. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
14. นายประครอง พังแสงสุโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
15. นางสาวนาฏยา โกษาแสงโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
16. นายอัมรินทร์ ชื่นตาโรงเรียนบ้านอู่ล่องกรรมการ
17. นายพอเจต จำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
18. นางสาวธันย์นิชา เมธีพัชรวัฒน์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบัญฑูล โชติพิเชฐโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย มากบุญมาโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นายธนวรรณ แน่นหนาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
6. นายกิติคุณ ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
7. นายอนุชา บุญสุขโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
10. นางสาวภัคจิรา บัวผัด โรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
11. นายชูชาติ สั่งสอนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
12. นายเอกนรินทร์ ฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
13. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
14. นายประครอง พังแสงสุโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
15. นางสาวนาฏยา โกษาแสงโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
16. นายอัมรินทร์ ชื่นตาโรงเรียนบ้านอู่ล่องกรรมการ
17. นายพอเจต จำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
18. นางสาวธันย์นิชา เมธีพัชรวัฒน์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางนางวิภาภรณ์ สมานทรัพย์โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ จินดาเรืองโรงเรียนบ้านปากลำปิล็อกกรรมการ
3. นางสาวอิทยา พลจรัสโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางวิภาภรณ์ สมานทรัพย์โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ จินดาเรืองโรงเรียนบ้านปากลำปิล็อกกรรมการ
3. นางสาวอิทยา พลจรัสโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุภาณี กาวินำโรงเรียนบ้านประจำไม้กรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ แจ้งสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนามกุยกรรมการ
3. นางสาวจรรยาลักษณ์ พูดดีโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาณี กาวินำโรงเรียนบ้านประจำไม้กรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ แจ้งสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนามกุยกรรมการ
3. นางสาวจรรยาลักษณ์ พูดดีโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
2. นางกมลวรรณ สินคงเจริญโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสุพิศ พฤฑฒิกุลโรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสรรพสิฐ คาอินทร์โรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
2. นายกฤษณะ ลิไทสงโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางปัดสุมา เสตะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
4. นางอัญชลี จำปาเงินโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
5. นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณีโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสรรพสิฐ คำอินทร์โรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
2. นายกฤษณะ ลิไทสงโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางปัดสุมา เสตะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
4. นางอัญชลี จำปาเงินโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
5. นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณีโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสรรพสิฐ คำอินทร์โรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
2. นายกฤษณะ ลิไทสง โรงเรียนนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางปัดสุมา เสตะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
4. นางอัญชลี จำปาเงินโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
5. นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณีโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอัศวเดช กาวินำ โรงเรียนบ้านประจาไม้กรรมการ
2. นายขวัญชัย สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านท่าตาเสือกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ ดวงใจโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
4. นายทะนงศักดิ์ จ้อยศรีเกตุโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ตันสุริยาโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัศวเดช กาวินำโรงเรียนบ้านประจาไม้กรรมการ
2. นายขวัญชัย สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านท่าตาเสือกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ ดวงใจโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
4. นายทะนงศักดิ์ จ้อยศรีเกตุโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ตันสุริยาโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอัศวเดช กาวินำโรงเรียนบ้านประจำไม้กรรมการ
2. นายขวัญชัย สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านท่าตาเสือกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ ดวงใจโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
4. นายทะนงศักดิ์ จ้อยศรีเกตุโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ตันสุริยาโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
2. นางทัศนวรรณ ขสุดใจโรงเรียนบ้านแก่งจอกรรมการ
3. นางอัญชนาภรณ์ พาเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางอารยา มีทองโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
5. นายอัครเดช สาราโรจน์โรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
2. นางทัศนวรรณ ขสุดใจโรงเรียนนบ้านแก่งจอกรรมการ
3. นางอัญชนาภรณ์ พาเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางอารยา มีทองโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
5. นายอัครเดช สาราโรจน์โรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจีระพร เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านเขาช้างกรรมการ
3. นางกานติมา สีนวลโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
4. นายศศิน คมขำ โรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
5. นางสาวกนก บุญขำโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจิระพร เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านเขาช้างกรรมการ
3. นางกานติมา สีนวลโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
4. นายศศิน คมขำโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
5. นางสาวกนก บุญขำโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจีระพร เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านเขาช้างกรรมการ
3. นางกานติมา คุรุสภาโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
4. นายศศิน คมขำโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
5. นางสาวกนก บุญขำโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร อ่อนศรีโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
2. นางอนิสรา หลักศิลา โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกรรมการ
3. นางสาวอันติกา จันทร์เอี่ยมผ่องโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
4. นายประยูร โสเก่าข่าโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
5. นางสาวพรสุดา ด้วงสงค์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐนันท์ ศาลางามโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
2. นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ป้องลอดโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล สุริยะวงษา โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
5. นายสะอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายณัฐนันท์ ศาลางามโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
2. นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ป้องลอดโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล สุริยะวงษา โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
5. นายสะอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายณัฐนันท์ ศาลางามโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
2. นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจโรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ป้องลอดโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล สุริยะวงษาโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
5. นายสะอาด มีพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ บุญช่งโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
2. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา อินทร์หอมโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ บุญส่งโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
2. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา อินทร์หอมโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวราภรณ์ บุญส่งโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
2. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายชัยณรงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ บุญส่งโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
2. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายชัยณรงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวรจนา เหมือนขวัญโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวรจนา เหมือนขวัญโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา อินทร์หอมโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นายสุพรรษา อินทร์หอมโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวรัจณา เหมือนขวัญโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
2. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวทัศนียา เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวรัจณา เหมือนขวัญโรงเรียนโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
2. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวรัจณา เหมือนขวัญโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
2. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
2. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นางสาวรจนา เหมือนขวัญโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา อินทร์หอมโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นางสาวรัจณา เหมือนขวัญโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา อินทร์หอมโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริญโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริญโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นายทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายวัชระ สังกรณีย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางสาวทัศนี เจนดงโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริญโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอำไพโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
3. นายสมภพ เหลือประมวลโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ ไพโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ มหาแสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ บุญส่งโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ มหาเสนโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ บุญส่งโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริญโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
2. นายสมภพ เหลืองประมวลโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการ
3. นายกัญญภา วิหควัชราโรงเรียนบ้านพุเตยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เทิดนาธารโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกรรมการ
3. นายสมภพ เหลืองประมวลโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริญโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
2. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นางกัญญภา วิหกวัชราโรงเรียนบ้านพุเตยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เทิดนาธารโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกรรมการ
3. นายสมภพ เหลืองประมวลโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริญโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
2. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
3. นางสาวกัญญภัค วิหกวัชราโรงเรียนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริญโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
2. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
3. นางกัญญภา วิหควัชราโรงเรียนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นายสอาด มีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เทิดนาธารโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายอานนท์ การพันธ์ทาโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
3. นางสาวสิริณัฏฐ์ ประยูรสุขโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เทิดนาธารโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายอานนท์ การพันธ์ทาโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
3. นางสาวสิริณัฏฐ์ ประยูรสุขโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายอานนท์ การพันธ์ทาโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
3. นางสาวสิริณัฏฐ์ ประยูรสุขโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
3. นายสมภพ เหลืองประมวลโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นายอานนท์ การพันธ์ทาโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
3. นางสาวสิริณัฏฐ์ ประยูรสุขโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายคชธร คชพันธ์โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ผิวเผือดโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
3. นางสมาพร แก่นเชื้อชัยโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัททิรา เงาะลำดวนโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายบุญช่วย พันธุชาติโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ผิวเผือดโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
3. นางสมาพร แก่นเชื้อชัยโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัททิรา เงาะลำดวนโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
5. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย พันธุชาติโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ผิวเผือดโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
3. นางสมาพร แก่นเชื้อชัยโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัททิรา เงาะลำดวนโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายบุญช่วย พันธุชาติโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ผิวเผือดโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
3. นางสมาพร แก่นเชื้อชัยโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัททิรา เงาะลำดวนโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
5. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกนิษฐา พุ่มไสวโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวมาลัย แสงสว่างโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกนิษฐา พุ่มไสวโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวมาลัย แสงสว่างโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกนิษฐา พุ่มไสวโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
2. นางสุวัฒนา จินดาโชติโรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นางสาวมาลัย แสงสว่างโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกนิษฐา พุ่มไสวโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
2. นางสุวัฒนา จินดาโชติโรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นางสาวมาลัย แสงสว่างโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
4. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
3. นายนพรัตน์ น้อยหนูโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายนิล โชคสงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
2. นางสาวสุพาณี วงศ์เสนาโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวกรรมการ
3. นายนพรัตน์ น้อยหนูโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางปราณีต สารสมโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
2. นางพีรยา เหมบุตรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นายพิชัย ลูกอินทร์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพีรฉัตร น้อยเคียงโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ โภคาโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นายสุขวัฒน์ ศรีชายโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิตต์ ทองอ้มโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นายณัฐพล มิตรอารีย์โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ นงลักษณ์โรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมาลี พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
2. นางสุคนธา อนุภาพพันธ์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางขวัญเรือน ประทีปโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลี พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกุยแหย่กรรมการ
2. นางสุคนธา อนุภาพพันธ์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางขวัญเรือน ประทีปโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธิกานต์ ตันประเสริฐโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
2. นางสาวนภาพร เสงี่ยมงามโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา โสมโสภาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวพุทธิกานต์ ตันประเสริฐโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
2. นางสาวนภาพร เสงี่ยมงาม โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา โสมโสภาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร อ่อนมณีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ์ เหลืองเอี่ยมโรงเรียนบ้านสารวัตรกรรมการ
3. นางสาวสุดาวดี นามวงศ์ โรงเรียนบ้านกองมองทะกรรมการ
4. นายคมกริช ทำรีโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสวาด พรหมชนะโรงเรียนหลุงกังกรรมการ
2. นายจิตติพัฒน์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
3. นายภูษิต หัสชัยโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย รงค์ฤทธิไกรโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
2. นายบุญมี เหมกุลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายนราชัย ชูรัตน์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
4. นายพัฒนา จันทร์โอโรงเรียนคุรุสภากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต เพชรเทียนชัยโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สาลี โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
3. นายสมพาน ระวังรัมย์โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต เพชรเทียนชัยโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สาลีโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
3. นายสมพาน ระวังรัมย์โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ ช่ออังชัญโรงเรียนบ้านหินแหลมกรรมการ
2. นายนรากร สุขวิสิฏฐ์โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสาวสวนีย์ สังกรณีย์โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ช่ออังชัญโรงเรียนบ้านหินแหลมกรรมการ
2. นายนรากร สุขวิสิฏฐ์โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสาวสวนีย์ สังกรณีย์โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นางสาวศิริวิมล เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรพณา จันทราภิรมย์โรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
4. นายกษิตินาถ คำษรโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
5. นางสาวรัตนา สีชมไชยโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ทองผาภูมิ)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางณัฐปภัสร์ จันทร์ชนะภัยโรงเรียนบ้านนามกุยกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิชโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางสาววัชรวีร์ ธนกิจชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ อินอ่อนโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
2. นายคำพี เสนาโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ธนาคุณโรงเรียนบ้านพุองกะกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายนายบัญฑูล โชติพิเชฐโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
2. นายนายฉัตรชัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นายนายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย มากบุญมาโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นางสาวธนวรรณ แน่นหนาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
6. นายกิติคุณ ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
7. นายอนุชา บุญสุขโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
9. นางสาวภัคจิรา บัวผัด โรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
10. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
11. นายชูชาติ สั่งสอนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
12. นายเอกนรินทร์ ฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
13. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
14. นายประครอง พังแสงสุโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
15. นางสาวนาฏยา โกษาแสงโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
16. นายอัมรินทร์ ชื่นตาโรงเรียนบ้านอู่ล่องกรรมการ
17. นางสาวธันย์นิชา เมธีพัชรวัฒน์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
18. นายพอเจต จำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายบัญฑูล โชติพิเชฐโรงเรียนวัดปรังกาสีกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย มากบุญมาโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่างกรรมการ
5. นางสาวธนวรรณ แน่นหนาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
6. นายกิติคุณ ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
7. นายอนุชา บุญสุขโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
10. นางสาวภัคจิรา บัวผัดโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
11. นายชูชาติ สั่งสอนโรงเรียนบ้านวังสิงห์กรรมการ
12. นายเอกนรินทร์ ฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
13. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
14. นายประครอง พังแสงสุโรงเรียนวัดใหม่ดงสักกรรมการ
15. นางสาวนาฏยา โกษาแสงโรงเรียนบ้านไร่ป้ากรรมการ
16. นายอัมรินทร์ ชื่นตาโรงเรียนบ้านอู่ล่องกรรมการ
17. นายพอเจต จำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
18. นางสาวธันย์นิชา เมธีพัชรวัฒน์โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์โรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
2. นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านแก่งประลอมกรรมการ
3. นายลิขิต โคกแก้ว โรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
4. นายปริญญา มังกโรทัยผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ ชมละม้ายศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์โรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
2. นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านแก่งประลอมกรรมการ
3. นายลิขิต โคกแก้วโรงเรียนไทรโยคใหญ่กรรมการ
4. นายปริญญา มังกโรทัยผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ ชมละม้ายศึกษานิเทศก์กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายไพศาล ส่งสำเภาโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
2. นางสาวปทุมมาศ อุบลบาน โรงเรียนบ้านหาดงิ้วกรรมการ
3. นายบุญส่ง บัวผัดโรงเรียนบ้านประจำไม้กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชมชื่นโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
5. นายอุทัย อินทร์เกิดโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ส่งสำเภาโรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
2. นางสาวปทุมมาศ อุบลบาน โรงเรียนบ้านหาดงิ้วกรรมการ
3. นายบุญส่ง บัวผัดโรงเรียนบ้านประจำไม้กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชมชื่นโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อกรรมการ
5. นายอุทัย อินทร์เกิดโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
6. นางสกลรัตน์ หมั่นดีโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมหวัง ต้นสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพุม่วง – พุพงกรรมการ
2. นางสาวพันธกานต์ พลอยนิลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง ต้นสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพุม่วง – พุพงกรรมการ
2. นางสาวพันธกานต์ พลอยนิลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธรรมอยู่โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ยากรณ์โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
2. นางสาวสายฝน เก่งกล้าโรงเรียนบ้านปากลำปิล็อกกรรมการ
3. นางอรุณ สระทองแดงโรงเรียนหินดาดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเกศฤทัย คำษรโรงเรียนบ้านจันเดย์กรรมการ
2. นายสุทธิชล ทรัพย์เพิ่มโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่ำ โรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
2. นางรัชนิดา นิลมณี โรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ ไชยพัฒนาศิลป์โรงเรียนคุรุสภากรรมการ
5. นายปิยะชัย แน่นอุดรโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอลงกรณ์ แทนออมทองโรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกรรมการ
2. นาง รัชนิต นิลมณีโรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา เหลืองทองโรงเรียนบ้านเขาช้างกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยเขย่งกรรมการ
5. นางสาวลภัส ศะศิธรโรงเรียนวังก์วิเวการามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
2. นางรัชนิดา นิลมณี โรงเรียนบ้านดินโสกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ ไชยพัฒนาศิลป์โรงเรียนคุรุสภากรรมการ
5. นายปิยะชัย แน่นอุดรโรงเรียนบ้านกองม่องทะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
2. นายยอดชาย จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ประภาพิวัฒน์โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
5. นายวิสูตร ศรีสุขโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วัลย์ กุลวุฒิโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
2. นางจินตนา วรรณะพุกโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นางสาวนภศร ใจตรงโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวนภศร ใจตรงโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
2. นางจินตนา วรรณะพุกโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้กรรมการ
3. นางทิพย์วัลย์ กุลวุฒิโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายเริงฤทธิ์ ดีสวาทโรงเรียนบ้านเขาพังกรรมการ
2. นางอโณทัย ศรีษะคำโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
3. นายวิทยา ใจมาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายเริงฤทธิ์ ดีสวาทโรงเรียนบ้านเขาพังกรรมการ
2. นางอโณทัย ศรีษะคำโรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
3. นายวิทยา ใจมา โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นางวารินทร์ เดชณรงค์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นางสาวมลธิชา หล้าบ้านโพนโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกลอยใจ เจียมจิระพรโรงเรียนหลุงกังกรรมการ
2. นางวารินทร์ เดชณรงค์โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
3. นางสาวมลธิชา หล้าบ้านโพนโรงเรียนบ้านห้วยกบกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางบุญญา บุตรสวนโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ กุลวุฒิ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ มะลิทอง โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
4. นางอรนิจ แสงคุ้มภัยโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอกโรงเรียนบ้านพุม่วง – พุพงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุญญา บุตรสวนโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ กุลวุฒิโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ มะลิทอง โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยกรรมการ
4. นางอรนิจ แสงคุ้มภัยโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอกโรงเรียนบ้านพุม่วง – พุพงกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมจิตต์ ธำรงสุตโรงเรียนอนุบาลไทรโยคกรรมการ
2. นางสาวพัดชา อินทรัศมีโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ สิทธิสังข์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมิ่งขวัญ กัณหาโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
2. นางพัชรียา บุศยอำคาโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลนกรรมการ
3. นางปราณี ชั้นสูงโรงเรียนป่าถ้ำภูเตยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภารัตน์ แซ่สัว โรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ มีทาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวแก้วกาญจน์ คำชื่นโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ แซ่สัวโรงเรียนบ้านซองกาเรีย กรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ มีทาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางแก้วกาญจน์ คำชื่นโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุติมา อินธนู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารี โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นางบุรีรักษ์ สืบแสงโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุติมา อินธนู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารี โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นางบุรีรักษ์ สืบแสง โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุติมา อินธนู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว กรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นางบุรีรักษ์ สืบแสงโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุติมา อินธนูโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว กรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นางบุรีรักษ์ สืบแสง โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุติมา อินธนูโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นางบุรีรักษ์ สืบแสง โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริชมพู น้อยวงศ์โรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
2. นายนนทวรรธธ์ เจริญบุตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นางสาวอติพร อ่วมรอต โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุติมา อินธนู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ กรรมการ
3. นางบุรีรักษ์ สืบแสง โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริชมพู น้อยวงศ์ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ กรรมการ
2. นายนนทวรรธธ์ เจริญบุตรานนท์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกรรมการ
3. นางสาวอติพร อ่วมรอตโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ แซ่สัว โรงเรียนบ้านซองกาเรีย กรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ มีทาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวแก้วกาญจน์ คำชื่นโรงเรียนบ้านหนองเจริญ กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ เขียวแก่ โรงเรียนบ้านห้วยกระทะทองกรรมการ
2. นางสาวอชิยาภรณ์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านยางขาวกรรมการ
3. นางสาวปพิชญา ณ อุบล โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ เขียวแก่ โรงเรียนบ้านห้วยกระทะทองกรรมการ
2. นางสาวอชิยาภรณ์ จิตรเจริญ โรงเรียนบ้านยางขาว กรรมการ
3. นางสาวปพิชญา ณ อุบล โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรานีย์ บัวรัตนกาญจน์ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว กรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ แซ่สัวโรงเรียนบ้านซองกาเรียกรรมการ
3. นายพชรดนัย ขจรพิพัฒนกุล โรงเรียนบ้านบ้องตี้ กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ เขียวแก่โรงเรียนบ้านห้วยกระทะทอง กรรมการ
2. นางสาวอชิยาภรณ์ จิตรเจริญ โรงเรียนบ้านยางขาวกรรมการ
3. นางสาวปพิชญา ณ อุบลโรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ เขียวแก่ โรงเรียนบ้านห้วยกระทะทองกรรมการ
2. นางสาวอชิยาภรณ์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านยางขาว กรรมการ
3. นางสาวปพิชญา ณ อุบลโรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง กรรมการ

นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม โทร. 084 - 413 - 6638 E - Mail : siripensri@hotmail.com ID LINE : sipensri
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]