หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.กาญจนบุรี เขต 3)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปริญญา มังกโรทัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
4 ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นางสมศรี เณรจาที ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นางวารินทร์ สุขกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นางรุ่งอรุณ หัสชู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
13 จ.ส.ท.วัชริน บางตุ้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายสมศักดิ์ มงคลเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นายคำพันธ์ คุ้มไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายกฤษณ์ ยังดี ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายอนุวัฒน์ กองจำปา ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์ ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายฉัตรชัย ผิวผ่อง ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายปรัชญากร อินทร์วัน ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายเรวัต ยุทโท ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายอาทิตย์ หมื่นคิด ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายประภาส ศาระสาลิน ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นางสาวอารีย์รัฐ เล็กโล่ง ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
29 นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอย ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายจำรอง เอี่ยมจินดา นักการ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายศักดิ์ชัย ดอนบุญไทย นักการ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายสติ ภูมิสวัสดิ์ นักการ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นางเพยาว์ ภูมิสวัสดิ์ นักการ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นางวันเพ็ญ ภูมิสวัสดิ์ นักการ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายสุรพงศ์ ภูมิอุไร ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นางพีรยา เหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นางสาวกุสุมา ชาละวันกุมภีร์ ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นางสุทธิชล ทรัพย์เพิ่ม ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นายพงษ์ศักดิ์ บุษภา นักการ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 คณะครู นักเรียนและนักการ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 คณะครู นักเรียนและนักการ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
45 จ.ส.ท.วัชริน บางตุ้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
46 นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
47 นางสาววัณณิตา มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
48 นางสาวลัดดา แสงทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
49 นางสาวสิรภัทร สังขาว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
50 นางพิไลพร พิมพ์ใหญ่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
51 นางสาวเภาสุรัตน์ ศรีชัยนาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
52 นางพะนอ แสงทอง นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
53 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
54 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
55 นายณรงค์ รอดประจง ประธานเครือข่ายฯ สิงห์ – ศรีมงคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
56 นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายฯ ลุ่มสุ่ม – บ้องตี้ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
57 นายประภาส มากมีทรัพย์ ประธานเครือข่ายฯ ท่าเสา – วังกระแจะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
58 นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ประธานเครือข่ายฯ ไทรโยค – ลิ่นถิ่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
59 นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ประธานเครือข่ายฯ ท่าขนุน – สหกรณ์นิคม – หินดาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
60 นางพัชรา ดีหล้า ประธานเครือข่ายฯ ห้วยเขย่ง – ปิล๊อก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
61 นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ประธานเครือข่ายฯ ชะแล – ปรังเผล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
62 นายนรา สุขวิสิฏฐ์ ประธานเครือข่ายฯ หนองลู – ไล่โว่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
63 นางบุษบา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลุงกัง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
64 นายชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
65 นางกนิษฐา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
66 นางแสงระวี สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
71 นางฐิตาพร รัตนสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
72 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
73 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นางฐิตาพร รัตนสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
76 นายอภิชาต ศรีสุข นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
77 นายธนาคาร สุทธิ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
78 นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
79 นางสาวอาทิตา บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
80 นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
81 นางสาวกาญจนา จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
82 นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
83 นางสาวสรัสวดี สุทธิ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
84 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
85 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
86 จ.ส.ท.วัชริน บางตุ้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
87 นายปริญญา มังกโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
88 ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
89 นางวารินทร์ สุขกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
90 นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
91 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
92 นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
93 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
94 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
95 จ.ส.ท.วัชริน บางตุ้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
96 นายสมศักดิ์ มงคลเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
97 นายสุรพงศ์ ภูมิอุไร ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
98 คณะครู นักเรียนและนักการ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
99 คณะครู นักเรียนและนักการ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
100 จ.ส.ท.วัชริน บางตุ้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
101 นางสาวศุภรัชต์ กาญจนางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
102 นางสาวสาวิตรี ปิโย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
103 นางสาวสุนิษา ศาลาสุตา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
104 นางสาวสุกาญดา บุญอยู่ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
105 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
106 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
107 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
108 นางจำรูญ ตันแย้มแก้ว ครู โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
109 นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
110 นางอารมณ์ สุวรรณพาณิชย์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
111 นางฐิติมา รอดภัย ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
112 นางพันทิพา ไชยยะ ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
113 นางสาวกุสุมา ชาละวันกุมภีร์ ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
114 นางสาววรรณา ดาวเรือง ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
115 นางสาวอาทิตา บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
116 นางสาวกาญจนา จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
117 นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
118 นางสาวสรัสวดี สุทธิ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
119 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
120 นายนรา สุขวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี คณะกรรมการตัดสินกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
121 นางไฉไล ศุภมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารวัตร คณะกรรมการตัดสินกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
122 นางอิทธานันทน์ สุขนฤวัศย์ ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการตัดสินกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
123 นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
124 นางสาวมัทนา ศิโรดม ครู โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการตัดสินกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
125 นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกลางการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
126 นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งประลอม คณะกรรมการตัดสินกลางการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
127 นายลิขิต โคกแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกลางการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
128 นายปริญญา มังกโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการตัดสินกลางการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
129 ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
130 นายประพัศร์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงษ์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
131 นายเจนวิทย์ จงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
132 นายพิรชัช จูมโสดา ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
133 นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
134 นางสาวศิริพร ดอนม่วง ครู โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
135 นายมาโนช พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
136 นายกุศล เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
137 นางแสงระวี สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
138 นางสกลรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
139 นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
140 นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
141 นางกนิษฐา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
142 นายนิล โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
143 นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
144 นายคชธร คชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
145 นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
146 นางสมศรี เณรจาที ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
147 นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
148 นางสาวชมพูนุท คิดดี ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
149 นายอรัญ ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้องตี้ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
150 นายชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
151 นางวารินทร์ สุขกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
152 นางธันยพร สังขจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
153 นายนรากร กาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
154 นายกนก พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
155 นายศราวุฒิ วงษ์เอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผาตาด คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
156 นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
157 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
158 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
159 นางมณีรักษ์ รงค์ฤทธิไกร ครู โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการตัดสินกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
160 นายณัฐกิตต์ ทองอ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
161 นายพีรฉัตร น้อยเคียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
162 นางรุ่งอรุณ หัสชู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
163 นางพีรยา เหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
164 นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการตัดสินกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
165 นายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
166 นางสาววรจนา วรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
167 นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
168 นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม ครู โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
169 นางสาวอภิยาภรณ์ จิราเจริญ ครู โรงเรียนบ้านยางขาว คณะกรรมการตัดสินกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)

นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม โทร. 084 - 413 - 6638 E - Mail : siripensri@hotmail.com ID LINE : sipensri
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]