รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.กาญจนบุรี เขต 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายทะลินจอ  -
2. เด็กชายอาคม  -
 
1. นางสาวนิภา  หวานชะเอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันเดย์ 1. เด็กชายทัด  -
2. เด็กชายโบ้  -
 
1. นางสาววรัชยา  อินเป็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายอ่องเท  -
2. เด็กชายแต๊ะ  -
 
1. นายนิรันดร  แสงดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งจอ 1. เด็กชายศิธร  เสียงใส
2. เด็กชายสมโชค  -
 
1. นางสาวนพรัตน์  ภักดีวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายทน  -
2. เด็กชายศรันย์  จำรัสบุญญาวัฒนา
 
1. นางสาวศุภิสราย์  มั่นคง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงณฐมล  แก้วสระแสน
2. เด็กหญิงดวงนภา  เด็กน่อ
3. เด็กหญิงมัทวัน  ชุติกุลทวีโชค
4. เด็กชายวรพล  เกาะสา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวรพีรนนท์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ล้ำเจริญทรัพย์
2. นายพีระวัฒน์  ขัดฝั้น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงกณิกา  สังข์เลิศ
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สกุลธีระดิลก
3. เด็กหญิงน้องทิพย์  กรธนสุขอรุณ
4. เด็กหญิงศิริพร  บุญมา
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  หงษ์สา
 
1. นางรพิพรรณ  สุขอุดมกอบกุล
2. นางสาวกัลยาณี  โชคสมงาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำทุม
2. เด็กชายรัฐพล  สาสุข
 
1. นางพเยาว์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวนันท์นภัส  ดอนจันทร์โคตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายกิตตินันท์  กัญญา
2. เด็กหญิงนิษา  ชื่นสุวรรณ
 
1. นางพเยาว์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวทวารัตน์  อ่อนวงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ถิ่นห้วยแก้ว
2. เด็กชายนันวิชพัฒน์  เที่ยงลิ้ม
 
1. นายอิชณน์กร  เซ่งเข็ม
2. นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายสมศักดิ์  คมศักดิ์สินธุ์
 
1. นางสาวสุนทรีย์  อ่วมปราณี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงนงลักษณ์   คุณาธารพิศุทธิ์
 
1. นายกฤษณะ   ลิไทสง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นางสาวศรีทอง  คงนานดี
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 1. เด็กชายชายแดน  -
 
1. นางสาวกนก  บุญขำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายกล้วย  -
 
1. นายสมชาย  -
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายชาย  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายรังสรรค์  -
 
1. นางสาวอลิษา  ถิ่นใหญ่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นางสาวเดือน  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงชมพู่  -
2. เด็กหญิงซูซู  -
 
1. นางชม้่าย  ชูวงษ์วิชช
2. นางละอองดาว  อ่อนยิ้ม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงมาวิน  -
2. เด็กชายแบ็ก  -
 
1. นางชม้่าย  ชูวงษ์วิชช
2. นางละอองดาว  อ่อนยิ้ม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงวรรณา  กมลศุภพิไลย
2. นางสาวเด่นโยเวิน  -
 
1. นายณัฐนันท์  ศาลางาม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นางสาวอัฐยา  -
 
1. นางสาววันทนีย์  รัตนบำรุง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายบุญชาย  -
2. เด็กชายแง  -
3. เด็กชายโซ  -
 
1. นางธันยพร  สังขจันทร์
2. นางวันดี  เรืองบุญ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงศรุตยา  ใจสิงหล
2. เด็กชายสมชาย  ทองสุข
3. เด็กหญิงแสงคำ  อาริยาสกุล
 
1. นางสาวณัฐพร  ป้องลอด
2. นางสาวโศรยา  คำเขียว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายตาต้า  -
2. นายพีรยุทธ์  ทองผาแสงสี
3. เด็กชายอาทิ  ทองเจริญสิริภูมิ
 
1. นางสาวณัฐพร  ป้องลอด
2. นางสาววันนภา  ศิริธรรม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอาทิตย์
 
1. นายสอาด  มีพฤกษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กชายวัฒน์  เทพศิริ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  อินทร์หอม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายธนากร  แจ้งประจักษ์
 
1. นายวิชัย  รุ่งศรีรัตน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายอะนาย  -
 
1. นางสาวรัจณา  เหมือนขวัญ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายธีระ   ทองอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล   เผือกอำไพ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวรัจณา  เหมือนขวัญ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงพลอย  บัวน้อย
 
1. นางปัญญาพร  ขันทะมา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. นางสาวซา (ม.สาม)  -
 
1. นางสาวกฤษณา  แผนสมบูรณ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายเอกพันธ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเฉลิมยศ   เรืองวงษ์งาม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  อยู่ดี
 
1. นางปัญญาพร  ขันทะมา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. นางสาวรสริน  ใจต่อตั้ง
 
1. นางสาวกฤษณา  แผนสมบูรณ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายพีระพัฒน์   หงษ์ไชยพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล   เผือกอำไพ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 1. เด็กชายกิตติชัย  ชนะเลิศ
 
1. นายศุภฤกษ์  จันทร์โอ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายวันชัย   กมลศุภพิไลย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล   เผือกอำไพ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงกิ่่งกนก  พุทธวรรณ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สังควิสุทธิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุติธนสกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สังควิสุทธิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงกุลนิดา  บุตรประเสริฐ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  -
3. เด็กหญิงจวงจันทร์  ทองผาชัยศรี
4. เด็กหญิงชนิดา  ผาภูมิประเสริฐ
5. เด็กหญิงตาล  -
6. เด็กหญิงทิพสุดา  คำวัน
7. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  อยู่ดี
8. เด็กหญิงพรธิตา  ใจต่ดตั้ง
9. เด็กหญิงพลอย  บัวน้อย
10. เด็กหญิงพิมพิสาน  อุดมพร
11. เด็กหญิงวรรณวร  ทองผานุกุล
12. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เหมือนสันเทียะ
13. เด็กหญิงสายทิพย์  สังขสุขุม
14. เด็กชายอะตัน  -
15. เด็กหญิงอารีย์  ผาภูมิชลาธาร
 
1. นางปัญญาพร  ขันทะมา
2. นายสิทธิศร  สุขสนาน
3. นางสาวศิริพร  ดอนม่วง
4. นางสาวฉันทนา  หาสนาม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงจันจิรา  -
2. เด็กหญิงจันทร์นี  -
3. เด็กหญิงชลลดา   บุญกิม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  -
5. เด็กหญิงธนพร  -
6. เด็กหญิงปลาริชาติ  -
7. เด็กชายปัญญากร   บัววัฒนา
8. เด็กชายพงศ์ทิพย์  -
9. เด็กชายพรชัย   กมลศุภพิไลย
10. เด็กหญิงมดตะนอย  -
11. เด็กชายมานพ   เอ็นดู
12. เด็กหญิงวัชรี  -
13. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   พรหมเมือง
14. เด็กชายสุทิน    หงษ์อำไพ
15. เด็กหญิงสุราลัย  -
16. เด็กหญิงสุรี   วิจิตรบรรเจิด
17. เด็กหญิงสุวภัทร  -
18. เด็กหญิงอ้อย  -
19. เด็กชายอ๊อด  -
20. เด็กหญิงเขมิกา  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล   เผือกอำไพ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายกะปอเซ  -
2. นางสาวชูใจ  ปู่มา
3. นางสาวพลอย  -
4. นายสรพงษ์  -
5. นายสุข  -
6. นายสุรชัย  -
 
1. นายสิทธิชัย  แสงใสรัตน์
2. นายนรากร  สุขวิสิฏฐ์
3. นายกฤตศิลป์  สังขนิธิ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1. เด็กชายอลงกรณ์  สมโภชน์
 
1. นายสถิต  หมีแรต
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. นางสาวซา  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สังควิสุทธิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายแบน  -
 
1. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วใจ
 
1. นายกีรติ  ทองประดิษฐ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายนิวัติ  แพนลิ้นฟ้า
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายณัฐนนท์   ไทรสังขธิติชัย
 
1. นางอรนิจ  แสงคุ้มภัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1. เด็กหญิงวรัญญา  ช่างสกุลทอง
 
1. นางสาวสิริณัฏฐ์  ประยูรสุข
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงดวงใจ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายเฉลิม  -
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 1. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  จันทร์พวง
 
1. นายเก้าเหมย  แซ่จ่าว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายสิทธินันท์  ชื่นตา
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์  คงควร
 
1. นางสาวธมนต์อร  ทองยัง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงนนทรีปะอ่อง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวรัตติภรณ์  ศิลป์สรรวิทย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงชฎาพร   หงษ์สุขสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล   เผือกอำไพ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  สังขปัญญา
2. เด็กชายคมสันต์  -
3. นายจันทร์  ไทรสังขณรงค์
4. นางสาวจินดาพร  วนาทัศนกุล
5. เด็กชายชัชวาลย์  ไทรสังขกุลธิติ
6. นางสาวดวงใจ  -
7. นายดอเลทู  -
8. นายต้องสู้  น้องเต็น
9. เด็กชายทูทูเล  -
10. นางสาวนฤมล  ทองผาสีงาม
11. นางสาวนารี  รุจิยะพงศ์
12. นางสาวน้ำผึ้ง  -
13. เด็กหญิงน้ำฝน  -
14. นายผ้าขาว  -
15. นายมนสิทธิ์  -
16. นางสาวมาริสา  -
17. เด็กหญิงมาริสา  -
18. นายมูเส่ง  -
19. เด็กหญิงยิหวา  -
20. เด็กหญิงลำไย  -
21. เด็กชายวิชัย  ไทรสังขพรดำรง
22. นายวินัย  สังขประมุข
23. เด็กชายวีรพัด  -
24. เด็กชายศตวรรษ  พลอยมุกดา
25. นายศตวรรษ  บัวจันทร์เหลือง
26. เด็กหญิงศรีไพร  ไทรสังขธิติชัย
27. เด็กหญิงศศิธร  -
28. นายศิริชัย  ผาภูมิโกสุม
29. นายสมยศ  -
30. เด็กหญิงสิริธิดา  -
31. นายสุชาติ  -
32. นายอนุวัฒน์  รัตนนุภาพพจน์
33. เด็กชายอับราฮัม  เสดวงชัย
34. เด็กชายเซวา  -
35. เด็กหญิงเดลี่  -
36. เด็กชายเพชรกล้า  พรพินิจอำไพร
37. เด็กชายเสรี  ทรัพย์ธรรมชาติ
38. นางสาวเอสตาร์  -
39. นางสาวแปร  -
40. นายไม้ไผ่  -
 
1. นายพีรฉัตร  น้อยเคียง
2. นายสิทธิชัย  แสงใสรัตน์
3. นายเทอดศักดิ์  สิทธิสาร
4. นายเอกนรินทร์  ฉลาด
5. นางนงนุช  ประเสริฐกุล
6. นายสาธิต  บุตรดี
7. นางสาวศศิธร  จันทร์โสม
8. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 1. เด็กชายเนย  -
 
1. นายสำเนียง  หลักแก้ว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 1. เด็กหญิงบงกช  เพิ่มพูล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ประดับวงศ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่องบำรุงวงค์
2. เด็กหญิงจรรยพร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายชนะชล  ฟักเจริญ
4. เด็กชายชัช  -
5. เด็กชายธนาพล  ผมหอม
6. เด็กหญิงนภัสสร  บำรุงนอก
7. เด็กหญิงนวรัตน์  เขียวเอม
8. เด็กหญิงบัว  ผิวบาง
9. เด็กหญิงปภาวรินท์  เกษตระกูล
10. เด็กหญิงปรียาภัทร  บำรุงนอก
11. เด็กหญิงปิยะพร  -
12. เด็กหญิงปิยะวรรณ  พุทธหอม
13. เด็กชายพงศธร  ธนพัฒเรืองฤทธิ์
14. เด็กชายพรรณวศิน  สีหจักร์
15. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  เมฆบุตร
16. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  นกเผือก
17. เด็กหญิงพิมอักษร  วงษ์สุวรรณ
18. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยมพิมาย
19. เด็กหญิงภทรวรรณ  สืบอินทร์
20. เด็กหญิงภัทรวดี  มณีเนตร
21. เด็กชายภูมินทร์  สวัสดิ์กระวี
22. เด็กชายรชตะ  ใจบุญ
23. เด็กชายรวี  พงษ์ศักดิ์ขจร
24. เด็กชายวงษ์ศักดิ์  -
25. เด็กหญิงวรกาญจน์  ม่วงทอง
26. เด็กชายวรานันท์  แจ่มน้อย
27. เด็กหญิงวริญญา  ผิวชอุ่ม
28. เด็กชายวีรพล  เมฆบุตร
29. เด็กชายศักดาพรรณ  เจริญโรจน์ศิริกุล
30. เด็กชายศุภกร  แก้วใจคต
31. เด็กหญิงศุภิสรา  ลิมป์เตริญค้า
32. เด็กชายสกล  แจ่มน้อย
33. เด็กหญิงสุกัญญา  ยืนสูง
34. เด็กหญิงสุพรรษา  -
35. เด็กหญิงสุรัชญา  ผิวชอุ่ม
36. เด็กหญิงสุรัสสา  ชลอพันธ์
37. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เมฆบุตร
38. เด็กชายอัสนัย  สกุลณี
39. เด็กชายเจตณัฐ  ร่มเย็นใจ
40. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นางพเยาว์  สุภาพิน
2. นางสาวฉลวย  สัมฤทธิสุทธิ์
3. นายณรงค์ชัย  สง่าแสง
4. นางสาวอรจิฬา  พวงมะนาว
5. นางสาวภัคพิชา  ดวงดารา
6. นางสาวนิตต์ชญาณ์  วสุเดชารัตน์
7. นางสาวอรปภา  ม่วงมัน
8. นางนฤมล  นกเผีอก
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายชัยชนะ  บุญรอด
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ผาภูมิเศวต
3. เด็กชายมงคล  ส่างก๋า
4. เด็กหญิงรัตนากร  พิมพ์เพ็ชร
5. เด็กชายวิเชษฐ์  -
6. เด็กชายวีระพงศ์  วงศ์ใส
7. เด็กชายวีระพัฒน์  ยุทธนา
8. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  บุญรอด
9. เด็กหญิงสายสมร  งิ้วไชยราช
10. เด็กหญิงอภิชญา  นันทะใจ
 
1. นายบุญช่วย  พันธุ์ชาติ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  -
2. เด็กชายทอง  -
3. เด็กชายบาส  -
4. เด็กหญิงภรันยา  อ๊ะนา
5. เด็กหญิงมานิตา  สุขแจ่ม
6. เด็กหญิงรัตนา  -
7. เด็กหญิงศุภพิชญ์  พุ่มนิล
8. เด็กชายสมชาติ  -
9. เด็กชายสมชาย  -
10. เด็กชายส้มโอ  -
 
1. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
2. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
3. นางวันดี  เรืองบุญ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศาระศาลิน
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เชื้อสูงเนิน
3. เด็กหญิงปวีณา  วันทา
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  -
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเจริญ
6. เด็กหญิงเล็ก  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ยี่รักษ์
2. นางสาวจันทรา  แก้วพรายตา
3. นางสาวอลิศรา   เทพกระโทก
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายทาย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงบัว  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงสุมาลี  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงเบญญาพร  จักรพล
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กหญิงเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวารุณี  พรมฝ้าย
2. นางสาวสุพัสตรา  โนนด้วง
3. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงกิริยา  สรพิน
2. เด็กหญิงยศวดี  ศรีคง
3. เด็กหญิงอรชุลี  คงสังคะ
4. เด็กหญิงอรสา  ทองคำ
5. เด็กหญิงโสรยา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุภาวดี  อรุณทรายแก้ว
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกล้วย  -
2. เด็กหญิงทัศนี  มั่นใจ
3. เด็กหญิงทิตย์วันดี  -
4. เด็กหญิงนภหทัย  อรจันทร์
5. เด็กหญิงนิศานุช  รอดคำ
6. เด็กหญิงเพชร  -
 
1. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
2. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
3. นางสาวอรุโณทัย  ทรัพย์วารี
4. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร  อ่อนมณี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงจรัสศรี  -
2. นางสาวจันทรา  สง่างาม
3. นางสาวชนิตา  พรพินิจอำไพร
4. นายชาติชาย  จิตผ่องแท้
5. เด็กหญิงดารินทร์  อินทรคชสาร
6. นางสาวตีวีชาญ  เมธาภมร
7. นายทูโดโซ  -
8. เด็กหญิงนิด  -
9. เด็กหญิงน้องรัก  -
10. เด็กหญิงพรรณวดี  -
11. นางสาวมูซี  -
12. เด็กหญิงรจเรศ  สังขวิลาศ
13. นางสาววีชาญ  -
14. นายสมคิด  -
15. นางสาวอำภา  มณีตะมะกุล
16. นางสาวเอ๋  -
 
1. นางรพิพรรณ  สุขอุดมกอบกุล
2. นางกมลวรรณ  สินคงเจริญ
3. นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณ์
4. นางสาวสายสุดา  ใจตรง
5. นางสาววรรณภา  มัญยะหงษ์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองสุขศรี
2. เด็กหญิงกรพิณ  เหมือนช้าง
3. เด็กหญิงกัญญาพัช  เผ่อน้อย
4. เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุริวงษ์
5. เด็กหญิงนุ้ย  -
6. เด็กหญิงบุญสิตา  เมืองประดิษฐ์
7. เด็กหญิงพิยดา  เดชอุดม
8. เด็กหญิงลินดา  ศรีทา
 
1. นายนิธิศ  ว่องไว
2. นางธนาวดี  ว่องไว
3. นางสาวปานิสรา  ว่องไว
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ฉายภาค
2. เด็กชายภวิศ  มลมาลา
3. เด็กชายสมรักษ์  ชัยจีน
4. เด็กชายอาทินันท์  คงอยู่
5. เด็กชายโซโซ  -
 
1. นายศรัญญู  เพชรัตน์
2. นายกิตติภูมิ  มีมอญ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1. เด็กชายชยุต  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงสุนิษา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภารัตน์  แซ่สัว
2. นางสาวธันย์นิชา  เมธีพัชรวัฒน์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ธนูทอง
2. เด็กชายธงชายทิตย์  -
3. เด็กชายวันชัย  -
4. เด็กชายสำลี  -
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองผาสุทัศน์
6. เด็กชายโรย  -
 
1. นายทรงชัย  บัวขาว
2. นายประสงค์  วิชาไพบูลย์
3. นางสาวสุนิสา  เสาแก้ว
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายชานนท์  น้อยบรรจง
2. เด็กชายณัฐวัตร์  มาพัวะ
3. เด็กชายวรพงศ์  วงศ์พิพัฒน์
4. เด็กชายวิชัย  -
5. เด็กชายสมชาย  -
6. เด็กชายออโซปาย  -
 
1. นายอัษฎาวุธ  โภคา
2. นางสาวรุ่งฟ้า  โคเลิศ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายกิตติพงษ์  สังขเรืองรุ้ง
2. นายทูทูเล  -
3. นายมูเส่ง  -
4. นายยูเส่ง  -
5. นายรหัสชัย  -
6. นายอดิศร  ไทรสังขเชวงสิน
7. นายอูทิส  -
8. นายโยธา  -
 
1. นางสาวกัลยาณี  โชคสมงาม
2. นายวิเชษฐ์  หงษ์พงษ์
3. นายธรรมรัตน์  เสลาคุณ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงมีมี่  -
2. เด็กหญิงสุกัญญา  -
3. เด็กหญิงแง  -
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกศานต์  ยศกรเดโชสกุล
2. เด็กหญิงนฤมล  ปัญญาถิ่น
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  อินทร์คำ
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายจิราเมศร์   ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กชายวันชัย  -
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
79 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กชายบูรพา  รอดเจริญ
2. เด็กชายเลี๊ยก  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวณัฏฐกิตติ์  เล่าทรัพย์
2. นางสาวจันทิมา  ทนเถื่อน
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กหญิงวรรลภา  คงคาแกล้วกล้า
2. เด็กหญิงเมธินี  กัมปนาทชลธี
 
1. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
2. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงสมัญญา  สง่าแสง
2. เด็กหญิงเอวัน  -
 
1. นายยุทธพงษ์  อ่วมรอต
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุดใจ
2. เด็กชายสามารถ  ส้มฉุน
 
1. นางมณีรักษ์  รงค์ฤทธิไกร
2. นายประครอง  พังแสงสุ
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายบุญธรรม  วงษ์ษา
2. นายปิยะพงษ์  ทองใบ
 
1. นายยุทธพงษ์  อ่วมรอต
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กชายต้นน้ำ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายศุกร์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวณัฏฐกิตติ์  เล่าทรัพย์
2. นายจิรวัฒน์  เจริญสุข
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายณัฐพล  นาสวนเจริญวงษ์
2. เด็กชายอภิชัย  พลีเพื่อชาติ
 
1. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงสุนารี  -
2. เด็กหญิงหน่อย  -
 
1. นายนราชัย  ชูรัตน์
2. นายอนุกูล  จ๊อกจ๋อง
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายอะเพิด  วงษ์ษา
2. เด็กชายอานนท์  หงษ์อุดมโชค
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายธนัตถ์   อุตสา
2. เด็กชายอาจหาญ   อ่อนสี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์สีทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  ศิลป์ไพบูลย์พานิช
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กชายชันมะเงิน  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายภารดร  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสุทัศน์   ไนรสังดุษฎี
 
1. นายพอเจต  จำปาทอง
2. นายสุโชติ  นิลเพ็ง
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายธิติสรณ์  สังขสุวรรณา
2. เด็กชายย่อ  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายอะใหญ่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
2. นายสมศักดิ์  ภัคดิภูมิโชติสกุล
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายวีรเดช  ทับทิมทอง
2. เด็กชายเกี๊ยก  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายเลเกลอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายอิสระ  ถิ่นใหญ่
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายณรงค์เดช  อุตเภา
2. เด็กชายวีรชัย  ใจกัด
3. เด็กชายอ่อง  -
 
1. นายไพศาล  สงสำเภา
2. นายสุบิน  จรบำรุง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำบุษย์  ยิ่งมี
2. เด็กหญิงมีซอ  -
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  -
 
1. นางสาวอโนทัย  คำอาจ
2. นายรุ่งโรจน์  ชอ้อน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงญาณธิชา  นาสวนนิวัฒน์
2. เด็กหญิงวัศยา  นาสวนกิตติ
3. เด็กหญิงศุภามล  ทองผาภูมิขจร
 
1. นางสาวศุภกร  อ่อนละออ
2. นายไสว  บัวบาน
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันเดย์ 1. เด็กชายนัน  -
2. เด็กหญิงสาม  -
3. เด็กหญิงอิอิ  -
4. เด็กหญิงแฟนต้า  -
5. เด็กหญิงแอ  -
6. เด็กหญิงไข่  -
 
1. นางสาวจณิสตา  ตุมรสุนทร
2. นางสาวอิตฉยา  ทองขลิบ
3. นางสาวสุภาพรรณ  เลี้ยงอำนวย
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงกานดา  บุตรพุ่ม
2. เด็กหญิงนริศรา  ไทรสังขดุษฎีกุล
3. เด็กหญิงน้องใหม่  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงพลอย  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  กิตติศรีเบ็ญจา
6. เด็กหญิงโทย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนราภรณ์  ดอนใหญ่
2. นายพรชัย  สินสวัสดิ์
3. นางสาวนงนาฏ  ยั่งยืนยง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงดาเชะ  -
3. เด็กหญิงหวาน  -
 
1. นางฐิตาภรณ์   ผิวแก้วดี
2. นางวาสนา  ต้นสาลี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงนัทธมน  ถนัดทวี
2. เด็กหญิงบุญศรี  ถนัดทวี
3. เด็กหญิงพิว  -
 
1. นางสาวสุพัชสิริ  มูลแก้ว
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายชานนท์  -
2. นางสาวน้ำผึ้ง  -
3. นางสาวหน่องพออั่ว  -
 
1. นางสาวไอศวรรค์  ป้องพา
2. นางกมลวรรณ  สินคงเจริญ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปักษา
2. เด็กหญิงจอย  -
3. เด็กหญิงสายธาร  ศรีบัวทอง
 
1. นางสาวนวรัตน์  บุตรน้อย
2. นางสุชาดา  แก้วพวงใหม่
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงดาริกา  แม้นเดช
2. นางสาวบุ๊ก  -
3. นางสาวโนน  -
 
1. นางสาวอุดมรัตน์  มิศิลา
2. นางรัชนิดา  นิลมณี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 1. เด็กหญิงนวล  -
2. เด็กหญิงพัชรี  สุขสมัย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  -
 
1. นางสุภาพรรณ  บุญสม
2. นางสาวแสงเดือน  จรบำรุง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงยุพิน  -
2. เด็กหญิงยุพินร์  พุทธภาวี
3. เด็กหญิงรัชดา  -
 
1. นายฐาปนพงศ์  เฉียงสระน้อย
2. นางสาวธิรา  ศรีเรือน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นางสาวน้องไข่  -
2. นางสาววณิชา  สังขเรืองรุ้ง
3. เด็กหญิงสุภาพร  -
 
1. นางสาวนิภา  หวานชะเอม
2. นางสาวกัลยา  เรืองวงษ์งาม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลุงกัง 1. เด็กหญิงนริศรา  ตางาม
2. เด็กหญิงอิษยา  ทองทวี
3. เด็กหญิงอิสยาห์  จงอริยะกุล
 
1. นางกลอยใจ  เจียมจิระพร
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วกัญหา
2. เด็กหญิงจันทรา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  กิจโชคประเสริฐ
 
1. นางสาวพนิสา  สระทองแห่ว
2. นางสาววิไลวรรณ  สมบูรณ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  รุจิราผาทอง
2. เด็กหญิงสุภาวี  ศรีวงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงอนุตรีย์  หอมนวล
 
1. นางทิพวัลย์  กุลวุฒิ
2. นางลอองฝน  พลอยประภา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  -
2. เด็กหญิงอืออิ  -
3. เด็กหญิงแอะซูโม่  -
 
1. นางสาวศิริชมพู  น้อยวงศ์
2. นางปรียากร   ชาลวันกุมภีร์
 
109 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายนภัค  -
2. เด็กชายวิทัต  -
3. เด็กชายเตโช  -
 
1. นางวันดี  เรืองบุญ
2. นางมิ่งขวัญ  กัณหา
 
110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงสายทอง  -
2. เด็กหญิงอิงอร  -
3. เด็กหญิงเอ  -
 
1. นางสาวอรทัย  พิมพ์ใจใส
2. นางสาวนิตยา  เทียนชัย
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายกฤษดา  วรสิงห์
2. เด็กหญิงมะลิ  -
3. เด็กหญิงเอ  -
 
1. นางรานีย์  บัวรัตนกาญจน์
2. นายสุรเดช  มีนาง
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1. เด็กชายช้างโก้  -
2. เด็กหญิงนาวิน  -
 
1. นางสุภานี  กาวินำ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กหญิงบัวลี  -
 
1. นางสาวสุนทรีย์  อ่วมปราณี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กหญิงฟ้า  -
 
1. นางสาวกนิษฐา  เปรมปรีชาญาณ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงซ่า  -
2. เด็กหญิงดาว  -
3. เด็กหญิงมีนา  -
4. เด็กหญิงเช็ค  -
5. เด็กหญิงแก้วตา  -
6. เด็กหญิงโซ  -
 
1. นางสาวฉันทนา  หาสนาม
2. นางสาวรัตนาวดี  บัวผัด
3. นางปัญญาพร  ขันทะมา
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายอรรถพล  ไร่เกษมสุข
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นางรานีย์  บัวรัตนกาญจน์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาว 1. เด็กหญิงกณิการ์  ไกรสังขเฉลากุล
2. เด็กหญิงจันทร์นารี  ไกรสังขกุลพร
3. เด็กหญิงอริสา  ติแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์กรวิจิตร
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กชายกริศนัย  ยืนสุข
2. เด็กชายชนะทรัพย์  วันจา
3. เด็กชายภาสกร  สุวรรณเหลา
 
1. นางสาวปิยลัญน์  ศรีชัยภูมิ
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1. เด็กชายนัฐพล  ดีเชียง
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  เกษมสุรพร
3. เด็กชายสิทธินันท์  บัวทอง
 
1. นางสาวจอมขวัญ  ชื่นอารมย์
2. นางใบเตย  ถาวรพยัคฆ์
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 1. เด็กชายทอง  -
2. เด็กชายสุริยะ  -
 
1. นางสาวอภิชญา  สังขจันทร์
2. นางบุรีรักษ์  สืบแสง
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายจันทร   -
2. เด็กชายยุทธชัย  ทองผาศาสวัต
3. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
2. นางปัญญาพร  ขันทะมา
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายซานวิน  -
2. เด็กหญิงทุ้ย  -
3. เด็กชายอัศวิน  -
 
1. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
2. นายสาธิต  ศรีจันทร์