หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา กาญจนบูรพาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา ทองอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายคมสัน ทับยางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นายชาคิต อินทรีย์วงศ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการ
6. นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ชูชื่นโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา กาญจนบูรพาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา ทองอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายคมสรรค์ ทับยางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นายชาคิต อินทรีย์วงศ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการ
6. นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ชูชื่นโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
2. นายวัฒนา กาญจนบูรพาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา ทองอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายคมสัน ทับยางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นายชาคิต อินทรีย์วงศ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการ
6. นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ชูชื่นโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา กาญจนบูรพาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา ทองอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายคมสัน ทับยางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นายชาคิต อินทรีย์วงศ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการ
6. นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ชูชื่นโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา กาญจนบูรพาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา ทองอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายชาคิต อินทรีย์วงศ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการ
5. นายคมสัน ทับยางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
6. นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ชูชื่นโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางเยาวภา จตุทองโรงเรียนหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายเกียงศักดิ์ เมืองมนต์โรงเรียนบ้านหนแงปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา พันเดชโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย อยู่ประพัฒน์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พันเดชโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวธัญวลัย กุลวงษ์โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางมาลินี ใจกล้าโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศศิธร คล้ายเจ็กโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาดา ป้านสะอาดโรงเรียนบ้านหนองแกในประธานกรรมการ
2. นางวิไล ศรีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางกฤษณา ฉวีรัตน์โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมาริสา ใจซื่อโรงเรียนบ้านช่องด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรษา ฉิมพงษ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางเบญจพร เหราโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวคนึงนิตย์ สารสุวรรณโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสรา ชาวเลาขวัญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นายพิชญ์สาคร พวงเปียโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางบุษษา วงษ์รอดโรงเรียนบ้านรางขามประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ิพิบูลย์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร สระทองหนโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย คุ้มกันโรงเรียนบ้านยามยอดประธานกรรมการ
2. นางสิริขวัญ อนุศรีโรงเรียนบ้านกรับใหญ่กรรมการ
3. นายศุภชัย โคตรคำโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางชวารา มากมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายกมลชัย พลายเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญขาวโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางชวารา มากมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายกมลชัย พลายเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญขาวโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางชวารา มากมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายกมลชัย พลายเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญขาวโรงเรียนหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีรพัฒน์ กัดสระโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศิริ อ่อนคำโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา รอดจีนโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางมยุรี พาละการมย์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ สีปัดถาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอ้อยใจ คำธาราโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางรจนา ทองโบราณโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางสุพรรษา วันแว่นโรงเรียนบ้านกรับใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ สาระโรงเรียนบ้านยางสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ภาชีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
3. นางสาวอรุณี หงษาโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมนูญ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเค็ดประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา คำดีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมกรรมการ
3. นางบรรยง ใจจงโรงเรียนหนองย่างช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางทัศณี อินทรพรหมโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปภัสสร บ่อสินโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นายสมชาย อ่อนคำโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวศิราภรณ์ เทวะผลินโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีนภัศ ยศชนะเพิ่มพูนโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ งอนเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศิราภรณ์ เทวะผลินโรงเรียนหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีนภัศ ยศชนะเพิ่มพูนโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ งอนเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพนัส แน่นพิมายโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)กรรมการ
3. นางสาวสุมาลี พุ่มมาลาโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูิเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูิเจริญกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายเกษม ประจักษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (อ.หนองปรือ)กรรมการ
3. นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุลโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ หมีแรตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย กรกุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสิริวรินทร์ เกรย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ หมีแรตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย กรกุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสิริวรินทร์ เกรย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายกนก เกาฑัณฑ์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สว่างลาภมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายมนัสวี ศรีนวลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกนก เกาฑัณฑ์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สว่างลาภมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายมนัสวี ศรีนวลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายกนก เกาฑัณฑ์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สว่างลาภมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายมนัสวี ศรีนวลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ หมีแรตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย กรกุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสิริวรินทร์ เกรย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกนก เกาฑัณฑ์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายมนัสวี ศรีนวลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา สว่างลาภมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ หมีแรตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย กรกุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสิริวรินทร์ เกรย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ หมีแรตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย กรกุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสิริวรินทร์ เกรย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ หมีแรตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย กรกุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสิริวรินทร์ เกรย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายกนก เกาฑัณฑ์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สว่างลาภมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายมนัสวี ศรีนวลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ หมีแรตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย กรกุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสิริวรินทร์ เกรย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายกนก เกาฑัณฑ์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สว่างลาภมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายมนัสวี ศรีนวลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ หมีแรตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย กรกุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสิริวรินทร์ เกรย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายกนก เกาฑัณฑ์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สว่างลาภมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายมนัสวี ศรีนวลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายกนก เกาฑัณฑ์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สว่างลาภมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายมนัสวี ศรีนวลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายเกษม ประจักษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุลโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เทวะผลินโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เทวะผลินโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เทวะผลินโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เทวะผลินโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เทวะผลินโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เทวะผลินโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เทวะผลินโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเชียง ใจซื่อโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นางวันทนา ด่านปานโรงเรียนบ้านชุมนุมพระกรรมการ
3. นายทินกร มอญแช่มช้อยโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ์ รัตนาโรงเรียนบ้านหนองรีประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน จันทร์สอาดโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ธิปะโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ์ รัตนาโรงเรียนบ้านหนองรีประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน จันทร์สอาดโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ธิปะโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พัดแดงโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวพิชามญชุ์ อ่ำทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายปิ่นชัย ปิ่นกุมภีร์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย อ่ำสกุลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นายวันชัย หมื่นบำรุงโรงเรียนบ้านพรหมณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจันทรา ช่างปรีชาโรงเรียนบ้านอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ คำศรีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาวธิติพร ลิ้นศักดิ์ชัยกิจโรงเรียนบ้านหนองไม้เอื้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ยอดปรางโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นายชนาธิป บุญยองโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวพึงพิศ ศรีคำอ้ายโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางธนัชพร แก้วพระโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรญา อภิภัทรวาทินโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นายนนท์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขานางสางหัวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสิทธิพงษ์ พุทธิสารโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นางสาวดิศราพร ศรีนุชโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางพิไลพร คงพรหมโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธนัชพร แก้วพระโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาทินโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นายนนท์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขานางสางหัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพรโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นายมานะชัย ตันสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)กรรมการ
3. นายวรภัทร ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางธนัชพร แก้วพระโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาทินโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นายนนท์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขานางสางหัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ ศิวพรมณฑลโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษราคัม แข็งแรงโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกรรมการ
3. นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ศิวพรมณฑลโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษราคัม แข็งแรงโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกรรมการ
3. นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุนทร เอี่ยมแสงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธนัชชา โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวโควิน บุตรดาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางธนัชพร แก้วพระโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาทินโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นายธนัชชา โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุนทร เอี่ยมแสงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธนัชชา โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวโควิน บุตรดาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวณพัฐกรณ์ เลิศชำนาญสวนโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลีโรงเรียนเสรี-สมใจกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ นิ่มนวลโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุนทร เอี่ยมแสงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธนัชชา โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวโควิน บุตรดาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ใยเยื่อโรงเรียนบ้านหนองกร่างประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล อรุณศรีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
3. นางกัญจนา จุฑามณีโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสนิท กิ่งสามีโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา ต้นพงษ์โรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ เทียนสมใจโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางสาวนภัสพร ทองพรายโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา จันทามุดารโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร อิทธิชัยเลิศทวีโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายนนทชัย สุขสำราญโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (อ.หนองปรือ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจงรักษ์ เหล่าลาภะโรงเรียนบ้านตรอกสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุวัน ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอารี สงครามโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ เหล่าลาภะโรงเรียนบ้านตรอกสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุวัน ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอารี สงครามโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปรางประภา เมืองพันธ์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชานันท์ อักษรโรงเรียนบ้านหนองนกแก้วกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี ญวนรัมย์โรงเรียนบ้านลำอีซูประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เหมือนเทียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)กรรมการ
3. นายธนกฤต สุภาพันธ์โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวารุณี สุภาพโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา แช่มโสภาโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อกรรมการ
3. นางสาวอารีญา ครึกเครือโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางนัยนา ปทุมสูติโรงเรียนบ้านหนองเค็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวศานตมล ดอนม่วงไพรโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางสาวกชพร เขมะนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางลักษมี เสือวงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ หนุนภักดีโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางนัยนา ปทุมสูติโรงเรียนบ้านหนองเค็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวศานตมล ดอนม่วงไพรโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางสาวกชพร เขมะนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรชื่น โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช เลิศกาญจนวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางนิตยา บุญเต็มโรงเรียนบ้านรางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพรชื่น โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช เลิศกาญจนวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางนิตยา บุญเต็มโรงเรียนบ้านรางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฑาธิบดิ์ แก้วบุญมาโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา ธิษาจารย์โรงเรียนบ้านพรหมณีกรรมการ
3. นางสุจิตราภรณ์ ธนสิริวัฒนกูลโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ รักอู่โรงเรียนบ้านหนองนกแก้วประธานกรรมการ
2. นางปรานี พูนประเสริฐศรีโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวอุทัย เพ็ญจูโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ จันทร์ผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางวรรณา กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ จันทร์ผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางวรรณา กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวัชรี พลเสนโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา แก่นจันทร์ดาโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางสาวญาดา สาเศียรโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี พลเสนโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา แก่นจันทร์ดาโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางสาวญาดา สาเศียรโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิจิตรา ภควิกรัยโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางกลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์โรงเรียนหนองขอนเทพพนมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดาประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ ภู่ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านรางขามกรรมการ
3. นางสาวยุพา กิจบุญศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกรัตน์ อิ่มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณหนุน ซาเสนโรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการ
3. นางสาวสุดา โชระเวกโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกรัตน์ อิ่มประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณหนุน ซาเสนโรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการ
3. นางสาวสุดา โชระเวกโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัทณา ชาวบ้านกร่างโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี พรมตวงโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
3. นางบังอร ชวนชื่นโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกิ่งกาญ ธีระเลิศนภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช เรียงรวบโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสุภาพ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิ่งกาญ ธีระเลิศนภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช เรียงรวบโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสุภาพ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งกาญ ธีระเลิศนภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช เรียงรวบโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสุภาพ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งกาญ ธีระเลิศนภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช เรียงรวบโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสุภาพ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกิ่งกาญ ธีระเลิศนภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช เรียงรวบโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสุภาพ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดาพร ชูชื่นโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร เหลืองพิทักษ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ฟักเจริญโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญ ธีระเลิศนภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช เรียงรวบโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสุภาพ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเวนิช ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเวนิช ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเวนิช ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเวนิช ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเวนิช ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา แผนใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกรี รัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ศรีสิงห์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวลาวัลย์ จีนทองโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ชูแก้วโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)กรรมการ
3. นางสาวยุพิน พานโถมโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ฉิมวัยโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ จงไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ฉิมวัยโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ จงไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรรณี ชูแก้วโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ จีนทองโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
3. นางสาวยุพิน พานโถมโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบสพป.กาญจนบุรี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายนฤภัทร พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ วิมลทิพย์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบสพป.กาญจนบุรี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายนฤภัทร พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ วิมลทิพย์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยนุช วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ศิษย์อนันต์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายอำนาจ เปรมปรีดิ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยะนุช วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ศิษย์อนันต์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายอำนาจ เปรมปรีดิ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม โทรศัพท์ 0860329335 e-mail : pepg.kan4@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]