หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 0 0 0
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 25 52 35
3 005 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 5 14 10
4 013 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 2 3 3
5 011 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 3 16 8
6 012 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 7 13 9
7 014 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 21 46 34
8 015 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 19 53 33
9 017 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1 1 1
10 018 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 0 0 0
11 016 โรงเรียนบ้านท่าว้า 0 0 0
12 019 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 2 4 3
13 021 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 6 7 7
14 020 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 2 7 4
15 022 โรงเรียนบ้านบะลังกา 2 7 3
16 023 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 2 5 3
17 025 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1 2 2
18 026 โรงเรียนบ้านพรหมณี 3 9 5
19 027 โรงเรียนบ้านพุบอน 6 13 10
20 028 โรงเรียนบ้านพุพรหม 5 23 12
21 029 โรงเรียนบ้านพุรวก 1 3 2
22 030 โรงเรียนบ้านยางสูง 3 7 5
23 031 โรงเรียนบ้านรางขาม 1 3 2
24 032 โรงเรียนบ้านรางพยอม 0 0 0
25 035 โรงเรียนบ้านลําอีซู 15 41 26
26 036 โรงเรียนบ้านวังด้ง 13 24 18
27 037 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 2 11 4
28 038 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 6 14 9
29 039 โรงเรียนบ้านสามยอด 19 43 29
30 041 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 4 4
31 042 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 8 23 14
32 043 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 0 0 0
33 044 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 4 6 6
34 050 โรงเรียนบ้านหนองขอน 12 37 18
35 049 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 4 9 7
36 054 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 3 6 4
37 055 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 5 15 8
38 056 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 3 8 5
39 057 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 4 6 5
40 059 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 10 22 18
41 060 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 12 48 19
42 061 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 39 21
43 062 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 14 31 22
44 063 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 19 68 38
45 064 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 1 1
46 065 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
47 069 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 14 27 20
48 068 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
49 070 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 3 15 6
50 071 โรงเรียนบ้านหนองรี 13 35 24
51 072 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 3 1
52 034 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 2 2 2
53 075 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1 3 1
54 076 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 3 2
55 077 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 2 2
56 078 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
57 051 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1 2 1
58 052 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 20 39 27
59 058 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 22 47 27
60 046 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 4 10 4
61 045 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 0 0 0
62 073 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 14 32 23
63 067 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 2 4 2
64 074 โรงเรียนบ้านหนองโสน 6 16 10
65 081 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 5 3
66 079 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1 3 2
67 047 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 2 7 3
68 048 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 0 0 0
69 066 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 3 8 6
70 083 โรงเรียนบ้านหลังเขา 13 37 26
71 084 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 0 0 0
72 007 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 2 27 6
73 008 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 3 6 4
74 009 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 6 19 11
75 006 โรงเรียนบ้านเขาแดง 2 4 4
76 010 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 7 21 15
77 040 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 11 24 18
78 024 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1 2 2
79 033 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 5 14 9
80 085 โรงเรียนประชาพัฒนา 0 0 0
81 086 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 32 74 52
82 087 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 21 39 27
83 089 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 2 9 5
84 090 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 46 125 74
85 091 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 4 14 6
86 092 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 8 13 12
87 094 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 4 9 7
88 095 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 16 37 22
89 096 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 12 30 20
90 097 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 30 56 46
91 001 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 11 23 18
92 093 โรงเรียนเสรี-สมใจ 0 0 0
93 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 13 24 21
94 082 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 13 34 18
รวม 660 1648 1056
2704

นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม โทรศัพท์ 0860329335 e-mail : pepg.kan4@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]