หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.กจ.4)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
2 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต4 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
3 นายสมพร เจริญกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองปรือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
4 นายสมศักดิ์ นิ่มนวล ผอ.ร.ร.บ้านหนองแสลบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
5 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว ผอ.ร.ร.วัดทุ่งมะสัง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
6 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
7 นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
9 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
10 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
11 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
12 นายสุเมธ นิยมธรรม รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
13 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
14 นายวิทวัส จงถาวรพานิชย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นายสาโรจน์ นุษพรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 นางศรัญญา ชูนาค เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นางสาวไพรินทร์ คำสุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว ผอ.ร.ร.วัดทุ่งมะสัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
22 นายสมศักดิ์ เพลิงพิษ ผอ.ร.ร.บ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
23 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
24 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
25 นายเรวัติ ปานธรรม ผอ.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
26 นางสมคิด สุวรรณรัฐ รองผอ.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
27 นางสาวอังสิยา ช่างปรีชา ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
28 นางสาวช่อทิพย์ บุญไสว ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
29 นางสาวชวลี ตำนานจิตร์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
30 นางสาวกมลชนก ชินโพธิ์คลัง ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
31 นางเนตรา ตระกูลราษฎร์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
32 นายวิทวัส จงถาวรพานิชย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
33 นางวนิดา ม่วงแก้ว รองผอ.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
34 นางวิภาวี สุนทร ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
35 นางพิมล เพลงปาน ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
36 นางจันทรา ช่างปรีชา ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
37 นางสาวโสภิต สุกุลธนาศร ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
38 นางสุปวีณ์ สีทองเพีย ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
39 นางสุภาภรณ์ คงเพชรศักดิ์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
40 นางสาวราตรี เที่ยงธรรม ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
41 นางสาวกัญญามาศ สุคนธมณี ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
42 นางสาวจรรยาพร สระทองขาว ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
43 นางกรวิกา ทิพย์ประดิษฐ์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
44 นางนันทิยา สนพราย ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
45 นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
46 นางสาวอนัญญา สังข์วรรณะ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
47 นางสาวลักขณา โคบุตร ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
48 นางพริ้งเพราภกร มิ่งปภากุล ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
49 นางสาวเสวย อ่อนจันทร์ ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
50 นายกิตติพล ปิ่นเพชร ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
51 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
52 นายชาญชัย การุณ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
53 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
54 นายเอกสิทธิ์ ศรีบุญเพ็ง พนักงานธุรการ ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
55 นายสามารถ คงอาจหาญ นักการภารโรง ร.ร.บ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
56 นายปราศัย พานแก้ว ช่างครุภัณฑ์ ร.ร.บ้านบึงหัวแหวน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
57 นายวิทยา จรรยาวิจิตร์ ช่างครุภัณฑ์ ร.ร.บ้านหนองเตียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
58 นายสุจินต์ สุคนธมณ๊ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
59 นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
60 นายนภดล ขุนชำนาญ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
61 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
62 นายเอกสิทธิ์ ศรีบุญเพ็ง พนักงานธุรการ ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
63 นายชาญชัย การุณ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
64 นางภคมล สะอาดดี ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
65 นางสุรีพร คงสิทธิ์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
66 นายสมบัติ สืบศักดิ์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
67 นางสาวปุณฐิภา โชติปิติมน ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
68 นางชุติปภา ลิ้นจี่ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
69 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
70 นางอรทัย เหมือนไข่ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
71 นางเพ็ญเดือน เหมือนเขียว ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
72 นายสุจินต์ สุคนธมณ๊ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
73 นางพิสมัย สุคนธมณี ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
74 นางชวลี ตำนานจิตร์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
75 นางภัณฑิลา ไม้หอม ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
76 นางสาวอารีญา ครึกเครือ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
77 นางสาวณัฏธี อาชีวมงคล ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
78 นางสาวปัทมา เรืองขจร ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
79 นางอัญชลี สันห์ลักษณ์ ครู ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
80 นายรำลึก สนพราย ผอ.ร.ร.บ้านช่องด่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
81 นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล ผอ.ร.ร.บ้านยางสูง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
82 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
83 นางสาวไพรินทร์ คำสุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
84 นายสมยศ นาคพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านพุพรม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
85 นางวาสนา โพธิ์ทอง ผอ.ร.ร.บ้านวังด้ง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
86 นายวิทยา สุทธิใส ผอ.ร.ร.บ้านหนองไก่ต่อ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
87 นางเรือนแพร บุญเชิด ครู ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
88 นายทวี แสงศรี ครู ร.ร.บ้านหนองขอนเทพพนม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
89 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
90 นางศรัญญา ชูนาค เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
91 นายบุญส่ง โซยรัมย์ ผอ.ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 นายณรงค์รัชช์ กล่อมจิตร์ ผอ.ร.ร.บ้านบึงหัวแหวน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นายมานะ กวางทอง ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคู ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นางสาวหทัยกาญจน์ ชงกุล ผอ.ร.ร.บ้านหนองไก่เหลือง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
96 นางสิรภัทร ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97 นางสาวไพรินทร์ คำสุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98 นางสาวปัทมา สายสอาด ผอ.ร.ร.บ้านเสาหงส์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
99 นางสาวพิมภา ช้างน้ำ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเข้ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
100 นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์ ผอ.ร.ร.วังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
101 นางเพยาว์ วงศาโรจน์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหวาย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
102 นายไมตรี บุญเติม ผอ.ร.ร.บ้านพุบอน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
103 นางปัญญา ยะสงคราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
104 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
105 นายมนัส แก้วเรือง ผอ.ร.ร.บ้านหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
106 นายชาญณรงค์ รักน้อย ผอ.ร.ร.บ้านน้ำโจน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
107 นางสาวเสาวรัตน์ จันทรศรี ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาก้าย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
108 นางสาววรางคนาง แป้นเขียว รก.ผอ.ร.ร.บ้านรางพยอม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
109 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
110 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
111 นายสุรชัย สุขเข ผอ.ร.ร.บ้านหนองแกประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
112 นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล ผอ.ร.ร.บ้านยางสูง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
113 นางสาวสมคิด สุวรรณรัฐ รองผอ.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
114 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
115 นายวิทวัส จงถาวรพานิชย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
116 นายสุบรรหาร ช่างปรีชา ผอ.ร.ร.บ้านหนองรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์ สพฐ.)
117 นายสนิท กิ่งสามี ผอ.ร.ร.บ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์ สพฐ.)
118 นายพยนต์ เปรมจรูญ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแกใน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์ สพฐ.)
119 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์ สพฐ.)
120 นางศรัญญา ชูนาค เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์ สพฐ.)
121 นายสมชาย คำเรียง ผอ.ร.ร.บ้านหนองขอน คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
122 นายนิทัศน์ เชียงทอง ผอ.ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
123 นางสาววลาวัลย์ จีนทอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
124 นายพรชัย ชูวงษ์วิชช ผอ.ร.ร.บ้านเขามุสิ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
125 นายราเชนทร์ ขำสุนทร ผอ.ร.ร.บ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
126 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
127 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
128 นายสมพร เจริญกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองปรือ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
129 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
130 นายเทียน ศิลาจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านสระเตยพัฒนา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
131 นางสาวมาลี เกิดผลหลาก ผอ.ร.ร.บ้านน้ำคลุ้ง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
132 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
133 นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
134 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์ รองผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
135 นางวิไล ศรีสุข ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
136 นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
137 นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
138 นายไกรสร จันทรศร ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
139 นายชัชวาลย์ ลือชา พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
140 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
141 นางวราภรณ์ เชื้อพิมพ์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
142 นางสาวอนงค์ เบ้าชาลี ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
143 นางพรพิศ นงลักษณ์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
144 นายธนัชชา โพธิกุล ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
145 นางสาวเพ็ญลักษณ์ กำธรธนกาญจน์ ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
146 นางกุลรดา แก้วละม้าย ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
147 นายอุดร ศรีสุข ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
148 นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
149 นายไกรสร จันทรศร ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
150 นายชัชวาลย์ ลือชา พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
151 นายสมชาย พวงไทย นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
152 นายประทวน ผลดก ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
153 นายประทวน ผลดก ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
154 นายสมชาย พวงไทย นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
155 นางสาวพฤษรัตน์ ทองมาก ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
156 นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเกือง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
157 นางสาวศศิประภา ประคองศรี ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
158 นางสาวสุนันท์ เหมือนทัด เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
159 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์ รองผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
160 นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเกือง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
161 นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
162 นางปราณี มงคลรัตน์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
163 นางสุรินทร์ จันทร์ผ่อง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
164 นางกนกวรรณ ปานธรรม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
165 นางอำพัน รอดคำ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
166 นางอำพัน รอดคำ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
167 นางเสาวลักษณ์ แดงงาม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและของว่าง
168 นายสมาน สีสังข์งาม ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุ่ม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
169 นายจำนงค์ ภักดี ผอ.ร.ร.บ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
170 นางสาวอุทัย เพ็ญจู ผอ.ร.ร.บ้านไร่เจริญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
171 นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
172 นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
173 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
174 นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
175 นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผอ.ร.ร.บ้านวังใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
176 นายสมรัก ใจตรง ผอ.ร.ร.บ้านสามยอด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
177 นางสาวราตรี ทองศรี ผอ.ร.ร.บ้านเขาแดง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
178 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพลู ผอ.ร.ร.บ้านเขานางสางหัว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
179 นางสาวศิริพร สุขเอี่ยม ะุรการ ร.ร.บ้านหนองกร่าง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
180 นายสมศักดิ์ นิ่มนวล ผอ.ร.ร.บ้านหนองแสลบ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
181 นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านตลุงเหนือ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
182 ว่าที่ พต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองปรือ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
183 นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ็ก ผอ.ร.ร.วัดหนองไม้เอื้อย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
184 นางวรกานต์ อินทรโสภา ผอ.ร.ร.บ้านเขาแหลม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
185 นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
186 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
187 นายนเรศ จงอารี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
188 นายนเรศ จงอารี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
189 นางศิริญญา เสายางสูง ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
190 นางพิมญดา ประโลมรัมย์ ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
191 นางสาววิลาวัลย์ ศรีหาโคตร ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
192 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
193 นางสาวสุพัชชา เชี่ยวชาญ ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
194 นางสาวนิสา แสงขำ ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
195 นางสาวทัศนีย์ ประทุมลี ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
196 นางสาวศรัญญา เอี่ยมใจดี ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
197 นางสาวนิภาวรรณ ผิวทองงาม ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
198 นายสุทธิพงษ์ นิ่มนวล ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
199 นางสาววรรณา พนาพิทักษ์กุล ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
200 นางสาวจินตนา อำนวยผล ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
201 นางศิริญญา เสายางสูง ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
202 นางสาวนิชาภา พุ่มศรี ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
203 นางสาววิลาวัลย์ ศรีหาโคตร ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
204 นางสาวดวงใจ มะลินิล ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
205 นายวิทยา จันทร์โพธิ์งาม ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
206 นายปกรณ์เกียรติ สืบเรือง นักการภารโรง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
207 นายบุญชู ทองนุ่ม ช่างครุภัณฑ์ ร.ร.บ้านหนองกร่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
208 นายวิทยา จันทร์โพธิ์งาม ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
209 นายปรีชา พะยอมหอม ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
210 นายปกรณ์เกียรติ สืบเรือง นักการภารโรง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
211 นางพิสมัย ปลั่งกลาง ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
212 นางสาวทัศนีย์ ประทุมลี ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
213 นางสาวดวงใจ มะลินิล ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
214 นางสาวสุพัชชา เชี่ยวชาญ ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
215 นางสาวศิริญญา เสายางสูง ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
216 นางสาวนิภาวรรณ ผิวทองงาม ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
217 นางสาวศศิพร ศรีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
218 นายวีระชัย บุญอยู่ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเตียน คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
219 นางชลลดา เทพเทียน ผอ.ร.ร.บ้านหนองนกแก้ว คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
220 นายพลาดิศัย โพธิจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำลาด คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
221 นายจรัส วิเชียรสาร ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาเดช คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
222 นางสาววิรัตน์ รัตนอารีกุล ผอ.ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
223 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
224 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
225 นายชนะพงษ์ สาระ ผอ.ร.ร.หนองขอนเทพพนม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
226 นายไพรัช พวกยะ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเค็ด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
227 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผอ.ร.ร.ราษฎร์บำรุงธรรม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
228 นายชลอ ทองดีเลิศ ผอ.ร.ร.บ้านหนองจั่น คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
229 นายวิชิต สมิงไพร ผอ.ร.ร.บ้านเขาหินตั้ง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
230 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
231 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
232 นายสาโรจน์ นุษพรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
233 นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดเลาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
234 นายชลอ ทองดีเลิศ ผอ.ร.ร.บ้านหนองจั่น คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
235 นายภัสภูมิ ยะปายต๋า ผอ.ร.ร.เสรี-สมใจ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
236 นางศิริญญา เสายางสูง ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
237 นายสมพงษ์ แผนสมบูรณ์ ครู ร.ร.อนุบาลวัดเลาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
238 นายสมเดช แผนสมบูรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านกรับใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
239 นางสาวรุ่งนภา สุภาภา ผอ.ร.ร.บ้านชุมนุมพระ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
240 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
241 นายประวัติ มณีงาม ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
242 นายประเชิญ ศรีคูบัว รก.ผอ.ร.ร.บ้านหนองงูเห่า คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
243 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
244 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
245 นายกิตติศักดิ์ เกิดดี ผอ.ร.ร.บ้านพรหมมณี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
246 นางพรชนก เตียวเจริญกิจ ผอ.ร.ร.บ้านตรอกสะเดา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
247 นายอุดม ลิ้มละมัย ผอ.ร.ร.บ้านหนองกระหนาก คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
248 นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน ผอ.ร.ร.บ้านบะลังกา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
249 นายลำยอง จันทร์สุข ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลิง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
250 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
251 นายสุเมธ นิยมธรรม รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
252 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
253 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
254 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
255 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
256 นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลแก้ว เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
257 นางสาวยุรี เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
258 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
259 นางสาวไพรินทร์ คำสุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม - รับรายงานตัว
260 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
261 นายอำนาจ ชื่่นบาน ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
262 นางศรัญญา ชูนาค ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
263 นายมิถุนา พิมพ์ทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
264 นายธนาพัทธ์ พรดี พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
265 นายกิตติ บึงแก้ว ช่างครุภัณฑ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
266 นายวีระชาติ ทิพย์อุทัย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
267 นายธนาพัทธ์ พรดี พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
268 นายสมยศ พิกุลแก้ว พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
269 นางสาวเตือนใจ นิคมโพธินันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
270 นางสาวพิชชาภา ราชมาลา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
271 นางสาวไพรินทร์ คำสุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
272 นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
273 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
274 นายจุมพล ฉัตรไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
275 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม โทรศัพท์ 0860329335 e-mail : pepg.kan4@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]