สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 29 2 0 0 31
2 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 25 8 3 3 36
3 อนุบาลหนองปรือ 19 7 3 0 29
4 ชุมชนบ้านหลุมรัง 17 6 0 1 23
5 บ้านตรอกสะเดา 16 2 0 2 18
6 บ้านหนองเตียน 14 1 2 0 17
7 บ้านหนองปลิง 13 4 2 0 19
8 บ้านตลุงเหนือ 13 2 1 1 16
9 บ้านหนองมะสัง 12 1 0 0 13
10 บ้านหนองเค็ด 11 5 0 1 16
11 บ้านหนองแสลบ 11 0 0 1 11
12 อนุบาลบ่อพลอย 10 2 1 1 13
13 บ้านหนองอำเภอจีน 10 2 0 1 12
14 บ้านหลังเขา 10 1 2 0 13
15 บ้านลําอีซู 10 1 0 0 11
16 ราษฎร์บํารุงธรรม 9 11 0 1 20
17 บ้านวังด้ง 9 2 2 0 13
18 บ้านหนองนกแก้ว 9 0 1 0 10
19 บ้านหนองปลาไหล 8 4 0 0 12
20 บ้านหนองขอน 8 2 1 1 11
21 เขาวงพระจันทร์ 8 2 0 1 10
22 บ้านหนองปรือ 8 2 0 0 10
23 บ้านหนองประดู่ 7 2 3 0 12
24 บ้านหนองรี 7 1 1 0 9
25 อนุบาลวัดเลาขวัญ 6 1 1 0 8
26 วัดใหม่ภูมิเจริญ 5 3 0 0 8
27 บ้านเขาแหลม 5 1 0 0 6
28 บ้านสระเตยพัฒนา 5 1 0 0 6
29 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 4 5 0 1 9
30 บ้านเสาหงส์ 4 1 2 0 7
31 บ้านพุพรหม 4 1 0 0 5
32 บ้านพุบอน 4 1 0 0 5
33 บ้านหนองกร่าง 4 1 0 0 5
34 บ้านหนองขอนเทพพนม 4 0 0 0 4
35 บ้านสามยอด 3 3 2 0 8
36 บ้านช่องด่าน 3 2 0 0 5
37 บ้านน้ำลาด 3 1 1 1 5
38 บ้านหนองจั่น 3 1 1 0 5
39 บ้านเขาหินตั้ง 3 1 0 0 4
40 หมู่บ้านป่าไม้ 3 1 0 0 4
41 บ้านกรับใหญ่ 3 0 1 1 4
42 บ้านยางสูง 3 0 0 0 3
43 บ้านหนองไผ่ล้อม 2 1 0 0 3
44 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 2 0 1 0 3
45 บ้านพรหมณี 2 0 0 1 2
46 บ้านเขานางสางหัว 2 0 0 0 2
47 บ้านเขาแดง 2 0 0 0 2
48 บ้านชุมนุมพระ 2 0 0 0 2
49 บ้านน้ำโจน 2 0 0 0 2
50 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 0 0 2
51 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
52 บ้านไร่เจริญ 1 2 2 0 5
53 วัดหนองไม้เอื้อย 1 2 0 0 3
54 บ้านหนองตาเดช 1 2 0 0 3
55 บ้านหนองงูเห่า 1 1 1 0 3
56 บ้านหนองใหญ่ 1 1 1 0 3
57 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 0 2
58 บ้านวังใหญ่ 1 1 0 0 2
59 บ้านเขามุสิ 1 1 0 0 2
60 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 1 0 2 0 3
61 บ้านหนองตาก้าย 1 0 2 0 3
62 บ้านบึงหัวแหวน 1 0 1 0 2
63 บ้านหนองโสน 1 0 1 0 2
64 บ้านหนองไก่ต่อ 1 0 1 0 2
65 บ้านพุรวก 1 0 0 0 1
66 บ้านโป่งไหม 1 0 0 0 1
67 บ้านหนองเข้ 1 0 0 0 1
68 บ้านบะลังกา 0 2 0 0 2
69 บ้านน้ำคลุ้ง 0 1 1 0 2
70 บ้านหนองหวาย 0 1 0 1 1
71 บ้านหนองกุ่ม 0 1 0 0 1
72 บ้านหนองสาหร่าย 0 1 0 0 1
73 บ้านพยอมงาม 0 1 0 0 1
74 บ้านหนองผักแว่น 0 1 0 0 1
75 บ้านหนองใหญ่. 0 1 0 0 1
76 บ้านหนองสําโรง 0 0 2 0 2
77 บ้านหนองหวาย 0 0 1 0 1
78 บ้านหนองย่างช้าง 0 0 0 1 0
79 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 1 0
รวม 396 115 46 21 578