สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 15 4 3 22 29 2 0 0 31
2 บ้านหนองเตียน 7 5 1 13 14 1 2 0 17
3 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 7 4 8 19 25 8 3 3 36
4 บ้านหนองเค็ด 7 3 3 13 11 5 0 1 16
5 บ้านหลังเขา 7 2 1 10 10 1 2 0 13
6 บ้านตลุงเหนือ 6 2 2 10 13 2 1 1 16
7 ชุมชนบ้านหลุมรัง 5 5 2 12 17 6 0 1 23
8 อนุบาลหนองปรือ 4 7 2 13 19 7 3 0 29
9 บ้านหนองแสลบ 4 1 3 8 11 0 0 1 11
10 บ้านหนองมะสัง 3 5 3 11 12 1 0 0 13
11 บ้านหนองปลิง 3 3 4 10 13 4 2 0 19
12 บ้านหนองนกแก้ว 3 1 3 7 9 0 1 0 10
13 บ้านหนองปลาไหล 3 1 2 6 8 4 0 0 12
14 บ้านหนองรี 3 0 1 4 7 1 1 0 9
15 บ้านน้ำลาด 3 0 1 4 3 1 1 1 5
16 บ้านตรอกสะเดา 2 4 3 9 16 2 0 2 18
17 บ้านหนองขอน 2 3 2 7 8 2 1 1 11
18 บ้านพุพรหม 2 2 1 5 4 1 0 0 5
19 บ้านวังด้ง 2 2 0 4 9 2 2 0 13
20 บ้านหนองขอนเทพพนม 2 0 0 2 4 0 0 0 4
21 บ้านหนองอำเภอจีน 1 3 3 7 10 2 0 1 12
22 อนุบาลบ่อพลอย 1 3 2 6 10 2 1 1 13
23 บ้านลําอีซู 1 3 1 5 10 1 0 0 11
24 บ้านหนองประดู่ 1 2 1 4 7 2 3 0 12
25 อนุบาลวัดเลาขวัญ 1 2 1 4 6 1 1 0 8
26 วัดใหม่ภูมิเจริญ 1 2 0 3 5 3 0 0 8
27 บ้านหนองปรือ 1 1 2 4 8 2 0 0 10
28 บ้านหนองจั่น 1 1 0 2 3 1 1 0 5
29 บ้านเขานางสางหัว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านเขาหินตั้ง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
31 บ้านเขาแดง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
32 บ้านสามยอด 1 0 0 1 3 3 2 0 8
33 หมู่บ้านป่าไม้ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
34 บ้านชุมนุมพระ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
35 บ้านน้ำโจน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
36 บ้านหนองงูเห่า 1 0 0 1 1 1 1 0 3
37 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
38 บ้านพุรวก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านโป่งไหม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 ราษฎร์บํารุงธรรม 0 3 3 6 9 11 0 1 20
41 บ้านเขาแหลม 0 3 0 3 5 1 0 0 6
42 เขาวงพระจันทร์ 0 1 2 3 8 2 0 1 10
43 บ้านสระเตยพัฒนา 0 1 2 3 5 1 0 0 6
44 บ้านเสาหงส์ 0 1 2 3 4 1 2 0 7
45 บ้านพุบอน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
46 วัดหนองไม้เอื้อย 0 1 1 2 1 2 0 0 3
47 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
48 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านหนองตาเดช 0 1 0 1 1 2 0 0 3
50 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
51 บ้านบะลังกา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
52 บ้านหนองกุ่ม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
53 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 0 0 1 1 4 5 0 1 9
54 บ้านหนองกร่าง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
55 บ้านยางสูง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
56 บ้านพรหมณี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
57 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
58 บ้านวังใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
59 บ้านหนองตาก้าย 0 0 1 1 1 0 2 0 3
60 บ้านหนองเข้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
61 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
62 บ้านช่องด่าน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
63 บ้านกรับใหญ่ 0 0 0 0 3 0 1 1 4
64 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
65 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
66 บ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
67 บ้านเขามุสิ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
68 บ้านบึงหัวแหวน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
69 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
70 บ้านหนองไก่ต่อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
71 บ้านน้ำคลุ้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
72 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
73 บ้านพยอมงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 บ้านหนองใหญ่. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
76 บ้านหนองสําโรง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
77 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
78 บ้านหนองย่างช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
79 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 109 89 77 275 396 115 46 21 557