สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 15 4 3 22 29 2 0 0 31
2 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 12 4 8 24 30 8 3 3 41
3 บ้านหนองเค็ด 8 3 3 14 12 5 0 1 17
4 บ้านหนองเตียน 7 5 1 13 14 1 2 0 17
5 บ้านหลังเขา 7 2 1 10 10 1 2 0 13
6 บ้านตลุงเหนือ 6 2 2 10 13 2 1 1 16
7 บ้านหนองรี 6 1 1 8 11 1 1 0 13
8 ชุมชนบ้านหลุมรัง 5 5 2 12 17 6 0 1 23
9 บ้านหนองแสลบ 5 1 3 9 12 1 0 1 13
10 อนุบาลหนองปรือ 4 7 2 13 19 7 3 0 29
11 บ้านหนองมะสัง 3 5 3 11 12 1 0 0 13
12 บ้านหนองปลิง 3 3 4 10 13 4 2 0 19
13 บ้านหนองปลาไหล 3 2 2 7 9 5 0 0 14
14 บ้านหนองนกแก้ว 3 1 3 7 9 0 1 0 10
15 บ้านหนองกุ่ม 3 1 0 4 3 1 0 0 4
16 บ้านน้ำลาด 3 0 1 4 3 1 1 1 5
17 บ้านตรอกสะเดา 2 5 3 10 17 2 0 2 19
18 บ้านหนองขอน 2 3 2 7 8 2 1 1 11
19 บ้านเสาหงส์ 2 2 2 6 7 2 2 0 11
20 บ้านพุพรหม 2 2 1 5 4 1 0 0 5
21 บ้านวังด้ง 2 2 0 4 9 2 2 0 13
22 บ้านหนองกร่าง 2 1 1 4 7 1 0 0 8
23 บ้านหนองขอนเทพพนม 2 0 0 2 4 0 0 0 4
24 บ้านลําอีซู 1 4 2 7 10 3 0 0 13
25 อนุบาลวัดเลาขวัญ 1 4 2 7 8 3 1 0 12
26 อนุบาลบ่อพลอย 1 3 4 8 12 2 1 1 15
27 บ้านหนองอำเภอจีน 1 3 3 7 10 2 0 1 12
28 บ้านเขาแหลม 1 3 0 4 6 1 0 0 7
29 บ้านหนองประดู่ 1 2 1 4 7 2 3 0 12
30 วัดใหม่ภูมิเจริญ 1 2 0 3 5 3 0 0 8
31 บ้านหนองปรือ 1 1 2 4 8 2 0 0 10
32 บ้านหนองโสน 1 1 2 4 5 0 1 0 6
33 บ้านช่องด่าน 1 1 0 2 5 2 0 0 7
34 บ้านสามยอด 1 1 0 2 4 3 2 0 9
35 บ้านหนองจั่น 1 1 0 2 3 1 1 0 5
36 บ้านหนองตาเดช 1 1 0 2 2 2 0 0 4
37 บ้านเขานางสางหัว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านเขาหินตั้ง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
39 บ้านเขาแดง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
40 หมู่บ้านป่าไม้ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
41 บ้านชุมนุมพระ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
42 บ้านน้ำโจน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 บ้านหนองงูเห่า 1 0 0 1 1 1 1 0 3
44 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
45 บ้านพุรวก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านรางขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านโป่งไหม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 ราษฎร์บํารุงธรรม 0 3 3 6 9 11 0 1 20
49 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 0 2 1 3 6 5 0 1 11
50 เขาวงพระจันทร์ 0 1 2 3 8 2 0 1 10
51 บ้านสระเตยพัฒนา 0 1 2 3 5 1 0 0 6
52 บ้านพุบอน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
53 วัดหนองไม้เอื้อย 0 1 1 2 1 2 0 0 3
54 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
55 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านบะลังกา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
58 บ้านยางสูง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
59 บ้านพรหมณี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
60 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
61 บ้านวังใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
62 บ้านหนองตาก้าย 0 0 1 1 1 0 2 0 3
63 บ้านหนองเข้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
64 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
65 บ้านกรับใหญ่ 0 0 0 0 3 0 1 1 4
66 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
67 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
68 บ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
69 บ้านเขามุสิ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
70 บ้านบึงหัวแหวน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
71 บ้านหนองไก่ต่อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
72 บ้านน้ำคลุ้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
73 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
74 บ้านพยอมงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
76 บ้านหนองใหญ่. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 บ้านหนองสําโรง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
78 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
79 บ้านหนองย่างช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
80 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
81 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 131 102 83 316 434 122 46 21 602