สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 30 8 3 3 41
2 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 29 2 0 0 31
3 อนุบาลหนองปรือ 19 7 3 0 29
4 ชุมชนบ้านหลุมรัง 17 6 0 1 23
5 บ้านตรอกสะเดา 17 2 0 2 19
6 บ้านหนองเตียน 14 1 2 0 17
7 บ้านหนองปลิง 13 4 2 0 19
8 บ้านตลุงเหนือ 13 2 1 1 16
9 บ้านหนองเค็ด 12 5 0 1 17
10 อนุบาลบ่อพลอย 12 2 1 1 15
11 บ้านหนองแสลบ 12 1 0 1 13
12 บ้านหนองมะสัง 12 1 0 0 13
13 บ้านหนองรี 11 1 1 0 13
14 บ้านลําอีซู 10 3 0 0 13
15 บ้านหนองอำเภอจีน 10 2 0 1 12
16 บ้านหลังเขา 10 1 2 0 13
17 ราษฎร์บํารุงธรรม 9 11 0 1 20
18 บ้านหนองปลาไหล 9 5 0 0 14
19 บ้านวังด้ง 9 2 2 0 13
20 บ้านหนองนกแก้ว 9 0 1 0 10
21 อนุบาลวัดเลาขวัญ 8 3 1 0 12
22 บ้านหนองขอน 8 2 1 1 11
23 เขาวงพระจันทร์ 8 2 0 1 10
24 บ้านหนองปรือ 8 2 0 0 10
25 บ้านหนองประดู่ 7 2 3 0 12
26 บ้านเสาหงส์ 7 2 2 0 11
27 บ้านหนองกร่าง 7 1 0 0 8
28 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 6 5 0 1 11
29 บ้านเขาแหลม 6 1 0 0 7
30 วัดใหม่ภูมิเจริญ 5 3 0 0 8
31 บ้านช่องด่าน 5 2 0 0 7
32 บ้านสระเตยพัฒนา 5 1 0 0 6
33 บ้านหนองโสน 5 0 1 0 6
34 บ้านสามยอด 4 3 2 0 9
35 บ้านพุพรหม 4 1 0 0 5
36 บ้านพุบอน 4 1 0 0 5
37 บ้านหนองขอนเทพพนม 4 0 0 0 4
38 บ้านน้ำลาด 3 1 1 1 5
39 บ้านหนองจั่น 3 1 1 0 5
40 บ้านหนองกุ่ม 3 1 0 0 4
41 บ้านเขาหินตั้ง 3 1 0 0 4
42 หมู่บ้านป่าไม้ 3 1 0 0 4
43 บ้านกรับใหญ่ 3 0 1 1 4
44 บ้านยางสูง 3 0 0 0 3
45 บ้านหนองตาเดช 2 2 0 0 4
46 บ้านหนองไผ่ล้อม 2 1 0 0 3
47 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 2 0 1 0 3
48 บ้านพรหมณี 2 0 0 1 2
49 บ้านเขานางสางหัว 2 0 0 0 2
50 บ้านเขาแดง 2 0 0 0 2
51 บ้านชุมนุมพระ 2 0 0 0 2
52 บ้านน้ำโจน 2 0 0 0 2
53 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 0 0 2
54 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
55 บ้านไร่เจริญ 1 2 2 0 5
56 วัดหนองไม้เอื้อย 1 2 0 0 3
57 บ้านหนองงูเห่า 1 1 1 0 3
58 บ้านหนองใหญ่ 1 1 1 0 3
59 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 0 2
60 บ้านวังใหญ่ 1 1 0 0 2
61 บ้านเขามุสิ 1 1 0 0 2
62 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 1 0 2 0 3
63 บ้านหนองตาก้าย 1 0 2 0 3
64 บ้านบึงหัวแหวน 1 0 1 0 2
65 บ้านหนองไก่ต่อ 1 0 1 0 2
66 บ้านพุรวก 1 0 0 0 1
67 บ้านรางขาม 1 0 0 0 1
68 บ้านโป่งไหม 1 0 0 0 1
69 บ้านหนองเข้ 1 0 0 0 1
70 บ้านบะลังกา 0 2 0 0 2
71 บ้านน้ำคลุ้ง 0 1 1 0 2
72 บ้านหนองหวาย 0 1 0 1 1
73 บ้านหนองสาหร่าย 0 1 0 0 1
74 บ้านพยอมงาม 0 1 0 0 1
75 บ้านหนองผักแว่น 0 1 0 0 1
76 บ้านหนองใหญ่. 0 1 0 0 1
77 บ้านหนองสําโรง 0 0 2 0 2
78 บ้านหนองหวาย 0 0 1 0 1
79 บ้านหนองย่างช้าง 0 0 0 1 0
80 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 1 0
81 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 0
รวม 434 122 46 21 602