การสมัครคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ฯ ระดับเขตพื้นที่
ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันสมัครเข้าในกรรมการตัดสินแล้ว
ระบบจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2558
คุณสมบัติกรรมการ
1.ครู/อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีความรู้และ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ
2.ต้องไม่เป็นครูหรือบุคคลากรในสถานศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมนั้นๆ
ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้ 
http://www.youtube.com/watch?v=vsgwdlsaszQ&feature=youtu.be
วันพุธ ที่ 07 ตุลาคม 2558 เวลา 11:52 น.