รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.กจ.4)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายสิทธิกานต์  โตงาม
2. เด็กชายอฐิเดช  นุชสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงฌานพร  อันทะคำภู
2. เด็กชายณัฐพล  บุญตา
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายนโรดม  วงษ์กัณหา
2. เด็กชายวรัญชิต  ไทยน้อย
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายชาญณรงค์  แซ่จิว
2. เด็กชายโยธิน  สระทองพรม
 
1. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายดนุชา  สีหามาตร
2. เด็กชายธีรดน  เต้นเพชร
 
1. นายอานนท์  แผนสมบูรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  สำเภาเพชร
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยิ้มเลี้ยง
3. เด็กหญิงนิตติยา  เชื้อนาม
4. เด็กหญิงรัตติกาล  จิตรหาญ
5. เด็กหญิงสุนิสา  รอดรุ่งเรือง
 
1. นายอำนาจ  กลั่นเขน
2. นายสุกฤษฎิ์  รอดมาดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายปฏิภาณ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพัทยา  แซ่เจี่ย
3. เด็กหญิงภิญญา  วุ่นดอนไพร
4. เด็กชายศุภสิน  วิทยายนต์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยเจริญ
 
1. นายแทน  เรือนแก้ว
2. นางกวิษรา  ปทุมสูติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัดปลั่ง
2. เด็กชายนวฤทธิ์  สร้างการนอก
 
1. นางสาววิธิดา  แก้วพิกุล
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงภัทรชนน  คงเสือ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ภุ่มพันธ์วงค์
 
1. นางดวงจันทร์  บัวผัน
2. นางทองหล่อ  โพธิพล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายภุมริน  สมรูป
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เข็มชู
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่โซว
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายกมลวรรธ  จุลแดง
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายคฑา  แสงโสด
 
1. นายมนูญ  แสนสิงห์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กชายธนกาญจน์  ศรีทองอินทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  แผนสมบูรณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  งอนรถ
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชำนาญเรือ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงบุษกร  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อินทรกุล
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงโสภิตวลัย  มูลวัติ
 
1. นางวัชรี  สมคิด
2. นางวิจิตร  พ่อค้า
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงชญานี  มูลทา
2. เด็กหญิงศรัณยา  บุญศรี
 
1. นายวุฒิเวช  สุทน
2. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายจินดามณี  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสมาพร  ไข่เก่า
 
1. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
2. นายวัชรี  พลเสน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายยอดชาย  หมอกฟ้า
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กชายธนูชัย  จงเจริญกิตติกุล
2. เด็กชายประวิทย์  มาตรวิจิตร
3. เด็กชายลัทธพล  บุญส่ง
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีวิเชียร
2. นางทองสาย  ร่วมชาติ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จำปาหอม
2. เด็กชายทศบดี  สุขแสง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บันลือศรีสกุล
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
2. นางประภัสสร  บ่อสิน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายธีรภัทร  ยิ้มเลี้ยง
2. เด็กชายปณิธาน  พลายงาม
3. เด็กชายสรายุทธ  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
2. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงนันทนา  แดงเข้ม
 
1. นางขันทอง  เรือนรื่น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ผิวละออ
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายเกริก  กัลยาณมิตร
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงธัญรดี  แซ่ตัน
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แป้นเพ็ชร
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงเมธิญา  ขันทองดี
 
1. นายวิโรจน์  รุ่งเรือง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงวิสสุตา  สุวัฒธนมงคลชัย
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  น้ำใจดี
 
1. นางบุญรัตน์  มานะสุวรรณ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงรัชนก  พนาสันต์
 
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์  สีทองเพีย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุรักษ์
 
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์  สีทองเพีย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายยิ่ง
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ธรรมเนียมดี
 
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์  สีทองเพีย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายวีรภัทร  แสนสุข
 
1. นายอำนา่จ  กลั่นเขน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายศุภสิน  วิทยายนต์
 
1. นางกวิษรา  ปทุมสูติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  จีนสุกแสง
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงปราณี  แช่มช้อย
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วงศ์ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงชาลิศา  สิทธิเดช
3. เด็กชายชินวัตร  ด้วงละม้าย
4. เด็กชายณภัทร  ศรีนวล
5. เด็กชายณัฐพล  ทองอินทร์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยรัตน์
7. เด็กหญิงธนารีย์  จีนกระจัน
8. เด็กชายธีรติ  แดงแตง
9. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์ศรีทอง
10. เด็กชายธีรเมธ  เนียมศรีนวล
11. เด็กชายนพพนัย  แผนสมบูรณ์
12. เด็กหญิงนรินธร  พินิจนาด
13. เด็กหญิงนุชวรา  จีนจันทร์
14. เด็กชายประสิทธิชัย  บัวสองสี
15. เด็กหญิงประไพพรรณ  สุขสะอาด
16. เด็กชายพีรพัตริ์  บรรจงทรัพย์
17. เด็กชายศตนนท์  ริดพันธ์
18. เด็กชายสยุมพู  จันทร์มอญ
19. เด็กหญิงสุภาพร  จีนจันทร์
20. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ชมพูราช
 
1. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล
2. นางสาวพรรษา  ฉิมพงษ์
3. นางสาวอัญชลิตา  วงษ์กัณหา
4. นายชัตชัย  ช้างเขียว
5. นางสาวสิริรัตน์  ทองขาว
6. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศักดิ์สันติกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร   ศรีสังชุม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เทพทอง
4. เด็กชายวิทยา  บริรักษ์
5. เด็กชายสมพร  ทองวิจิตร
6. เด็กหญิงอริศรา  ผิวหอม
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
2. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สืบสิมมา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์นอก
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พาชี
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายอาชัญ  จันทร์ขอนแก่น
 
1. นางสาวณัชฐญา  ศรีคำแหง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายกฤษณะ  โพราดพร้าว
 
1. นายมนตรี  รถจักรดี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวบาน
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองยิ้ม
 
1. นางสาวปวริศา  เลี่ยมพุด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายทวีป  เจริญโต๊ะ
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อภิชัยทรงฤทธิ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงทอง
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายตะวัน  เหมือนทองดี
 
1. นายปรีชา  ไกรตะนะ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ดิษฐ์กระจัน
 
1. นางสาวจิรวดี  นาคนคร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญชู
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  จิตมะกล่ำ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์นอก
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายปกรณ์  เกรียงไกร
 
1. นางสาวนิสา  ศรีสารากร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนัดดา  สิทธิมาชาติ
 
1. นางสาวนิสา  ศรีสารากร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายกฤษณะ  คงพัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำวงษ์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชิดฉาย
4. เด็กหญิงกัณทิมา  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงกุลปริยา  เอี่ยมอาจ
6. เด็กชายคงเดช  บ่อผล
7. เด็กชายจิรพัทธ์  ดวงมาลัย
8. เด็กหญิงจีรภัทร์  แผ้วงาม
9. เด็กชายญาณพัฒน์  แผนกุล
10. เด็กชายณภัทชัย  พุมมา
11. เด็กหญิงณัชชา  ศรีเมือง
12. เด็กชายณัฐพล  รอดภัย
13. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูทอง
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีแสด
15. เด็กชายนวพรรษ  ชำนาญกิจ
16. เด็กชายนัทธพงศ์  สวัสดิ์ภูมิ
17. เด็กหญิงนิชกานต์  มูลเทศ
18. เด็กชายปฏิภาณ  มงคลรัตนาสิทธิ์
19. เด็กชายพงศกร  ไหลธรรมนูญ
20. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  แซ่เอี้ยว
21. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีเจริญสุข
22. เด็กหญิงภาราดา  ประทุมสูตร
23. เด็กชายวรรณลภย์  แสงนิล
24. เด็กหญิงวรรณิภา  แสงนิล
25. เด็กหญิงวรวรรณ  ่สุภิมล
26. เด็กหญิงวรัญญา  รองชำเรือง
27. เด็กหญิงวราภรณ์  หรีหร่อง
28. เด็กชายวิษณุ  เหมือนฤทธิ์
29. เด็กชายวีรวัฒน์  กล้าสืบการ
30. เด็กชายวีรวุฒิ  กล้าสืบการ
31. เด็กชายสหัสนัยน์  จิตนิยม
32. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วสุดชี
33. เด็กชายอนุชา  พยอมอำพันธ์
34. เด็กชายอรรถพล  วิเศษสิงห์
35. เด็กหญิงอริศรา  เหมือนเต็ม
36. เด็กหญิงอารียา  อิ่มอาบ
37. เด็กชายอุเทน  หรีหร่อง
38. เด็กชายเกียงไกร  อ่อนเทศ
39. เด็กชายเฉลิมพล  ประพันธ์พัฒน์
40. เด็กหญิงโชติกา  พลศรุตวงษ์
 
1. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
2. นายพนัส  แน่นพิมาย
3. นางพรรณี  พันเดช
4. นางกาหลง  โพธิ์พ่วง
5. นางพรรณี  ชูแก้ว
6. นายอดุลย์  ม่วงแก้ว
7. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
8. นายบัญชา  ตะเพียนทอง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แทนเพชร
2. เด็กชายชานนท์  เจ้าท้าว
3. เด็กหญิงณัชฌา  ท้าวฬา
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีโพนทอง
5. เด็กหญิงธนันญดา  สำลีอ่อน
6. เด็กชายธีรยุทธ์  กรณ์สิงห์
7. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลสุข
8. เด็กชายพีระพัฒน์  เพ็ชรกุล
9. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สินลา
10. เด็กชายศุภกร  แดงเพชร
 
1. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายชนาธิป  บุญยอง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิลปพงษ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงณราวัลย์  รักษี
4. เด็กชายติณณภพ  อ่อนกล่อม
5. เด็กชายธนวินท์  นาแข็ง
6. เด็กหญิงปาระมี  ศรีวันนา
7. เด็กหญิงพิยดา  พัดเพ็ชร
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีศรี
 
1. นางสาวจิตติมา  นิ่มพิบูลย์
2. นางลักษมี  เสือวงษ์
3. นายสมพงษ์   แผนสมบูรณ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกัลยกร  คิ้วแดง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เทียนบุญมี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วมณี
4. เด็กหญิงภัทรกาญจน์  มั่นคงดี
5. เด็กหญิงศิริพร  แก้วเพชร
6. เด็กหญิงไม้  สนกลับ
 
1. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
2. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สัสดี
2. เด็กหญิงดวงพร  สระทองอยู่
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  วัฒนกิจเจริญ
4. เด็กหญิงศศิธร  ชาวนาฝ้าย
5. เด็กหญิงสุชัญญา  สุทธิประภา
6. เด็กหญิงอาทิตยา  บรรจง
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิไลประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เซี่ยงหว็อง
3. เด็กหญิงธันยรัตน์   ยอดเพชร
4. เด็กหญิงรัตนากร  สุกใส
5. เด็กหญิงวรัญญา  เส็งปรีชา
6. เด็กหญิงสุชานันท์  หอมหวาน
7. เด็กหญิงสุธนาพร  เหลืองทอง
8. เด็กหญิงสุธาริณี  ทองเชื้อ
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
2. นางสุทราทิณีย์  มิตรดี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงจิตตราพัฒ  อ่างทอง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์พันธุ์โสม
3. นางสาวชลธิชา  ยศศักดิ์ศรี
4. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกกะถิน
5. เด็กหญิงดารารัตน์  มะลิลา
6. เด็กหญิงทิวาพร  วรรธนาศรี
7. นายนนทนันท์  จันทร์รังษี
8. เด็กหญิงนุสรา  บุญปัญญา
9. เด็กหญิงพิมพิกา  สมสอง
10. เด็กหญิงวรรณา  อัมภัยบูรณ์
11. เด็กหญิงวริศรา  ทาหนองโดก
12. เด็กหญิงวิจิตรา  ทาหนองโดก
13. นางสาวสุพัฒตา  ทิวาวงษ์
14. นายอมรเทพ  สาลีผล
15. เด็กหญิงอรทัย  คงอยู่
16. นายเฉลิมชัย  ศรีสมัย
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
3. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
4. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
5. นายกมลชัย  พลายเพ็ชร์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกันติยา  ขำดวง
2. เด็กหญิงกาญจนา  สวนดอกไม้
3. เด็กหญิงณัฐฐิรา  พวงนิล
4. เด็กหญิงณัฐพร  ทิวาวงษ์
5. เด็กชายทีฆทัศน์  สาลีผล
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุขเกษม
7. เด็กหญิงวริสสรา  เทพสาร
8. เด็กหญิงวันวิสา  เทพสาร
9. เด็กหญิงสุนันท์  ทองสัมฤทธิ์
10. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญลือ
11. เด็กหญิงอนัญญา  เขียวหวาน
12. เด็กหญิงอรรษา  รุ่งเรือง
13. เด็กหญิงอริสา  ผิวพิมพ์ดี
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนียมแก้ว
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
3. นางสาวสุชาวลี  ประเสริฐลาภ
4. นางลำยอง  จันทร์สุข
5. นายวิเชียร  เกิดสมบัติ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายกิตติภณ  กลมกล่อม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มากะจันทร์
3. เด็กชายนวศวรรษ  รักน้อย
4. เด็กชายภานุวัฒน์  เหล็กพลับ
5. เด็กชายสมภพ  ดอกเนียม
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 1. เด็กหญิงกชกร  อุปแก้ว
2. เด็กชายกิตติทัศน์  ช่างเรือนกุล
3. เด็กชายจิรวัฒน์  กันยน
4. เด็กหญิงชนากานต์  ดิษฐ์พันธ์
5. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้ววิชิต
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีดีเอี่ยม
7. เด็กหญิงนุจรี  ผิวละออง
8. เด็กชายปรีชา  สาแก้ว
9. เด็กชายพัชรพล  สืบพลาย
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร
11. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แกรวงษ์
12. เด็กชายภัทรภูมิ  เหมฤดี
13. เด็กหญิงภัทรวดี  เอี่ยมทอง
14. เด็กชายมาร์ติน  เอี้ยงสูงเนิน
15. เด็กหญิงวรัญธญา  ใจชื้น
16. เด็กชายวีรวัฒน์  สืบพลาย
17. เด็กชายศุภกฤต  ไชยคำมิ่ง
18. เด็กชายสิรภัทร  แผนสมบูรณ์
19. เด็กหญิงสุดาพร  เหมฤดี
20. เด็กชายสุภวัทน์  โชระเวก
21. เด็กหญิงสุวภัทร  อุปแก้ว
22. เด็กชายอัครพลธ์  ชมชื่น
23. เด็กชายอเนชา  บุญแย้ม
24. เด็กหญิงเบญจา  เอกสะพัง
25. เด็กชายเสกสรร  โชระเวก
 
1. นางสาวภัทรนันท์  เพิ่มพูล
2. นายวิทยา  จันทรโคตร
3. นางสาวขจีนุช  โสมภีร์
4. นางสาวโชษิตา  บุญริทธิ์
5. นางอำภา  ชูสกุล
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชาย ยุทธนา   ยังเจริญ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แผนสมบูรณ์
3. เด็กหญิงจีจี้  -
4. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายณัฐพนธ์  สระเจา
6. เด็กชายถาม์พร  ผิวชะอุ่ม
7. เด็กชายทัตดนัย  ศรีขาวผ่อง
8. เด็กชายธีรพงษ์  ฉลองคุณ
9. เด็กหญิงนันทนา  โพธิ์พิกุลทอง
10. เด็กชายนิพิทพนธ์  ไกรเวด
11. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ผิวเผือด
12. เด็กหญิงพีรยา  โพธี
13. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  อาจคงหาญ
14. เด็กชายศิรสิทธิ์  คชวิน
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูศรีจันทร์
16. เด็กชายสพลดนัย  โพธิ์พรหม
17. เด็กหญิงสันฤต์ทัย  คุ้มพงษ์
18. เด็กหญิงสันหต์ทัย  คุ้มพงษ์
19. เด็กชายสุรพัศ  ปิ่นแก้ว
20. เด็กชายอนุชา  สีบุตร
21. เด็กหญิงอนุชา  แสงแก้วสุก
22. เด็กชายอวิรุทธิ์  แผนสมบูรณ์
23. เด็กชายอาทิตทัต  นนท์ประสิทธิ์
24. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ลาแพงดี
25. เด็กชายเจษฎา  พรหมศิริ
26. เด็กชายเดชาวัต  พันธ์แตง
27. เด็กหญิงแพรพรรณ   พลพัฒน์
 
1. นายพิชา  ปอยดินแดง
2. นางสาวพรทิพย์  สายยืนยง
3. นางกิ่งกาญ   ธีรเลิศนภาพันธ์
4. นางชยธร  ช่างทำดี
5. นางสาววันเพ็ญ  คำศรี
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายชุติพนธ์  บูชา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  บุญชู
3. เด็กชายธีรวัฒน์  พิรักษา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  มูลรูปเหมาะ
5. เด็กชายภูชิต  ใจตรง
6. เด็กชายเจมส์บอน  -
 
1. นายเฉลิมพงษ์  วัฒนะ
2. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
3. นางศรญานีย์  ศรีสมบูรณ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกรองทอง  เทพอาสา
2. เด็กหญิงชนิสรา  เนมีย์
3. เด็กหญิงชมพูพรรณทิพย์  พันธุ์พงศ์
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทรนุช
5. เด็กหญิงพิยดา  ทองจับ
6. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์ทอง
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม
3. นายวิชาญ  แก้วนุช
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกวีพงศ์  สะสม
2. เด็กชายฉัตรมงคล  บุตรแสงดี
3. เด็กชายธนนชัย  พลายมี
4. เด็กชายพัฒนพงศ์  จูฉิม
5. เด็กชายภานุพงษ์  มีระหันนอก
6. เด็กชายสมศักดา  ละดาดาษ
7. เด็กชายสุริยะ  ก้อนชัยภูมิ
8. เด็กชายอัครพล  ธรรมะ
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
3. นางสาววัฒนา  เชื้อสุวรรณ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายณัฐพงศ์   พยาบาล
2. เด็กหญิงนลลนีย์  เจนปัญญาวุฒิกุล
3. เด็กชายสุเมธ  กิ่งทัพหลวง
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
2. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายจิณณพัต  เชิงไพร
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญใบ
3. เด็กชายสมเกียรติ์  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
2. นางสาวอารยา  อาจจงรักษ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายชนะชัย  มีสมบัติ
2. เด็กชายถิรพุทธิ์  เชาว์ตระกูล
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายสุรเชษฐ์  เหลืองสุดใจชื้น
 
77 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  กลิ่นเกษร
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้ววขวัญ
 
1. นางสาวอภิญา   ศรีแก้ว
2. นายสุคนธ์   เทพเทียน
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายณัฐพงษ์   แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ตั้งจิตศิริสุข
3. เด็กชายภัทรพงษ์  เปรมบำรุง
 
1. นายธนัชชา  โพธิกุล
2. นางสาวธัญดา  รอดเสียงล้ำ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  นาคทั่ง
2. เด็กหญิงอุมาพร  อินทรกุล
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายธนพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายวิทวัส  ม่วงปัญญา
 
1. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายดิษฐพงศ์  สวยล้ำ
2. เด็กชายภูสิน  วจีเสนาะธรรม
 
1. นางสาวณพัฐกรณ์  เลิศชำนาญสวน
2. นางสาวสรีวรรณ  จันทร์สว่าง
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาลาพงษ์
2. นายอัศจรรย์  นุ่มสนิท
 
1. นางสาวณพัฐกรณ์  เลิศชำนาญสวน
2. นางสาวนิตยา  พรมทอง
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนเขียว
2. เด็กหญิงอรัชพร  ท้วมทองดี
 
1. นายเจตนิพัทธ์  สระเพิ่มพูล
2. นายสุธีร์   นุ่มอัมพรศิริ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายศราวุธ  ผิวหอม
2. เด็กชายเดชณรงค์  เหมือนปอง
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาวสุรัตนาพร  ศักดิ์อุดมทรัพย์
 
85 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ผิวหอม
2. เด็กชายภัทรพล  เห็นประเสริฐ
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาวกันยากร  นิลกิจ
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธีระ  วังกุ่ม
2. เด็กชายภูมินทร์  สายสล่าง
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาวจุฑาธิบดิ์  แก้วบุญมา
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายคุณากร  ป้องกัน
2. เด็กชายภูเบศ  จงโกเย็น
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางศุภานัน  จงโกเย็น
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  นักใจธรรม
2. เด็กชายภานุพงษ์  ปทุมสูติ
3. เด็กชายวรากรณ์  นึกชัยภูมิ
 
1. นางสาวจิรวดี  นาคนคร
2. นางสาวพรพรรณ  แซ่โง้ว
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุรวก 1. เด็กชายสัมพันธ์  ทองเชื้อ
2. เด็กชายอติเทพ  สระทองแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางอุษา  นิยมธรรม
2. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสระแสน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  อาจคงหาญ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันดี
 
1. นายสงกรานต์  แก้วดง
2. นางมณี  สุขเข
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงนันทวัน  สระศรีสม
2. เด็กหญิงพรรณรมณ  บูชา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปานดำ
 
1. นางสาวศิริพร  เทศนา
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กำธรธนกาญจน์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายชลชาติ  มณฑา
2. เด็กชายธีรเทพ  เหมาเพชร
3. เด็กหญิงสุวันดี  สะพุ่ม
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
2. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกฤตพร  คำชู
2. เด็กชายพินิตย์  อิ่มวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ราชประสิทธิ์
 
1. นางพรทิพา  คงอยู่
2. นางนาตยา  เชิดสูงเนิน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงธนัชชา  โสมนัส
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  จดจำ
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเสม
5. เด็กหญิงอริสรา  ด้วงปลี
6. เด็กหญิงอรไพลิน  รู้ระวัง
 
1. นางวนิดา  ม่วงแก้ว
2. นางกรวิกา  ทิพย์ประดิษฐ์
3. นางพิมล  เพลงปาน
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. นางสาวทิพยรัตน์  พรหมมา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อู่สุวรรณ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่โหล
4. นางสาวสุภาพร  ตนดี
5. นางสาวสุภาภรณ์  น้ำใจดี
6. นางสาวอารยา  วารีรัตน์
 
1. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
3. นางสาวสุวิดา  ขาวพวง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ยังอยู่
2. เด็กหญิงภูริชญา  บุตรศรี
3. เด็กหญิงหทัยกานต์  สระทองกลัด
 
1. นางศรญานีย์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายณัฎฐกิตต์  บุญจุน
2. เด็กชายพิสิฐ  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายวีรวัฒน์  นนท์ช้าง
 
1. นางปนัดดา  สมศรี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงซันดาอู  สวัสดิ์ทอง
2. เด็กหญิงพัชรา  บุญมาก
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  โพธิ์พิจิตร
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวสุนันท์  เหมือนทัด
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมกูล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วบัวดี
3. เด็กชายศราวุฒิ  งามขำ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
2. นางสาวจารุวรรณ  ฟักเจริญ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาติโย
3. เด็กหญิงสาธิตา  เครือเช้า
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงนิฤมล  ป้องกัน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  กาละภักดี
3. เด็กหญิงสุริวิภา  แสงสว่าง
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. นางสาวสุภาพ  เรียนจันทร์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปาะทองคำ
2. เด็กหญิงพัชรา  หม้อทิพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วีระสุข
 
1. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายพรรณศักดิ์  สินค้าเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรา  นาคแท้
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คำมี
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงลลิตา  โมกสุข
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  สุทธิประกอบ
3. เด็กหญิงอรสินี  ทองดี
 
1. นางพรชื่น  โพธิ์ทอง
2. นางรัชนี  จำปาดี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงจิตตา  ชาววังฆ้อง
2. เด็กหญิงวทันยา  เจิมสุวรรณ
3. เด็กหญิงเมธาวี  แซ่ตัน
 
1. นางสาวสายฝน  ขำเขมร
2. นางสาวสุชาดา  โภคา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชื่นฤทัย  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงญานิศา  ศรีเหรา
3. เด็กชายราเชนทร์  โพธิ์เรือนดี
 
1. นางสาวนพวรรณ  ปทุมสูติ
2. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนฤนาถ  เลิศจินดาวงศ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองแท้
 
1. นางสาวนพวรรณ  ปทุมสูติ
2. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
 
108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกฤติธี  เทพเทียน
2. เด็กหญิงปุณณภา  อันทะคำภู
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อารีจันทวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐฐา   สังข์ศิลปชัย
2. นางสาววารุณี  ช่างบรรจง
 
109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิแพทย์
2. เด็กหญิงวิริญา  เลาหสถิตย์
3. เด็กชายวิริยะ  เลาหสถิตย์
 
1. นางรจนา  มิลินทจินดา
2. นางชุลี  ว่องสมทรัพย์
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายธีรยุทธ  วงษ์น่วม
2. เด็กหญิงวรพิชชา  วงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เอี่ยมอาจ
 
1. นางนาตยา  เชิดสูงเนิน
2. นางพรทิพา  คงอยู่
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ชั่งกุล
2. เด็กชายธนชัย  บัวเงิน
3. เด็กชายวันชนะ  ตันเจริญ
 
1. นางพรรณี  ชูแก้ว
2. นางกาหลง  โพธิ์พ่วง
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งพูลเดช
 
1. นายสมบัติ  รามณี
2. นางแสงจันทร์   ธิปะ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  ใจเก่งดี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงชุติมา  สุริวงษ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงสวรส  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางนันท์หทัย  แก้วปานกัน
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายวทัญญู  เหมือนคล้ำ
 
1. นางนวลลออ   ศิริปอง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายเสกสรร  เหลืองวิลัย
 
1. นางปราณี  อินอนันต์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่ไหล
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ขำนอง
3. เด็กหญิงนัชชา  แซ่คู
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ตันซึ่งคุณธรรม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
2. นางสาววีรนุช  เลิศกาญจนวัฒน์
3. นางบรรจง  เพ็งวัน
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายกิตติทัช  พึ่งกุล
 
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์  สีทองเพีย
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายวีรภัทร  จระเข้
 
1. นางสาวน้อย  เบ็ญพาด
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  วงษะพงษ์
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายพัชรพล  เต้จั้น
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหมือนอ้อย
2. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงปณิตา  ทวีศรี
 
1. นางอัญชลี  ปลาบู่ทอง
2. นางแสงจันทร์  ธิปะ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายทวีทรัพย์  หรีหร่อง
2. เด็กชายธนาพงษ์  อังกาบ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อินชะแพรด
 
1. นางพรรณี  ชูแก้ว
2. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายนพดล  แสนสุข
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ดอกชะเอม
3. เด็กชายศุภมิตร  เขียวลี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ใจกล้า
2. นายณัฐนันท์  สุขศีลล้ำเลิศ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกฤษณะ  ต๊ะยามัน
2. เด็กชายจักริน  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายทินกร  พลลม
 
1. นายทศพร  กานติมาอัศจรรย์
2. นายประกิต  โชวงษ์
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายศิวกร  มีดี
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำโตนด
3. เด็กชายอลงกรณ์   ชุ่มวะมล
 
1. นางกัญญาณัฐ  คำชั่ง
2. นางปราณี  อินอนันต์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  นิ่มนวล
2. เด็กชายสิทธิชัย  แม้นจิตร
 
1. นางนวลลออ   ศิริปอง
2. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายณัฐวร  นาคแท้
2. เด็กชายปฐมพร   บึงแก้ว
 
1. นางนวลลออ  ศิริปอง
2. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คล้ายสินธ์
2. เด็กชายณัฐพงค์  เมืองมาน้อย
3. เด็กชายธนวัฒน์  คำมี
 
1. นายรำลึก  สนพราย
2. นางสาววาสนา  มุขอ่อน
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กชายณภัทร  แดงเจริญ
2. เด็กชายณัฐดนัย  กาวิโล
3. เด็กชายวิชิตชัย  มะลิ
 
1. นางบุญทิพา  อิ่มนิรันทร์
2. นางสาวปัทมา  จันทร์วัน