หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
2. นางทองแท้ มณีรุ่งโรงเรียนวัดหนองแก้วกรรมการ
3. นายขรินทร์ เสถียรกาลโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
4. นางสมจิตร เพิ่มมาผลโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
5. นางพงษ์ลัดดา หอมขจรโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
6. นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดีโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายศรัญ คงไทยโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ รักฉ่ำพงษ์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวรนาฏ ศิริปัญญาโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางเอื้อมเดือน ยังฉ่ำโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
5. นางสุนีย์ รุ่งเรืองโรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้ายกรรมการ
6. นางสุนาจ ศรีปั้นโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายภูวเดช จารุภัทรภักดีโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
2. นางพเยาว์ ใจอารีรอบโรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางวัฒนา อุบลคลี่โรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
4. นางณัฐนันท์ สุนประชาโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่กรรมการ
5. นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์กรรมการ
6. นางกฤษณา ชื่นสกุลโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางฤดีมล อิ่มเอิบโรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการ
2. นายชำนาญ จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นายกังวาฬชัย จำดีโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
4. นางสังเวียน ทองใบโรงเรียนบ้านบางลี่กรรมการ
5. นายปฐมพล เหมือนเพ็ชรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
6. นางปาริชาติ แห่งเจริญโรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ใจอารีย์โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
2. นายอพิทัย พักตร์ชื่นโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
3. นายดนัย ทัดแก้วโรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
4. นายชัยมงคล ไตรธรรมโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
5. นางภรนิษฐ์ แสงกระจ่างโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ชมภู่โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว พุกสอนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ขาวใสโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นายเพชรศักดิ์ พานย้อยโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นายวัลลภ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
5. นายศิลป์ชัย พุตฉายโรงเรียนวัดมุจลินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว พุกสอนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ขาวใสโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นายเพชรศักดิ์ พานย้อยโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นายวัลลภ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
5. นายศิลป์ชัย พุตฉายโรงเรียนวัดมุจลินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวจงดี ใบกว้างโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ อาวรณ์โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ พรหมโชติโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชรกรรมการ
4. นางณรัธน์นันท์ ปิ่นเพ็ชร์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอาภาพัชร์ หาธรรมโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างประธานกรรมการ
2. นางเรณู แก้วกันโรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้นกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ พูนผลโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางศศิทร เลี่ยมเงินโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภศิริ ชาดวงโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ประธานกรรมการ
2. นางมณีพร ทองกู่โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
3. นางอาริษา ช่วยบุญโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางรุจิรา เดชศรีโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้ายกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ จึงจรรยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวหทัยทัต ออมทรัพย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทองประชิด ชิณบุตรข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
3. นางพิมพ์กุล อัศวะรวีภัทร์โรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ เวชศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางรัชนี จันทบาลโรงเรียนวัดบ้านทรายกรรมการ
3. นางนงเยาว์ พรหมคล้ายโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเสรี แก้ววิเชียรมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ ภัทรกาญจนานนท์โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
3. นายสุกัลย์ งามแสงโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ กนกตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางยุพาพร สุขเกษมโรงเรียนทบอ.ค่ายนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอรรถบดี วิศิษฏ์วัฒนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา พรศรีโรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์กรรมการ
3. นายทวี ภู่แสโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ อินทองโรงเรียนวัดเขาวงกฎกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนวัดดงพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยทัต ออมทรัพย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ชิณบุตรโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ
3. นางสำเนียง สุขรักษ์โรงเรียนชุบศรฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางทองคำ มากโหนโรงเรียนวัดดงพลับกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี พวงวงค์ษาโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ทำทันโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ บุญเนตรโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ เวชศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สะตะโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาคกรรมการ
3. นางรนุชสรา พางามโรงเรียนวัดดงพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเสรี แก้ววิเชียรมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ งามแสงโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางจิรรัตน์ ชื่นชวนโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ ถาดมุขโรงเรียนวัดบ้านทรายกรรมการ
3. นางสุภัชชา ทองโตโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอรรถบดี วิศิษฏ์วัฒนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุภากร ไม้เจริญข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
3. นางสมจริง ทิพย์พงษ์จิตราโรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู๒๕๐๐)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์สะอาดครูโรงเรียนวัดดงพลับกรรมการ
3. นางสมทรง สิงห์พงษ์โรงเรียนวัดชีแวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาถชนก ปิดทองคำ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ
3. นางทุเรียน เอียการนาโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ารองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้านดอนดึงรองประธานกรรมการ
4. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
5. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
7. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางพรทิพา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
10. นายกรกิต ศุภนครโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
12. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
13. นางบรรจบ ชมกลิ่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
15. นางสาวฐิติมา ขุนแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
16. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
3. นายบรรจง แสงเรืองโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
3. นางบุญเรือน คำภีระโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นายชำนาญ ชาวข้าวไร่โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ สุขเกษมโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ กินจำปาโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล อ่วมวิไลยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางวิจิตร กลิ่นนาคโรงเรียนวัดหนองคูกรรมการ
5. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ภักดีวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา คุณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ เกตุพิจิตรโรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ภักดีวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา คุณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ เกตุพิจิตรโรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวธภร ยิ้มโสภาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรภัสรา กองทองวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสิริวรรณ สมใจวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางชวัลนุช ปิ่นเอกโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
3. นางสาวภาสวรรณ จันทร์ปานโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธภร ยิ้มโสภาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุวภา บัวแก้วโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวธภร ยิ้มโสภาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุวภา บัวแก้วโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมยศ พูลผลโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางทับทิม กรอบทองโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
3. นางสาววิสา หมื่นสาโรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้างกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมยศ พูลผลโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางทับทิม กรอบทองโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
3. นางสาววิสา หมื่นสาโรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้างกรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางรภัสรา กองทองวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
2. นางสุวภา บัวแก้วโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
3. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกตุพรหมมาโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายครูจิตร นาคพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอประธานกรรมการ
2. นายชาญ ชาลีโรงเรียนบ้านเขาเตียนกรรมการ
3. นายณรงค์กร พฤศจันทร์โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นายสถาพร แสวงหาโรงเรียนซอย3สาย4ซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาคประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการ
3. นางสาวมานิตา บุญมีครู โรงเรียนวัดมุจลินทร์กรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ สงวนแสง ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายทม พิมพ์ทนต์ครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นายประภาส บุญปั้นครู โรงเรียนบ้านหนองชนะชัยกรรมการ
3. นายวิชัย ชิณบุตรครู โรงเรียนชุมชนตำบลบ้านหินปักกรรมการ
4. นางสาวคมคาย ปารมีครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม กรรมการ
5. นางสาววิภาดา ขำปานครู โรงเรียนโคกสำโรง กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ มากมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา วทัญญูครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการ
3. นางรติมา มีสันทัดครู โรงเรียนเมืองบ้านมะม่วงเจ็ดต้นกรรมการ
4. นางสาวนิภา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้นกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา กาไวย์ครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง กระตุดนาค ครู โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง กรรมการ
3. นายสมชาย สัพโสครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการ
4. นายสุทธินันท์ สงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการ
5. นางสาวปวีณา เกิดแสวงครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปาจารีย์ วิเศษชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เฉลยถ้อย ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญ ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการ
4. นางขวัญจิตร สวนสำราญ ครู โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า กรรมการ
5. นางดารภา นาน้ำเชี่ยวครู โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาจารีย์ วิเศษชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เฉลยถ้อย ครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญ ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการ
4. นางขวัญจิตร สวนสำราญ ครู โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า กรรมการ
5. นางดารภา นาน้ำเชี่ยวครู โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย ประธานกรรมการ
2. นายธนชัย แก้วแดงดี ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ ละม้ายแข ครู โรงเรียนบ้านทุ่งทอง กรรมการ
4. นายกังวาฬชัย จำดี ครู โรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
5. นายทักศิล ศรีสุคนธมิตร ครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสนธิกาญจ์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายธนชัย แก้วแดงดีครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ ละม้ายแขครูโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นายกังวาฬชัย จำดีครูโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
5. นายทักศิล ศรีสุคนธมิตรครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนายยุทธภูมิ ตันติมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย นวนเทศครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาววาทินี สิทธิพงษ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการ
4. นายทรงกต เอี่ยมบัวครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายหยด คณโฑทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแกราบ ประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมพร แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางรติมา มีสันทัด ครู โรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการ
4. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา วทัญญู ครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายครูจิตร นาคพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ ประธานกรรมการ
2. นายชาญ ชาลี ครู โรงเรียนบ้านเขาเตียน กรรมการ
3. นายณรงค์กร พฤศจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าว กรรมการ
4. นายนายสถาพร แสวงหาครู โรงเรียนซอย 3 สาย4 ซ้าย กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ตุลาทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายนายสุพจน์ นามขันทองครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางประนอม นิลละออครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาววรรธณี ชูเชื้อครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กานต์นวดีครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
7. นายชำนาญ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
8. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ตุลาทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามขันทองครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางประนอม นิลละออครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาววรรธณี ชูเชื้อครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กานต์นวดีครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
7. นายชำนาญ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
8. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ดวงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวปรานอม จรรยาครูโรงเรียนบ้านเนินจันทร์กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ปิดทองคำครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสาวประทุุม กลิ่นทองครูโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
5. นางวงเดือน จอมอาษาครูโรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ดวงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวปรานอม จรรยาครูโรงเรียนบ้านเนินจันทร์กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ปิดทองคำครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสาวประทุุม กลิ่นทองครูโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
5. นางวงเดือน จอมอาษาครูโรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตติมา ธรรมราชาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ สายไพศรีครูโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษา ภู่ระหงษ์ครูโรงเรียนวัดหนองกะเบียนกรรมการ
4. นายดนัย ทัดแก้วครูโรงเรียนวัดหนองกะเบียนกรรมการ
5. นางศศิพงษ์ เพชรดีครูโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา ธรรมราชาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ สายไพศรีครูโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษา ภู่ระหงษ์ครูโรงเรียนวัดหนองกะเบียนกรรมการ
4. นายดนัย ทัดแก้วครูโรงเรียนวัดหนองกะเบียนกรรมการ
5. นางศศิพงษ์ เพชรดีครูโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอังกูร อิงคนินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฏฐ์ชนก น้อยพันธ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางวิภาวดี ม่วงเกษมครูโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
4. นายสุริยา ขาวช่วงครูโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
5. นางสลักจิตต์ โพธิ์หอมครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอังกูร อิงคนินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ชนก น้อยพันธ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางวิภาวดี ม่วงเกษมครูโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
4. นางวัลลภา เภากันครูโรงเรียนอนุบาลจัดหวัดทหารบกกรรมการ
5. นางสลักจิตต์ โพธิ์หอมครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งยอประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางเกวลิน ขวัญเดินครูโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ สื่อแสงทองครูโรงเรียนรัตนารามกรรมการ
5. นางมัลลิกา ประทุมถิ่นครูโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมควร ป้อมบุบผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายถุงเงิน เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กำทองคำครูโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นายอพิทัย พักตร์ชื่นครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นายอดุลย์ จงสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งยอประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ยครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางเกวลิน ขวัญเดินครูโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ สื่อแสงทองครูโรงเรียนรัตนารามกรรมการ
5. นางมัลลิกา ประทุมถิ่นครูโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมควร ป้อมบุบผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายถุงเงิน เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กำทองคำครูโรงเรียนถลุงเหล็กกรรมการ
4. นายอพิทัย พักตร์ชื่นครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นายอดุลย์ จงสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ สมานมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสุนทรินทร์ โตสารเดชครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีสุคนธมิตรครูโรงเรียนวัดดงแก้วกรรมการ
4. นางสุทิน มั่งมีครูโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
5. นางสาวกษมา กองทองครูโรงเรียนถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายพยนต์ สมานมิตรโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสุนทรินทร์ โตสารเดชโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีสุคนธมิตรโรงเรียนวัดดงแก้วกรรมการ
4. นางสุทิน มั่งมีโรงเรียนวังขอนขว้างกรรมการ
5. นางสาวกษมา กองทองโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเกตุประธานกรรมการ
2. นางศินีนาฏ อำลาครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ แนบสนิทครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอารีย์ ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางวิยะดา จงสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เจริญมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเกตุประธานกรรมการ
2. นางศินีนาฏ อำลาครูโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ แนบสนิทครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอารีย์ ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางวิยะดา จงสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอำไพวรรณ เนตรสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ปาลวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ สุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนวัดวังหัวแหวนกรรมการ
4. นางนิภาพร เริงไวครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางเพลินพิศ พรหมมาครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
6. นางสาวมาเรียม พานอังกาบครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอำไพวรรณ เนตรสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ปาลวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางนิภาพร เริงไวครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางเพลินพิศ พรหมมาครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
5. นายสัมพันธ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดวังหัวแหวนกรรมการ
6. นางสาวมาเรียม พานอังกาบครูโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอรัญญา งามระยับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางวีนา ทองศรีครูโรงเรียนบ้านดงมะรุมกรรมการ
3. นางพิกุล คงดำครูโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางวาสนา ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา งามระยับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางวีนา ทองศรีครูโรงเรียนบ้านดงมะรุมกรรมการ
3. นางพิกุล คงดำครูโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางวาสนา ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจิราพร นุ่มฤทธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ก้อนทองโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี พวงวงค์ษาโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เขียวสอาดโรงเรียนวัดเกตุกรรมการ
5. นางอุษา สุรนารถโรงเรียนสิงห์ฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวมนัญญา พลชาอังกูรโรงเรียนบ้านพรมทินประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สุนานันท์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วีระประสิทธิ์โรงเรียนวัดธรรมมิการามกรรมการ
4. นางกฤษณา สังข์ธูปโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
5. นางพนอมรักษ์ คล้ำจีนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]