หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 10 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุกัญญา ขวัญสมคิด เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการบันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
2 นายจักร์รินทร์ พ่วงพี เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการบันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
3 นางสาวปาริฉัตร์ ชมภูพันธุ์ ธุรการโรงเรียนโคกสำโรง กรรมการ/เลขานุการประเมินผลและสรุปผลรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
5 นางสุวรรณ์ สุจริตจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
6 นางสาววันเพ็ญ ซองศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
7 นางอรัญญา ทรัพย์สุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
8 นางดารนี โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
9 นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
10 นางบังอร เทียนสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
11 นางภาสิณี มาตยานุมัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
12 นางมาลี ธัมสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
13 นางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
14 นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระภาษาไทย
15 นางวารุณี รักงาน ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระภาษาไทย
16 นางศรีวิภา สมัครการ ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระภาษาไทยและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
17 นายเอนก รัศมี ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
18 นายมนตรี อุสาหะ ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
19 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21 นางมาลี สืบกระแส ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24 นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
25 นายพิเชษฐ์ อิ่มสุข ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและการงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
27 นางอุปถุมภ์ เพชรหมื่นไวย ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28 นางนิตยา ทับพุ่ม ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
29 นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ศน.กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
30 นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ศน.กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
31 นางอรอนงค์ ชั่งใจ ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและศิลปะและภาษาต่างประเทศ
32 นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์ ศน.สพป.ลพบุรี 1 ศน.กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและศิลปะและภาษาต่างประเทศ
33 นายทน เขตกัน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
34 นายนิวัฒน์ เวชศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
35 นายเสรี แก้ววิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
36 นางสุปราณี สุระชลภูมิ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
37 นายอรรถบดี วิศิษฏ์วัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
38 นายศักดิ์สิทธิ์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
39 นางสาวหทัยทัต ออมทรัพย์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองลพบุรี คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
40 นายสมชาย แสงอิ่ม ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
41 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
42 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดทหารบกฯ รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
43 ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
44 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
45 นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
46 นางอารีย์ ปานถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
47 นายเกษม เขียวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
48 นายภิรมย์ จันทรโนทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
49 นายสุนทร ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
50 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
51 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฏร์ดำริบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
52 นายหล้า พูลสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
53 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
54 นางนิภา ใยบัวเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
55 นางบุบผา สุขมาก ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
56 นางจงกล โสตะวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
57 นางสุดหล้า แก้วดวงงาม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
58 นางสาวอัจฉรา อัฉริยพงศ์ธร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
59 นางสายพันธ์ โอมะคุปต์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
60 นางสาวสุจิตรา จรรยา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
61 นางอุไร คีรี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
62 นางกุลนิตย์ ศักดิ์สุภา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
63 นางวรรณา สุนานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
64 นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
65 นางปิยะพร สุ่นปาน ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
66 นางยุพาพร ศิริมากร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
67 นางทิพวรรณ รัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
68 นางมาลี ประทุม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
69 นางแก้วกัลยาณี เทพพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
70 นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
71 นายอนุสรณ์ นารถ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
72 นางปิยนุช ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
73 นางจงกล โสตะวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
74 นายอนุสรณ์ นารถ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
75 นางไพรวัลย์ วีระประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมมิการาม กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
76 นางกฤษณา สังข์ธูป ครู โรงเรียนบ้านโคกตูม กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
77 นางรุ่งฤดี พวงวงค์ษา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันดินปั้นน้ำมัน
78 นางเพ็ญศรี เขียวสอาด ครู โรงเรียนวัดเกตุ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันดินปั้นน้ำมัน
79 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
80 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
81 นางยุพาพร ศิริมากร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการปฎิคมสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
82 นางบุบผา สุขมาก ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการปฎิคมสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
83 นางปิยะพร สุ่นปาน ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสวัสดิการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
84 นางสุดหล้า แก้วดวงงาม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสวัสดิการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
85 นางอุไร คีรี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสวัสดิการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
86 นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสวัสดิการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
87 นางสาวมนัญญา พลชาอังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมทิน ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
88 นางวรรณา สุนานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
89 นางพนอมรักษ์ คล้ำจีน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
90 นางจิราพร นุ่มฤทธิ์ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
91 นางสุวรรณา ก้อนทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
92 นางอุษา สุรนารถ ครู โรงเรียนสิงห์ฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
93 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
94 นางปิยะนาถ เกิดโภคา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
95 นางสาวไพลิน คล่องดี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
96 นางสาวไพลิน คล่องดี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการบันทึกผลการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
97 นางสายพันธ์ โอมะคุปต์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการบันทึกผลการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
98 นางทิพวรรณ รัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
99 นางนิภา ใยบัวเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
100 นางแก้วกัลยาณี เทพพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
101 นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
102 นางปิยนุช ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
103 นางสาวสุจิตรา จรรยา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
104 นางสาวอัจฉรา อัฉริยพงศ์ธร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประเมินผลสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
105 นางกุลนิตย์ ศักดิ์สุภา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประเมินผลสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
106 นางมาลี ประทุม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประเมินผลสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
107 นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ รองประธานกรรมการดำเนินงาน ชั้น ป.1-3 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
108 นางสาวธิดา พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ประธานกรรมการดำเนินงาน ชั้น ป.1-3 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
109 นางสังวาลย์ บุญยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการดำเนินงาน ชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
110 นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ กรรมการดำเนินงาน ชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
111 นางเพชรา ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อ กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน ชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
112 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ประธานกรรมการดำเนินงาน ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
113 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ รองประธานกรรมการดำเนินงาน ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
114 นางนงลักษณ์ ไล้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยวด รองประธานกรรมการดำเนินงาน ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
115 นางอรัญญา ทองทาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกระเบื้อง กรรมการดำเนินงาน ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
116 นางสาวอุษา หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า กรรมการดำเนินงาน ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
117 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/เลขานุการดำเนินงาน ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
118 นางรัชวรรณ นรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
119 นางสาวเขมรินทร์ บุญมี ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
120 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
121 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
122 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
123 นางปราณี ฉ่ำพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาว รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
124 นายบุญเลิศ เติมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุง รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
125 นางทิพย์วัลย์ พึ่งโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
126 นางรัชวรรณ นรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
127 นายสมบัติ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
128 นางวงพร ไพรวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
129 นางสุพรทิพย์ ดิษสร ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
130 นางสุกัญญา ดอนโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
131 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 กรรมการ/เลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
132 นางพรทิพย์ ผลเต็ม ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
133 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
134 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประธานกรรมการดำเนินงาน ชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
135 นางอรัญญา งามระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว รองประธานกรรมการดำเนินงาน ชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
136 นางสาวแสงระวี อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ รองประธานกรรมการดำเนินงาน ชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
137 นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมพันธมิตร กรรมการดำเนินงาน ชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
138 นางทิพย์วัลย์ พึ่งโพธิ์ ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการดำเนินงาน ชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
139 นางสุพรทิพย์ ดิษสร ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการดำเนินงาน ชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
140 นายวินิจ จันทร์ทวี ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการดำเนินงาน ชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
141 นางพรทิพย์ ผลเต็ม ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/เลขานุการดำเนินงาน ชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
142 นางสาวสุกัญญา ดอนโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน ชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
143 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
144 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
145 นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
146 นางอารีย์ ปานถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
147 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
148 นายอร่าม สุนานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
149 นายบุญธรรม งามระยับ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
150 นายสุเทพ เขียวงาม ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
151 นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
152 นางสาวนฤมล ศรีสนพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
153 นางถวัลย์ ตรีเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
154 นางสุรีรัตน์ จิตต์จำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
155 นางฐาปนันท์ ป้อมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
156 นางธนัญญา มหาภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
157 นางศรีรัตน์ พูลผล ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
158 นางสุนีย์ มากหมู่ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
159 นายปิยะ เกิดโภคา ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
160 นายวิฑูรย์ ไตรมงคลวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
161 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ประธานกรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
162 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย รองประธานกรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
163 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รองประธานกรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
164 นางพรทิพย์ ผลเต็ม ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
165 นางสาวรัชฎาพร โตใหญ่ ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
166 นางเพชรา ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
167 นายสถาพร แสวงหา ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
168 นางสาวเขมรินทร์ บุญมี ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
169 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/เลขานุการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
170 นางสาวสุกัญญา ดอนโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
171 นายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประธานกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
172 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
173 นายมนตรี สืบสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
174 นางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
175 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
176 นายไพบูลย์ วิเศษพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
177 นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
178 นางศรีวิภา สมัครการ ศน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
179 นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
180 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
181 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 กรรมการ/เลขานุการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
182 นางสาวจงดี ใบกว้าง ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าว ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
183 นางสาววิไลรัตน์ อาวรณ์ ครูโรงเรียนบ้านเกรินกฐิน กรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
184 นางลัดดาวัลย์ พรหมโชติ ครูโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร กรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
185 นางณรัธน์นันท์ ปิ่นเพ็ชร์ ครูโรงเรียนบ้านสระเตย กรรมการ/เลขานุการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
186 นางอาภาพัชร์ หาธรรม ครูโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
187 นางศศิทร เลี่ยมเงิน ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัย กรรมการ/เลขานุการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
188 นางเรณู แก้วกัน ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น กรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
189 นางศรีรัตน์ พูลผล ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
190 นางสุภศิริ ชาดวง ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ม.1-3 กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
191 นางวิไลลักษณ์ จึงจรรยา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 กรรมการ/เลขานุการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
192 นางมณีพร ทองกู่ ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
193 นางอาริษา ช่วยบุญ ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าว กรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
194 นางรุจิรา เดชศรี ครูโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย กรรมการตัดสิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
195 นายเฉลียว พุกสอน ครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
196 นายสุนทร ขาวใส ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
197 นายเพชรศักดิ์ พานย้อย ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
198 นายวัลลภ ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
199 นายศิลป์ชัย พุตฉาย ครูโรงเรียนวัดมุจลินทร์ กรรมการ/เลขานุการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
200 นายเฉลียว พุกสอน ครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
201 นายสุนทร ขาวใส ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
202 นายเพชรศักดิ์ พานย้อย ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
203 นายวัลลภ ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
204 นายศิลป์ชัย พุตฉาย ครูโรงเรียนวัดมุจลินทร์ กรรมการ/เลขานุการตัดสิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
205 นายวีระพล พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
206 นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
207 นายสัญญา อินทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
208 นางสุนีย์ ไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
209 นายสัญชัย กัญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อเงิน คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
210 นางพิมพ์กุล อัศวะรวีภัทร์ ครูโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
211 นางทุเรียน เอียการนา ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
212 นางจิรรัตน์ ชื่นชวน ครูโรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
213 นางสำเนียง สุขรักษ์ ครูโรงเรียนชุบศรฯ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
214 นายไพฑูรย์ เฮงเจริญ ครูโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
215 นายสุกัลย์ งามแสง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
216 นางกนกวรรณ งามแสง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
217 นางรนุชสรา พางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
218 นางสาววัลนิษา โสตถิพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
219 นายเกรียงไกร บุญฉ่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกระเบากลัก คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
220 นางสาววิภารัตน์ วิภาตะทรรศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์
221 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ประธานศูนย์วิชาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
222 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
223 นางกฤษฎา พานย้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
224 นายเสน่ห์ รสฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
225 นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยา กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
226 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
227 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยา กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
228 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้ง กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
229 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
230 นายวินท์ธาเนศวร์ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
231 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
232 นายบุญเลิศ เติมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลุง กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
233 นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียน กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
234 นางปราณี ฉ่ำพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาว กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
235 นายปริญญา วรรณกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
236 นายวิศณุ อดิศรชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
237 นายดุสิต เลิศมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
238 นายสุรัช พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคม กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
239 นายสุรพงษ์ มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
240 นายสุกิจ อินศรีชื่น ผู้อำนวยโรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
241 นางจุรีรัตน์ ทองพาณิชย์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตย กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
242 นายจำนง เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาสอน กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
243 นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
244 ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
245 นายปัญญา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
246 นายยุทธภูมิ ตันติมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
247 นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
248 นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
249 นางรัชนี เจริญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเกตุ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
250 นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
251 นายดัสกรณ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
252 นายคงกฤษ เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
253 นายคำรณ พงศ์อัมพรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
254 นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
255 นายประกอบ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อย กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
256 นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
257 นายอานนท์ จ่าแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
258 นายเจษฎา มั่งมูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
259 นางนิตยา โคตรมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
260 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.4-6
261 นางวรีย์ ภู่เจริญชัยวรรณ ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
262 นางราตรี สมนึก ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
263 นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.4-6
264 นางอุษา สุรนารถ ครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.4-6
265 นางสาวประภาศรี จิตลำไย ครูโรงเรียนบ้านห้วยส้ม กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.4-6
266 นางวิไลวรรณ์ ทองนาค ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.4-6
267 นางสาวณัชชามน แจ้งแสงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.4-6
268 นายจำนง เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาสอน ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ม.1-3
269 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่่าวุ้ง รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ม.1-3
270 นางอังคณา ชำนาญระเบียบกิจ ครูโรงเรียนวัดใดยาว กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ม.1-3
271 นางสาวปาริชาติ ไชยแสนฤทธิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ม.1-3
272 นายจักรกฤษณ์ ธิโต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ม.1-3
273 นางวริศรา พูลภิรมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ม.1-3
274 นายคำรณ พงศ์อัมพรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
275 นางปราณี ฉ่ำพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาว รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
276 นางชไมพร ผากา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด กรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
277 นางกฤษณา อ่อนไสว ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
278 นางสาวปัญญารัตน์ อาจสัญจร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
279 นางสาวนัฎฐา เครือวิเสน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
280 นายปัญญา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
281 นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
282 นางสำราญ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดตะลุง กรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
283 นางพรทิพย์ ชูใจ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
284 นางสาวหทัยชนก บัวศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
285 นางปิยรัตน์ อุปรี ครูโรงเรียนวัดดงสวอง กรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
286 นางสาวนุชนาฎ พูลมี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
287 นางรัชนี เจริญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกตุ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
288 นางอรวรรณ แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
289 นางสาวอริสา นาคศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองสำโรง กรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
290 นางประจุพร แย้มกมล ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
291 นางเบญจมาศ เติมแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าแค กรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
292 นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
293 นายสุรพงษ์ มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
294 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
295 นางสำรวย แท่นสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
296 นางวัลภา เภากัน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
297 นางเพชรรัตน์ รักสุภาพ ครูโรงเรียนบ้านสระเตย กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
298 นางสาวศิรินทร์ อู่อ้น ครูศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
299 นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีเวะ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
300 นายชำนาญ จันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.1-3
301 นางทองแท้ มณีรุ่ง ครู โรงเรียนวัดหนองแก้ว คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.1-3
302 นายชรินทร์ เสถียรกาล ครู โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.1-3
303 นางสมจิตร เพิ่มมาผล ครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าว คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.1-3
304 นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.1-3
305 นางทิพย์วัลย์ พึ่งโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
306 นางอารี ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุ กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
307 นางสาวดวงพร คุ้มวงษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
308 นางสายพิณ พุทธวงค์ ครูศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
309 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
310 นายวิศณุ อดิสรชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
311 นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ ครูโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
312 นางธนิตา บุญอยู่ ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุ กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
313 นางสาวประภาพร นิลทับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
314 นายภูวเดช จารุภัทรภักดี ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6
315 นางพเยาว์ ใจอารีรอบ ครู โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6
316 นางวัฒนา อุบลคลี่ ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียน คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6
317 นางณัฐนันท์ สุนประชา ครู โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6
318 นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์ ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6
319 นางกฤษณา พรหมวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6
320 นายศรัญ คงไทย ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน คณะกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4-6
321 นางจุฑาทิพย์ รักฉ่ำพงษ์ ครู โรเรียนพลร่มอนุสรณ์ คณะกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4-6
322 นางวรนาฏ ศิริปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4-6
323 นางสาวเอื้อมเดือน ยังฉ่ำ ครู โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง คณะกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4-6
324 นางสุนีย์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย คณะกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4-6
325 นางสุนาจ ศรีปั้น ครู โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4-6
326 ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
327 นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
328 นางศิริมา เตียประเสริฐ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
329 นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
330 นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
331 นางฤดีมล อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ระดับชั้น ม.1-3
332 นายชำนาญ จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ระดับชั้น ม.1-3
333 นายกังวาฬชัย จำดี ครูโรงเรียนวัดสะแกราบ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ระดับชั้น ม.1-3
334 นางสังเวียน ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านบางลี่ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ระดับชั้น ม.1-3
335 นายปฐมพล เหมื่อนเพ็ชร ครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยา การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ระดับชั้น ม.1-3
336 นายนพรัตน์ ใจอารีย์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฐ์) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3
337 นายอพิทัย พักตร์ชื่น ครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3
338 นายดนัย ทัดแก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองกระเบียน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3
339 นางสาวพัชรินทร์ ชมภู่ ครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3
340 นายชัยมงคล ไตรธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3
341 นางจันทนา สาดอนแพง ครูโรงเรียนบ้านสามเรือน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3
342 นางปาริชาติ แห่งเจริญ ครูโรงเรียนวัดบางพึ่ง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3
343 นายปริญญา วรรณกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา) ไม่กำหนดระดับชั้น
344 นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา) ไม่กำหนดระดับชั้น
345 นายทนงศักดิ์ สนโสม ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา) ไม่กำหนดระดับชั้น
346 นายสมพงษ์ สุรนารถ ครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา) ไม่กำหนดระดับชั้น
347 นายเฉลียว พุกสอน ครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา) ไม่กำหนดระดับชั้น
348 นางสาวฐิติมา คล้ายพันธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา) ไม่กำหนดระดับชั้น
349 นายอานนท์ จ่าแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา) ไม่กำหนดระดับชั้น
350 นายดุสิต เลิศมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่กำหนดระดับชั้น
351 นายบุญเลิศ เติมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุง รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่กำหนดระดับชั้น
352 นางสุกัญญา รุ่งสุข ครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่กำหนดระดับชั้น
353 นางภานุมาศ คล้ายแพร ครูโรงเรียนวัดเขาหนีบ กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่กำหนดระดับชั้น
354 นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ ครูโรงเรียนวัดหนองหอย กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่กำหนดระดับชั้น
355 นางสาวมณีรัตน์ นุชสละ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่กำหนดระดับชั้น
356 นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(โปรแกรม Paint) (บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่กำหนดระดับชั้น
357 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
358 นางสาวสุวิมล ร้อยแสนศึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
359 นายณัชภัค แสงเพ็ชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
360 นางสาวภัคจิรา เตจ๊ะเป็ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
361 นางสาวเจษฎา มั่งมูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
362 นายจักรกฤษณ์ ธิโต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
363 นางพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
364 นายภัยเรศ ใจมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
365 ว่าที่ ร.ท.ณัฏฐ์ชัยกร ทองปานณิชกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
366 นายสุวรรณ อ้นวงศ์ ช่างไม้ครุภัณฑ์ ๔ โรงเรียนพลร่มฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
367 นายบุญมั่น เรืองวิเศษ นักการโรงเรียนพลร่มฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
368 นายทนงศักดิ์ สนโสม ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
369 นายนิยม น้อยตั้ง ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
370 นายวิษณุ มีฤกษ์ใหญ่ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
371 นายอานนท์ จ่าแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
372 นายทวีศักดิ์ ยงสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
373 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ ประธานกรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
374 นายสาวปริญญา พันธุ์น้อย รก.รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 รองประธานฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
375 นางสาวอิษรา หีบโอสถ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
376 นางสายพิณ พุทธวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
377 นางสาววรภัทรภร ทองศรีรุ้ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
378 นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
379 นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
380 นายภาณุพงศ์ เหมือนทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
381 ว่าที่ ร.ท.ณัฏฐ์ชัยกร ทองปานณิชกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
382 นางภารดา พัสลัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
383 นางสาวณัชชามน แจ้งแสงทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
384 นางนิตยา โครตมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
385 นางนภาวัลย์ ซิ่วนัส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียร่วม
386 นางสาวลักขณา ยี่สุ่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียร่วม
387 นายภัยเรศ ใจมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเอกสารการจัดการศึกษาพิเศษเรียร่วม
388 นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
389 นางชุลีพร ไกรทุกข์ร้าง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
390 นายชำนาญ จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
391 นายมนตรี อุสาหะ ศิกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
392 นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
393 นางสุนาจ ศรีปั้น ครูโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
394 นางสาวดวงเนตร พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
395 นายพีระพล ชั่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
396 นายพยนต์ สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
397 นายเสริมวิทย์ สังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเบียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
398 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
399 นายประสพ สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
400 นายวันชนะ เผือกกรุต รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
401 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
402 นางปิยวรรณ แม้นญาติ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
403 นางกาญจนา กลั่นเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
404 นางสาวสุนันทา กองตาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเมือง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
405 นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
406 นายดัสกรณ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
407 นางสมัคร ช่างเสาร์ ครูโรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
408 นายนิยม น้อยตั้ง ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
409 นางสาวเกษมณี ขันธเนตร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
410 นางสาวอรสา แสงเพชร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
411 นายวินท์ธาเนศวร์ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
412 นายคงกฤษ เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
413 นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
414 นายคะนอง สีทำมา ครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโก กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
415 นางสาววราภรณ์ หมื่นเดช นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
416 นางณัฐิยา พูลทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้
417 นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
418 นางจุรีรัตน์ ทองพาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
419 นางสาวรัตนา กางกรณ์ ครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
420 นางขนิษฐา คุ้มทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
421 นางสาววารินทร์ รักหินลาด นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
422 นางสาวศิริรัตน์ สุขดา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
423 นายพงษพิพัฒน์ เขียนเจริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยิน และสติปัญญา) ระดับชั้น ป.1-6
424 นายสุรัช พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทออทีสติก ระดับชั้น ป.1-6
425 นายยุทธภูมิ ตันติมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทออทีสติก ระดับชั้น ป.1-6
426 นางสวอง พุกสอน ครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทออทีสติก ระดับชั้น ป.1-6
427 นางภาสวรรณ จันทร์ปาน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทออทีสติก ระดับชั้น ป.1-6
428 นายศรายุทธ อินทสูตร นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์ กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทออทีสติก ระดับชั้น ป.1-6
429 นางสาวอรสา แสงเพชร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทออทีสติก ระดับชั้น ป.1-6
430 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
431 นายเสน่ห์ รสฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
432 นายวิศณุ อดิศรชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
433 นางวัลลภา สำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
434 นางประภาวัลย์ อิ่มกมลพงศ์ ครูโรงเรียนวัดหนองหอย กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
435 นางเสมอแข เจนสาริกิจ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
436 นางสมนึก ศรีโสภณ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
437 นางวรารัตน์ พุทธศิริ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
438 นางสร้อยทิพย์ สืบแตจุ้ย ครูโรงเรียนท่าวุ้ง กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
439 นางสาววราภรณ์ บุญเกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
440 นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องการได้ยินและสติปัญญา) ระดับชั้น ม.1-3
441 นายประกอบ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย และการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
442 นายสุกิจ อินศรีชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมือง รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย และการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
443 นางชณาภา แก้วนิยม ครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย แลการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
444 นางผานิต แก้วนิยม ครูโรงเรียนชุบศรฯ กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย แลการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
445 นางสิริวรินทร์ โกสัมฤทธิ์ ครูช่วยราชการโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย แลการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
446 นางสาวอภิญญา เอี่ยมสำอางค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย แลการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
447 นางนงลักษณ์ ยงสม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย และการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
448 นางสาวสุชาดา บุญเงิน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,ออทิสติก ระดับชั้น ม.1-3
449 นายเจษฎา เสือคะนอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,ออทิสติก ระดับชั้น ม.1-3
450 นายเจษฎา มั่งมูล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,ออทิสติก ระดับชั้น ม.1-3
451 นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกรำพานวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,สติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้ และ ออทีสติก) ระดับ ป.1-6
452 นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,สติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้ และ ออทีสติก) ระดับ ป.1-6
453 นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี ครูโรงเรียนกองบินโคกกะเทียม กรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,สติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้ และ ออทีสติก) ระดับ ป.1-6
454 นางนิตยา ริมสีม่วง ครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,สติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้ และ ออทีสติก) ระดับ ป.1-6
455 นางสาวอารีรัตน์ ช่างเสาร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,สติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้ และ ออทีสติก) ระดับ ป.1-6
456 นางปวีณา จ่าแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,สติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้ และ ออทีสติก) ระดับ ป.1-6
457 นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียน ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,ทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,และออทีสติก) ระดับชั้น ม.1-3
458 นางราตรี สมนึก ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,ทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,และออทีสติก) ระดับชั้น ม.1-3
459 นางสาวกรนิกา จันทร์บัว ครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 กรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,ทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,และออทีสติก) ระดับชั้น ม.1-3
460 นางพรทิพย์ บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุ กรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,ทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,และออทีสติก) ระดับชั้น ม.1-3
461 นางศิริประภา อิ่มจันทึก ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย กรรมการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,ทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,และออทีสติก) ระดับชั้น ม.1-3
462 นายภัยเรศ ใจมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น,ทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,และออทีสติก) ระดับชั้น ม.1-3
463 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม การเต้นหางเครื่อง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
464 นางกันยารัตย์ อดิศรชูชัย ครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม การเต้นหางเครื่อง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
465 นายดุสิต เลิศมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม การเต้นหางเครื่อง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
466 นางจุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรม การเต้นหางเครื่อง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
467 นางสาวกนกภรณ์ จันทนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรม การเต้นหางเครื่อง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
468 นางสาวหยาดพิรุณ ลิ่มสุวรรณ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการตัดสินกิจกรรม การเต้นหางเครื่อง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
469 ว่าที่ร้อยโทณัฎฐ์ชัยกร ทองปานพานิชยกุล ครูศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรม การเต้นหางเครื่อง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชั้น ป.1-6
470 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
471 นางศิริมา เตียประเสริฐ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
472 นางฉวีววรณ บุญเนตร ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการฝ่ายการเงิน
473 นางสาวจิราพร อุทัยกันย์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
474 นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ และรายงานผล
475 นายนิยม น้อยตั้ง ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ และรายงานผล
476 นางสาวจิราภรณ์ แก้วทองคำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ และรายงานผล
477 นางวรีย์ ภู่เจริญชัยวรรณ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ และรายงานผล
478 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 6 ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
479 นางนภาวัลย์ ซิ่วนัส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
480 นางสาวอรสา แสงเพชร ครูศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
481 นางสาวลักขณา ยี่สุ่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
482 นางสาวศิริวรรณ คชากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
483 นายภัยเรศ ใจมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
484 นางปวีณา จ่าแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
485 นางสาวอิษรา หีบโอสถ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
486 นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
487 นางนิตยา โครตมงคล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
488 นางสาวอทิตยา รุจิญาติ ธุรการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
489 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
490 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
491 นายประสิทธิ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
492 นายบัว โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
493 นายเกษม เขียวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
494 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
495 นายสติ สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
496 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
497 นายชาติชาย กันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
498 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
499 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
500 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาดุก คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
501 นายบรรจงศักดิ์ ทองอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านโคกสุข คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
502 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
503 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
504 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
505 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครูโรงเรียนบ้านหัวบึง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
506 นายสุริยา สีขาว ครูโรงเรียนวัดน้ำจั้น คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
507 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
508 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
509 นายเกษม เขียวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุุ้ง รองประธานกรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
510 นายบัว โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
511 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
512 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
513 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้ง กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
514 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
515 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้ กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
516 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินทร์ กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
517 นายสุริฉันท์ กลัดงาม ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
518 นายสุริยา สีขาว ครูโรงเรียนวัดน้ำจั้น กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
519 นายบรรจงศักดิ์ ทองอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านโคกสุข กรรมการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
520 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครูโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการและเลขานุการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
521 นายวิเชียร วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่ กลุ่มพัฒนาผุ้เรียน
522 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
523 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
524 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
525 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาดุก รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
526 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
527 นางขวัญใจ ทองปาน ครูโรงเรียนวัดท่าช้าง กรรมการการผูกเชือก เดินทรงตัวและโยนบอล
528 นายสิทธิชัย เลิศหัสดีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโก้ กรรมการการผูกเชือก เดินทรงตัวและโยนบอล
529 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ปรึกษาการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
530 นายบัว โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน ประธานกรรมการการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
531 นายบัว โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน ที่ปรึกษาการจัดการค่ายพักแรม กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
532 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ กรรมการการจัดการค่ายพักแรม กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
533 นายวิเชียร วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการและเลขานุการการจัดการค่ายพักแรม กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
534 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินทร์ ที่ปรึกษาการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ( ป.4-6 , ม.1-3 ) กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
535 นางวิภา ธรรมยิ่ง ครูโรงเรียนวัดมุจลินทร์ กรรมการการประกวดหนังสือเล่มเล็ก( ป.4-6, ม.1-3) กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
536 นางไขแสง วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการการประกวดหนังสือเล่มเล็ก( ป.4-6, ม.1-3) กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
537 นางผานิต แก้วหอมคำ ครูโรงเรียนชุบศร (ร.31พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) กรรมการการประกวดหนังสือเล่มเล็ก( ป.4-6, ม.1-3) กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
538 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครูโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการและเลขานุการการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6,ม.1-3) กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
539 นายสมยศ พูลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
540 นางเพ็ชรี นิ่มโชคชัยเจริญ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
541 นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
542 นางสาวนิสา สินเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแขม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
543 นางรัตนา ภักดี อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖
544 นางสาวลัดดา คุณประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม กรรมการตัดสิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖
545 นางสาววิลาวรรณ เกตุพิจิตร ครู โรงเรียนทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา กรรมการตัดสิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖
546 นางรัตนา ภักดี อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
547 นางสาวลัดดา คุณประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม กรรมการตัดสิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
548 นางสาววิลาวรรณ เกตุพิจิตร ครู โรงเรียนทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา กรรมการตัดสิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
549 นางสาวธภร ยิ้มโสภา อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
550 นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสิน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
551 นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนโคกสำโรง กรรมการตัดสิน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
552 นางสิริวรรณ สมใจ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖
553 นางชวัลนุช ปิ่นเอก ครู โรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖
554 นางภาสวรรณ จันทร์ปาน ครู โรงเรียนวัดตองปุ กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖
555 นางรภัสสา กองทอง อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓
556 นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓
557 นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนโคกสำโรง กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓
558 นางสาวธภร ยิ้มโสภา อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑-ป.๖
559 นางสุวภา บัวแก้ว ครู โรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑-ป.๖
560 นางสาวสุนิสา มุสิกะสิน ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑-ป.๖
561 นางสาวธภร ยิ้มโสภา อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
562 นางสุวภา บัวแก้ว ครู โรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
563 นางสาวสุนิสา มุสิกะสิน ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง กรรมการตัดสิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
564 นายสมยศ พูลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันการแสดงตลก ป.๑-ม.๓
565 นางทับทิม กรอบทอง ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการตัดสิน การแข่งขันการแสดงตลก ป.๑-ม.๓
566 นางสาววิสา หมื่นสา ครู โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง กรรมการตัดสิน การแข่งขันการแสดงตลก ป.๑-ม.๓
567 นายสมยศ พูลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันการแสดงมายากล ป.๑-ม.๓
568 นางทับทิม กรอบทอง ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการตัดสิน การแข่งขันการแสดงมายากล ป.๑-ม.๓
569 นางสาววิสา หมื่นสา ครู โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง กรรมการตัดสิน การแข่งขันการแสดงมายากล ป.๑-ม.๓
570 นางรภัสสา กองทอง อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันการประกวดกลองยาว ป.๑-ป.๖
571 นางสุวภา บัวแก้ว ครู โรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการตัดสิน การแข่งขันการประกวดกลองยาว ป.๑-ป.๖
572 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกตุพรหมมา ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการตัดสิน การแข่งขันการประกวดกลองยาว ป.๑-ป.๖
573 นายสติ สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
574 นายชะลอ โตม่วย นักการภารโรงโรงเรียนชุบศร(ร.31พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
575 นายวิวัฒน์ พันธิ์อยู่ นักการภารโรงโรงเรียนชุบศร(ร.31พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
576 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้ คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
577 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
578 นางสุภาภรณ์ เทพชารี ครูโรงเรียนวัดเกตุ คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
579 นางสาวอัจฉราภรณ์ กล้าหาญ ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองมน คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
580 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินทร์ คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
581 นายอเนก ยาทา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
582 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครูโรงเรียนบ้านหัวบึง คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
583 นางกฤติยาภรณ์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดเทพอำไพ คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
584 นางสาวนฤมล อ่วมท่าวุ้ง ครูโรงเรียนบ้านหนองนางาม คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
585 นางสุกัญญา นวลแสง ครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
586 นางสาวสุชารินี ดวงสว่าง ครูโรงเรียนวัดหนองเมือง คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
587 นางนฤดี บุตรเนตร ครูโรงเรียนชุบศร (ร.31พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
588 นางลำจวน ถ้ำหิน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
589 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
590 นายสุริฉันท์ กลัดงาม ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
591 นายวิเชียร วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
592 นายสุริยา สีขาว ครูโรงเรียนวัดน้ำจั้น คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
593 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
594 นายวิเชียร ปาลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
595 นายประกาศ จุฑาเกตุ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
596 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้ง คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
597 นางอารีย์ พฤกษอาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
598 นางกนกวรรณ นาสิงห์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
599 นางกัลยา ประดิษฐสาร ครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคม คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
600 นางบุญตา ฤาชา ครูโรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
601 นางสุมาลี บุญช่วย ครูโรงเรียนวัดหนองเมือง คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
602 นางสุพร ชื่นหทัย ครูโรงเรียนวัดเขาวงกฎ คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]