การจัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สถานที่จัดกิจกรรม ดังนี้
1. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558         แข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
                                               ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ ฯ
2. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558         แขันขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย และ
                                               กลุ่มสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
                                               ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
                                               แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                               (สาระทัศนศิลป์ , สาระดนตรี และนาฏศิลป์)
                                               ณ โรงเรียนเมืองใหม่ ฯ
                                               แข่งขันกลุ่มวิทยาศาตร์    
                                               ณ โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา
3. วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2558  แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                                                ณ โรงเรียนชุบศร
4. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558         แข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                               (การงานอาชีพ ,คอมพิเตอร์)
                                               และหุ่นยนต์  ณ โรงเรียนโคกสำโรง
วันศุกร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:37 น.