รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 10 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายชลันธร  แก่นพรม
2. เด็กชายมงคล  กลิ่นหอม
 
1. นายฉลอง  สุดแสวง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงษ์มาลี
2. เด็กชายวรากร  หนูคำเชื้อ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนครินทร์  อ่อนจุรี
2. เด็กชายโสภณ  นกจั่น
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายณัฐคนย์  ทิพสุทธิ์
2. เด็กชายสัญญา  กาฬษร
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คงเปี่ยม
2. เด็กชายธนเดช  ถนิมสุทธิ์
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงกรกมล  สุภาพ
2. เด็กหญิงณัฎฐิญาภรณ์  โนนดี
3. เด็กหญิงดนยา  ดลลม
4. เด็กหญิงศรัญญา  ทนเหลือ
5. เด็กหญิงอรชพร  ผลาผล
 
1. นางสาววิลัย  สังข์ทอง
2. นางสุนิดา  สอนคำหาร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายชนะพล  เถื่อนวัด
2. เด็กหญิงชนิตา  ภู่เอี่ยม
3. เด็กชายสหรัฐ  ศรีเพ็ง
4. นางสาวอิศริยา  เขียวประเสริฐ
5. นางสาวเพ็ญนภา  ศึกษากิจ
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
2. นางสาวสุณีรัตน์  รัตนตรัยวงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายนัฐภูมิ  ทั้งสุข
2. เด็กหญิงอนัญญา  สังข์วงษ์
 
1. นางสาวมลฤดี  ปานโพธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธีธัช  ปานถม
2. เด็กหญิงพรรณพัทร  ตั้งเจริญอารีย์
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นางสมนึก  ชุนทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนกร  จันทร์พวง
2. เด็กหญิงอทิตติยา  ดวงอาจ
 
1. นางสุภศิริ  ชาดวง
2. นางกานดา  พูลอำไภย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุวิชญา  สุวรรณพันธ์
 
1. นางพัชรินทร์  ไพริน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แสงอิ่ม
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เรไร
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  มะม่วงแก้ว
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กหญิงสมิตา  นิ่มประดิษฐ์
 
1. นางศุภากร   ไม้เจริญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองใบใหญ่
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  กิจจรัส
 
1. นางสาวภาวินี  กระตุดเงิน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ขำกล่ำ
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจร์  ดีแล
2. เด็กหญิงณิชา  ต้นวงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญหนัก
2. นางนิทรา  แสนทวี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ลือกิจนา
2. เด็กหญิงดลยา  พุทธรุณ
 
1. นางรัชนี  จันทบาล
2. นางนงเยาว์  เติมสินสุข
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงศันศนีย์  โกมลมาล
2. เด็กหญิงอริสา  พืชนะ
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงเมธินี  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กชายกั่ว  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงระ  แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงลัดดา  แซ่ย่าง
 
1. นางธนิตา  ประเศรษโฐ
2. นางสุกัญญา  สอนสวัสดิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พยานใจ
2. เด็กชายพลรัช  วินทชัย
3. เด็กชายศิวโรจน์  เอติละ
 
1. นางสุนีย์  ประเสริฐสุข
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตันศิริ
2. เด็กหญิงวนิดา  ยิ่งประยูร
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์   ศรีสุวรรณ
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
2. นางกนกวรรณ  งามแสง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กชายวีรพัฒน์  พ่วงสละ
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงชนกสุดา  อนุศรี
 
1. นายพิสิฐ  ชโลธร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงอารยา   ตาละนาค
 
1. นางทับทิม  กรอบทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงมุข
 
1. นายนริศ  ศรีนวล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายจิรพงษ์  อินทร์วงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายรัชพล  จตุรัส
 
1. นายพิสิฐ  ชโลธร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กชายสรายุทธ  ช่อเข็ม
 
1. นายสุพจน์  วงษ์เจริญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กชายอัครพล  อินทรวงศ์
 
1. นางสาวชไมพร  ชิณบุตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงเกษมณี   พรมเขียว
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กองพล
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงสรัลชนา   สุคันธจันทร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายธนดล  เดชกุล
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปานขาว
 
1. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงญาดา  เทศนา
 
1. นางสาวชไมพร  ชิณบุตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงณิชา  เพชรเรือนทอง
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงนิศราวรรณ  แซ่ลี้
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กชายปรวี  กลิ่นลูกอิน
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพึ่ง 1. เด็กหญิงวรรณ์ศิริ  ช่อเข็ม
 
1. นายสัมพันธ์  พานทิศธิ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กชายชนาธิป  มีประโคน
 
1. นายจำนงค์  เพชรรัตน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงจรรยมณฑ์   ความเพียร
2. เด็กหญิงทักษพร   จันทร์เทาว์
3. เด็กหญิงปพิชญา   สุขสงวน
4. เด็กชายพงศกร   สมปอง
5. เด็กหญิงพนิดา    นิลนามะ
6. เด็กชายพลชาติ   คงสถิตนนท์
7. เด็กหญิงสรัลชนา   สุคันธจันทร์
8. เด็กหญิงเกษมณี   พรมเขียว
9. เด็กหญิงเนาวรัตน์   เหลืองอร่าม
 
1. นายทนา   แปลกวงศ์
2. นายนริศ   ศรีนวล
3. นางสาวธัญวลี  พวงชาติ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาสี
2. เด็กหญิงขวัญรัตน์  นามสง่า
3. เด็กหญิงชนกานต์  เชิดพงค์พันธ์
4. เด็กหญิงญาณิศา  ชนะวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐริกา  แก่นธรรม
6. เด็กชายธนพล  ศรีวิสุทธิ์
7. เด็กชายธนเทพ  สาริกา
8. เด็กหญิงนิรชา  ยอดคำ
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปานขาว
10. เด็กชายศิวกร  ปานเกตุ
11. เด็กชายศุภกานต์  ผาดี
12. เด็กชายสิทธิโชค  โคกสันเที๊ยะ
13. เด็กหญิงสุปกร  อึ้งกล้า
14. เด็กหญิงอรณี  ปิ่นภาพันธ์
15. เด็กหญิงแพรพรรณ  พลทวี
 
1. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
2. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตสุวรรณถาวร
2. เด็กชายธนดล  โสพัฒน์
3. เด็กชายธนดล   การะพงษ์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  รักษาเพ็ชร
5. เด็กชายธีรเดช  หนูแสง
6. เด็กหญิงนภัสกรณ์   ปาศรีวงษ์
7. เด็กหญิงนวลกมล   กุลตา
8. เด็กชายสมหวัง  สุระขัน
9. เด็กชายสิทธิพงษ์   สามแก้ว
10. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนเสนาะ
11. เด็กหญิงสุภารัตน์   วงษ์ชมภู
12. เด็กชายอภิชัย  พิมพาภรณ์
13. เด็กหญิงอรสา   สร้อยแม้น
14. เด็กชายไพรัช  รัตนดี
 
1. นายสันติ  เทียนศรี
2. นายเสริมวิทย์  สังวร
3. นางสุดใจ  สังวร
4. นางลัดดา  สุทธา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดึง 1. เด็กชายณัฐพล  ธงอาษา
2. เด็กชายธนายุต  จันทะบาล
3. เด็กชายธีรพงศ์   เพ็ชร์พรม
4. เด็กชายธีรพัฒน์  จองสุข
5. เด็กชายปิยทัศน์   กระจ่างแสง
6. เด็กชายภากร  หอกรอง
7. เด็กชายภานุวิชญ์   แย้มชุมพร
8. เด็กชายยศกร   ไชยมา
9. เด็กชายศรราม   ธงชัย
10. เด็กชายศรายุทธ  เจริญสุข
11. เด็กชายสรายุทธ  ช่อเข็ม
12. เด็กชายอนุกูล  โพธิ์รัตน์
 
1. นายสุพจน์  วงษ์เจริญ
2. นายชูชีพ   อันทะชัย
3. นางประไพ  ราชวงษา
4. นางอัมพา  ขันทอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พันธุ์หว้า
2. เด็กชายชญานนท์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายชาคริต  หินสุภาพ
4. เด็กหญิงฐิดาพร  บุญศรี
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชร์สุข
6. เด็กชายณัฐพล  อร่ามโรจน์
7. เด็กหญิงธนวรรณ  นิลวัฒน์
8. เด็กชายพงศกร  บุญศรี
9. เด็กหญิงพัชรา  ชอบคุย
10. เด็กชายพัฒนา  พัทยาดล
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่ำพงษ์
12. เด็กชายรุ้งชาติ  อบปัญญา
13. เด็กหญิงวันวิษา  รักชาติ
14. เด็กชายสมชาย  คำปลิว
15. เด็กหญิงสิริรัตน์  ลาอินทร์
16. เด็กหญิงสุรีพร  มาอยู่
17. เด็กชายอนุวัท  พระรามเงิน
18. เด็กหญิงแสงอุษา  อร่ามโรจน์
19. เด็กหญิงโศภิตา  ช้างชุ่ม
20. เด็กหญิงไพลิน  ตรัดงาม
 
1. นายวินัย  บุญเรือง
2. นางวีนา  ทองศรี
3. นางวรรณา  โพธิ์ช่วย
4. นางปรียา  สุนทราเดชอังกูร
5. นางสาวอาริญา  ใจกล้า
6. นางสาวพูลสุข  พิมพ์ทน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. นางสาวขวัญใจ  วงษ์สูงเนิน
2. เด็กชายญาณวุฒิ  จินดาธนะวาณิชย์
3. เด็กชายฐนวรรษ  พิมพ์ประสาน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิมลทอง
5. นายพสุธร  บุคเคน
6. นายอนุชิต  สมสี
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
2. นางนพเก้า  ชาญจิตร
3. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายอำพล  สีทากูล
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงวีรยา  ยนต์ทองหลาง
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงแก้ว 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเลขา
 
1. นางนฤมล  ศรีสุคนธมิตร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงรัตน์กา   ประคองเก็บ
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายณฤทธิ์  ฉิมชาติ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ขำดี
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงพีรดา  สมบุญ
 
1. นางจิรพร  งวดชัย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ยอดระยับ
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  บุศยประสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  สังข์ทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  สนธิ
 
1. นายวีระศักดิ์  พลอยบุตร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายไพศาล  พรมมา
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายวรเมธ  วรุณโณ
 
1. นางอัญชลี  กีรติศานต์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงศิราณี  บุญธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พูลฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กหญิงอัชราภรณ์  ปาตั๋น
 
1. นางเยาวลักษณ์  อินทรสมใจ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงแก้ว 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเลขา
 
1. นางนฤมล  ศรีสุคนธมิตร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงนุศรา  บ่ายคล้อย
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ปานดี
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสงสว่าง
3. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่มี
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฤทธิ์เนติกุล
5. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพชร์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงชญาณี  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงชลธิฌา  ศรีประสม
8. เด็กชายชาญชัย  วาจาสัจกุล
9. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่ลี
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยโสด
11. เด็กหญิงณิชากมล  ปัจฉิม
12. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงทานตะวัน  ชีวาพนาคีรี
14. เด็กชายธนธรณ์  แสงว่าง
15. เด็กหญิงนิชากร  แซ่ว่าง
16. เด็กชายปฏิพล  กิ่งเพชรเสรีชน
17. เด็กหญิงพัชรา  จิตเอี่ยม
18. เด็กหญิงรดา  แซ่จ๊ะ
19. เด็กหญิงรมัณยา  ดวงดี
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญช่วย
21. เด็กหญิงวรรณวิษา  มั่นคง
22. เด็กหญิงสกุลรัตน์  แซ่ลี
23. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่ลี
24. เด็กหญิงสิรินทรา  กุลจิราทรัพย์
25. เด็กชายสิริพิเดช  ร่มแก้ว
26. เด็กหญิงสุภาพร  วาจาสัจกุล
27. เด็กหญิงอดิวรรณ  จันทูล
28. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์สะอาด
29. เด็กชายอภิสร   แซ่มี
30. เด็กหญิงอรวรรณ  ปานดี
31. เด็กชายอานันท์  ปานดี
32. เด็กหญิงอารียา  แซ่ลี
33. เด็กชายเกศรินทร์  ชังภัย
34. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สืบทายาท
 
1. นายดุสิต  เลิศมานพ
2. นางสมภิตย์  อินปาน
3. นางพรทิพย์  พงคชาติ
4. นายวันชัย  อยู่สุข
5. นางสาวกรัณยภรณ์  โตสวัสดิ์
6. นายสิทธิชัย  เลิศหัสดีรัตน์
7. นายคนอง  สีทำมา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นสอาด
2. เด็กชายธนากร  ภู่พวง
3. เด็กชายธีรภัทร  ทรงงาม
4. เด็กหญิงนริศรา  ชื่นชอบ
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อนุกูล
6. เด็กหญิงวิรัญญา  หงษ์คำภา
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยสาธร
8. เด็กหญิงสิริภรณ์  สิงห์ป้อม
9. เด็กชายอภินันท์  เพชรสีจา
10. เด็กชายอาทิตย์  ผาดจันทึก
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
2. นางศินีนาฏ  อำลา
3. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงกชกร  มีอ่วม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  บุญรื่น
3. เด็กชายธนพงษ์  อินผล
4. เด็กชายรชานนท์  ร่มพุดตาล
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  มีอ่วม
6. เด็กหญิงวรรณษา  มั่นใจ
7. เด็กชายอุชุกร  สุพักตร์วิบูลย์
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รักแก้ว
 
1. นางชวนพิศ  จิตเฉย
2. นางคนึงนิจ  จันทระ
3. นางสุเรียบ  พูลสุภาพ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  จันธนู
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทัศน์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงอรุณ
4. เด็กชายธีรชาติ  ถาวร
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  เชื้อดี
6. เด็กหญิงสร้อยทอง  มุ่งจ่าง
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   เกตุพรหมมา
2. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
3. นางพรรณอร   มากวงษ์
4. นางสาวสุกฤตยา   อินศร
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทฑีโร
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ตระสินธุ์
3. เด็กหญิงนพมาศ  มีผล
4. เด็กหญิงประภัสสร  เย็นทรวง
5. นางสาวปัทมาภรณ์  รวบรวม
 
1. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
2. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
3. นางกนกวรรณ  งามแสง
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกกร  เหมือนเพ็ชร์
2. เด็กหญิงกุลวรา  กุศลส่ง
3. เด็กหญิงนิพัทธา  ขวัญสำราญ
4. เด็กหญิงบุรฉัตร  เทียบแก้ว
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุตรลา
6. เด็กหญิงสิรภัสสร  เสือหิน
 
1. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
2. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
3. นางกนกวรรณ  งามแสง
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงจันทร์ฐิมา  ทับสกุล
2. เด็กหญิงดารณีรัตน์  สาสกุล
3. เด็กหญิงพัชรี  สายสุ่ม
4. เด็กหญิงภาวิณี  ปานคล้าย
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ถมยา
6. เด็กหญิงวริศรา  เทศสกุล
7. เด็กหญิงอริสา  ท้วมวงษ์
8. เด็กหญิงอริสา  เนตรประเสริฐ
 
1. นางสุพิชฌาย์  เหลืองบุศราคัม
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงธิฆัมภรณ์  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  รัตนโชติกรพัฒน์
3. เด็กหญิงภคมน  พงษ์พรหม
4. เด็กหญิงศริญญา  จันทร์ลิลา
5. เด็กหญิงสตางค์  สำอางค์
6. เด็กหญิงอรวรรณ  พุ่มราตรี
7. เด็กหญิงอาภัสรา  ธนสวาท
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญใบ
2. เด็กหญิงบุษกร  ชนะวงษ์
3. เด็กหญิงรสรินทร์  ถาแป้น
4. เด็กหญิงลี  แซ่ย่าง
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ศรีโชค
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
2. นางสุกัญญา  สอนสวัสดิ์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทองสุข
2. เด็กหญิงอาภัสรา  นาคสุข
 
1. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
2. นายวิิชา  จรเดช
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บญรักษา
2. เด็กชายจตุพล  ราชอุบล
3. เด็กหญิงจิระนันท์  ด้วงตะกั่ว
4. เด็กชายจิราวัฒน์  น้ำเงิน
5. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ทองสุข
6. เด็กชายณัฐพงศ์  ขันทีท้าว
7. เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์ทอง
8. เด็กชายธีรภพ  ลาภปัญญา
9. เด็กชายนนทกร  พรมชาติ
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  แพนงาม
11. เด็กหญิงปริมล  บุญสิม
12. เด็กชายปัญญพนต์  ด้วงตะกั่ว
13. เด็กหญิงพัทธนันต์   ชมดง
14. เด็กชายพายุ  แพนงาม
15. เด็กหญิงรัตนาพร   โตมา
16. เด็กหญิงลักขณา  บุญนำมา
17. เด็กหญิงวรารัตน์  สุขกะ
18. เด็กชายวีรภาพ  บัวผ่อง
19. เด็กชายสิทธิพร  งอนรถ
20. เด็กหญิงอรนันต์  แพนงาม
21. เด็กหญิงอาทิติญา  บุญเพ็ง
22. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สงวนหมู่
 
1. นางวิจิตร  กลิ่นนาค
2. นายสมชาย  กลิ่นนาค
3. นายอาทร  บุญคุ้มครอง
4. นายเกียรติชัย  ช่างประดิษฐ์
5. นางสาวนิตยา  บุญราษฎร์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ลิ้มสมบุญ
2. เด็กหญิงนภสร  ศุภลักษณ์หิรัญ
3. เด็กหญิงปณิตา  โลมา
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แสงสัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัตแวว
6. เด็กหญิงเยาวเรศ  มุธิกะพันธ์
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
2. นางพิศมัย  กระตุดเงิน
3. นางสาวนัทนที  พรหมมา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1. เด็กชายมงคล  หลักแหลม
2. เด็กหญิงลลิตา  พูลพุทธา
3. เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยบุญ
4. เด็กหญิงสุจาริณี  ใจมั่น
5. เด็กหญิงอธิชา  นาคแย้ม
6. เด็กหญิงอันธิกา  ทาชาติ
 
1. นายสุริยา   สีขาว
2. นายสุรชัย  กลิ่นศรีสุข
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายจิรโชติ  พุ่มพวง
2. เด็กชายธนากร  วาปี
3. เด็กชายธนาธร  สิงห์ทอง
4. เด็กชายภราดร  วิลาวรรณ์
5. เด็กชายสมปอง  หวังผล
6. เด็กชายสมรต  ม่วงฉิ่ง
7. เด็กชายอรรถกร  ลารันต์
8. เด็กชายอลงกรณ์  ฉ่ำวารี
 
1. นางมณีรัตน์  เอี่ยมอินทรีย์
2. นายเพชรศักดิ์  พานย้อย
3. นายสถาพร  แสวงหา
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ทนุผล
2. เด็กหญิงพิชชญ์สิณี  ประดับมุข
3. เด็กหญิงแพรทอง  โสภา
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
2. นายอร่าม  สุนานันท์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กชายกันตพงศ์  แก้ววิเชียร
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุวรรณรอด
3. เด็กชายชัยธวัช  กลิ่นมะลิ
 
1. นางมรรษมน  พูนอ้อย
2. นางศิรินุช  โตจาด
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงฌานิกา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพรพรหม  พรมรักษา
 
1. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
2. นางสาวนิพัตรา  ศรีดี
 
84 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ทองสุกดี
2. เด็กชายสิทธิกร  สีผึ้ง
 
1. นางสาวปวีณา  เกิดแสวง
2. นายธนชัย  แก้วแดงดี
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายชานนท์  แสงขำ
2. เด็กหญิงพุทธธิดา  มณีวงค์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลศักดิ์
 
1. นางสาวจตุพร  เวงสูงเนิน
2. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายวัชระ  สมัคการ
2. เด็กชายอัยยา  แม้นพรหม
 
1. นายสมชาย  สัพโส
2. นางสาวอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
87 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายชวลิต   งามเลิศ
2. เด็กชายวริทธร   ทับพรม
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
2. นางสาวกฤติยา  คงเหลี่ยม
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ถาวรวรรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ละอองดิน
 
1. นางขวัญจิตร  สวนสำราญ
2. นางสาวสิวภรณ์  สัทธรรม
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายชานนท์  แสงขำ
2. เด็กชายศุภชัย  สุธาตุ
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุนทรศารทูล
2. เด็กหญิงทิศิวิรินทร์  กิตติบุญญาทิวากร
 
1. นายณัฐวัฒน์   สว่างทุกข์
2. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กชายทวีป  เทียมสิงห์
2. เด็กหญิงพัตร์จิรา  นิ่มชม
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
2. นางสาววรรณภา  ปั่นพิมาย
 
92 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ขุมแร่
2. เด็กหญิงมรินญา  ดำดวง
 
1. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
2. นางสาวชนิดา  รักอ่อน
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพรชนก  ขลิบเงิน
2. เด็กหญิงวรกนก  อินทร์สุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กชายดรุณ  อินทรวงษ์
2. เด็กชายพุทธารา  เณรแตง
 
1. นายถนัดกิจ  จูฑะสุวรรณ์
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทรัพย์เธาว์
2. เด็กชายวรากร  หนูคำเชื้อ
3. เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ศิริ
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
2. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชลธาร  ทัพจันทร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เพิ่มพูล
3. เด็กชายอนุชา  อาสานอก
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
2. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายจักรพงษ์  เอี่ยมเทียม
2. เด็กชายธนสิทธิ์  ใยยอง
3. เด็กชายพงษ์กร  หอมหวาน
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นายสมชาย  สัพโส
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายธนดล  รักดี
2. เด็กชายวศิน  เที่ยงธรรม
3. เด็กชายอนาวิล  สีทอง
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นายสมชาย  สัพโส
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงกษมา   งามโสภา
2. เด็กหญิงนันทนา  ปานเจริญ
3. เด็กหญิงพัชราภา   พันธุ์วงษ์
 
1. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
2. นางทับทิม  กรอบทอง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงประไพ  วัดเรือง
2. เด็กหญิงรุจิลดา  เรืองสาคร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  กระจ่างฤกษ์
 
1. นางสาวณัฐชนา  ตุลาทอง
2. นางสาวศศิณัฏฐ์   จันทร์เสือ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ดาวัลย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เขียนเจริญ
3. เด็กชายชินกฤต  สมจิตร
4. เด็กหญิงธารารัตน์  ฤกษ์มงคล
5. เด็กหญิงเกษศรา  นนสกุล
6. เด็กชายโฆษิตย์  กมลเลิศ
 
1. นายเกษตร  อ่ำนาคินทร์
2. นางวิยะดา  อ่ำนาคิน
3. นางมนตรี  พุกชาติ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงญาณิศา  กาฬพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  กลั่นกระโทก
3. เด็กหญิงรติมา  ทองเงิน
4. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  สุกใส
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพ์พรภิรมย์
6. เด็กหญิงอังคณา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางเสงี่ยม  งามวิลัย
2. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
3. นางนพมาศ  นิ่มตลุง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐวิมล  พวงลัดดา
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  หงส์ประภาส
3. เด็กหญิงสุภาณี  มงคลชัย
 
1. นางรุ่งทิวา  สำลีอ่อน
2. นางรุ่งทิวา  เพชรเจ้ย
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมน 1. เด็กชายภานุวัฒน์   พิกุลสด
2. เด็กชายวันวิสา   ผลยิ่ง
3. เด็กชายศุภสุตา   ชูแช่ม
 
1. นางณัฏฐวรรณ   พงษ์พรหม
2. นางสุมล  นิลเกษ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หินอ่อน
2. เด็กชายวีรเดช  วันถนอม
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หมื่นนา
 
1. นางสาวนพเก้า  พลอยโพธิ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายนพรัตน์  พิพัฒน์
2. เด็กชายพรรณาวุฒิ  สังคำมี
3. เด็กชายอนุวัตร  พ่วงอินทร์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงปาณิศา  เจ็ตเพชร
2. เด็กหญิงวัฒนา  สืบสิงห์
3. เด็กหญิงสุชิราภรณ์   พลบุญ
 
1. นางสมสุข   คล่องสั่งสอน
2. นางลัดดา   สุทธา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรธรรม
2. เด็กหญิงดุจดาว  สีดำ
3. เด็กหญิงนัทธมน  นาส้มกบ
 
1. นางวิภาวดี  ม่วงเกษม
2. นางสาวเอื้อมเดือน  ยังฉ่ำ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  กองสิน
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ยังพุ่ม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูลแย้ม
 
1. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
2. นางปฐมพร  แจ้งแสงทอง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงกรัญตรี  คุ้มครอง
2. เด็กชายธันวา  วงษาไชย
3. เด็กหญิงนิศากร  ชินศิริ
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีสมุทร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ด่านหา
3. เด็กหญิงภัสรา  วงษ์หวัง
 
1. นางสุทิน  มั่งมี
2. นางสาวขวัญเรือน  มาสิงห์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จั่นมาก
2. เด็กหญิงพิยดา  บุญอ่อน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุบผา
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
2. นางนิรมล  สมประสงค์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจแสน
2. เด็กชายศราตราวุฒิ  สำราญสุข
3. เด็กหญิงสุมาลี  ตาลเอี่ยม
 
1. นางพยุง  ควันทอง
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทัดศรี
3. เด็กหญิงอาทิตญาภร  กลัดกลีบ
 
1. นางสาวหัสยา  นิ่มโชคชัยเจริญ
2. นางสาววรรณภา  ปั่นพิมาย
 
115 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายจารุกิตต์  วิเชียรอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐวิศัยล์ศยา  ธีรโกธารภัณธิ์
3. เด็กหญิงสุรีพร  โจทจันทร์
 
1. นางยุพาพร  ศิริมากร
2. นางนิภา  ใยบัวเอี่ยม
 
116 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงชลนลัท  รัตนะ
2. เด็กหญิงนลัทชล  รัตนะ
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  สุนทรโชติ
 
1. นางวรรณา  สุนานันท์
2. นางสาวไพลิน  คล่องดี
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงสารีณี  จันทร์สะดี
2. เด็กชายสุวิทย์  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  พลอยกระจ่าง
 
1. นางมรรษมน  พูนอ้อย
2. นางศิรินุช  โตจาด
 
118 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริอำมาตย์
2. เด็กชายธนภัทร  ชัยปลัด
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษร
 
1. นางพัชรี  ดวงสิงห์
2. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงศิวรรณวิลัย  ชัยทิพย์
2. เด็กชายสมยศ  ขำคล้อย
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
2. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
120 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  เมธีวุฒิกุล
2. เด็กชายสรวิชญ์  เมธีธวัช
 
1. นางพัชรี  ดวงสิงห์
2. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุ 1. เด็กชายบัณฑิต  คำฝอย
 
1. นางสาวศศิธร  พุ่มสกุล
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายอดิเรก  บุญหนา
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายอมรเทพ  งาหอม
 
1. นางสาวภัคจิรา  เตจ๊ะเป็ง
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงอรพรรณ   ขำวงษ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  น้อยตั้ง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงแจ้ง
2. เด็กหญิงขจีวรรณ  นวลสกุล
3. เด็กชายปิยกูล  พวงจำปี
4. เด็กหญิงพรประภา  ทองขำ
5. เด็กหญิงพัชรี  พงษา
6. เด็กหญิงภาวิณี  พวงจำปี
7. เด็กหญิงวรนุช  วรรณพฤกษ์
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  วิเศษพานิช
2. นางกันยารัตน์  อดิศรชูชัย
3. นายสมพงษ์  สุรนารถ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายหนึ่งอานนท์  แสงนาค
 
1. นายประเสริฐ  เปี่ยมวิชัย
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายสุมนัส   บัวเฟื่อง
 
1. นางอุทัยวรรณ  น้อยตั้ง
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายวราวุธ  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวจิรพร  อุทัยกันย์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  อ่อนตา
 
1. นายสุพจน์  นามขันทอง
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายภคพล  กระเป๋าทอง
 
1. นายวันชัย  ศรีพรมมา
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงพภัสสรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวิพาภรณ์  กุลสิริลักษณ์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   แก่นวิจิตร์
 
1. นายศิริชัย  วิลาชัย
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายพรเทพ  มีมุข
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สังข์เปรม
 
1. นางมรรษมน  พูนอ้อย
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1. เด็กชายธนพล  ปานนก
2. เด็กชายสืบศักดิ์  เจริญสม
3. เด็กหญิงสุธิตา  สอแจ้
 
1. นางสุนีย์  รุ่งเรือง
2. นางสมบัติ   ปิ่นทอง
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 1. เด็กชายชัยมงคล  แสงผึ้ง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นนสกุล
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์  เทศเล็ก
 
1. นายเกษตร  อ่ำนาคินทร์
2. นางวิยะดา  อ่ำนาคิน
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กชายคณิศร   นวลงาม
2. เด็กชายธนากรณ์  หมอโอสถ
3. เด็กชายวันชัย  ศรีมณฑล
 
1. นางสาวกรนิกา  จันทร์บัว
2. นางสมถวิล  พูลฤทธิ์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่ขาว
3. เด็กชายสิทธิชัย  บุญปลูก
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
2. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1. เด็กชายกวีณภัทร  หอมโทน
2. เด็กชายวันธนะ  คล้ายฤิทธ์
3. เด็กชายสันติธรรม  นวนจันทร์
 
1. นางสุนีย์  รุ่งเรือง
2. นางรุจิรา  เดชศรี
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกรวลัยทิพย์  กายประเสริฐ
2. เด็กชายชนพัฒน์  นิลคต
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  โภยทา
 
1. นางสุนีย์  มากหมู่
2. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กชายปิยะพงษ์  บุญทองหลาง
2. เด็กชายเฉลิมพล  ชมชื่น
 
1. นางมรรษมน  พูนอ้อย
2. นางศิรินุช  โตจาด
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษดา  สายเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมอินทร์
 
1. นายดัสกรณ์  เพชรดี
2. นางจิราภรณ์  เจือรส
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กชายปฐพี  สัพประทัศเสวี
2. เด็กชายปธานิน  จันทร์ประเสริฐ
3. เด็กชายสุทธิชัย  สอนดา
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข  เจนสาริกิจ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  เจียมอยู่
2. เด็กชายสัมพันธ์  พันธุมาศ
3. เด็กชายสัมพันธ์  มีจิตร์
 
1. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
2. นางนพรัตน์  วิทยานันท์