หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทิมา ผลอินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อมประธานกรรมการ
2. นายเศกสิทธิ์ ประมูลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านบ่อคู่กรรมการ
3. นายกฤษณพล สร้อยวันครูโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
4. นางสาวสมปอง พรายงามครูโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกิตติกรณ์ ยิ่งเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโทนประธานกรรมการ
2. นายสุติปิยะ เศรษฐีธรครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แก้วทองคำครูโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
4. นายสิทธิ์ศักดิ์ สิทธิพงษ์ครูโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธวัช ธูปทองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ดุสิตบุตร์ครูโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางจิดาภา บุญลือครูโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายศุภสิทธิ์ ไกรพินิจครูโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอมร บุญเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายอาจหาญ พันเตครูโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ กาสร้อยครูโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ แก้วหล่อครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเดชชัย สรรพรชัยพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาลประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ คงพันปีครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายวิเชียร โตแย้มครูโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157กรรมการ
4. นางสาวนิธิมา น้อยนิลครูโรงเรียนหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ นวลสลุงโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายเมธี วิไลแก้วโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนายทวีชัย ฤกษ์พิชัยโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นายชาตรี ช่างเหลาโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นิพัทธ์โยธินโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติกุล กวกขุนทดโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นายไพทูรย์ ขันสุวรรณ์โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
5. นางสาววาริน สิงห์เงินโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวีระ อิ่มใจโรงเรียนบ้านซับหินขวางรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เศียรนอกโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
4. นางสาววิยดา กันนะลาโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
5. นางสาวสุทธีรนันท์ พึ่งเพียรโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสำริด ฟันเฟื่องฟูโรงเรียนนำ้สุดวิไลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ วิบูลย์พันธ์ุโรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรเฉลย ปัจฉิมโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ พาดทองหลางโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
5. นางสาวขวัญลดา สุขถนอมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวินัย พรรณรัตน์โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีประธานกรรมการ
2. นางลำยอง เคียนทองโรงเรียนวัดสุนทรเทพตีรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายบัว กล้วยดีโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. นายบุญธรรม พิมพลโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
5. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
6. นายอาทิตย์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นายอาวุธ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
5. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
6. นายอาทิตย์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นายอาวุธ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
5. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
6. นายอาทิตย์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นายอาวุธ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายกมล ศิริสลุงโรงเรียนวัดโคกสลุงประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางสาวศลิสา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์กรรมการ
7. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายกมล ศิริสลุงโรงเรียนวัดโคกสลุงประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางสาวศลิสา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์กรรมการ
7. นางปรีญานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกมล ศิริสลุงโรงเรียนวัดโคกสลุงประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางสาวศลิสา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญฯกรรมการ
7. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
5. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
6. นางสาวพัชราภา นาสะอ้านโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
5. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
6. นางสาวพัชราภา นาสะอ้านโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางวีรยา กำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
5. นางวิรัตน์ วงษ์ท้าวโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ มุ่งแก้วโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางไพรพนา ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านแหลมชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางวีรยา กำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
5. นางวิรัตน์ วงษ์ท้าวโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ มุ่งแก้วโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางไพรพนา ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านแหลมชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
5. นางวิรัตน์ วงษ์ท้าวโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ มุ่งแก้วโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางไพรพนา ชุยปัญญาโรงเรียนบ้านแหลมชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
5. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
6. นางสาวพัชราพร นาสะอ้านโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นายอาวุธ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางมณทกานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางวีรยา กำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นายอาวุธ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางมณทกานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางวีรยา กำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นายอาทิตย์ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางมณทกานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรองประธานกรรมการ
3. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวันคีรีนาครัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ฯประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรองประธานกรรมการ
3. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวันคีรีนาครัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ฯประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรองประธานกรรมการ
3. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวันคีรีนาครัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ฯประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรองประธานกรรมการ
3. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวันคีรีนาครัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ฯประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกากรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาส ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายทศพร ไพรวรรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านซับโศกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
5. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
4. นายสังวาลย์ เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางสาวธีรพร อเนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
4. นายสังวาลย์ เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางสาวธีรพร อเนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายปริวรรต สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายธีรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
4. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
5. นายพรชัย ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
6. นายเบญจม์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
7. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
4. นายสังวาลย์ เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางสาวธีรพร อเนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
4. นายสังวาลย์ เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายธีรพร อเนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
4. นายสังวาลย์ เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางสาวธีรพร อเนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่รองประธานกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
4. นายสังวาลย์ เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางสาวธีรพร อเนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
4. นายธีรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
6. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
4. นายธีรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
6. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
4. นายธีรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
6. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
4. นายธีรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
6. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายปริวรรต สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนา งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
4. นายธีรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
6. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายปริวรรต สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
4. นายธีรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
6. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
4. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นายนายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
6. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจม์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายรึทัย งามขำโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
4. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
6. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจม์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจม์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายประธีป วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมรองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
4. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
6. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญม์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายประทีป วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมรองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
4. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
6. นางพรรณนา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางฐานิตา สะอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาวปภิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นางสาวน้ำค้าง แซ่โค้วโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติมน เนืองนิตย์โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
7. นางสาวจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
8. นางสาวสุนิศา กลัดสีโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางฐานิตา สะอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาวปภิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นางสาวน้ำค้าง แซ่โค้วโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติมน เนืองนิตย์โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
7. นางสาวจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
8. นางสาวสุธิศา กลัดสีโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางฐานิตา สะอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาวปภิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นางสาวน้ำค้าง แซ่โค้วโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติมน เนืองนืตย์โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
7. นางสาวจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
8. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
9. นางสาวสุนิศา กลัดสีโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริการองประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางฐานิตา สะอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาวปภิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นางสาวน้ำค้าง แซ่โค้วโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติมน เนืองนิตย์โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
7. นางสาวจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
8. นางสาวสุธิศา กลัดสีโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์ อิสรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นายสิปปนนท์ บุญกว้างโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวธัญญลักษณ์ ลิขิตปัญญาวัฒน์โรงเรียนบ้านซับจำปากรรมการ
7. นางฐานิตา สอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
8. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
9. นางสาวปพิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
10. นางกุสุมา คำสิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษร์ อิสรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นายสิปปนนท์ บุญกว้างโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวธัญญลักษณ์ ลิขิตปัญญาวัฒน์โรงเรียนบ้านซับจำปากรรมการ
7. นางฐานิตา สอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
8. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
9. นางสาวปพิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
10. นางกุสุมา คำสิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์ อิสรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นายสิปปนนท์ บุญกว้างโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวธัญญลักษณ์ ลิขิตปัญญาวัฒน์โรงเรียนบ้านซับจำปากรรมการ
7. นางสาวชุติมน เนืองนิตย์โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
8. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนท่ากรวดกรรมการ
9. นางกุสุมา คำสิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษร์ อิสรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นายสิปปนนท์ บุญกว้างโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวธัญญลักษณ์ ลิขิตปัญญาวัฒน์โรงเรียนบ้านซับจำปากรรมการ
7. นางสาวชุติมน เนืองนิตย์โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
8. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
9. นางกุสุมา คำสิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่รองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่รองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจ์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจม์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมยศ อำพันศิริโรงเรียนบ้านวังก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายบุญเทิด วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทักษพร วงศ์เครือวัลย์โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เดชบำรุงโรงเรียนบ้านเขาตะแคงกรรมการ
5. นางวิจิตรา กองแก้วโรงเรียนซอย ๑๒ สาย ๔ ซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ทองเผือกโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุชานนท์ ใจธรรมโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ขาวนอกโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
5. นายดนัย เนื่องขันตรีโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ คงสมนามโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นายบุญเทิด วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทักษพร วงศ์เครือวัลย์โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
4. นายนิพนธ์ จันทะโพธิ์โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
5. นายสุชานนท์ ใจธรรมโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
6. นายวิโรจน์ ขาวนอกโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
8. นายดนัย เนื่องขันตรีโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฎิทองประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เกิกประกอบโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี ประมูลศิลป์โรงเรียนบ้านบ่อคู่กรรมการ
4. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
5. นางปรางทอง อ่อนธรรมโรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ บุญด้วยลานโรงเรียนบ้านมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านหนองขามรองประธานกรรมการ
3. นางกรองแก้ว ศรีสุมานันท์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เนียมคำโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นางรัตนา เพ็ชรเมืองโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคณวัฒน์ บริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา สง่าโฉมโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างกรรมการ
3. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายถนอมศักดิ์ อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านดีลังประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์เพ็ชรโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรกรรมการ
3. นายมนตรี คุ้มครองโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบูรพา วิถีปัญญาโรงเรียนบ้านสระเพลงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสนันท์ ภู่พิจิตรโรงเรียนบ้านวังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทย์ชญา สิงห์โตโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมลพร พหลยุทธโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค หัสสลีมูลโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ วงศ์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางกมลพร ขันแสงโรงเรียนบ้านดงน้อย (อ.สระโบสถ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงศ์ บูรณะโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพร พหลยุทธโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อู่เงินโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา อินทรทะกูลโรงเรียนบ้านยางรากประธานกรรมการ
2. นางสาววาริน สิงห์เงินโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายวีระวุฒิ อุดขาโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิกรรมการ
3. นางสาววราพรรณ พูลสุขโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบำเพ็ญ วาชัยศรีโรงเรียนบ้านยางรากประธานกรรมการ
2. นายเดชไชย ศรีชัยโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายสิริวัฒน์ พูนนาคโรงเรียนบ้านคลองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบูรพา วิถีปัญญาโรงเรียนบ้านสระเพลงประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
3. นางสมฤทัย อุดชาโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางลภัสกร เสือลอยโรงเรียนบ้านเขารวกประธานกรรมการ
2. นายสมโชค หัสสลีมูลโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ มีดีโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสมโชค หัสสลีมูลโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสมโชค หัสสลีมูลโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ธีระสง่าโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางวิภาวัลย์ แก้วบุญเรือนโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนิด นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ พิบูลรัตนสังข์โรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางวันทนีย์ ชลิตไพบูลย์โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเมธี วิไลแก้วโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นายอิศเรศ สนั่นเมืองโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสังเวียน ประคองเก็บโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร บานเย็นโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
3. นางสิรินทิพย์ ฤทธิ์วรรณาโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวมธุรส เบื้องกลางโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157ประธานกรรมการ
2. นายไกรเลิศ แย้มชุมพรโรงเรียนบ้านวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา พิมพลโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเสาวภา ขันไชยโรงเรียนบ้านเขาราบประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ อู่สำราญโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางสายฝน บัวหลวงโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวถาวร โพพินิจโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
5. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ยะสุคำโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เนตรสุวรรณโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ ดีรัตน์โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรกรรมการ
3. นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วงโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษยากรณ์ อุบลพฤกษ์โรงเรียนบ้านลำโกฎิทองประธานกรรมการ
2. นางอังคาร ตอเสนาโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรกรรมการ
3. นายชนสรณ์ ภมรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณรา นาทองโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารี ป้อมเกษตร์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชนสรณ์ ภมรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา พิมพลโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
3. นายไกรเลิศ แย้มชุมพรโรงเรียนบ้านวังก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภาภร เขียวสอาดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้ายกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสิณี วาโยโรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการ
3. นางจินตนา ผลมะตาดโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุขฤดี แสงภัทรเนตรโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา อ่อนจ้ายโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นางภัณทิรา พรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ คูณจันทร์ทึกโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางสุภาภร เขียวสอาดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐กรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ พิมพาโรงเรียนบ้านป่าเขว้ากรรมการ
3. นางสุวรรณี ไชยศึกโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิด นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นางลักขณา คันธสอนโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
3. นางจินตนา ผลมะตาดโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสำเริง กออินทร์โรงเรียนบ้านวังแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวนีรนุช แก้วขุนทดโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรกรรมการ
3. นางทิพย์นภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เกษไชยโรงเรียนบ้านท่ามะกอกประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ขันตีโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
3. นางลภัสกร เสือลอยโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกัญธิมา เทียมกลิ่นโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นางเจริญ คล้ายวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นางจิตรลดา มั่นคงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สังคะอ้นโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
5. นางสาวกิตติมา คำตาโรงเรียนบ้านคลองกลุ่มกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเลขา เทือกเถาว์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐กรรมการ
2. นางสาวรัตติยาภรณ์ มาสีโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุงโรงเรียนบ้านหนองตามิ่งกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ด้วงทวีโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ขันศิริวงศ์โรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติกรณ์ ยิ่งเจริญโรงเรียนบ้านยางโทนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นางอุษาภรณ์ มาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายกิตติกรณ์ ิยิ่งเจริญโรงเรียนบ้านยางโทนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นางอุษาภรณ์ มาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนจงโกมิตรภาพ 157รองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางรัชนี คุ้มศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนจงโกมิตรภาพ 157รองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางรัชนี คุ้มศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนจงโกมิตรภาพ 157รองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางรัชนี คุ้มศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสรินยา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสรินยา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสรินยา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ้เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสรินยา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสรินยา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ ตะหย่วนโรงเรียนบ้านหนองเสมาประธานกรรมการ
2. นายอุดม ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากรองประธานกรรมการ
3. นางปณิดา พ่วงเจริญโรงเรียนบ้านมหาโพธิกรรมการ
4. นายสุชาติ ดุสิตบุตร์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินยา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ้เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสรินยา ฉิมมาโรงเรียนหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินยา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินยา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินยา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ เนียมถนอมโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูชัย โพธิ์ช่วยโรงเรียนบ้านเหวตาบัวประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ อินสกุลโรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางประคอง มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
4. นางทองพูน ทับพุ่มโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชูชัย โพธิ์ช่วยโรงเรียนบ้านเหวตาบัวประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ อินสกุลโรงเรียนบ้านท่าหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางประคอง มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
4. นางทองพูน ทับพุ่มโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย สุบินโรงเรียนบ้านท่าดินดำประธานกรรมการ
2. นายถาวร รอดทองดีโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามรองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกรโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวินัย สุบินโรงเรียนบ้านท่าดินดำประธานกรรมการ
2. นายถาวร รอดทองดีโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามรองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกรโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทวน กำจัดภัยโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางประจิม มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านคลองรองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา คันธสอนโรงเรียนชุมชนจงโกมิตรภาพ 157กรรมการ
4. นางวาสนา น้ำเพ็ชรโรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประทวน กำจัดภัยโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางประจิม มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหนองตะแบกรองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา คันธสอนโรงเรียนชุมชนจงโกมิตรภาพ 157กรรมการ
4. นางวาสนา น้ำเพ็ชรโรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางรำไพ โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางรำไพ โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ คนซื่อโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางรพีชล แดนสิงห์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เทียนช้างโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสุนิสา ปานหิรัญโรงเรียนบ้านพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ คนซื่อโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางรพีชล แดนสิงห์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เทียนช้างโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสุนิสา ปานหิรัญโรงเรียนบ้านพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธรรมนูญ หงษ์คำดีโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเนตร สร้างตนเองโรงเรียนบ้านยางโทนรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ อำไพโรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
5. นายประพันธ์ จันทร์อับโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์แรม จำปาโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธรรมนูญ หงษ์คำดีโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเนตร สร้างตนเองโรงเรียนบ้านยางโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ อำไพโรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
5. นายประพันธ์ จันทร์อับโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
6. นางจันทร์แรม จำปาโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธรรมนูญ หงษ์คำดีโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเนตร สร้างตนเองโรงเรียนบ้านยางโทนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ อำไพโรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
5. นายประพันธ์ จันทร์อับโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
6. นางจันทร์แรม จำปาโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิมิต โลหะเวชโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายบัว กล้วยดีโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ โมกศิริโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
4. นางสาวรัตนวดี จงใจมั่นโรงเรียนบ้านพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยาโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิลัย ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากรองประธานกรรมการ
3. นางเกษร จันพลับโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
4. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ

นางสาววิภา รักงาม โทร. 081 852 7049 Mail : wipa.rakngam@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]