หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 0 0 0
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 14 44 23
3 006 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 32 99 49
4 007 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 24 44 37
5 003 โรงเรียนช่องสาริกา 5 18 8
6 008 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 0 0 0
7 009 โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 0 0 0
8 010 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 2 4 2
9 011 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 4 20 5
10 012 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 3 11 6
11 013 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
12 019 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 12 29 18
13 018 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 16 54 32
14 021 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 2 5 4
15 038 โรงเรียนบ้านคลอง 15 35 26
16 036 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 2 4 3
17 037 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1 3 2
18 042 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 8 19 13
19 044 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 0 0 0
20 045 โรงเรียนบ้านซับจำปา 3 12 6
21 047 โรงเรียนบ้านซับผาสุก 0 0 0
22 049 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 4 13 8
23 043 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 3 5 3
24 048 โรงเรียนบ้านซับโศก 8 22 13
25 046 โรงเรียนบ้านซับไทร 0 0 0
26 050 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 23 45 34
27 051 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 6 3
28 052 โรงเรียนบ้านดงน้อย 15 22 18
29 055 โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 0
30 056 โรงเรียนบ้านดีลัง 9 24 17
31 053 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 3 9 6
32 054 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 7 25 14
33 057 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
34 058 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 5 7 5
35 059 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 7 16 7
36 067 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 0 0 0
37 068 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 6 10 9
38 069 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 4 30 9
39 060 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 7 24 14
40 061 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 14 28 19
41 062 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 3 2
42 063 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 0 0 0
43 064 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 3 2
44 066 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 0 0 0
45 065 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 11 23 16
46 070 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 1 2 2
47 071 โรงเรียนบ้านนาโสม 1 2 1
48 077 โรงเรียนบ้านบัวชุม 27 65 43
49 073 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 8 22 15
50 074 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 2 3 3
51 076 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 2 3 3
52 078 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 12 25 16
53 079 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 14 41 30
54 081 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 1 1 1
55 082 โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม 0 0 0
56 084 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 4 11 7
57 085 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 3 6 3
58 086 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 36 55 47
59 083 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 31 93 58
60 088 โรงเรียนบ้านยางราก 5 9 5
61 087 โรงเรียนบ้านยางโทน 16 68 31
62 089 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 6 14 8
63 092 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 7 16 12
64 095 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 2 2 2
65 093 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 3 9 3
66 094 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 0 0 0
67 096 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 0 0 0
68 098 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 5 14 9
69 099 โรงเรียนบ้านวังทอง 9 18 14
70 097 โรงเรียนบ้านวังแขม 11 36 20
71 100 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 2 2 2
72 101 โรงเรียนบ้านสระเพลง 5 11 7
73 102 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 4 10 6
74 103 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 9 20 12
75 104 โรงเรียนบ้านสันตะลุง 0 0 0
76 108 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 14 5
77 109 โรงเรียนบ้านหนองจาน 0 0 0
78 110 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1 0 2
79 112 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 10 3
80 113 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 20 58 39
81 115 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 2 1
82 114 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 1
83 116 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 0 0 0
84 118 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 27 55 37
85 120 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 1 2 2
86 122 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 6 6
87 105 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1 3 2
88 121 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 3 8 6
89 106 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 6 32 13
90 117 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 0 0 0
91 107 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 0 0 0
92 111 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0 0
93 129 โรงเรียนบ้านหัวลำ 8 17 13
94 124 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 0 0 0
95 125 โรงเรียนบ้านห้วยนา 0 0 0
96 126 โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 0 0 0
97 127 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 7 17 10
98 123 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 0 0 0
99 128 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 23 59 47
100 022 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 6 13 10
101 025 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 5 8 6
102 027 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 0 0 0
103 029 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 17 36 26
104 030 โรงเรียนบ้านเขารวก 5 19 7
105 032 โรงเรียนบ้านเขาราบ 7 33 15
106 033 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 7 11 9
107 034 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 0 0 0
108 035 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 4 21 4
109 072 โรงเรียนบ้านเนินทอง 0 0 0
110 130 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 5 15 10
111 131 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 2 4 3
112 024 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 1 1 1
113 039 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 5 4
114 040 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 4 28 8
115 041 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 4 6 6
116 080 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 4 11 8
117 132 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 3 2
118 134 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 15 36 18
119 135 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 10 26 16
120 090 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 0 0 0
121 091 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2 5 2
122 136 โรงเรียนพรหมรังษี 28 51 33
123 141 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 12 22 18
124 143 โรงเรียนวัดดำรงบุล 11 24 16
125 167 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 5 30 9
126 146 โรงเรียนวัดศิริบรรพต 1 1 1
127 147 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 20 14
128 148 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 9 18 14
129 149 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 8 8 8
130 150 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 7 14 10
131 151 โรงเรียนวัดหนองนา 9 14 11
132 142 โรงเรียนวัดโคกสลุง 5 14 7
133 144 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 2 6 2
134 155 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 0 0
135 157 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 26 60 31
136 158 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 16 30 23
137 159 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 19 66 33
138 161 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 19 40 31
139 162 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 9 13 11
140 164 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 13 32 18
141 156 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 8 21 14
142 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 1 3 2
143 002 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 1 1
144 014 โรงเรียนทองทาบพิทยา 0 0 0
145 017 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 5 10 8
146 016 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 0 0 0
147 152 โรงเรียนสร้างพัฒนา 3 8 3
148 153 โรงเรียนสัตยาไส 0 0 0
149 154 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 6 12 7
150 163 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 3 10 4
151 165 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 14 26 15
152 166 โรงเรียนอารีสวัสดิ์ 2 4 2
153 138 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 0 0 0
154 001 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 2 2 2
155 140 โรงเรียนยงค์สุรีย์ศึกษา 0 0 0
รวม 963 2399 1483
3882

นางสาววิภา รักงาม โทร. 081 852 7049 Mail : wipa.rakngam@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]