หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายคำนึง เย็นจิตร โรงเรียนพรหมรังษี ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2 นางศรีประภา ระดมยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย  
3 นายณรงค์ กิ่งไทร โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
4 นายตรีภพ สมัครลาน ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มการงานอาชีพระดับประถมศึกษา ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ  
5 นายเจริญศักดิ์ ทะนุ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ  
6 นายวินัย พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
7 นางพิกุลทอง ศรีแสงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านม่วงค่อม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
8 นางสาวจันทิมา ผลอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
9 นางสาวกุสุมา มนัสสิทธิพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงค่อม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
10 นางสาวพิณทิพย์ ปี่ทอง ครูโรงเรียนบ้านม่วงค่อม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
11 นางสาวบังอร ปักกะทานัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
12 นางสาวอังศุมา ประจำเขตต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
13 นางสาวศุภธิดา ยอดหอม ครูโรงเรียนบ้านหัวลำ กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
14 นายเจริญศักดิ์ ทะนุก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่๑๕๗ ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยม  
15 นายสมเกียรติ มาลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดีลัง รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยม  
16 นายสุพรต คันธสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยม  
17 นางสาววลัยพร นุ่มพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่๑๕๗ กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยม  
18 นางสาววิภา รักงาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยม  
19 นายสมชาย เงินแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดีลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยม  
20 นายคณวัฒน์ บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่๑๕๗ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยม  
21 นายสุระนัน รถน้อย ครูโรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยม  
22 นายนิตย์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
23 นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลำ รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
24 นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ รองประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
25 นายอุทิศ วงกะโช่ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
26 นางปริศนา ชูอำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องสาริกา กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
27 นายกิตติวุฒิ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด กรรมการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
28 นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
29 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
30 นางปิญดา กิติบุตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
31 นายสุรชัย เสือสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดโคกสลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
32 นางสาวอรุณลักษณ์ สิงสถิต ครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
33 นางสาวศุภธิดา ยอดหอม ครู โรงเรียนบ้านหัวลำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
34 นางกัลยา อินทรวงส์สักดิ์ ครู โรงเรียนวัดโคกสลุง กรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
35 นางสาวอโณทัย ลาดสลุง ครู โรงเรียนวัดโคกสลุง กรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
36 นางสาวจุฑามาศ ลาดสลุง ครู โรงเรียนวัดโคกสลุง กรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
37 นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ กรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
38 นางสาวราตรี ทองคร้าม ธุรการโรงเรียนวัดโคกสลุง กรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
39 นางนัยน์ปพร ขอนสัก ธุรการโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง กรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
40 นางพิมลทา เกษไชย ธุรการโรงเรียนบ้านหัวลำ กรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
41 นางสาวดวงใจ พูลสุข ธุรการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ กรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
42 นายตรีภพ สมัครลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา  
43 นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา  
44 นางสาวธัญญานัฏ บุญพิละ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา  
45 นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
46 นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
47 นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
48 นางกัณณภัทร หุ่นสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
49 นางผกาทิพย์ ภูอุดม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย  
50 นายกมล ศิริสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุง ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  

นางสาววิภา รักงาม โทร. 081 852 7049 Mail : wipa.rakngam@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]