รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กชายณัฐพล  ปานหมอ
2. เด็กชายนรภัทร  ยิมยน
 
1. นางวาสนา  น้ำเพ็ชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพลาแก้ว
2. เด็กชายนนทพันธ์  ยิมยน
 
1. นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายภูตะวัน   อังคนาวิน
2. เด็กชายโชติวุฒิ  อ่อนอภัย
 
1. นายสรศักดิ์   มีสม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คงเสมา
2. เด็กชายพรชัย  สีใส
 
1. นางสาวศศิลักษณ์  ศรีวรรณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. นายพัชรพล  แจ่มแจ้ง
2. นายอัครชัย  โชติรัตนาพร
 
1. นางศิริลักษณ์  พิบูลรัตนสังข์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงนิล
3. เด็กชายธนัท  คำโตนด
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  อัครพิเชฐ
5. เด็กชายเตชัส  เขตจำนงค์
 
1. นางสาววิภาภรณ์  มานิมนต์
2. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงพรลดา  ปล้องมะณี
2. เด็กหญิงพิชญา  เกลี้ยงพร้อม
3. เด็กหญิงรัญญา  สาริวงษ์
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กลิ่นสีสุข
5. เด็กชายวรเมธ  ตาด้วง
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กชายศักดา  เสาดี
2. เด็กหญิงสุนิศา  วงษ์สีแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  วินิชบุตร
2. นางสมหมาย  ป่าสลุง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  นิลสนธิ
2. เด็กหญิงศิริโสภิษศจี  ธัญญปิติเกษม
 
1. นางสาวพนิดา  โม่ภา
2. นางฐานิตรวี  ตามสุขสนธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ต้านกลางดอน
2. เด็กหญิงษมาพร  ต้านกลางดอน
 
1. นางสาวสุรัตน์  ครึ้มค้างพลู
2. นางสาวนภัสนันท์  ภู่พิจิตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คำแพง
 
1. นางสาวสุณี  พรสี่
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หรั่งอินทร์
 
1. นางสาวสุณี  พรสี่
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คล้ายนาค
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื่้อสามารถ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงปาล์มมี่  กุลรัตสี
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้้อสามารถ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงเกษร  ปรีชา
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วานยุทโช
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. นางสาวประภาศรี  กุลเมือง
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. นางสาวโสรยา  ขาวฟู
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงณัฐพร  จับใจ
2. เด็กหญิงพิยดา  ศรีเจริญ
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงสุจินดา  ทิพราโค
2. เด็กหญิงอภิญญา  อาจมิตร์
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงลลิตา  คำจู
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์ลังกา
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงบัวชมภู  ธงชัย
2. เด็กหญิงวารุนี  พันธ์เดช
3. เด็กหญิงเอวิตรา  นะมา
 
1. นางสาวภัทร์สินี   ทองดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายบูรพา  อนันต์สลุง
2. เด็กชายสุภนัย  เชื้อพันลาน
3. เด็กชายเอกภพ  ชูวงษ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
2. นางลำใย  เชื้อสามารถ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายธนภัทร  จำเริญรื่น
3. เด็กหญิงรัตติกาล  หลงสมบุญ
 
1. นางวิรัตน์  วงษ์ท้าว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กชายพงษ์ระพี  บูรณะ
 
1. นายหนูจันทร์  อาจมุณี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายธีระโชติ  พุ่มจง
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายศุภกิตต์  สมัครลาน
 
1. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐกฤชตา  คำโพธิ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำโพธิ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ลานสมบัติ
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงศศิกาณฑ์  ชุ่มจิตต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำโพธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายพงศกร  ปานขวัญ
 
1. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ละบุญเมือง
 
1. นายวีระยุทธิ์  คำโพธิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงแพรวา  ละบุญเมือง
 
1. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศิริคำ
 
1. นายวีระยุทธิ์  คำโพธิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แก้วขวัญข้า
 
1. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงอรัญญา  แสงนาทอน
 
1. นายวุฒิชัย  พุ่มอินทร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์สารี
 
1. นายสุชานนท์  ใจธรรม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เทพสุพรรณ
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสิทธิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กชายณัฐภัทร  อ่อนวรรณะ
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายธนพงษ์  พิเศษรัตน์
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงณัตยา  เขม้นงาน
 
1. นางศรีสุพรรณ  ไชยดา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงรินตะวัน  ลาดสลุง
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสิทธิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กชายกฤษฎา  ประสงค์ศรี
2. เด็กชายธนพล  สุขสมจิตร
3. เด็กชายราชัน  ดีคราม
4. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์แดง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริสานต์
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ยิ่งกว่าชาติ
7. เด็กหญิงอรษา  สมานวงษ์
8. เด็กหญิงอลิชา  วงษ์แดง
9. เด็กหญิงอินทิรา  ภิรมยา
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
2. นางนภาพร  จันทะบูรณ์
3. นางพิกุล  มหาวรรณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แก้วขวัญข้า
2. เด็กชายจีรโชติ  พุ่มจง
3. เด็กชายธนพงษ์  พิเศษรักษ์
4. เด็กหญิงธนัชชา  จิตร์สว่าง
5. เด็กหญิงนิตยา  เข็มจันทร์
6. เด็กชายนิวัตร  ยั่งยืน
7. เด็กชายพงศกร  ปานขวัญ
8. เด็กชายพิสิษฐ์  ลานสมบัติ
9. เด็กชายวีระพล  สุขีธรรม
10. เด็กชายสรวิชญ์  วันนา
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงสิทธิ์โยธิน
12. เด็กชายอมรเทพ  ศรีคุ้ม
13. เด็กชายอรรถพล  เกิดสลุง
14. เด็กชายอัษฎาวุธ  โหมดแก้ว
15. เด็กหญิงแพรวา  ละบุญเมือง
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
2. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
3. นางรุ่งนภา  เพ็ชรไม้
4. นางรัชนี  คงสมนาม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐกฤชตา  คำโพธิ์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  นาสมวงษ์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ละบุญเมือง
4. เด็กชายพงษ์ระพี  บูรณะ
5. เด็กชายพชรพล  เรืองเกษม
6. เด็กชายพิเชษฐ์  นาคอนงค์
7. เด็กชายภูมิภัทร  ศิริคุณ
8. เด็กหญิงมณฑิตา  ศิริคำ
9. เด็กหญิงศศิกาณฑ์  ชุ่มจิตต์
10. เด็กชายสุรชัย  อาจมุณี
11. เด็กชายอภิรักษ์  บุญเทียนทอง
12. นายอิทธิกร  บาตรชาลี
 
1. นายกำธร  อ้นชนะ
2. นายอิทธิกร  บาตรชาลี
3. นายวีระยุทธิ์  คำโพธิ์
4. นางเยาวลักษณ์  คำโพธิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  มาวัง
2. เด็กชายคมสันต์  กลิ่นพฤษาชาติ
3. เด็กหญิงจารุณี  กรุดเงิน
4. เด็กหญิงชดาพร  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงชาลิษา  เพชรพรมมาศ
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองคำ
7. เด็กหญิงนริศรา  กุุกสันเทียะ
8. เด็กหญิงนาตยา  บัวชื่น
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  อภัยพันธ์
10. เด็กชายพงศธร  อินทร์แสน
11. เด็กชายพัลลภ  พันพรหม
12. เด็กหญิงพีรดา  ทวยจัตุรัส
13. เด็กหญิงภาคภูมิ  สาทิพย์จันทร์
14. เด็กหญิงรุ้งทิวา  มูลมืด
15. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เถาเอี่ยม
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทุมวรรณ
17. เด็กหญิงเกศกมล  หริ่งทอง
18. เด็กหญิงเกศชฎาภรณ์  จันทิมา
19. เด็กชายเจษฎา  สุภาพร
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  อ่อนนุ่ม
 
1. นางพรรณภา  พฤทธิ์ตระการ
2. นางสาวพิชญา  ผลปราชญ์
3. นางสาวรัตนา  บุญคง
4. นางนพวรรณ  พวงภู่
5. นายวิโรจน์  สูญน่วม
6. นางสาวมัลลิกา  ปานคุ้ม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เข็มสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงกานติศา  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงกิ่งเพชร  คำพุด
4. เด็กหญิงจิราพร  เพตรา
5. เด็กชายจิรายุ  ดาวขุนทด
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าดี
7. เด็กชายนพดล  เพตรา
8. เด็กชายปฐมพร  กล้าดี
9. เด็กหญิงปาริชาด  สาริทธี
10. เด็กหญิงพีรยา  บุปผา
11. เด็กชายภาคิน  กองขุนทด
12. เด็กชายภาณุวิทญ์  หวังผล
13. เด็กหญิงมลิณี  ความมั่น
14. เด็กหญิงรัชณีวรรณ  ใจเหี้ยม
15. เด็กหญิงศรัญญา  สายทอง
16. เด็กชายศุภการ  การะเกตุ
17. เด็กหญิงหทัยภัทร  เปี่ยมสิน
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  เนยครบุรี
19. เด็กหญิงอรพรรณ  เนยครบุรี
20. เด็กชายเจษฎา  ใจเหี้ยม
 
1. นางสาวชุติมน  เนืองนิตย์
2. นายศตวรรษ  สืบสิงห์คาร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงกัญจนา  มุคะวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยพร  พานทอง
3. เด็กหญิงกาญจนา  น้อยตง
4. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีนวล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาสถาน
6. เด็กหญิงธนาพร  แจ่มใส
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  กระดาษแก้ว
8. เด็กหญิงนริศรา  บุญทา
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อาจปรุ
10. เด็กหญิงผกามาศ  โสมคำภา
11. เด็กหญิงพินิตา  ทองอาบ
12. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  มุคะวงษ์
13. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  วงค์สัจจะ
14. เด็กหญิงลักษิกา  มาดี
15. เด็กหญิงวรรณวิภา  เจริญผล
16. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตุ้มทอง
17. เด็กชายศักดิภัทร  ทองอินทร์
18. เด็กหญิงสุดารัก  สงฉิม
19. เด็กหญิงสไบทิพย์  สารีผล
20. เด็กหญิงอภิญญา  สุธาวา
21. เด็กหญิงเกศริน  ดวงสุวรรณ
22. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พัฒนชัย
23. เด็กหญิงไพลิน  ขุนโยธา
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 1. นายชาตรี  สีดำ
2. นายนพดล  กฤษยีวิทย์
3. เด็กหญิงนันทิยา  โชคกลาง
4. นายภวัฒเดช  ครองสัตย์
5. นายวรเดช  ทดชาญ
6. นายเนตร  เรียนงาม
 
1. นายบัณฑิต  สุขวารี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายชื่นฤทัย  อินทะโชติ
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทองจันทร์
 
1. นางฉวีพัชร์  บานเย็น
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลสัน
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จำเนียรทรัพย์
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายสมรักษ์  พรศิริ
 
1. นางสาวศศิฉาย  จำปาทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลสัน
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงอาภานันท์  ครูทำนา
 
1. นางสาววิไลย์  ทองมี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จำเนียรทรัพย์
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายอนุกูล  สีวิลัย
 
1. นางทองอ่อน   ยางหงษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงกัลยา  ด้วงทองสุข
 
1. นางเฉลิมศรี  ธัญญเจริญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แหขุนทด
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดวิเลาะ
 
1. นายสุชานนท์  ใจธรรม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สรไชยากร
 
1. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงจิรรัตน์  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นายมนัส  พิมสารี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองพูล
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ยงยุทธ
3. เด็กหญิงจันทกานติ์  มีชนะ
4. เด็กชายจิรายุ  พุ่มบ้านเซ่า
5. เด็กหญิงชนิดา  พันธ์แจ้ง
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  อ่อนละมัย
7. เด็กหญิงธัญทิพย์  อินทร์ประดิษฐ์
8. เด็กชายธิเบต  อ่อนนุ่ม
9. เด็กชายธีรภัทร  พานเงิน
10. เด็กชายนราธิป  เสริมสง
11. เด็กชายนันทวัฒน์  มีรัตน์
12. เด็กหญิงปรางกมล  สองนาค
13. เด็กชายปัญจวัฒน์  คุ้มบำรุง
14. เด็กชายพงศ์ศิริ  น้อยบุญมี
15. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เพ็งพิมพ์
16. เด็กชายพีรพัฒน์  พวงมาลา
17. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หนูอ่อน
18. เด็กหญิงวราลักษณ์  ยิ้มเจริญ
19. เด็กชายวัชรากอน  เมฆอำพล
20. เด็กหญิงวิจิตรา  บัวแพร
21. เด็กหญิงศรัญญา  ไหลสกุล
22. เด็กชายศิลา  คงชัย
23. เด็กชายสนันตน์  แซ่เฮ่อ
24. เด็กชายสิทธิกร  ดอนทอง
25. เด็กชายสิทธิพงศ์  เทียนมี
26. เด็กหญิงสโรชา  บุญส่ง
27. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิลป์ประดิษฐ์
28. เด็กชายเลิศฤทธิ์  ศักดิ์เพ็ชร
29. เด็กชายเศวตโชติ  ลึกงาม
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
2. นายสุชาติ  ดุสิตบุตร
3. นางสาวปริญญา  บุญเครือ
4. นางสาวสุพัตรา  แดงแพง
5. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
6. นางกฤษณา  ขุนทิศ
7. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
8. นางสาววธูดา  นาน้ำเชี่ยว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายเอกรักษ์  น้อยเจริญ
 
1. นางเฉลียว  สุทธิจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายสิทธิ์
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงชนาพร  เฟื่องศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเต็ม
4. เด็กชายศรัณย์  เลดา
5. เด็กชายสมประสงค์  ศรีเลิศ
6. เด็กหญิงสุทินา  มาตวรรณา
7. เด็กหญิงอภีษฎา  พุฒเส็ง
8. เด็กชายเจษฎา  ศิริมากร
 
1. นางคณิตตา  รู้กิจนา
2. นางฉันทนา  สุนทรส
3. นางยุพาพร  ศรีพร้อม
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายประวิตร  แก่นยงค์
2. เด็กชายพงศภัค  หน่องพงศ์
3. เด็กหญิงฟาติมา  ประพาน
4. เด็กหญิงมุกมณี  อารีเอื้อ
5. เด็กชายรพีพัฒน์  พึ่งเจียม
6. เด็กหญิงรุริญา  ลำพันแดง
7. เด็กหญิงศิวพร  เฉลิมวัฒน์
8. เด็กชายสุขาวดี  ศรีประเสริฐ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  คำสัตย์
10. เด็กชายเกรียงไกร  อ่อนละมูล
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
2. นายสิปปนนท์  บุญกว้าง
3. นายธนะชัย  เทียบขุนทด
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงจิรประภา  จันยานะ
2. เด็กหญิงจิราพร  มาพบ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมดี
4. เด็กหญิงภาคินี  ขุนพักนา
5. เด็กหญิงสุทินา  มาตวรรณา
6. เด็กหญิงอภีษฎา  พุฒเส็ง
 
1. นางคณิตตา  รู้กิจนา
2. นางฉันทนา  สุนทรส
3. นางสาวสุนิสา  แสงสิทธิ์
4. นางสาวจิรนันท์  วงศ์สุวรรณ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงพรฑิตรา  หมอยา
2. เด็กหญิงพรศิริ  พร้อมกลาง
3. เด็กหญิงภัทรา  โชคลาภ
4. เด็กหญิงวรรณทนา  แทนจำรัส
5. เด็กหญิงสุดหทัย  เชิดชู
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยขุนทด
 
1. นางอภิญญา   เครือสุคำ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ใหญ่โสมานัง
2. เด็กหญิงพัชราภา   มุกดาลอย
3. เด็กหญิงวิยากร  ประเสริฐดี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  พุฒตาล
5. เด็กหญิงอนัทชา  ทองคำ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
2. นายสิปปนนท์  บุญกว้าง
3. นายธนะชัย  เทียบขุนทด
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กชายวสิน  ดวงสี
2. เด็กหญิงวันวิสา  พงไพร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  โสภากุล
4. เด็กหญิงสุพรรษา   มังกรแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ดะชาชัย
 
1. นางเนตรทราย  แก้วอินทร์ศรี
2. นางนิตยา   แม้นพยัคฆ์
3. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สีบาน
4. นางสาวเจนจิรา  บัวเกตุ
5. นางสาวพรพรรณ  ทาโทน
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  หมื่นสีพรม
2. เด็กหญิงชาลิสา  จันทเริง
3. เด็กหญิงณัฐพร  เลียงผา
4. เด็กหญิงณัฐพร  อยู่ทองหลาง
5. เด็กหญิงปภัสสร  จันทร์ทา
6. เด็กชายพงศภัค  หน่องพงศ์
7. เด็กหญิงฟาติมา  ประพาน
8. เด็กหญิงมุกมณี  อารีเอื้อ
9. เด็กชายรพีพัฒน์  พึ่งเจียม
10. เด็กหญิงรุริญา  ลำพันแดง
11. เด็กหญิงวริญญาดา  ป้องจิตใส
12. เด็กหญิงศิวพร  เฉลิมวัฒน์
13. เด็กหญิงสิดาพร  นวนพิจิตร์
14. เด็กหญิงอรวรรณ  คำสัตย์
15. เด็กชายเกรียงไกร  อ่อนละมูล
16. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวคุัม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
2. นายสิปปนนท์  บุญกว้าง
3. นายธนะชัย  เทียบขุนทด
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพงษ์  นามมะปราง
2. เด็กชายธนพัฒน์  บุตรน้ำเพ็ชร
3. เด็กชายธีรพงษ์  ทับศิลป์
4. เด็กชายศุกลภัทร  วาจาอ่อน
5. เด็กชายสุริยา  สิมมา
 
1. นายบัญฑิต  นามสีฐาน
2. นางปาณิสรา  นามสีฐาน
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อึ่งชัยภูมิ
2. เด็กหญิงประกายรุ้ง  ผลบุญ
 
1. นางทองอ่อน   ยางหงษ์
2. นายสุรัตน์  ด้านวังขวา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 1. เด็กชายคัชฉพงษ์  พูลเฉลิม
2. เด็กหญิงฌานิกา  ท่ากระเบา
3. เด็กชายทรรศนัย  ไชยเกิด
4. เด็กชายธีรพัฒน์  งามพร้อม
5. เด็กชายนันนพัฒน์  ดาคำ
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสมุทร์
7. เด็กชายบูรพา  แช่มสกุล
8. เด็กหญิงปฏิมา  จันทร์มณี
9. เด็กหญิงปภาวี  สมเจริญ
10. เด็กหญิงปรมินทร์  ขันทชาติ
11. เด็กชายพิพิธธน  วิเศษสันต์
12. เด็กชายวรยศ  โพธิ์งาม
13. เด็กชายวราวุฒิ  มวลคำลา
14. เด็กชายศรีปราชญ์  ศรอินทร์
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  รูปอ้อน
16. เด็กชายศุภโชค  มุ่งเจริญ
17. เด็กชายสงกรานต์  สิงห์พันธ์
18. เด็กชายสนธยา  สิงห์พันธ์
19. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมจารีย์
20. เด็กชายอนุชัย  รอดไพรี
21. เด็กชายเปรมศักดิ์  อรุณรื่น
 
1. นางกาญจนา  แทบมาลัย
2. นางกนกวรรณ  ทรัพย์สิน
3. นางสุวรรณี  เพ็ชร์ประไพ
4. นางสาวภาพรรณ  สีปาน
5. นางวรรณวิมล  ทองงาม
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีชัย
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  อิ่มสุข
3. เด็กหญิงญาณาธิป  กาสสันเทียะ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  นิลธวัช
5. เด็กหญิงธฌากร  กลิ่นโกสุม
6. เด็กชายยังกูร  โพธิ์ดำ
 
1. นายบุญเทิด  วงษ์กาญจนรัตน์
2. นางสุนีย์  สีสด
3. นางทองพูล  ทับพุ่ม
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงกฤติยา  กลิ่นอวล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ดวงเกิด
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์  เหล็กกล้า
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สร้อยสูงเนิน
5. เด็กหญิงอุริสยา  พรมกล่ำ
6. เด็กหญิงเนตรชนก  เพชรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล  คชเดช
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บำรุงลาน
2. เด็กหญิงพงศ์ศุลี  ผลมะตูม
3. เด็กหญิงมินทรา  พิมพ์ประชา
 
1. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
2. นางสาวธิดารัตน์  ยาทิพย์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อ้นโต
2. เด็กชายประสาร  ดาวทอง
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คงพันปี
 
1. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
2. นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สวย
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สมสุข
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
2. นางสาวลักษณ์ภัทร  โอชารส
 
83 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาภัทร  ใหม่ต๊ะ
2. นายแทนตะวัน  แซ่กอ
 
1. นางสาวพรอย  จันทร์เกตุ
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงชนิกาญจน์  รัตตานนท์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  อ่อนสำลี
3. เด็กหญิงชิดชนก  หนูหินแก้ว
 
1. นายทศพล  สุขรักษ์
2. นางสาวจิตนภา  สหชาติภักดี
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายการันย์  สุโพธิ
2. เด็กชายศิรวิทย์  สุ่มทรัพย์
 
1. นางสาวสุชาดา  อู่เงิน
2. นายคณวัฒน์  บริสุทธิ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายธนชิต  ปรีรอด
2. เด็กชายสิริ  ไวว่อง
 
1. นางนฤธร  ถมจอหอ
2. นางนริทร์ฑมาศ  สีบูลา
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กชายจิรภัทร  เกื้อกูล
2. เด็กชายเกษมพันธ์  คำแก้ว
 
1. นายจิรวริศ  ยุติมิตร
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายปฐวี  แสงประเสริฐ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สมสุข
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
2. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กชายพชรดนัย  มัตรัตน์
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  ขำนิล
 
1. นางสาวลินดา  มณฑาทิพย์
2. นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อยู่เลี้ยง
2. เด็กหญิงวาสนา  รอดรัตน์
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสูข
2. นายภาณุพงศ์  บูรณะ
 
91 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
2. เด็กหญิงรดา  จันทะพฤกษ์
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายวีระพงษ์  แกมขุนทด
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาโพนทัน
2. เด็กชายสุรวงษ์  มาตรสีกลาง
 
1. นายคณวัฒน์  บริสุทธิ์
2. นางปัทมาวดี  ผาสุข
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงนิล
2. เด็กชายปิยะพันธ์  ปานจันทร์
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายศักดิ์ชัย  สุขประเสริฐ
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงประทิตตา  เพ็ชรักษ์
2. เด็กชายปรินทร์  บุญประดิษฐ์
3. เด็กชายวรุณ  กองพันธ์
 
1. นางสาวสรินยา  ฉิมมา
2. นางมยุรา  โลหะเวช
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายกฤตเมธ  จักรักษา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ทองดี
3. เด็กชายธณวิชฐ์  คงพันปี
 
1. นายธรรมนูญ  คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
96 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายนพดล  คงมีเงิน
2. เด็กชายยอดขวัญ  ฉิมมะวัน
3. เด็กชายหนุเทพ  อินทจันทร์
 
1. นายเกรียงไกร  แก้วทองคำ
2. นายมานพ  โสมดี
 
97 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กชายนพรัตน์  บุญสอน
2. เด็กหญิงพรรณปพร  ศรีบัว
3. เด็กชายอภิชัย  บุญแสง
 
1. นายสธณ  ตริตรอง
2. นางปวีณา  หล้าคำภา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ทองแท้
2. เด็กชายประจักษ์   จันท์รโคตร์
3. เด็กชายรุจโรจน์   บุญโสม
 
1. นายมนตรี   ตุลาการ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายนรชน  นกกาสัก
2. เด็กชายมนู  ลีเจ้ยวาระ
3. เด็กชายศุภชัย  คงแกะ
 
1. นายธนาณุวัฒน์  ชูวงษ์
2. นางกมลพร  ขันแสง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงกุฑาฬา  ชัยพนัส
2. เด็กหญิงณัฐพร  อรุณรัตน์พล
3. เด็กหญิงเกศกนก  สอาดเอี่ยม
 
1. นางกัญญาณัฐ  นิลจง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายธีรเทพ  บุญจันทร์
2. นายภาณุวิชญ์  ศิริสุวรรณ์
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  อินแพง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คูณจันทร์ทึก
2. นางประไพภัค  กลิ่นเทศ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงภัทรศร  จันทร์ต๊ะมุ่ย
2. เด็กหญิงวัลญา  ถนอมวงษ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  นิลแก้ว
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เอกนิล
5. เด็กหญิงอาศิรา  สนิทนวล
6. เด็กหญิงโสภิตนภา  นาคสุวรรณ
 
1. นายสุรศักดิ์  ปานพรหม
2. นางสายฝน  บัวหลวง
3. นางจำเนียร  ดีเส็ง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแขม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญอ้อย
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สีแสวง
3. เด็กหญิงปรียาพร  โสชนะ
4. เด็กหญิงพิมพา  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  พันธถม
6. เด็กหญิงเวทิตา  มาตสวิง
 
1. นางสำเริง  กออินทร์
2. นางศิริพร  วงษ์สละ
3. นายเสมอ  ใจหาญ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะดา  เยี่ยมญาติ
2. เด็กหญิงพลอยรัตนา  ศรสวรรค์
3. เด็กหญิงอภิรมย์  กระจายกลาง
 
1. นางสาวแว่นแก้ว  ปัจฉิม
2. นางนวพร  เสริมกูลเกียรติ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพ็งเลื่อน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่อมกริมสกุล
3. เด็กหญิงอรัญญา  คีรี
 
1. นายทวีวัฒน์  พรมสิงหา
2. นางสาวพรพรรษา  วงษ์อินทร์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงดลนภา   ประทุมทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ร้อยต๊ะ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แย้มสัจจา
 
1. นางสาวกมลทิพย์   พุ่มสกุล
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงมัสยา  ปาปะนัง
3. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  มีสุนทร
 
1. นางมาลีรัตน์  แสงประไพ
2. นางธีรพร  เอนกศิลป์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กหญิงนิตยาพร  มัธนัง
2. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์นาง
3. เด็กหญิงศิริวพร  คัณธชัย
 
1. นางสาวทองพูล  สุเดชะ
2. นายธงชัย  จันทร์ภูเขียว
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุริย์วงษ์
2. เด็กหญิงนภัสกร  จูสิงห์
3. เด็กหญิงพิมพา  ประไวย์
 
1. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
2. นายชวลิต  แสงแก้ว
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญตา
2. เด็กหญิงวรรณพร  คำใส
3. เด็กชายเจษฎา  ศรีจำปา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  อิ่มใจ
2. นางสาวสุพัตรา  รองแหยม
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กหญิงธนัทอร  คานขุนทด
2. เด็กหญิงปฐมพร  นิลมณี
3. เด็กหญิงสุนิสา  หวินสูงเนิน
 
1. นายเสริม  ธรรมศรี
2. นางจงใจ  ใจหาญ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงทิวา  บุญอ้อย
3. เด็กหญิงพัศรา  ศรีขุนทด
 
1. นางกนกพร  วัฒนะศรี
2. นางรัชนีวรรณ์  แพรเมือง
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สีนิล
2. เด็กหญิงภัทรมน  พรมมะ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญปัญญา
 
1. นางเตือนใจ  คล้ายเครือญาติ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงกวินนาถ  แก้วหนองสังข์
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  เกิดอินทร์
3. เด็กหญิงนิภาพร  กบขุนทด
 
1. นางกัญญาณัฐ  นิลจง
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงนริศรา  เสนาะสลุง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สายสินธ์
3. เด็กหญิงมัทนา  สุขโชติ
 
1. นางมยุรี  สภาพกาย
2. นางดวงเนตร  อินทร์น้อย
 
116 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลอยมา
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ป้องฉิม
3. เด็กชายวรานนท์  บุญช่วย
 
1. นางนภาพร  ช่องท้วม
2. นางศรีนวล  มีนา
 
117 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงธัญญพร  สุขสลุง
2. เด็กหญิงปราริชาติ  บ้วนนอก
3. เด็กหญิงศุพัชญา  สุขสลุง
 
1. นางสาวทัศนีย์  พรานทนงค์
2. นางสาวนฤมล  แสงสาลี
 
118 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงพรพิมล  ปาดกุล
2. เด็กหญิงรสจรินทร์  ปัญญาเฟือง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยขุนทด
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร
2. นางสาวเบญจมาศ   กนกขุมทรัพย์
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพศร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล
3. เด็กหญิงเรวรินทร์  พึ่งสว่าง
 
1. นางสวรินทร์  นิมิตภาวัฒน์
2. นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สวย
 
120 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายนวพล  อารีวงศ์
2. เด็กหญิงสุรีภรณ์  เจริญฉิม
 
1. นางยุพินศรี  ทีดินดำ
2. นางปัทมาวดี  ผาสุข
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายจิราวรรณ  เพ็ชรดี
2. เด็กชายอดิศร  คำรักษา
 
1. นางสมจิตร  แปลงขุนทด
2. นางบังอร  สายสุ่ม
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กชายธนพล  คำพราว
 
1. สิบเอกเชาวลิต  มังกรทอง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กชายสุเทพ  เมยขุนทด
 
1. นางสาวรัชนู  บัวผ่อง
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชะนะบุญ
 
1. นางวาสนา  น้ำเพ็ชร
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ผลบุตร
2. เด็กหญิงธนพร  บำรุงกลาง
3. เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิโรจน์
4. เด็กหญิงบัวชมพู  เอกอาวุธ
5. เด็กหญิงพรชิตา  ด้วงพรม
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บุญตา
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มะลิรัมย์
 
1. นายวินัย  หลาบงาม
2. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
3. นางสาวสุภัสสรา  เกตุสำราญ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายธนากร  สิงห์โตทอง
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชะเอม
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงมนทนา  แนมประนาม
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ตรีชื่น
 
1. นางจันจิรา  คอนขำ
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เมฆขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐนนท์  รัตนวรสุนันท์
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงสินี  สีสุราษฎร์
 
1. นางสาวสุภัสสรา  เกตุสำราญ
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1. เด็กชายฉัตรเพชร  วีรชาติ
2. เด็กชายธนโชติ  นามบุรี
3. เด็กหญิงสุฐิตา  หอมจันทร์
 
1. นางมาลี  ดวงสีแก้ว
2. นางสาวละมัย  ปิดทอง
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ผาทิพย์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ฉัตรทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  ฉัตรทอง
 
1. นางสาววิไลย์วัลย์  อุตตะมา
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายนวพล  อารีวงศ์
2. เด็กชายสรอรรถ  พิมเพ็ง
3. เด็กหญิงสุรีภรณ์  เจริญฉิม
 
1. นางจริยา  พิมพา
2. นางปัทมาวดี  ผาสุข
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กชายพิชิต   นิลโชติ
2. เด็กชายศักดินนท์   อินตอง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   โม้แซง
 
1. นางสาวนิภาพร   สอนศรี
2. นายมนตรี   ตุลาการ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายสันติ  หินอ่อน
2. เด็กชายอภินันท์  นนท์ขุนทด
3. เด็กชายเติมรัก  ทองเขียว
 
1. นายวิเชียร  โตแย้ม
2. นางสาวสุชาดา  อู่เงิน
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลจรัส
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สายสอง
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ออมสิน
 
1. นางจริยา  พิมพา
2. นางสาวมธุรส  เบื้องกลาง
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงณัฎฐยา  ยาบุญ
2. เด็กหญิงอนิดา  แสงมาลัย
3. เด็กหญิงอรทัย  เมิดสูงเนิน
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  บัวทอง
2. นางสาวจามรี  เทพารักษ์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชิญกลาง
2. เด็กชายศตวรรษ  ชำนาญเฉียบ
3. เด็กชายไชยา  บุญเล็ก
 
1. นายจักรกฤษ  รื่นสด
2. นางสาวนิติยา  ทองเฟื่อง
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายศุภชัย  กุมสิน
2. เด็กหญิงสุรภา  ทรงเจริญ
 
1. นางลภัสกร  เสือลอย
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายนวพล  บุญประดิษฐ์
 
1. นายฐากร  ตะกรุดสงค์
2. นางสาวสรินยา  ฉิมมา
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองสังข์
2. เด็กชายโกเมศ  ทองแหลม
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
2. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงอารยา  อินทร์ปัญญา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉิมกลาง
 
1. นางสาวสุมิตรา  ฉิมมา
2. นางสาวนิภาพร  แดงอาจ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กชายกฤษดา  ไผ่ประการ
2. เด็กชายภาสกร  สุขเพราะนา
3. เด็กชายสรวิชญ์  ระมั่งทอง
 
1. นางสาววรรณภา  สำลี
2. นางสาวพลอยระวี  ศิริจันทร์