รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายอรรถพล  ยิ่งตระกูล
2. เด็กชายอานนท์  เพียงใหม่
 
1. นางสาวจารุณี  คำภาปัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายอดิเทพ  แหล่งสนาม
 
1. นายณัฐพล  อำพันแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ไกรศรี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นคง
 
1. นายอาทิตย์  เนียมประยูร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายชนะพล  รุ่งแสงธนลาภ
2. เด็กชายอรรถพล  อ่อนท่าลาด
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ฟื้นทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายนพชัย  จีนประชา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองคล้าย
 
1. นางสาวจริยา  วงค์ราษฎร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกฤตเมธ  นิติสาพร
2. เด็กชายณภัทร  เปรี้ยวประสิทธิ์
3. เด็กชายภควัฒน์  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายรัชชานนท์  ชุมยอด
5. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์สุข
 
1. นายเจริญ  เลื่อนแป้น
2. นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายจักรรัตน์  ใสสว่าง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริธนสาร
3. เด็กชายธันวา  แสงผลึก
4. เด็กชายประภาส  ก้อนจันทร์เทศ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  เหมือนเพชร
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  สำเนียงล้ำ
2. นายชาติชาย  มิลเจริญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายกชภูมิ  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ทินกร
 
1. นางสาวพัชรี  เลิศพรเกษม
2. นางสาวจิราภรณ์  เอี้ยวสกุลรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายฉัทปนัย  สมจิตร์
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เขจรรักษ์
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  ศักดิ์ธรรมรังษี
2. นางสุกัญญา  ชวนชิต
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุ่นเพ็ญ
2. เด็กชายอภิชิต  ชัยช่วย
 
1. นางจันทนา  นุ่มเจริญ
2. นางสาวเบ็ญจพร  ลือโฮ้ง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคุ้น  โช ตา
 
1. นางระเบียบ  เกศะรักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอนันต์ดา  หอมพรรณนา
 
1. นางระเบียบ  เกศะรักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงผาณิตา  เรไร
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงณิชากร  สังฆพันธ์
 
1. นางฐิตารีย์  ธนาปรีชากุลวัชร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ลิ่มกุล
 
1. นางสาวกชณิช  เอียดเจริญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ปิมาละ
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นางสาวไพลิน  ทินวงษ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์เผือก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงปริชญา  แพดิษฐ์
 
1. นายภาวิตร  แสงลำเลิศ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงคุณัญญา  อยู่เป๊า
2. เด็กหญิงสุวิตา  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์  วิทยาธรรมธัช
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1. เด็กหญิงนันท์ธีรา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงรสิตา  จอนเพ็ง
 
1. นางสาวเณศรพี  ถนอมสนทรัพย์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. นางสาวนพิน  มเหศักดิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  พลแสน
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวมณฑา  จิรกุลชัยวงศ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. นางสาวอรพรรณ  ทาวัน
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายกุ้ย  เกชอ
2. เด็กชายนพรัตน์  จีนเอม
3. เด็กชายมมพัฒน์  คุ้มอินทร์
 
1. นายรังสิต  คาดสนิท
2. นางสาวพัชรนันท์  ยิ้มสวัสดิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงงิงรรณธณี  วรรณวิศาล
2. เด็กชายธนกร  ระงับภัย
3. เด็กชายวิทวัส  สู่โพธิ์
 
1. นางราตรี  สายพิบูลย์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายชัยพร  อุ่นเอม
2. เด็กชายอัมรินทร์  ปานหมอ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ล่าลับ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์  วิทยาธรรมธัช
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รัก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รัก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายคุณคณุตม์  สุวดล
 
1. นายสุวิทย์  แย้มสุวรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายศักดิโชติ  รอดช้างเผื่อน
 
1. นายสุวิทย์  แย้มสุวรรณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายมโนธัช  จันทรีศรี
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รัก
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงมนัสนนท์  เพียรครองศักดิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รัก
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รัก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุมารสิทธิ์
 
1. นางสาวจารีรัตน์  รัตนะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รัก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หมู่หาญ
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รัก
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สง่าพันธ์
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐชนก  โพธิชัย
2. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
3. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
5. เด็กชายธีรพัฒน์  หมู่หาญ
6. เด็กหญิงมนัสนนท์  เพียรครองศักดิ์
7. เด็กชายมโนธัช  จันทรีศรี
8. เด็กชายอุกฤต  เปียสะคร้าน
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รัก
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศษรฐ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
2. เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
3. เด็กหญิงณัฐชนก  โพธิชัย
4. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
5. เด็กชายณัฐนันท์  กลางลัน
6. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
7. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
8. เด็กชายธีรพัฒน์  หมู่หาญ
9. เด็กชายบรินทร์พศ  มงคล
10. เด็กชายประมุข  ร่มโพธิ์ชี
11. เด็กชายปิยะทัศน์  จันใบเล็ก
12. เด็กหญิงมนัสนนท์  เพียรครองศักดิ์
13. เด็กชายมโนธัช  จันทรีศรี
14. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
15. เด็กชายอุกฤต  เปียสะคร้าน
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รัก
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
4. นายกิติศักดิ์  โนสุ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายณนณภัทร  พลาชีวิน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษาชาติ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  รักษาชาติ
4. เด็กชายธนบดี  มีสบสิม
5. เด็กหญิงธัญญวดี  พิริยาธรณ์
6. เด็กชายศักพัฒน์  นวลปลอด
7. เด็กชายศุภณัฐ  นวลปลอด
8. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณนิกวณิช
9. เด็กหญิงอวิกา  วิบูลเจริญ
10. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสาวดาราวัลย์  กมลสุทธินนท์
3. นางสาวปณิตา  รุ่งแสง
4. นางสาวนางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณศักดิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พุ่มบางป่า
2. เด็กหญิงจิคิภา  จอกจันทร์
3. เด็กชายชนานนท์  ติยะบุตร
4. เด็กชายชลกานต์  กลั่นจันทร์
5. เด็กชายฐนสฬ  ไหมสีขาว
6. เด็กชายฐิติพงศ์  ม่อมทอง
7. เด็กหญิงดวงกมล  พงษ์มิตร
8. เด็กชายธัญชนก  ทับเมฆา
9. เด็กชายบวร  บวรกีรติโรจน์
10. เด็กหญิงปวันรัตน์  วงษา
11. เด็กหญิงปารรีย์  มิลินทรศาลา
12. เด็กหญิงพิชญาภา  ชังเจริญ
13. เด็กชายพีรพัฒน์  แจ้งสว่าง
14. เด็กหญิงยศวดี  ขุนใหญ่
15. เด็กหญิงวรรณกร  กิจอำนาจสุข
16. เด็กหญิงวรรณรวี  เกษตรผล
17. เด็กหญิงวิภารัตน์  มาเงิน
18. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์สุวรรณ์
19. เด็กหญิงอัชฌารัตน์  พัดทอง
20. เด็กหญิงอาทิตยา  นุ่มไทย
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีสุวรรณ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วิเศษศิลป์
2. เด็กชายธัญพิสิศฐ์  รัศมี
3. เด็กชายศรัณย์ภัทร  คุ้มบางค้อ
4. นายสมพงษ์  สุรีย์แสง
5. เด็กชายสิริวัฒน์  จิตรังษี
6. นางสาวอมรรัตน์  วิเศษสิงห์
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธันวา  เสมาชัย
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  คำมาดี
 
1. นางสาวกุสุมา  เงินหรั่ง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 1. เด็กชายผาภูมิเพชร  เดชขจร
 
1. นายเอกไผท  แก้วหอม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไกรธีรางกูล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. นายสมพงษ์  สุริย์แสง
 
1. นางปวริศา  บรรเลงใจ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขนานทอง
 
1. นางระเบียบ  เกศะรักษ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. นางสาวชไมพร  วิเศษสิงห์
 
1. นางปวริศา  บรรเลงใจ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรภร  ภักดีรักษ์
 
1. นางระเบียบ  เกศะรักษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. นายสมพงษ์  สุริย์แสง
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไพเขียว
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูวิชยสัมฤทธิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธันวา  เสมาชัย
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขนานทอง
 
1. นางระเบียบ  เกศะรักษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชาล์ลีซเมย์  คอร์เดโร
 
1. นายยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. นางสาวลลิตา  เนื่องพิมพ์
 
1. นางสาวจารีรัตน์  รัตนะ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  พริ้งเพราะ
 
1. นางระเบียบ  เกศะรักษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงธนพร  โวหาร
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  นาคทั่ง
2. เด็กหญิงกุลนัดดา  คมคาย
3. เด็กชายจรวยพร  สายราษฎ
4. เด็กชายธนา  อวยพร
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  หมูแพง
6. เด็กชายระวีวัฒน์  พรหมจรรย์
7. เด็กชายรัชชานนท์  หวังวัฒนกูล
8. เด็กหญิงสุธาสินี  เริงเกษตรกิจ
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์  สกุลชัยสิริวิช
10. เด็กชายเตชินท์  สุขศรีนาค
 
1. นางสาวศิวพร  เชยทอง
2. นางสาวสาวิตรี   สุวะคนธ์
3. นางสาวภัทรวิภา   คล้ายสุรินทร์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายกชกร  ทารินทร
2. เด็กหญิงจันทนา  จันทราศรี
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชาวเวียง
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทิมรอด
5. เด็กหญิงตรีลักษณ์  บุญส่งธรรม
6. เด็กหญิงธนภรณ์  มณีวงษ์
 
1. นางสาวจารีรัตน์  รัตนะ
2. นางสาวมณฑา  จิรกุลชัยวงศ์
3. นางสาวศิโรรัตน์  พราหมณะนันทน์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันต์ภัสสร  นิลมณี
2. เด็กหญิงกัลยภรณ์  ปวรกุลวัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  มีแต้ม
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงเสือ
5. เด็กหญิงนริสา  กล้าหาญ
6. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  มิตรศิริวัฒน
7. เด็กหญิงศจีบุณย์  เจริญสม
8. เด็กหญิงสุเมธินี  ดวงตะวัน
 
1. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
2. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
3. นางพัชมน  แก้วธรรม
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงกิติยากร  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  วงษ์ตาปอง
3. เด็กหญิงตาลตะวัน  ทีโพนทัน
4. เด็กหญิงนิดา  พรมเรือง
5. เด็กหญิงนิรามล  บุญมี
6. เด็กหญิงพรชิตา  ภูมิพันธ์
7. เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงสุข
8. เด็กหญิงรินลณี  ไกรสิน
9. เด็กหญิงอรวรรณ  สาธร
 
1. นางวันเพ็ญ  ภูวิชยสัมฤทธิ์
2. นายอนุศักดิ์  แก้วชมภู
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงจิรมน  ลาภสุนทรพิทักษ์
2. เด็กหญิงชนะจิตต์  อยู่กลิ่น
3. เด็กหญิงธันยสิริ  เหลื่อมศรีจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาธิดา  เล็กเลิศ
5. เด็กหญิงพิศตะวัน  นารอด
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ปลื้มใจ
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อินทประ
8. เด็กหญิงอัยยาวี  ภาสะและ
 
1. นางพันธนันท์  จิตรนัย
2. นางสาวณัชทชา  เดชโชติสุนทร
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีเพียงจันทร์
2. นายพรจักษ์   บุญแก้ว
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายคชสาร  ศรีงาม
2. เด็กชายธนาธิป  เสือเนียม
3. นายนคเรศ  สามเพชรเจริญ
4. เด็กชายพรพรหม  รัตนสิริจิต
5. เด็กชายพีระพล  ขันทศกร
6. เด็กชายรัตนชัย  แจ่มศรี
7. นายวรวุฒิ  สิงห์น้อย
8. เด็กชายอธิวัฒน์  มงคลทอง
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นายเพชร  สามชื่นฉ่ำ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณัฐดารา  ทองมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รอดเขียว
3. เด็กหญิงวีรอร  เกิดสันเทียะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เรืองอ่อน
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายยศพร  เพ็งศิริ
2. เด็กชายไพบูลย์  สาแย้ม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ยังศิริ
 
67 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายหัฎฐกร  ผลเจริญ
2. เด็กชายเวธกาๆ  พลายเงิน
 
1. นางสาวฑิตยา  จันทวัฒน์
2. นางสาวชรัดพร  ท้วมอ่วม
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายฉัตรชัย  ลัดดามณีโรจน์
2. เด็กชายพริษฐ  จินตพงษ์
3. เด็กชายศักดา  วงษ์ลมัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ยังศิริ
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีฤกษ์
2. เด็กชายอนุกูล  ขำท้วม
 
1. นางสาวมณัฏฐยา  ปั้นกาญจนโต
2. นายยศกร  อยู่คำ
 
70 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายพลพล  สาลีบุตร
2. เด็กชายวิทยา  จำเริญจิตร
 
1. นายณัฐพงษ์  จันภิรมย์
2. นายสมโภชน์  มาสขาว
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายปรุฬห์  จันทน์สุคนธ์
2. เด็กชายอนาวิล  ศรีวรนันท์
 
1. นายพลพิพัฒน์  ช้างพันธ์กุล
2. นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สายสว่าง
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญเขียว
 
1. นางสาวมณัฏฐยา  ปั้นกาญจนโต
2. นายยศกร  อยู่คำ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายนัพณัฐ  อิ่มทองนุช
2. เด็กชายสรยุทธ  เล็กกระโทก
 
1. นางสาวทิตยา  จันทวัฒน์
2. นายพลพิพัฒน์  ช้างพันธ์กุล
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กลิ่นรอง
2. เด็กหญิงปรางธิชา  ปรางศรี
 
1. นางสาววีราชินี  เสนานัย
2. นายนุกูล  ลัดลอด
 
75 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชาคริต  เศวตวงษ์
2. เด็กชายฐานนันท์  ถิระโคตร
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงคูสัน
2. นางสาวมัญชุวีร์  วรธันย์ธีรกุล
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธนากร  โบกคำ
2. เด็กหญิงอาจรีย์  มีอินทร์
 
1. นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
2. นายพลพิพัฒน์  ช้างพันธ์กุล
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงพิพัฒน์  กลิ่นพูล
2. เด็กหญิงสุทธาทิตย์  ศรีปินตา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จันคำ
 
1. นางสาวสุภิญญา  สินน้ำคำ
2. นายอาทิตย์  จันทวีผล
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงชนิดา  วิรัตน์
2. เด็กหญิงพรทิพา  นาเงิน
3. เด็กชายไตรภพ  ขาวเนตร
 
1. นางสาวจินตนา  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงศศิธร  อารีย์
3. เด็กหญิงเตชินี  คงคาประเสริฐ
 
1. นางสาวปิ่นมณี  ไม้สัก
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงนรีกาน  ชื่นประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงห์โต
3. เด็กหญิงแพรวไพลิน  นรสิงห์
 
1. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกศิประภา  ผดุงยศนันท์
2. เด็กหญิงกิตติยา  นิลพันธ์
3. เด็กหญิงธัญพิชา  แตงน้อย
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจขึ้น
5. เด็กชายวสุพล  อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงอภิญญา  ปิ่นปลื้มจิตต์
 
1. นายเงิน  เรืองสง่า
2. นางสาวสุภาภัทร  ทรรทุรานนท์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงธิติญา  ช่างการ
2. เด็กชายปฎิภาน  คิมนาลักษณ์
3. เด็กหญิงพรพิไล  เทศวงษ์
4. เด็กชายพีรภัทร  ศรีนาคแตง
5. เด็กหญิงมิลฐิรา  แสนเสนา
6. เด็กหญิงวนิลา  มินาเลิง
 
1. นายเงิน  เรืองสง่า
2. นางสาวสำลี  บำเหน็จ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายทินภัทร  แผนทอง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มะเดื่อ
3. เด็กหญิงศศิปรียา  สิทธิ
 
1. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
2. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงบุษกร  เชื้อตาพระ
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เงินหิรัญ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ลิขิตคำพร
 
1. นางปราณี  สินชัยกิจ
2. นางสาวสุภัทรา  ฉิมทิน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายจิระศักดิ์  แก้วภู่
2. เด็กหญิงอนุธิดา  สุขทวี
3. เด็กหญิงอุษณีย์  มีมากบาง
 
1. นางวันดี  เณรบำรุง
2. นางจินดารัตน์  โรจนารังสรรค์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุมารสิทธิ์
2. เด็กหญิงสาริศา  เกตุงาม
3. นายเจษฎา  ภูมิโคกรัก
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เพ็ชรเนียม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงสุชาดา  บานแย้ม
 
1. นางสาวจารีรัตน์  รัตนะ
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายกฤษฎา  ผาหลัก
2. เด็กหญิงกัญจนพร  กระจาดแก้ว
3. เด็กชายพรรณทัต  วิริยะโรจน์
 
1. นางชยานันท์  สุขเจริญ
2. นายพลภัทร  ทรงศิริ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เณรจาที
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เนื่องพิมพ์
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  บุตรอิ่ม
 
1. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวจารีรัตน์  รัตนะ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  สองจันทร์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ผำไชย
3. เด็กหญิงวิษณุ  เนื่องพิมพ์
 
1. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ธนสารสุนทร
2. เด็กหญิงนิมิตตา  มูลถา
3. เด็กหญิงพรรษสินี  รักสอาด
 
1. นางสาวศรินรัตน์  เย็นพัฒน์
2. นางสาวจุฑามาศ  พงศ์สิฏานนท์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงนริศรา  อ้นปรางค์
2. เด็กหญิงนริศรา  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงเอมิกา  สาโท
 
1. นางวันดี  เณรบำรุง
2. นางจินดารัตน์  โรจนารังสรรค์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธัญธร  เสริมสกุล
2. เด็กหญิงพรธิตา  สาแย้ม
3. เด็กหญิงเนรัณฉรา  ต่อศรี
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่นศรี
2. นางวันเพ็ญ  รักเสนาะ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายการณ์ไกล  คำรณ
2. เด็กชายพรพรรณ  นิลโต
3. เด็กชายวงศกร  กองณรงค์
 
1. นายเงิน  เรืองสง่า
2. นางสาวสำลี  บำเหน็จ
 
95 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชยิสรา  ชุมแคล้ว
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุดสาย
3. เด็กชายศรัณย์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ชิ้นถาวร
2. นางสาวหรรษมล  เทศแท้
 
96 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  แย้มนิยม
2. เด็กหญิงนิรชา  ทองวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงศศวรรณ  ยกใหญ่
 
1. นางสาวธนารักษ์  ท้วมมี
2. นางสาววิไลลักษณ์  ทองมี
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กชายกฤตนนท์  นามวงศ์
2. เด็กชายรพีภัทร  อำคา
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สุจิต
 
1. นางสาวสุจิน  รุ่งเรือง
 
98 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  พีงทอง
2. เด็กชายธนดล  ศรีบัวงาม
 
1. นางอุไรวรรณ์  จิตรังษี
 
99 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายทศพล  พวงขจร
2. เด็กหญิงปรายฝน  นิลน้อยศรี
 
1. นายทักษกร  บัวศรี
2. นายนภดล  มิ่งขวัญตา
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวรัฐธยาน์  บุบผา
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนดล  ศรีฤกษ์
 
1. นางสาวสุกานดา  โพยนอก
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1. เด็กหญิงณภัทร  รอดแก้ว
 
1. นางสาวนิโลบล  เหลาพี
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายธันวา  หงสา
 
1. นางสุวรรณี  ภาษาไทย
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงจิตติมา  นรอิ่ม
2. เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงวิรัญญา  บุญสาน
4. เด็กหญิงอภิญญา  ประเสริฐศรี
5. เด็กหญิงอัษราภัค  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวทยิดา  อุดมรักษ์
2. นางจันสุดา  สุวรรณเหลา
3. นางสาวปัญญา  ทรัพย์พาลี
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายประเสริฐ  บุปผาชาติ
 
1. นางบุญญาภา  สุทธิวงศ์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวทยิดา  อุดมรักษ์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปานมณี
 
1. นางสาวเกษรา  โก๊ะอิ่ม
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนกร  อ่อนสุนทร
 
1. นางสาวนฤมล  ฤทธิกำกับการ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  พุ่มภู่
 
1. นางบุญญาภา  สุทธิวงศ์
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงปัทมา  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงพานทอง  ไชยทองรัตน์
3. เด็กหญิงลลิตา  พิมเกสร
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นพิม
2. นางสาวกมลทิพย์  ศรีนุ่ม
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงชุติมนต์  มวยหมั่น
2. เด็กชายนรวีย์  ชุ่มสิน
3. เด็กชายศิริพงษ์  อุดมพรวิเศษ
 
1. นางสาวปิ่นมณี  ไม้สัก
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายสมชาย  มหาคง
2. เด็กชายสมรภูมิ  เกตุภรณ์
3. เด็กชายสหรัฐ  นัดสด
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นพิม
2. นางสาววีนาพร  คงฉาย
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  รุ่งเรืองฤทธิชัย
2. เด็กหญิงศาวินี  อยู่คง
 
1. นางสาวกานดา  เหมหงษา
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายขรรค์ชัย  เพ็ชรเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  วิงประเสริฐ
 
1. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
2. นางสาววราภรณ์  วงศ์ถาวร
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายจาย  หลงนวล
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยเฉลิม
3. เด็กชายบุญโชค  ดาวสุวรรณ์
 
1. นางศรีสุดา  ประมวญรัฐการ
2. นางสาวทยิดา  อุดมรักษ์
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงพัชราภา  จุลรัตน์
2. เด็กชายเฉลิมชาติ  พยัคฆะ
3. เด็กหญิงเปรม  คงวารินทร์
 
1. นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตจา