หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจรรยา นราเกตุโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาวพัทยา ดุจจานุทัศน์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ ปิยนารถโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ บุญวัฒนโยธินโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
3. นางสาววันวิสา เอนกโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนัดธะพงษ์ ยื่นยั่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา ขันทะสีมาโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ (ดอนลาดตะค้าน)กรรมการ
3. นางบุษยรัตน์ ตรีสัตย์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ด้วงชนะโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ วงชัยเพ็งโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายนัฐพล ชูทองโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพัชรวัฒน์ เอี่ยมมิโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางรสมล ล่องอำไพโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)กรรมการ
3. นางอุระสา สุหร่ายโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ รูปเล็ก โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒนชัย คำสงครามโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์ นิธิพัฒน์จารุกรโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายโสภณ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนาถวดี เหลาโต๊ะหมันโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ หอมพุ่ง โรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
4. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่น โรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
5. นายธรณ์เทพ ลีศิริรุ่งโรจน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบุญศิริ บุญเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมจิต วงศ์วีระพันธุ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
4. นางกาญจนา เพ็ญสุวรรณโรงเรียนวัดเปรมประชาวัฒนากรรมการ
5. นางสาวสิริพร จันทร์แก้วโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
6. นางอภิฤดา สังข์สุวรรณโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมภูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นางมณฑา ปิยะธำรงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการ
3. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมการ
4. นางสาวณัฐกาญจน์ เศรษฐกัญจน์โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ กรรมการ
5. นายศุภกฤตธิพงษ์ อาษาธงโรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการ
6. นางอรพรรณ เม้าอุดมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชลอ กุดจอกโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางบัวทิพย์ ประกอบกุลเสฏฐ์โรงเรียนวัดชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสิริกร อรุณศรีโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางนิภา สุมาลุย์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ทองดอนน้อยโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสรัญญา ศรีปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
3. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ แจ่มนุชโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ บุญทันโรงเรียนสุเหร่าเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตน์สิริ สุขจั่นโรงเรียนวัดสมรโกฎิกรรมการ
3. นายณัฐภณ พึ่งฉิมรุจโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา คงพันธ์วิจิตรโรงเรียนวัดกลางเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สุขโตโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ จูเกตโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย พลายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรติรัตน์ กุลธีรเสฏฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวพวงผกา พึ่งสายโรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ บุญทันโรงเรียนสุเหร่าเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตน์สิริ สุขจั่นโรงเรียนสมรโกฏิกรรมการ
3. นายณัฐภณ พึ่งฉิมรุจโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ สุหร่ายโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ สุหร่ายโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสรัญญา ศรีปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
3. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ แจ่มนุชโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสาธิต หงส์ลายโรงเรียนวัดลำโพประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา องค์ศิริพรโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสาธิต หงส์ลายโรงเรียนวัดลำโพประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ หอนจันทร์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา องค์ศิริพรโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา คงพันธ์วิจิตรโรงเรียนวัดกลางเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ จูเกตโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางสาววาสนา สุขโตโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย พรายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรติรัตน์ กุลธีรเสฎฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวพวงผกา พึ่งสายโรงเรียนมารีย์วิทยานนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ บุญทันโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
2. นางสาวเกตน์สิริ สุขจั่นโรงเรียนสมรโกฏิกรรมการ
3. นายณัฐภณ พึ่งฉิมรุจโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีเหลืองโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นายภูริศ ขาวปลื้มโรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีเหลืองโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นายภูริศ ขาวปลื้มโรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีเหลืองโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นายภูริศ ขาวปลื้มโรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีเหลืองโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นายภูริศ ขาวปลื้มโรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นายเสกสรร ทำบุญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นายเสกสรร ทำบุญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นายเสกสรร ทำบุญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นายเสกสรร ทำบุญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นายเสกสรร ทำบุญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นายเสกสรร ทำบุญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล จั่นลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเสกสรร ทำบุญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หมื่นสุขโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเสกสรร ทำบุญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายภูริศ ขาวปลื้มโรงเรียนวัดตาลประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ สีเหลืองโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ พานิชสกุลโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไทยสมุทร โคตรอ่อนโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ พานิชสกุลโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไทยสมุทร โคตรอ่อนโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ พานิชสกุลโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชลิตพล ราชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการ
3. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางมะลิ แสนทวีโรงเรียนวัดตาลประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ สลับเพชรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางมะลิ แสนทวีโรงเรียนวัดตาลประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ สลับเพชรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางมะลิ แสนทวีโรงเรียนวัดตาลประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ สลับเพชรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางมะลิ แสนทวีโรงเรียนวัดตาลประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ สลับเพชรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเอกพล จันทะวงค์โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ มาลาคำโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นายชลิตพล ราชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ชวดพงษ์โรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ มาลาคำโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นายชลิตพล ราชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ชวดพงษ์โรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ มาลาคำโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นายชลิตพล ราชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ มาลาคำโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นายชลิตพล ราชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ชวดพงษ์โรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว กุสุโมทย์โรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ชวดพงษ์โรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว กุสุโมทย์โรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว กุสุโมทย์โรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว กุสุโมทย์โรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายสุรพล จันทร์ใบเล็กโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ อ๋องแสง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ อ๋องแสงโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา บัวระภาโรงเรียนวัดบางพูดใน กรรมการ
3. นางสาวณิชากมล ราชนานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรุทัย ญานะพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาลิณี ราษฎร์นิยมโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวญาณินี เอกแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาลิณี ราษฎร์นิยมโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวญาณินี เอกแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสมชื่อ กอปรคุณูปการศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นางโชติกา เกษรสังข์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางสาวมยุรี สุขมา โรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรัชนี เต็มแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ประธานกรรมการ
2. นางชื่นใจ ปานงามโรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นางสุชานันต์ ปั้นมณี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางภัณฑิรา สุปการศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางบัวลิน กล้ากสิกิจโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการ
3. นางสาวสกุนีย์ พานสูงเนินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรืองผอ.โรงเรียนวัดตำหนักเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพนันท์ แย้มสินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิยม ขุนคงเสถียรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวรรษธณพร นากระโทกครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
5. นางสาวกมลชนก แสงสว่างครูโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
6. นายสมยศ วงษ์รักสันติครู คศ.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคำรณ มาลาคำครู คศ.3 โรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวพูนสุข เลิศไกรครู คศ.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ กำแพงเพ็ชรครูโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
5. นายสารัตน์ ศักดิ์ทองครูโรงเรียนประสานสามัคคีกรรมการ
6. นายปรีชา ภาระพงษ์ครูโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
7. นางสาวอำไพ แต่สุวรรณ์ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง แมลงภู่ครู คศ.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นายภูมินทร์ ฉันทองช่วยครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นายใจเพชร สุจิมหัตต์ครูคศ.2 โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางวัลลา คงธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ บุญทันครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
4. นางสาวนรีรัตน์ พันธุ์บุตรน้อยครู คศ.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐครู คศ.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจา เสมอเหมือนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางหัทยา สงวนพงษ์ครู คศ.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษากรรมการ
3. นางอาภา ชูกิจไพศาลครู คศ.3 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
4. นางศุนิศา นัดวิไลครู คศ.3 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
5. นางสมนึก บุตตะครู คศ.3 โรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ประธานกรรมการ
2. นายภูรินทร์ พิงภูงาโรงเรียนประเสิรฐอิสลามกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว พรหมมาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวปัทมาวดี ธนะโชติโรงเรียนวัดคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ศรีธนะรัตน์โรงเรียนวัฒนพฤกษากรรมการ
3. นางสาวพีรญา พรเพ็งโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ พานิชกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ พิงภูงาโรงเรียนประเสิรฐอิสลามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
3. นางสาววีณา อ่อนเรืองโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
4. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ประธานกรรมการ
2. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ก่องแก้วโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางณัฐมน งามเงินวรรณโรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อยกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ทับทิมโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะพร ลิ้ม่ขจรเดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางสาวณัฐมน งามเงินวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อยกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ทับทิมโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางชลลดา เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ก่องแก้วโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางชลลดา เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นางสาวปัทมาวดี ธนะโชติโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากร ดีแจ้งโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ขำสาโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงดาว พรหมมาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ก่องแก้วโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวแสงดาว พรหมมาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นายภูรินท์ พิงภูงาโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นางชยานันท์ ศรีบุษย์โรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ พานิชกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางสาวแสงดาว พรหมมาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ประธานกรรมการ
2. นายภูรินทร์ พิงภูงาโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว พรหมมาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นายภูรินท์ พิงภูงาโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นางชยานันท์ ศรีบุษย์โรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพุฒิพงษ์ บุญกอบโรงเรียนประเสริฐอิสลามประธานกรรมการ
2. นางกนกพร นาครัชราภาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
4. นางภัทราภรณ์ คุณเจริญโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงษ์ บุญกอบโรงเรียนประเสิรฐอิสลามประธานกรรมการ
2. นางกนกพร นาคะวัชราภาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
4. นางภัทราภรณ์ คุณเจริญโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาลักษณ์ อักษรนิมิตรโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์โรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ พวงลูกอินทร์โรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการ
4. นางพัชริน ขุนจิตต์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาลักษณ์ อักษรนิตรโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์โรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ พวงลูกอินทร์โรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการ
4. นางพัชริน ขุนจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางธันยานันท์ ประยูรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร สุกาญจนะโรงเรียนวัดแดง(นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ไทยสุชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการ
5. นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธันยานันท์ ประยูรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร สุกาญจนะโรงเรียนวัดบางบัวทองกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ไทยสุชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการ
5. นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางยินดี ไฝสีทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ เกตุกรายโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นายพิชิต ลิอินทร์โรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
4. นางนันธิญา บุตรไทยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรัฐภูมิ โลศิริโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ ไชยวงศ์โรงเรียนวัฒนพฤษากรรมการ
3. นางอ้อมจิต วงศ์วีระพันธุ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
4. นางขนิษฐา เถนว่องโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
5. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยินดี ไฝสีทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ เกตุกรายโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นายพิชิต ลิอินทร์โรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
4. นางนันธิญา บุตรไทยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ โล่ศิริโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ ไชยวงศ์โรงเรียนวัฒนพฤกษากรรมการ
3. นางสาวอ้อมจิต วงศ์วีระพันธ์ุโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
4. นางขนิษฐา เถนว่องโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
5. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ มาธุระโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรี ธรรมศรีโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
3. นางลัดดา เปรมครุฑโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
4. นางสาวณัฐนรี สุขิตกุลโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ อาจหยุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ มาธุระโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เปรมครุฑโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี สุชิตกุลโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรี ธรรมศรีโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ อาจหยุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี กานุรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางสุดา พวงจำปาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางสวลี สุธาพจน์โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
4. นางธนิษฐา มากวิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พิมลราชกรรมการ
5. นางมุกดา ธนไมตรีจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี กานุรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางสุดา พวงจำปาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
3. นางขนิษฐา มากวิสัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พิมลราชกรรมการ
4. นางสวลี สุธาพจน์โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
5. นางมุกดา ธนไมตรีจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรินดา กัณฑ์ศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววานิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางสาวสาลีนี สุขจันทร์นิมิตรโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรินดา กันฑ์ศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววานิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
3. นางสาวสาลินี สุขจันทร์นิมิตรโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนนทวรรณ พวงทองโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร แผ่พรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพึ่งพา ประสพแสนทวีโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางกรทิพย์ ปะกายะโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี น้อยเสนีย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนพวรรณ วนิชพิมลอนันต์โรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกนกทิพย์ บินเทพโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางสุจิรา เนตรวิจิตรโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่๕๕กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑินี พิมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางผานิช ธงฉิมพลีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สุขโขโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวภัทรภรณ์ สุขแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเขมิกา เตชะมาโรงเรียนวัดวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ กิจพินิจโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ก๋งเอมโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทรานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี มาลีหวลโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ ขำสาโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววัฒนา ไทยพานิชโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนาถวดี สงวนศักดิ์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร มิตตัสสาโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
3. นายชาตรี อ่อนเพียงโรงเรียนวัฒนพฤกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสินีกานต์ แฟงสุวรรณ์โรงเรียนประเสริฐอิสลามประธานกรรมการ
2. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางนราวดี โพธิ์สุขโรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยอดยิ่ง แมลงภู่โรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นพิกุลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายกฤษดา ยืนยังโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพลอยปภัส สัจจสังข์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัดกรรมการ
3. นางสาวมณฑินี พิมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธนาวดี นักฆ้องโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา สาธุชาติโรงเรียนวัดพิกุลเงินกรรมการ
3. นางสาวมณฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญยงค์ สายทะเลโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมกรรมการ
3. นางสุวรรณา ศิริบรรจงโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร มิตตัสสาโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
3. นายชาตรี อ่อนเพียงโรงเรียนวัฒนพฤกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีกานต์ แฟงสุวรรณ์โรงเรียนประเสริฐอิสลามประธานกรรมการ
2. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางนราวดี โพธิ์สุขโรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยอดยิ่ง แมลงภู่โรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นพิกุลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายกฤษดา ยืนยังโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพลอยปภัส สัจจสังข์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัดกรรมการ
3. นางสาวมณฑินี พิมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางธนาวดี นักฆ้องโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา สาธุชาติโรงเรียนวัดพิกุลเงินกรรมการ
3. นางสาวมณฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ อัครวุฒิไกรโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางสาวปวีณา เชื้อหงษ์โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริพจน์ จันทร์เดชโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ทองดอนเกรื่องโรงเรียนบางคูลัดกรรมการ
3. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนพวรรณ เอี่ยมเจริญโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนภา นิลกรมโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวภณิดา เกียนนอกโรงเรียนเต็มรักศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววีณา โพธิ์แจ้งโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์พิมล รุ่่งเรืองทองโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ อัครวุฒิไกรโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางสาวปวีณา เชื่อหงษ์โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพจน์ จันทร์เดชโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ทองดอนเกรื่องโรงเรียนบางคูลัดกรรมการ
3. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ เอี่ยมเจริญโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนภา นิลกรมโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวภณิดา เกียนนอกโรงเรียนเต็มรักศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววีณา โพธิ์แจ้งโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์พิมล รุ่งเรืองทองโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภานัน ขวัญใจโรงเรียนวัดคลองขุนศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา จูน้อยโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวบัวบาน พันคลองโรงเรียนวัดอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ จันทรมาลีโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
3. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ศรีสุขโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนภา นิลกรมโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกวิน รอดแก้วโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษินี เงางามโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
3. นางสาววันดี ศรีบัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดประธานกรรมการ
2. นายสุจริต พุ่มไม้โรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายนพดล จุฑาสันต์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดรัณภพ สุวรรณโนโรงเรียนประเสริฐอิสลามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมภูโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอรุณ มีสัตย์โรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ อัครวุฒิไกรโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
3. นางอภิฤดา สังข์สุวรรณโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทิพย์มณฑาโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทิพย์ลมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทิพย์มณฑาโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันดี ศรีบัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางปรางทิพย์ สว่างแจ้งโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสรินญา ทับคล้ายโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทรานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งแก้ว กุสุโมทย์โรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นายสุรฉัตร หนูคงโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา คงพันธุ์วิจิตรโรงเรียนวัดกลางเกร็ดประธานกรรมการ
2. นายสันติสุข แสงศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางอณิรักษ์ มิ่งโสภาโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพ เลยะกุลโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเวธกา เวสสุวรรณ์โรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
3. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ


นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]