หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกสิณธร 24 49 25
2 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 0 0 0
3 003 โรงเรียนกุมุทมาส 0 0 0
4 005 โรงเรียนคลองเกลือ 40 88 65
5 006 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 13 40 17
6 007 โรงเรียนจิรดา 14 38 24
7 010 โรงเรียนชลประทานวิทยา 19 34 20
8 011 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 72 167 113
9 013 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 11 16 11
10 015 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 50 127 87
11 016 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 24 73 37
12 017 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 19 37 28
13 014 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 33 66 43
14 012 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 40 106 66
15 020 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 0 0 0
16 019 โรงเรียนญาโณทัย 0 0 0
17 021 โรงเรียนดรุณตะวันวิเทศศึกษา 0 0 0
18 022 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 27 70 35
19 023 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี 0 0 0
20 024 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 12 24 20
21 026 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 3 7 6
22 031 โรงเรียนธนพร 0 0 0
23 032 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 10 24 10
24 033 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 16 40 29
25 034 โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้น 0 0 0
26 035 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 31 95 57
27 044 โรงเรียนบี เอฟ เอส 4 8 6
28 037 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 10 35 20
29 038 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 23 52 38
30 039 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 0 0 0
31 036 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 15 31 25
32 040 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 13 36 21
33 041 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1 3 2
34 042 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 15 44 18
35 045 โรงเรียนประชาบดี 0 0 0
36 046 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 23 54 35
37 047 โรงเรียนประถมพฤกษา 0 0 0
38 048 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 13 56 24
39 049 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 27 50 33
40 050 โรงเรียนปิยะฉัตร 17 44 32
41 052 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 21 44 35
42 054 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 0 0 0
43 053 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 11 20 11
44 055 โรงเรียนพิชญศึกษา 9 18 9
45 056 โรงเรียนพึงรำลึก 16 45 29
46 057 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 46 161 92
47 058 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 0 0 0
48 059 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 9 18 13
49 060 โรงเรียนฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 5 10 5
50 061 โรงเรียนวรรณทิพย์ วิทยา 0 0 0
51 062 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 28 54 28
52 063 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 23 55 35
53 065 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 13 34 24
54 066 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 26 55 43
55 068 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 15 39 24
56 067 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 14 32 26
57 070 โรงเรียนวัดตาล 26 92 45
58 071 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 5 14 8
59 072 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 36 69 48
60 076 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 18 49 31
61 077 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 11 34 18
62 078 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 28 80 50
63 079 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 30 84 52
64 080 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 5 10 5
65 084 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 59 116 91
66 086 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 18 45 27
67 087 โรงเรียนวัดลากค้อน 9 19 10
68 088 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 39 103 63
69 090 โรงเรียนวัดลำโพ 24 56 29
70 092 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 12 21 18
71 091 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 24 62 43
72 093 โรงเรียนวัดศาลากุล 12 27 17
73 094 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 19 40 29
74 095 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 15 27 24
75 098 โรงเรียนวัดอินทร์ 8 20 14
76 099 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 11 26 15
77 069 โรงเรียนวัดเชิงเลน 6 17 11
78 082 โรงเรียนวัดเพรางาย 16 34 29
79 097 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 17 38 27
80 100 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 14 54 29
81 083 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 25 72 39
82 085 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 2 6 4
83 073 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 35 96 63
84 105 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนนทบุรี 0 0 0
85 101 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0 0 0
86 102 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 0 0 0
87 103 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชพณิชยการ 0 0 0
88 104 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี 0 0 0
89 106 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 0 0 0
90 107 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 0 0 0
91 108 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 0 0 0
92 109 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 8 22 15
93 111 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 0 0 0
94 112 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 27 64 45
95 113 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 11 14 12
96 114 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 2 2
97 116 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 18 46 29
98 115 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 44 103 72
99 120 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ 0 0 0
100 121 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร 0 0 0
101 122 โรงเรียนอนุบาลจีเนียสคิดส์ 0 0 0
102 123 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 0 0 0
103 125 โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ 0 0 0
104 126 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ แมจิเยียร์ส 0 0 0
105 127 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 5 11 8
106 128 โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา 0 0 0
107 129 โรงเรียนอนุบาลปาลินา ติวานนท์ 0 0 0
108 130 โรงเรียนอนุบาลพิชาดา 0 0 0
109 131 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ 0 0 0
110 132 โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 2 6 2
111 134 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กบางแพรก 0 0 0
112 135 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา 0 0 0
113 133 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 0 0 0
114 124 โรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ 0 0 0
115 136 โรงเรียนอัมพรไพศาล 0 0 0
116 008 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 30 68 45
117 009 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 37 107 60
118 018 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 2 1
119 027 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 26 66 48
120 028 โรงเรียนเทพพิมานพิทยา 0 0 0
121 029 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 16 36 21
122 051 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 0 0 0
123 004 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 18 38 27
124 118 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 23 50 37
125 119 โรงเรียนแสงประเสริฐ 13 29 20
126 030 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 35 70 44
127 143 โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 0 0 0
128 137 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 2 3 3
129 138 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา 0 0 0
130 025 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 0 0 0
131 152 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
132 140 โรงเรียนบางคูลัด 0 0 0
133 043 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
134 141 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ 0 0 0
135 144 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 0 0 0
136 075 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 0 0 0
137 150 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 0 0 0
138 081 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 0 0 0
139 142 โรงเรียนวัดมะเดื่อ 0 0 0
140 147 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 0 0 0
141 096 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 11 23 20
142 148 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 0 0 0
143 151 โรงเรียนวัดสโมสร 0 0 0
144 145 โรงเรียนวัดเสาธงหิน 0 0 0
145 149 โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ 0 0 0
146 110 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 0 0 0
147 146 โรงเรียนสามแยกบางคูลัด 0 0 0
148 117 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 0 0 0
149 139 โรงเรียนเต็มรักศึกษา 0 0 0
150 064 โรงเรียนวัดกู้ 16 41 20
151 074 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 19 51 26
รวม 1742 4262 2717
6979


นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]