หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แข่งขันวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 (สพป.นนทบุรีเขต2)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายการีม หะรีเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3 ดร.สมศักดิ์ ฮดโท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.นนทบุรีเขต ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษา
4 นายวิชัย บำรุงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษา
5 นางสาวิตรี พันธ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นนทบุรีเขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษา
6 นางสาวสุภัทตรา ศรีสุข ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
7 นายพลากร สมคิด ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
8 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐอิสลาม กรรมการฝ่ายดำเนินการ
9 ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูดใน กรรมการฝ่ายดำเนินการ
10 นายชัยกฤษ์ วุฒิธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล กรรมการฝ่ายดำเนินการ
11 นางมณี ด้วงโสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
12 นางกุสุมา ยี่ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
13 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
14 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
15 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
16 นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
17 นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
18 นายพิพัฒนชัย คำสงคราม ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
19 นายสมใจ เอี่ยมแย้ม ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
20 นายสุวรรณ ภู่เกลี๊ยะ ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
21 นายกฤษฎา ยืนยัง ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
22 นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค เลขาศูนย์สาระทัศน์ศิลป์
23 นายวันชัย ชูพุทธพงศ์ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน ประธานกรรมการอำนวยการ
24 นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประธานกรรมการอำนวยการ
25 นายบัญญัติ ผลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเขตนันทราม รองประธานกรรมการ
26 นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี รองประธานกรรมการ
27 นายวิชัย บำรุงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รองประธานกรรมการ
28 นายธีรพัฒน์ หอมพุ่ง ครูโรงเรียนคลองเกลือ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3
29 นายสำเริง ยิ้มดี ครูโรงเรียนมะสง มิตรภาพที่ ๕๕ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3
30 นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่น ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3
31 นายสมบัติ ถินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการอำนวยการ
32 นางบุญศิริ บุญเจริญ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการ
33 นางจุฑามาศ ไทยสุชาติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการ
34 นายฤทธิชานันท์ พวงเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการ
35 นางสาววันดี เกตุกราย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการ
36 นายพงศกร โกศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการอำนวยการ
37 นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6
38 นายพิพัฒนชัย คำสงคราม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6
39 นางสาวภัทรานิษฐ์ นิธิพัฒน์จารุกร ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6
40 นายโสภณ สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดเชิงเลน กรรมการและเลขานุการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6
41 นายธรณ์เทพ ลีศิริรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3
42 นางจุฬาพร พลายด้วง รองผู้อำนวยการวัดไทรใหญ่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
43 นายพงศกร โกศรี ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
44 นายโชติภพ คัมภีร์พงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
45 นางชลอ กุดจอก ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
46 นางสาวสมคิด ทองดอนน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
47 นางบำรุง ทัศนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
48 นางโชติกา เกษรสังข์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
49 นางสาวเสาวนีย์ จูเกต ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
50 นางสาวชไมพร บูรณพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
51 นางสาวรมณีย์พร พัชรภักดีธนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
52 นางสุจิตรา จงบุญเจือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
53 นางสาวชไมพร บูรณพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
54 นางโชติกา เกษรสังข์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
55 นางสาวเสาวนีย์ จูเกต พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
56 นายสมบัติ ถินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ประธานกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหา
57 นายวิมล บรรณะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหา
58 นายชัยยศ ประไพพงษ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหา
59 ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี กรรมการ ประธานกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหา
60 นางสาววานิดา มิงสะเมาะ กรรมการและเลขานุการ ประธานกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหา
61 นางบัวหลง ศรีเบญจพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหา
62 นางจุฬาพร พลายด้วง รองผู้อำนวยการวัดไทรใหญ่ กรรมการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
63 นางบุญศิริ บุญเจริญ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
64 นางจุฑามาศ ไทยสุชาติ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
65 ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูดใน กรรมการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
66 นางมณี ด้วงโสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
67 นางกุสุมา ยี่ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
68 นางชลอ กุดจอก ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
69 นางยินดี ไฝสีทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
70 นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา
71 นางสาวเสาวนีย์ จูเกต พนักงานราชการ กรรมการ/ผูู้ช่วยเลขาวินิจฉัยการแก้ปัญหา
72 นางโชติกา เกษรสังข์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการ/ผูู้ช่วยเลขาวินิจฉัยการแก้ปัญหา
73 นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการที่ปรึกษา
74 นายไพรัตน์ รูปเล็ก ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ประธานกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6
75 นางสาวนาถวดี เหลาะโต๊ะหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ ประธานกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3
76 นางสาวพิศมัย จันทนมัฎฐะ ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
77 นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
78 นางอำภา ปทุมาสูตร ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
79 นางวันเพ็ญ บุญนัดดา ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
80 นางอัญชลี พาสิงห์สี ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
81 นางสุทธินันท์ สารพันธ์ ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
82 นางสาวสุภัทรรินทร์ ทองทรัพย์ทวี ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
83 นางสาวอรัญญา ชำนาญวาด ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
84 นางจารุภัทร บุญอิ่ม ครู คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
85 นางสาวนวลจันทร์ โยธาเสน ครู คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
86 นางสาววัชรินทร์ รักพ่อ ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
87 สิบเอกหญิงบุหรัน หมั่นเรียน ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
88 นางสาวสุชานันท์ โพธิ์ตาด ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
89 นางศิรประภา อุณหเลขกะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
90 นางสาวอธิตยา สุขโพธิ์เพชร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว
91 นางบุญศิริ บุญเจริญ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) ประธานกรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.1 - ป.3
92 นางสาวอ้อมจิต วงศ์วีระพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.1 - ป.3
93 นางสาวปนัฏฐา สุนทรมุจฉะ ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.1 - ป.3
94 นางสาวกาญจนา เพ็ญสุวรรณ ครูโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.1 - ป.3
95 นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.1 - ป.3
96 นางอภิฤดา สังข์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการตัดสินมารยาทไทย ป.1 - ป.3
97 นางกาญจนา ไทรชมภู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ประธานกรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4 - ป.6
98 นางมณฑา ปิยธำรงชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4 - ป.6
99 นางสาวอังคณา ปานนก ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4 - ป.6
100 นางสาวณัฐกาญจน์ เศรษฐกัญจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4 - ป.6
101 นายศุภกฤตธิพงษ์ อาษาธง ครูโรงเรียนวัดศาลากุล กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4 - ป.6
102 นางอรพรรณ เม้าอุดม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุตัดสินการมารยาทไทย ป.4 - ป.6
103 นางชลอ กุดจอก ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) ประธานกรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.1 - ม.3
104 นางบัวทิพย์ ประกอบกุลเสฏฐ์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.1 - ม.3
105 นางสิริกร อรุณศรี ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.1 - ม.3
106 นางสายสุนี ชอบสวน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.1 - ม.3
107 นางนิภา สุมาลุย์ ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.1 - ม.3
108 นางสาวสมคิด ทองดอนน้อย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการตัดสินมารยาทไทย ม.1 - ม.3
109 นายเศรษฐชัย เด่นเหมือนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
110 นางธวัลรัตน์ นพคุณ ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
111 นางสาวพัชรี แจ่มพิศ ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
112 นายเกรียงไกร รื่นเสือ ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
113 นางสาวขวัญลดา จุฬะติตะ ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
114 นางสาวอาภาพร สุขจันทร์ ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
115 นางสาวกรวรรณ อินทะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
116 นางสาวเมธาวี เผ่นโผ่น ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
117 นางสาวปราณี พันธ์แตง ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
118 นางบำรุง ทัศนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
119 นางสาวธนพร มาธุระ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
120 นางสาวพัชรียา วรนัยพินิจ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
121 นางสาวกาญจนา พิลาล้ำ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
122 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
123 นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
124 นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) ประธานคณะกรรมการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
125 นางสาวกษมา ด่านชาญชัย ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
126 นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
127 นายเจษฎา ศิริพงษ์ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการบันทึกคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
128 นางชื่นใจ ปานงาม ครูโรงเรียนวัดตาล ประสานงาน
129 นายไทสมุทร โคตรอ่อน ครูโรงเรียนคลองเกลือ ประสานงาน
130 นายมาวิน จามรโชติ์ ครูโรงเรียนคลองตาคล้าย ประสานงาน
131 นางสาวอริษา โป๊ะประนม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประสานงาน
132 นางสาวศรัญญา วิเศษชาติ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ประสานงาน
133 นางกาญจนา มะเดื่อทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ประสานงาน
134 นางเครือวัลย์ นวลขาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประสานงาน
135 นางปิยภรณ์ รอดไฝ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประสานงาน
136 นางสาววาสนา แผลงศร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประสานงาน
137 นางสาวคุณัญญา หงษ์สำเริง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประสานงาน
138 นายชินวัชร์ วิเชียรเลิศ พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ประสานงาน
139 นายจีรนันท์ สังขารี อัตราจ้าง ประสานงาน
140 นายธวัชชัย บัวพ่วง อัตราจ้าง ประสานงาน
141 นายพันศักดิ์ บุญช่วย อัตราจ้าง ประสานงาน
142 นางสาวชไมพร บูรณพล นักวิชาการศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
143 นางอุษา ตันตระกูล ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
144 นางพูลมาศ ทับเกร็ด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
145 นางสุดา พวงจำปา ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
146 นางนันธิญา บุตรไทย ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
147 นางสาววานิดา มิงสะเมาะ ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
148 นายสำเริง ยิ้มดี ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
149 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง ครู โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
150 นายชัยยศ ประไพพงษ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
151 นางบำรุง ทัศนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
152 นางศิริพรรณ กาญจนพล ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการดำเนินงาน
153 นางทิพรัตน์ เสมสันทัด ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการดำเนินงาน
154 นางสิริกร อรุณศรี ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการดำเนินงาน
155 นางสาวพัทยา ดุจจานุทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินงาน
156 นางสาววันวิสา เอนก ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินงาน
157 นางสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
158 นางจิราภรณ์ ปานมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
159 นายวรวิทย์ วรวิชชากร พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 คณะกรรมการดำเนินงาน
160 นางสาวอาภรณ์ พัฒนาภรณ์ นักวิาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
161 นางพัชรนันท์ ศรีธนชาติพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
162 นางรัตนา เหมะรัชตะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
163 นายสิทธิชัย นักรู้ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค คณะกรรมการดำเนินงาน
164 นายชัยยศ ประไพพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ 95 รองประธานกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหา
165 นางยินดี ไฝสีทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการ
166 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองผิว ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการ
167 นายการีม หะรีเมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการ
168 นางพรรณรส สิระธนารัณฑ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการ
169 นายการีม หะรีเมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการ
170 นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการ
171 นางบัวหลง ศรีเบญจพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการ
172 นายชัยยศ ประไพพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ 95 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
173 นางสาวิตรี พันธ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
174 นายปราโมทย์ อุดมศิลป์ ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รองประธานกรรมการอำนวยการ
175 นายพีรทัศน์ แจงบำรุง ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รองประธานกรรมการอำนวยการ
176 นางจารุชา แจงบำรุง ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รองประธานกรรมการอำนวยการ
177 นางลาวัลย์ กระปุกทอง ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รองประธานกรรมการอำนวยการ
178 นางบุษบา พรหมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
179 นายสุเทพ ดิเรกโภค ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
180 นายสมศักดิ์ ฮดโท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
181 นายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
182 นายณรงค์ ภู่พันธ์ ครูโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
183 นางสุรีย์ ลำจวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
184 นางสาวนิศากร ดีแจ้ง ครูโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
185 นางสาวเพ็ญศรี ขำสา ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดูก คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
186 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
187 นางสาวปัทมาวดี ธนะโชติ ครูโรงเรียนวัดคลองขวาง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
188 นายมนตรี คล้ายสมบัติ ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
189 นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน


นายการีม หะรีเมา 0860155461
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]