สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานสงเคราะห์ 40 11 11 5 62
2 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 29 19 4 2 52
3 วัดไทรใหญ่ 21 4 9 0 34
4 วัดผาสุกมณีจักร 20 6 2 2 28
5 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 19 15 9 7 43
6 สุเหร่าเขียว 19 9 7 7 35
7 มารีย์วิทยา นนทบุรี 18 19 5 4 42
8 วัดลาดปลาดุก 18 12 5 4 35
9 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 16 10 7 2 33
10 ชุมชนไมตรีอุทิศ 16 6 6 3 28
11 ชุมชนวัดไทรน้อย 15 13 2 3 30
12 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 15 12 7 3 34
13 วัดคลองขุนศรี 15 5 3 2 23
14 คลองเกลือ 12 14 5 6 31
15 วัดยอดพระพิมล 12 3 2 1 17
16 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 11 3 2 3 16
17 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 10 7 11 4 28
18 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 9 10 5 4 24
19 วัดตาล 9 7 6 3 22
20 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 9 4 6 2 19
21 บ้านหนองเพรางาย 8 3 2 0 13
22 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 7 10 6 1 23
23 ชุมชนวัดบางไผ่ 7 9 5 2 21
24 วัดศรีเขตนันทาราม 7 7 7 3 21
25 วัดกลางเกร็ด 7 6 5 4 18
26 ชลประทานวิทยา 7 6 3 3 16
27 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 7 2 5 4 14
28 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 6 9 6 2 21
29 วัดลำโพ 6 7 6 4 19
30 แสงประทีปรัฐบำรุง 6 7 5 5 18
31 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 6 6 13 1 25
32 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 6 6 5 0 17
33 ประชารัฐบำรุง 6 6 4 6 16
34 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 6 6 3 3 15
35 เทศบาลวัดละหาร 6 6 2 0 14
36 วัดคลองตาคล้าย 6 4 1 3 11
37 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 6 4 0 0 10
38 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 6 0 5 0 11
39 ดรุณวิทย์ศึกษา 5 8 6 4 19
40 บ้านคลองพระพิมล 5 5 6 6 16
41 กสิณธร 5 5 5 1 15
42 ประเสริฐอิสลาม 5 5 4 4 14
43 วัดกู้ 5 5 2 4 12
44 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 4 6 4 3 14
45 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 4 3 2 1 9
46 วัดลากค้อน 4 3 2 0 9
47 วัดอินทร์ 4 3 1 0 8
48 สุเหร่าปากคลองลำรี 4 2 3 6 9
49 วัฒนพฤกษา 4 1 4 4 9
50 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 4 1 2 3 7
51 วัดเสนีวงศ์ 3 7 1 5 11
52 วัดเพรางาย 3 5 3 3 11
53 วัดศาลากุล 3 4 3 2 10
54 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 3 4 3 1 10
55 ปิยะฉัตร 3 3 4 4 10
56 บ้านคลองฝรั่งฯ 3 2 3 2 8
57 ประสานสามัคคีวิทยา 3 1 5 3 9
58 บี เอฟ เอส 3 0 1 0 4
59 เทพพิทักษ์ 2 8 12 3 22
60 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 2 8 1 2 11
61 นันทนวรวิทย์ 2 5 7 2 14
62 แสงประเสริฐ 2 4 3 4 9
63 วัดสาลีโขภิตาราม 2 4 3 2 9
64 คล้ายสอนศึกษา 2 4 1 4 7
65 วัดเอนกดิษฐาราม 2 3 6 3 11
66 รุ่งเรืองวิทยา 2 2 1 2 5
67 พิชญศึกษา 2 1 3 2 6
68 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1 6 4 2 11
69 ดีมากอุปถัมภ์ 1 5 3 2 9
70 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1 5 0 2 6
71 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1 3 4 1 8
72 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1 3 4 1 8
73 พระแม่สกลสงเคราะห์ 1 2 7 1 10
74 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1 1 7 1 9
75 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1 1 2 1 4
76 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1 1 0 3 2
77 จันทร์ทองเอี่ยม 1 1 0 0 2
78 วัดเชิงเลน 1 0 4 1 5
79 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 0 0 0 1
80 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 0 1
81 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 6 1 1 7
82 จิรดา 0 3 4 6 7
83 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 1 2 5 3
84 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 1 2 1 3
85 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
86 ฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 0 0 2 3 2
87 พึงรำลึก 0 0 1 8 1
88 ท่าอิฐศึกษา 0 0 1 1 1
89 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 1 1 1
90 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 0 0 2 0
รวม 557 445 347 231 1,349