สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 29 19 4 2 52
2 วัดผาสุกมณีจักร 20 6 2 2 28
3 สุเหร่าเขียว 19 8 7 7 34
4 มารีย์วิทยา นนทบุรี 18 19 5 4 42
5 วัดลาดปลาดุก 18 12 5 4 35
6 ชลประทานสงเคราะห์ 17 9 10 5 36
7 วัดไทรใหญ่ 17 4 9 0 30
8 ชุมชนวัดไทรน้อย 15 13 2 3 30
9 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 15 12 7 3 34
10 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 15 10 7 2 32
11 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 12 15 9 7 36
12 คลองเกลือ 12 14 5 6 31
13 วัดยอดพระพิมล 12 3 2 1 17
14 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 11 3 2 3 16
15 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 10 7 11 4 28
16 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 9 10 5 4 24
17 วัดตาล 9 7 6 3 22
18 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 9 4 6 2 19
19 วัดคลองขุนศรี 8 5 3 2 16
20 บ้านหนองเพรางาย 8 3 2 0 13
21 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 7 10 6 1 23
22 ชุมชนวัดบางไผ่ 7 9 5 2 21
23 ชลประทานวิทยา 7 6 3 3 16
24 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 7 2 5 4 14
25 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 6 9 6 2 21
26 วัดศรีเขตนันทาราม 6 7 7 3 20
27 วัดลำโพ 6 7 6 4 19
28 แสงประทีปรัฐบำรุง 6 7 5 5 18
29 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 6 6 5 0 17
30 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 6 6 3 3 15
31 เทศบาลวัดละหาร 6 6 2 0 14
32 วัดคลองตาคล้าย 6 4 1 3 11
33 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 6 4 0 0 10
34 ดรุณวิทย์ศึกษา 5 8 6 4 19
35 บ้านคลองพระพิมล 5 5 6 6 16
36 กสิณธร 5 5 5 1 15
37 วัดกู้ 5 5 2 4 12
38 ชุมชนไมตรีอุทิศ 5 4 6 3 15
39 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 5 0 5 0 10
40 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 4 6 13 1 23
41 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 4 6 4 3 14
42 วัดกลางเกร็ด 4 5 5 4 14
43 ประเสริฐอิสลาม 4 5 4 4 13
44 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 4 3 2 1 9
45 วัดลากค้อน 4 3 2 0 9
46 สุเหร่าปากคลองลำรี 4 2 3 6 9
47 วัฒนพฤกษา 4 1 4 4 9
48 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 4 1 2 3 7
49 วัดเสนีวงศ์ 3 7 1 5 11
50 ประชารัฐบำรุง 3 6 4 6 13
51 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 3 4 3 1 10
52 ปิยะฉัตร 3 3 4 4 10
53 ประสานสามัคคีวิทยา 3 1 5 3 9
54 บี เอฟ เอส 3 0 1 0 4
55 เทพพิทักษ์ 2 8 12 3 22
56 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 2 8 1 2 11
57 นันทนวรวิทย์ 2 5 7 2 14
58 แสงประเสริฐ 2 4 3 4 9
59 วัดเพรางาย 2 4 3 3 9
60 วัดศาลากุล 2 4 3 2 9
61 วัดสาลีโขภิตาราม 2 4 3 2 9
62 วัดเอนกดิษฐาราม 2 3 6 3 11
63 บ้านคลองฝรั่งฯ 2 2 3 2 7
64 รุ่งเรืองวิทยา 2 2 1 2 5
65 พิชญศึกษา 2 1 3 2 6
66 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1 5 4 2 10
67 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1 5 0 2 6
68 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1 3 4 1 8
69 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1 3 4 1 8
70 พระแม่สกลสงเคราะห์ 1 2 7 1 10
71 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1 1 7 1 9
72 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1 1 2 1 4
73 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1 1 0 3 2
74 จันทร์ทองเอี่ยม 1 1 0 0 2
75 วัดเชิงเลน 1 0 4 1 5
76 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 0 0 0 1
77 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 0 1
78 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 6 1 1 7
79 ดีมากอุปถัมภ์ 0 5 3 2 8
80 คล้ายสอนศึกษา 0 4 1 4 5
81 จิรดา 0 3 4 6 7
82 วัดอินทร์ 0 2 1 0 3
83 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 1 2 5 3
84 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 1 2 1 3
85 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
86 ฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 0 0 2 3 2
87 พึงรำลึก 0 0 1 8 1
88 ท่าอิฐศึกษา 0 0 1 1 1
89 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 1 1 1
90 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 0 0 2 0
รวม 483 436 346 231 1,496