สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 17 7 2 26 29 19 4 2 52
2 ชลประทานสงเคราะห์ 8 8 3 19 17 9 10 5 36
3 สุเหร่าเขียว 7 5 2 14 19 8 7 7 34
4 วัดไทรใหญ่ 6 2 1 9 17 4 9 0 30
5 วัดผาสุกมณีจักร 5 7 1 13 20 6 2 2 28
6 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 5 2 1 8 9 4 6 2 19
7 วัดลาดปลาดุก 4 3 5 12 18 12 5 4 35
8 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 4 3 3 10 15 12 7 3 34
9 บ้านหนองเพรางาย 4 1 0 5 8 3 2 0 13
10 มารีย์วิทยา นนทบุรี 3 6 3 12 18 19 5 4 42
11 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 3 3 1 7 11 3 2 3 16
12 คลองเกลือ 3 2 3 8 12 14 5 6 31
13 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 2 3 5 10 15 10 7 2 32
14 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 2 3 2 7 10 7 11 4 28
15 ชุมชนวัดไทรน้อย 2 2 7 11 15 13 2 3 30
16 เทศบาลวัดละหาร 2 2 1 5 6 6 2 0 14
17 วัดยอดพระพิมล 2 1 2 5 12 3 2 1 17
18 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 2 1 1 4 7 2 5 4 14
19 ชุมชนไมตรีอุทิศ 2 1 1 4 5 4 6 3 15
20 ชุมชนวัดบางไผ่ 2 1 0 3 7 9 5 2 21
21 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 2 1 0 3 4 6 13 1 23
22 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 2 0 1 3 7 10 6 1 23
23 กสิณธร 2 0 1 3 5 5 5 1 15
24 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 2 0 0 2 4 6 4 3 14
25 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 3 4 3 1 10
26 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1 4 3 8 12 15 9 7 36
27 วัดกู้ 1 3 0 4 5 5 2 4 12
28 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1 1 2 4 5 0 5 0 10
29 วัดกลางเกร็ด 1 1 0 2 4 5 5 4 14
30 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1 1 0 2 4 1 2 3 7
31 ชลประทานวิทยา 1 0 3 4 7 6 3 3 16
32 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1 0 3 4 6 9 6 2 21
33 ปิยะฉัตร 1 0 1 2 3 3 4 4 10
34 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 0 0 1 6 6 3 3 15
35 รุ่งเรืองวิทยา 1 0 0 1 2 2 1 2 5
36 พิชญศึกษา 1 0 0 1 2 1 3 2 6
37 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 วัดตาล 0 3 1 4 9 7 6 3 22
39 แสงประทีปรัฐบำรุง 0 3 1 4 6 7 5 5 18
40 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 0 2 3 5 6 4 0 0 10
41 วัดคลองขุนศรี 0 2 1 3 8 5 3 2 16
42 วัดคลองตาคล้าย 0 2 1 3 6 4 1 3 11
43 ประสานสามัคคีวิทยา 0 2 0 2 3 1 5 3 9
44 ประเสริฐอิสลาม 0 1 5 6 4 5 4 4 13
45 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 9 10 5 4 24
46 วัดศรีเขตนันทาราม 0 1 2 3 6 7 7 3 20
47 สุเหร่าปากคลองลำรี 0 1 1 2 4 2 3 6 9
48 เทพพิทักษ์ 0 1 0 1 2 8 12 3 22
49 วัดเพรางาย 0 1 0 1 2 4 3 3 9
50 บ้านคลองฝรั่งฯ 0 1 0 1 2 2 3 2 7
51 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 0 1 0 1 1 3 4 1 8
52 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 0 1 0 1 1 3 4 1 8
53 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านคลองพระพิมล 0 0 3 3 5 5 6 6 16
55 ดรุณวิทย์ศึกษา 0 0 2 2 5 8 6 4 19
56 วัดลำโพ 0 0 1 1 6 7 6 4 19
57 วัดลากค้อน 0 0 1 1 4 3 2 0 9
58 วัฒนพฤกษา 0 0 1 1 4 1 4 4 9
59 ประชารัฐบำรุง 0 0 1 1 3 6 4 6 13
60 บี เอฟ เอส 0 0 1 1 3 0 1 0 4
61 วัดเอนกดิษฐาราม 0 0 1 1 2 3 6 3 11
62 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 0 0 0 0 6 6 5 0 17
63 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0 4 3 2 1 9
64 วัดเสนีวงศ์ 0 0 0 0 3 7 1 5 11
65 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 0 0 0 2 8 1 2 11
66 นันทนวรวิทย์ 0 0 0 0 2 5 7 2 14
67 แสงประเสริฐ 0 0 0 0 2 4 3 4 9
68 วัดศาลากุล 0 0 0 0 2 4 3 2 9
69 วัดสาลีโขภิตาราม 0 0 0 0 2 4 3 2 9
70 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 0 0 0 0 1 5 4 2 10
71 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 0 0 0 1 5 0 2 6
72 พระแม่สกลสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 2 7 1 10
73 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 7 1 9
74 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
75 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 1 0 3 2
76 จันทร์ทองเอี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 1 0 4 1 5
78 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 0 0 0 6 1 1 7
79 ดีมากอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 5 3 2 8
80 คล้ายสอนศึกษา 0 0 0 0 0 4 1 4 5
81 จิรดา 0 0 0 0 0 3 4 6 7
82 วัดอินทร์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
83 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 2 5 3
84 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
85 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 ฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 2 3 2
87 พึงรำลึก 0 0 0 0 0 0 1 8 1
88 ท่าอิฐศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
89 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
90 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 107 98 86 291 483 436 346 231 1,265