สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานสงเคราะห์ 23 15 6 44 40 11 11 5 62
2 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 17 7 2 26 29 19 4 2 52
3 วัดไทรใหญ่ 9 2 1 12 21 4 9 0 34
4 สุเหร่าเขียว 7 6 2 15 19 9 7 7 35
5 ชุมชนไมตรีอุทิศ 7 6 2 15 16 6 6 3 28
6 วัดผาสุกมณีจักร 5 7 1 13 20 6 2 2 28
7 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 5 2 1 8 9 4 6 2 19
8 วัดลาดปลาดุก 4 3 5 12 18 12 5 4 35
9 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 4 3 3 10 15 12 7 3 34
10 บ้านหนองเพรางาย 4 1 0 5 8 3 2 0 13
11 มารีย์วิทยา นนทบุรี 3 6 3 12 18 19 5 4 42
12 วัดคลองขุนศรี 3 5 2 10 15 5 3 2 23
13 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 3 3 5 11 16 10 7 2 33
14 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 3 3 1 7 11 3 2 3 16
15 คลองเกลือ 3 2 3 8 12 14 5 6 31
16 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 2 8 4 14 19 15 9 7 43
17 วัดกลางเกร็ด 2 4 0 6 7 6 5 4 18
18 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 2 3 2 7 10 7 11 4 28
19 ชุมชนวัดไทรน้อย 2 2 7 11 15 13 2 3 30
20 เทศบาลวัดละหาร 2 2 1 5 6 6 2 0 14
21 วัดยอดพระพิมล 2 1 2 5 12 3 2 1 17
22 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 2 1 2 5 6 6 13 1 25
23 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 2 1 2 5 6 0 5 0 11
24 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 2 1 1 4 7 2 5 4 14
25 วัดอินทร์ 2 1 1 4 4 3 1 0 8
26 ชุมชนวัดบางไผ่ 2 1 0 3 7 9 5 2 21
27 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 2 0 1 3 7 10 6 1 23
28 ประชารัฐบำรุง 2 0 1 3 6 6 4 6 16
29 กสิณธร 2 0 1 3 5 5 5 1 15
30 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 2 0 0 2 4 6 4 3 14
31 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 3 4 3 1 10
32 วัดกู้ 1 3 0 4 5 5 2 4 12
33 วัดศรีเขตนันทาราม 1 1 2 4 7 7 7 3 21
34 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1 1 0 2 4 1 2 3 7
35 ชลประทานวิทยา 1 0 3 4 7 6 3 3 16
36 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1 0 3 4 6 9 6 2 21
37 ปิยะฉัตร 1 0 1 2 3 3 4 4 10
38 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 0 0 1 6 6 3 3 15
39 คล้ายสอนศึกษา 1 0 0 1 2 4 1 4 7
40 รุ่งเรืองวิทยา 1 0 0 1 2 2 1 2 5
41 พิชญศึกษา 1 0 0 1 2 1 3 2 6
42 ดีมากอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 5 3 2 9
43 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 วัดตาล 0 3 1 4 9 7 6 3 22
45 แสงประทีปรัฐบำรุง 0 3 1 4 6 7 5 5 18
46 ประเสริฐอิสลาม 0 2 5 7 5 5 4 4 14
47 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 0 2 3 5 6 4 0 0 10
48 วัดคลองตาคล้าย 0 2 1 3 6 4 1 3 11
49 ประสานสามัคคีวิทยา 0 2 0 2 3 1 5 3 9
50 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 9 10 5 4 24
51 สุเหร่าปากคลองลำรี 0 1 1 2 4 2 3 6 9
52 วัดเพรางาย 0 1 0 1 3 5 3 3 11
53 บ้านคลองฝรั่งฯ 0 1 0 1 3 2 3 2 8
54 เทพพิทักษ์ 0 1 0 1 2 8 12 3 22
55 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 0 1 0 1 1 3 4 1 8
56 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 0 1 0 1 1 3 4 1 8
57 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านคลองพระพิมล 0 0 3 3 5 5 6 6 16
59 ดรุณวิทย์ศึกษา 0 0 2 2 5 8 6 4 19
60 วัดลำโพ 0 0 1 1 6 7 6 4 19
61 วัดลากค้อน 0 0 1 1 4 3 2 0 9
62 วัฒนพฤกษา 0 0 1 1 4 1 4 4 9
63 บี เอฟ เอส 0 0 1 1 3 0 1 0 4
64 วัดเอนกดิษฐาราม 0 0 1 1 2 3 6 3 11
65 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 0 0 0 0 6 6 5 0 17
66 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0 4 3 2 1 9
67 วัดเสนีวงศ์ 0 0 0 0 3 7 1 5 11
68 วัดศาลากุล 0 0 0 0 3 4 3 2 10
69 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 0 0 0 2 8 1 2 11
70 นันทนวรวิทย์ 0 0 0 0 2 5 7 2 14
71 แสงประเสริฐ 0 0 0 0 2 4 3 4 9
72 วัดสาลีโขภิตาราม 0 0 0 0 2 4 3 2 9
73 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 0 0 0 0 1 6 4 2 11
74 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 0 0 0 1 5 0 2 6
75 พระแม่สกลสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 2 7 1 10
76 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 7 1 9
77 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
78 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 1 0 3 2
79 จันทร์ทองเอี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
80 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 1 0 4 1 5
81 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 0 0 0 6 1 1 7
82 จิรดา 0 0 0 0 0 3 4 6 7
83 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 2 5 3
84 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
85 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 ฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 2 3 2
87 พึงรำลึก 0 0 0 0 0 0 1 8 1
88 ท่าอิฐศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
89 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
90 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 144 123 95 362 557 445 347 231 1,349