รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แข่งขันวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 (สพป.นนทบุรีเขต2)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายทิณพัฒน์  ทองมูล
2. เด็กชายศุภกฤต  ภูผิวนาค
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชนะชล  ตรีเนตร
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลามร
 
1. นายวันชัย  พูนชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชนะชล  ตรีเนตร
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลามร
 
1. นายวันชัย  พูนชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พลคำ
2. เด็กชายอุ่นอากาศ  พิศเพ็ง
 
1. นายมานพ  สุยาละ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายธนดล  อาดำ
2. เด็กชายภราดร  คงทรัพย์
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายจักรพันธ์  กฤษณาสีนวล
2. เด็กหญิงชนิตา  ไชโย
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  พันคล้า
4. เด็กชายปัณวัฒน์  พัด
5. เด็กหญิงอ้อย  จะแล
 
1. นายอาทิตย์  มะสกุล
2. นางจารุวรรณ  กันตรง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศาสนอนันตกุล
2. เด็กชายพงศธร  เต๊ะดอเลาะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีคำ
4. เด็กชายพีรณัฐ  สุ่นหอม
5. เด็กหญิงอภิญญา  เต๊ะดอเลาะ
 
1. นายสมศักดิ์  สุขไสใจ
2. นางสาวปาริชาติ  เจริญสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงธนพร  สมจิตร
2. เด็กชายอัครพัชร์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญอินทร์
2. นางบำรุง  ทัศนา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายชัยชนะ  ดำโรม
2. เด็กหญิงอาทิติญา  ทรัพย์สำอางค์
 
1. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
2. นางศุภวรรณ  บุญทศ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายพีรพล  เจตสินไพศาล
2. เด็กหญิงภัทรจิตร  วรวนิชย์
 
1. นายจตุพร  คำพูน
2. นางสาวเบญญา  ทองเที่ยง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงสายธาร  กุนอก
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงสุนิสา  กุนอก
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เด็นลีเมาะ
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงรินรดา  สายโสภา
 
1. นางนภัสสร  ปริญญาภรณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงณัชชา  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวทองพูล  หุตะวัฒนะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสนคนึง
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกันยาพร  คงสร
 
1. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงอารยา  วรน้อย
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภาวินี  บ้านพวน
2. เด็กหญิงรสิตา  บ้านพวน
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
2. นางสาวตรพรห์  นิจจารีย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนาง  วงสา
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ทับทิมนิล
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
2. นางสาวตรพรห์  นิจจารีย์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายชานนท์  มันตีเมาะ
2. เด็กหญิงพรรณรายญ์  พุมาเกรียว
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
2. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงดวงใจ  สิทธินาม
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายกฤษกร  วิเศษโยธา
2. เด็กชายปฐวี  วิทยานันท์
3. เด็กชายพงศกร  ยกยอดี
 
1. นางกมลพร  ธรรมสุนทร
2. นางสาวนิภาพร  ไปดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลักษณาภาคิม
2. เด็กชายภพธร  กล่อมนัทธี
3. เด็กชายภูสิษฐ์  เปลี่ยมแพร
 
1. นายกฤษฎา  ยืนยัง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขาวดอน
2. เด็กชายธาดา  ชูเกตุ
3. เด็กชายอภิสิทธ์  รุ่งฟ้า
 
1. นางดวงใจ  แสงงิ๋ว
2. นางสาวเนาวรัตน์  ปรีชาสนธิกุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อยู่อ้อน
 
1. นางปัทมา  กรรณิการ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายอนวัช  ขาวรุ่งเรือง
 
1. นายเอกพล  จันทะวงค์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ศรีจันทร์
 
1. นางสาววิบูลย์ศรี  อิสมาแอล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายศีลวัต  ปรีชานุวัฒน์
 
1. นายอุทัย  ศาสตรา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงสวรรยา  เขื่อนวัง
 
1. นายเกรียงไกร  รื่นเสือ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายภราดล  อัคคะนิมาตย์
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิสาตร์
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงสุนิตา  นรินทร์
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงสุจินันท์  สมมงคล
 
1. นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงพิลาวัลย์  แฉ่งพวง
 
1. นางสาวอธิชล  อาสาสันติ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมุทิตา  เตชะมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล  จั่นลา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวมัทรินทร์  รอยรัตน์
 
1. นางอุไรวรรณ  รัชตโยธิน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายศิริวัฒ  อาชววาณิชกุล
 
1. นายเจนณรงค์  นบนอบ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มพิพัฒน์
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาไสยนันท์
2. เด็กหญิงกานติมา   รอดด้วง
3. เด็กชายจิรายุทธ  เทศธรรม
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ก้อนจันทึก
5. เด็กหญิงพรพรรณ  กระจ่างแพทย์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มพิพัฒน์
7. เด็กหญิงมุฑิตา  บางภูมิ
8. เด็กหญิงสุนิตา  นรินทร์
9. เด็กหญิงอัญชัน  สูงเนิน
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
2. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
3. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกานติมา  เปล่งปลื้ม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ฉิมกุล
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ทรัพย์สวัสดิ์
4. เด็กชายจิรายุทธ  เทศธรรม
5. เด็กหญิงญญาดา  แสงอุ่น
6. เด็กหญิงบุณยานุช  ต้นทอง
7. เด็กหญิงพรทิวา  สุภาธรัตน์
8. เด็กหญิงภคมน  จูบรรจง
9. เด็กชายภูมิรพี  จันทรไพจิตร
10. เด็กหญิงวรรณี  ตามชั้น
11. เด็กชายสุดารัตน์  เปล่งปลื้ม
12. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อวยพร
13. เด็กหญิงอนันตพร  วงศ์นาค
14. เด็กหญิงอัญชัน  สูงเนิน
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  นิพล
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
2. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
3. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  ฉายอินทร์
2. เด็กชายจิตบุณย์  สายวายุกุล
3. เด็กชายธนกฤต  ภู่จุ้ย
4. เด็กชายธนทรัพย์  ม่วงพลับ
5. เด็กหญิงปวิชญา  ไกรกรรวีวะกุล
6. เด็กชายพรรษา  นามโคตร
7. เด็กชายภราดล  อัคคะนิมาตย์
8. เด็กชายภูริน  ลองไธสง
9. เด็กชายสุทธิณัฐ  หิระนิล
10. เด็กชายอนันธพัฒน์  แก้วไทรเทียม
11. เด็กชายเด่นภูมิ  ดีนวลพเนา
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
2. นายสมาน  ทัศนา
3. นายนิวัช  อ่อนมณ๊
4. นายภูริช  ขาวปลื้ม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  มูลเซอร์
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  เรืองแก้ว
3. เด็กหญิงชาลีดา  วีระเสถียร
4. เด็กชายณพวิทย์  ทรัพย์มี
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  วันนาพ่อ
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธุรัตน์
7. เด็กชายธีรพงศ์  สาดแจ่ม
8. เด็กหญิงบุญสิตา  เยาดำ
9. เด็กชายปิยทัช  วันนาพ่อ
10. เด็กชายพรมนัส  สุวรรณรัตน์
11. เด็กชายภควิต  แสงซิว
12. เด็กชายภัคพล  ธรรมมนตรี
13. เด็กชายภัฏ  ภูษิดาอภิวัฒน์
14. เด็กหญิงภิรมณ์พร  ผลดี
15. เด็กชายภูดิศ  คงคาชาติ
16. เด็กชายลภัส  ประคองศิลป์
17. เด็กหญิงศสิกาญจน์  โอ่งสวัสดิ์
18. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชิดสันเที๊ยะ
19. เด็กหญิงอรนุช  โมกขศักดิ์
20. เด็กหญิงอรัญญา  ผาริกา
 
1. นายสมพงษ์  พานิชสกุล
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีรักษ์
3. นางสาวจินตนา  ธีระสง่า
4. นางสุดารัตน์  รักเดช
5. นางสมจิตร์  กฤษณะสังข์
6. นางสาวสุนิษา  สถาพร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ชมภูชัย
 
1. นางอรทัย  หวานฉำ่
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงดนยา  วงศา
 
1. นางสาวอัญชิตา  สุริยะกุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งถาวร
 
1. นางสาวสุชานัน  พัชโรรส
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เผือกยิ้ม
 
1. นายภัทราวุธ  บุญเลื่อง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งถาวร
 
1. นางสาวสุชานัน  พัชโรรส
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงสุขมาพร  มีเดช
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงศศิกานติ์  ตันสุวรรณ
 
1. นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ชมภูชัย
 
1. นางอุไรวรรณ  รัชตโยธิน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. นางสาวทิพย์สุดา  จำปากุล
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ดียางหวาย
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายวิวิธวินท์  รุมเมล อีริคเซ่น
 
1. นางอาภากร  หาญจริง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 98.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงสุนิตรา  แพร่หลาย
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายพีรภัทร  จิตหาญ
 
1. นายสุพจน์  อโนทัยสินทวี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  สุขาพงษ์
 
1. นางสาวปวริศา  บัวเผื่อน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยิ้มทิม
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ช้างสมุทร
3. เด็กชายฉัตรชัย  ชูวงศ์
4. เด็กหญิงชนกนันท์  ทวีพล
5. เด็กหญิงชัชชญา  ศรีธนธรรม
6. เด็กหญิงทักษะอร  แวววงศ์
7. เด็กหญิงธณรรษชพร  บุญมาลีตระกูล
8. เด็กชายธนกฤต  สอนเนียม
9. เด็กชายธนาพิพัฒน์  ชินเชิดวงศ์
10. เด็กชายธันวนิจ  แก้วคำ
11. เด็กหญิงนันท์ทิวา  โพธิ์ทอง
12. เด็กหญิงนันท์นิชา  พลวี
13. เด็กชายนิติภูมิ  พรายด้วง
14. เด็กชายปุณณวิช  อิ่มในธรรม
15. เด็กหญิงพิชชาภา  อรุณแสนไชยา
16. เด็กชายพีรภัทร  จิตหาญ
17. เด็กชายพุฒิพงศ์  ไหวปาน
18. เด็กหญิงภิญญดา  นุ่มน่วม
19. เด็กหญิงลลิตา  บุญศรีรัมย์
20. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุขบูรณ์
21. เด็กชายวรดร  วระดี
22. เด็กชายวุฒิพงษ์  ธงชัย
23. เด็กหญิงศศิประภา  ปะวรรเน
24. เด็กชายสพลดนัย  สนั่นวงค์สังข์
25. เด็กชายอภิชิน  ศิลปชัย
26. เด็กหญิงอริสา  นุ่มนวลศรี
 
1. นายสุพจน์  อโนทัยสินทวี
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
3. นางสาวศิรินา  ทศถารัง
4. นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์
5. นายอภิชา  โสดา
6. นายสรายุทธ  สุรินทร์
7. นางสาวหนึ่งฤทัย  โนรี
8. นางอุไรวรรณ  สุวรรณโชติ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงธันยมัย  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงภาวิณี  อาจหยุด
3. เด็กชายวิษณุ  แสงฟ้า
4. เด็กชายอดิเทพ  พระรอด
5. เด็กชายอนันท์  ศรีเพชร
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปิ่นเกตุ
7. เด็กหญิงเมธาวดี  ผินกลับ
8. เด็กหญิงเอมิกา  กงชัยญา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ขุนทองไทย
2. นางสาวสุกัญญา  นราเกตุ
3. นางสาวประทุม  สุขจั่น
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกฤตเมธ  มินทยักษ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงณัฐภา  งามดี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงเทียน
5. เด็กหญิงดาวัลย์  เสือพลาย
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  นวศรี
7. เด็กชายวิทยา  อุ่นไทรใหญ่
8. เด็กชายสิทธิโชติ  สัจจมณี
9. เด็กชายอนุภัทร  พานิช
10. เด็กหญิงเพชรลดา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวญาณินี  เอกแก้ว
2. นางสาววลัยพร  ประกาแก่นทราย
3. นางรัฐพร  พุฒิธนสมบัติ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงดุสิตา  จัตุรัส
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงภัสรา  -
4. เด็กหญิงสรารัตน์  แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
6. เด็กหญิงเมทินี  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวญาณินี  เอกแก้ว
2. นางสาววลัยพร  ประกาแก่นทราย
3. นางรัฐพร  พุฒิธนสมบัติ
4. นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชัยหิรัญรัฐกิจ
2. เด็กหญิงน้องจอย  -
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  สุวรรณกาญจน์
4. เด็กหญิงวิดารัตน์  ยอดนิล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วคูณเมือง
6. เด็กหญิงสุริยาพร  กะเปีย
 
1. นางสาวธัญภัค  ดีสวน
2. นางสาวจิตตราพร  แสงงิ้ว
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  ภู่ประกิจ
2. เด็กหญิงศุภธิดา  พุทธรักษ์
3. เด็กหญิงสรัญชนา  แตงเนียม
4. เด็กหญิงสุพิชญา  คนชาญ
5. เด็กหญิงอภิชญา  บุญกอแก้ว
6. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็งนาม
7. เด็กหญิงเกษรา  อ่อนหวาน
8. เด็กหญิงไอซ์ระดา  นาดี
 
1. นางสุดารัตน์  รักเดช
2. นายสมพงษ์  พานิชสกุล
3. นางมุทิตา  ไหลหรั่ง
4. นางสาวเกศสุดา  โพธามาตย์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายกรรชัย  พุ่มไพร
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  สุขคร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เร่งรัตน์
4. เด็กหญิงกุลชา  คชินทร์รัตน์
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  ธาดาเกริกกุล
6. เด็กชายจารุวิชช์  จันทร์ดี
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีนอบน้อม
8. เด็กหญิงธันวรินทร์  โนรี
9. เด็กชายธีรเจต  กาญจน์จันทร์
10. เด็กชายพงศ์กรณ์  เตชะมุ่งพูนกลาง
11. เด็กชายพชรวิทย์  รัตนแก้วกาญจน์
12. เด็กหญิงพัชราภา  สังข์ทอง
13. เด็กหญิงภัทรา  แสงโชติ
14. เด็กหญิงศศิธร  คำหล้า
15. เด็กชายศุภโชค  เสาะสมบูรณ์
 
1. นายวีระชัย  สีทาน้อย
2. นางบัวลิน  กล้ากสิกิจ
3. นายประทิน  บุญประสม
4. นายทิวากร  เลาหสิงห์
5. นางภควรรณ  ลักษณาเจริญ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 73.34 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติปกรณ์  บวชสันเทียะ
2. เด็กชายนครินทร์  ดำดี
3. เด็กชายปาณวัฒน์  เอี่ยมศรี
4. เด็กชายภูริภัทร  สิริธรสาร
5. เด็กชายสมปอง  พลอยโต
 
1. นายสุรเดช  หาขุนทด
2. นายวิศรุต  หงษ์โพธิ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปรอยฝน  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  จะเรียมพันธ์
 
1. นางนิชานันท์  ทองฤทธิ์
2. นางสาวนันท์พร  สโรบล
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายกฤษฎา  กองแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาชีวะ
3. เด็กชายนนทพัฒน์  อาจศิริ
4. เด็กชายพิษณุ  โพธิ์อิน
5. เด็กชายมหาสมุทร  พันธุรักษ์
6. เด็กชายไชยพร  ทัพสมบัติ
 
1. นายคำรณ  มาลาคำ
2. นางสาวรื่นหทัย  แสงมา
3. นางชนัญชิดา  แก้วเก็บ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายก้อง  สมบุญ
2. เด็กชายณภัทร   เสลา
3. เด็กชายทวีชัย  จำปาเท่
4. เด็กชายพงศกร  กลิ่นเดช
5. เด็กหญิงพรพรรณ  พิลึก
6. เด็กหญิงวราภรณ์  โตทอง
 
1. นางณัฐธิยา  เหมือนมาตย์
2. นายทศพร  ทิวะทรัพย์
3. นายสุรฉัตร  หนูคง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายกฤษฎา  ทิพย์แก้ว
2. เด็กชายคเชนทร์  นะนันวี
3. เด็กชายบารมี  เสือจุ้ย
4. เด็กชายประณัย  ทุมยา
5. เด็กชายศักดา  แก้วงาม
6. เด็กชายสำรวย  สอดสน
7. เด็กชายอิศเรศ  อ่วมอำไพ
8. เด็กชายโสภณ  จุลศักดิ์
 
1. นายณัฐภณ   พึ่งฉิมรุจ
2. นายพงศกร  โกศรี
3. นายกิติ์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงปณิตา  เจริญพันธ์
2. เด็กหญิงปรวีย์  นิ่มสา
3. เด็กหญิงวิริญ  นิระมิ
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
2. นางสาววิลัยพร  อาจหยุด
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงชนิตา  ศรีพลเละ
2. เด็กหญิงมีสุข  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงวรรณภา  สะโดอยู่
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธราธร  เจริญสุข
2. นายนิติพงศ์  เรืองปราชญ์
 
1. นายสุรสีห์  ทองรับแก้ว
2. นางนุชจริน  อุชชิน
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงคนึงนิต  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงณฐินี  ชมชนะ
 
1. นายเศรษฐชัย  เด่นเหมือนวงศ์
2. นางธวัลรัตน์  นพคุณ
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนอุดมสุข
2. เด็กหญิงปาริชาติ  น้อยเกตุ
3. เด็กชายรัฐวัฒน์  รัศมี
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สมนึก
2. เด็กชายวรเมธ  วรน้อย
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายสำเริง  ยิ้มดี
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายพีรพล  เพิ่มชาติ
2. เด็กชายวัชรา  ศรีจันทร์
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายสำเริง  ยิ้มดี
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายพชร  ทับเอี่ยม
2. เด็กชายอนุชา  ชมชื่น
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนอุดมสุข
2. เด็กชายรัฐวัฒน์  รัศมี
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายสำเริง  ยิ้มดี
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงปิยภัทร  จันทร์แปลง
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษคำ
 
1. นางสาวพัชรี  แจ่มพิศ
2. นายมนตรี  คล้ายสมบัติ
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ฤดี  ศรีภัทรประภา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สร้อยทอง
 
1. นายสุรสีห์  ทองรับแก้ว
2. นางนุชจริน  อุชชิน
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายธนดล  ตันเกียรติ์สกุล
2. เด็กชายพิทยุตม์  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ
2. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายฉัตรชัย  เอียดใหญ่
2. เด็กชายนที  คงดั่น
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายสำเริง  ยิ้มดี
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายกัญจน์  ตั้งเพียรวัฒนา
2. เด็กชายรณกฤต  ธาระจักร์
 
1. นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ
2. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายณรงค์ทรรศน์  ว่องวัฒนกิจ
2. เด็กชายวริทรา  เทพแก้ว
 
1. นายแทนไท  ลิ้มสกุล
2. นางสาวศิริพร  ฦาชา
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายจิรโชติ  ภิญโญพันธ์
2. เด็กชายธนะวัฒน์  พิมลชาติ
3. เด็กชายเจษฎาร์  ควงขุนทด
 
1. นายมานพ  สุยาละ
2. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายชนน  บุญศักดิ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  กาลิกา
3. เด็กหญิงเหนือธารทอง  ศรีชมภู
 
1. นายพจน์จรินทร์  สิทธิวรชาติ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงน้องใหม่  กานหลวง
3. เด็กหญิงรุจิกร  นกวอน
 
1. นางภัทราภรณ์  คุณเจริญ
2. นางบุษบา  จีนปาน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายจิรพงษ์  เพาะฝน
2. เด็กชายพีรพล  จันทร์ด่อน
3. เด็กชายวีรภัทร  คงคำ
 
1. นางนันธิญา  บุตรไทย
2. นางอุษา  ตันตระกูล
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรัชดาพร  ดีแป้น
2. เด็กชายศรายุทธ  ซาเบ็น
3. เด็กชายอันฎา  แก้วเก็บคำ
 
1. นางสาวธัญญา  ละมุลครบุรี
2. นางสาวณัฐสรัญ  ตาเรือนสอน
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  มุขต๊าด
2. เด็กหญิงอมิตา  บุญยม
3. เด็กชายไพรัช  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวสุชาลักษณ์  อักษรนิตย์
2. นางบวรนันท์  ภู่อินทร์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกชกร  สวัสดีมูล
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  วิเศษรจนา
3. เด็กหญิงนรีกานต์  พรมสุข
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  สุขศิริ
5. เด็กหญิงสไมพร  พ่วงแพ
6. เด็กหญิงอัจฉรียา  บุญยัง
 
1. นางวิริยาภรณ์  เปสะพันธุ์
2. นางอ่อนศรี  ธนูผล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   แจ่มดวง
2. เด็กหญิงขวัญนภา  ศรีสุข
3. เด็กชายบุญรักษ์  ผลบุญ
4. เด็กหญิงประภาวดี  คำแพงราช
5. เด็กหญิงอภิกษณา   รโหฐาน
6. เด็กหญิงอภิชญา  บุญรอด
 
1. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
2. นางสุภาณี  ศรีหาพล
3. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงดลฤดี  พุดเกลี้ยง
2. เด็กหญิงมุธิตา  ภู่สุด
3. เด็กหญิงเพียงดาว  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางสุนันท์  เกตุกราย
2. นางรินดา  กัณฑ์ศรี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายปรเมตต์  กิจพิทักษ์
2. เด็กชายลิขสิทธิ์  เหมันต์
3. เด็กหญิงสู่ขวัญ  นิลกำแหง
 
1. นายนพดล  จุฑาสันต์
2. นางพรทิพย์  ศรีสุข
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. นายจิรายุ  ชูนาม
2. นายปิยะ  แดนอุบล
3. นายสุริยันต์  ชัยปัญหา
 
1. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
2. นายธีระ  ช้างแดง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัชรณิดา  เยาวนารถ
2. เด็กชายศราวุฒิ  อินทราช
3. เด็กหญิงอรญา  อินทร์นอก
 
1. นางพรทิพย์  ศรีสุข
2. นายนพดล  จุฑาสันต์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. นางสาวช่อผกาพร  กมิมูล
2. นายภัทรพล  ฉันท์สุทธิ
3. นางสาวอรัญญา  ศรีหาโคตร
 
1. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
2. นายธีระ  ช้างแดง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงนันทนา  สุทธิ์เรืองวงศ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  วรรณทะวงษ์
3. เด็กหญิงเปรมิกา  สังข์ประดิษฐ์
 
1. นางภาสุรี  ฮามวงศ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงถีรธนา  ถีระแก้ว
2. เด็กหญิงนัสริน  แซ่พู่
3. เด็กหญิงปิยดา  พลอยโต
 
1. นางสุดา  พวงจำปา
2. นางสาวกรวรรณ  อินทะวงศ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เตี๋ยอนุกูล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สัตยาวัน
3. เด็กหญิงพิมพา  บัวเปรม
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
2. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันบุตร
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ธุตกิจ
3. เด็กหญิงพรรณพษา  นนทรง
 
1. นางภรพรรณ  มาลัย
2. นางผกามาศ  จันทร์แก้ว
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายธนากร  ทองเถิด
2. เด็กชายพลากร  แสงสุ่ม
3. เด็กหญิงสุชาดา  อุปรีย์
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
2. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิศงาม
2. เด็กหญิงนาฎนารี  สมอหอม
3. เด็กหญิงสิรินดา  นุชยิ้มย่อง
 
1. นางลาวัลย์  กระปุกทอง
2. นางอัญชลี  พาสิงห์สี
 
106 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ไกรพูล
2. เด็กหญิงนภาลักษณ์  เยือกเย็น
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สัจจมณี
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ถิ่นจันท
2. นางสุภาภรณ์  อุตตโรพร
 
107 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หัวใจเพชร
2. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วอาสา
3. เด็กหญิงสิริมา  ศรีคงคต
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมธิรา
2. นางสุนันท์  สินธุสอาด
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  เปิงสูง
2. เด็กชายวสกร  คู่กระโทก
3. นายไอศูรณ์  พวงนาค
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี
2. นางอณิรักษ์  มิ่งโสภา
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ละม้ายพันธ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตุ้มผึ้ง
3. เด็กหญิงวาธิณี  วงษ์แพทย์
 
1. นางมาเลียม  กล่ำปาน
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงนันทพร  สังขวิเชียร
2. เด็กชายพงพานิชย์  ศรีแสงทรัพย์
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
2. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนพล  คงเปรม
2. เด็กหญิงธนัญญา  เรืองฉาย
 
1. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
2. นางเขมิกา  เตชะมา
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายยศภัทร  หยัง
 
1. นางสาวพัชรา  ชูมงคล
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ธงชัย
 
1. นางวัชชิราภรณ์  ภู่พงศ์พานิช
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางกิตติยา  ดอกคำ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  มหาเรือนลาภ
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  อนุรักษ์
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตนไกรนนท์
2. เด็กชายทศวรรษ  แก้วตาสาม
3. เด็กชายธนศาล  ฟันเฟือง
4. เด็กชายศิริชัย  ดงแสนสุข
5. เด็กชายสหรัฐ  วิศาลคุณา
6. เด็กชายสาทร  ทรัพย์ประกอบ
7. เด็กชายเจตพัฒน์  คำกล่าว
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
2. นางสาวมนณกร  ประชุมรัตน์
3. นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมเจริญ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวอริสา  สุวรรณเลขา
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์  พันธ์เพ็ง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายนิรจันทร์  พิมพ์โทศรี
 
1. นางสาวสุรีพร  รอดราง
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ชนะ
 
1. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายอนันต์  กัลยาบุตร
 
1. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวิวัธวิชญ์  อเล็กซานเดอร์ชมิดท์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายปรีชา  ดำเรืองศรี
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเส็ง  ต้นตาล
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวนรียา  อิ่มสมภาร
 
1. นางสาวมณฑินี  พิมล
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายนิรจันทร์  พิมพ์โทศรี
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์  พันธ์เพ็ง
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายไอศูรณ์  พวงนาค
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวกมลชนก  วิจิตรสุวรรณ
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายวริศ  ซิดดิ๊ก
2. เด็กชายวสินธ์  สันติเพ็ชร์
3. เด็กชายวีระชัย  บุญมี
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. นางสาวกาญจนา  อาจหยุด
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายทศพล  ฉิมเชิด
2. เด็กชายนพรัตน์  บัวร่วง
3. เด็กชายรัตนพล  สุขใย
 
1. นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีวิเศษ
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายชัชวาลย์  หวังปลื้ม
2. เด็กหญิงดวงพร  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงเฉลิมศรี  วิไลรัตน์
 
1. นางสาวพัชรา  ชูมงคล
2. นางสมใจ  กิจพินิจ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  ยิ้มเจริญ
2. เด็กชายวิทวัทธ์  บุญศรี
3. เด็กชายวีระชัย  บุญมี
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. นางสาวณัฐภัทร  จิตติพร
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายนฤดล  เที่ยงสัตย์
2. เด็กชายสุเทพ  แก้วโน
3. เด็กชายอมรเทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
2. นางนัยนา  จั่นบุญมี
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธาวิน  ดวงหิรัญ
2. เด็กชายวรัชญ์  แป้นแก้ว
3. เด็กชายวรานุวัตร  บัวภิบาล
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
2. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุติ  ยิ้มละมัย
2. เด็กชายธนพล  รมย์มาลี
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรงู
 
1. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
2. นายพิพรรธ  เอี่ยมยี่สุ่น
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายปฐมภพ  ชิตสุข
2. เด็กชายวันชัย  สมัครเขตกิจ
3. เด็กชายสุพจน์  โอนชัยภูมิ
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุหมัดละ
2. เด็กชายชัดพงษ์  ฤกษ์ดี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขน้อย
 
1. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ
2. นางสาวอรุณ  มีสัตย์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายสิงห์  ตาหง
2. เด็กชายสุธี  โตสันเทียะ
 
1. นายสุจริต   พุ่มไม้
2. นางสาวรังษินี  เงางาม
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวงศกร  มนัส
2. เด็กชายวันเฉลิม  ภู่เปี่ยม
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองเงิน
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทิพย์ลม
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  รุ่งรังษี
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พัดกา
 
1. นายพิพรรธ  เอี่ยมยี่สุ่น
2. นางสาวผานิช  ธงฉิมพลี
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายภูตะวัน  แก่งสันเที๊ย
2. เด็กชายเกรียงชัย  เจ็กเหล็ก
3. เด็กชายเอกชัย  ใจดี
 
1. นายเศรษฐยศ  ขุมนาค
2. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายกิตติ  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนัตถ์โชติ  บันดิษฐสร
3. เด็กชายวีระยุทธ  เค้าภูเขียว
 
1. นายยุทธนา  คงพันธุ์วิจิตร
2. นางสาวสุชาลิณี  ราษฎร์นิยม