หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์สพป.นครปฐม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
3. นางจรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์สพป.นครปฐม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
3. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์สพป.นครปฐม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
3. นางจรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์สพป.นครปฐม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
3. นางจรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์โรงเรียนประชานาถ(เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์สพป.นครปฐม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
3. นางจรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด นารีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตติภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมคิด นารีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตติภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด นารีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตติภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมคิด นารีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
3. นายมนตรี บุญจิตติภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด นารีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตติภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายนนทชา สุนทรพรนาวินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยประธานกรรมการ
2. นางจรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
3. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย นุชพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายนพพงษ์ วงษ์จำปาโรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูทองโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย นุชพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายนพพงษ์ วงษ์จำปาโรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูทองโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน แตงวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพม.๙ นครปฐม-สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนันทณัฐฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน แตงวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพม.๙ นครปฐม-สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนันทณัฐฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ชูทองโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
3. นายนพพงษ์ วงษ์จำปาโรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ชูทองโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
3. นายนพพงษ์ วงษ์จำปาโรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรมดี มิราวรรณโรงเรียนบ้านอ้อกระทิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรมดี มิราวรรณโรงเรียนบ้านอ้อกระทิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน แตงวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพม.๙ นครปฐม-สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนันทณัฐฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ชูทองโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
3. นายนพพงษ์ วงษ์์จำปาโรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน แตงวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพม.๙ นครปฐม-สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนันทณัฐฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ชูทองโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
3. นายนพพงษ์ วงษ์จำปาโรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยประธานกรรมการ
2. นายสมาน แตงวงศ์ข้าราชการบำนาญ สพม.๙ นครปฐม-สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายนันทณัฐฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรรณา แก้วกว้างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนที สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ มีสวยโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์กรรมการ
4. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
5. นางดวงเดือน ปลื้มดวงโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรรณา แก้วกว้างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนที สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ มีสวยโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์กรรมการ
4. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
5. นางดวงเดือน ปลื้มดวงโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ มีสวยโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายภูชิต ชาวบางใหญ่โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา แก้วกว้างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนที สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ มีสวยโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์กรรมการ
4. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
5. นางดวงเดือน ปลื้มดวงโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ มีสวยโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายภูชิต ชาวบางใหญ่โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา แก้วกว้างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนที สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ มีสวยโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์กรรมการ
4. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
5. นางดวงเดือน ปลื้มดวงโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยประธานกรรมการ
2. นางจรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
3. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยประธานกรรมการ
2. ดร.จรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
3. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยประธานกรรมการ
2. นางจรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ
3. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์สพป.นครปฐม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี กรีแสงโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
3. นางจรุงลักษณ์ วโรหะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ผู้ดูแลระบบ สพป.นครปฐม เขต 1 น.ส.สุกฤตภัทร ใจรื่น 0813852188 e-mail mild2533@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]